Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 722

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
Kenia, jako największy producent energii geotermalnej w Afryce, jest obdarzona dużym potencjałem geotermalnym. Wynika to z jej korzystnego położenia w obrębie Doliny Rowu Afryki Wschodniej, rozszerzającej się z północy na południe kraju.
PL
Raport ten przedstawia stan rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019. Jest on aktualizacją poprzedniego raportu za lata 2010-2014, przedstawionego na Światowym Kongresie Geotermalnym w 2015 roku (Kępińska 2015).
PL
Energia geotermalna jest wykorzystywana na szeroką skalę w wielu obszarach na całym świecie wyłącznie na lądzie poprzez płytkie lub głębokie otwory geotermalne. Takie zasoby są przez wielu uważane jako jedne z najlepszych, lecz najmniej wykorzystywanych, dostępnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej.
PL
Problematyka zmian dekarbonizacyjnych gospodarki w świecie musi zmierzyć się z kryzysem gospodarczym po zakończeniu pandemii koronawira SARS-CoV-2, której końcowego wpływu ekonomicznego oczywiście nie znamy pewnie długo nie będziemy mogli oszacować. Niniejszy artykuł jest krytyczny w odniesieniu możliwości technicznych, tempa wdrożenia technologii zeroemisyjnych i proponowanych nakładów wspierających wdrożenie programu ‘zielonego ładu’ Unii Europejskiej. W perspektywie roku 2050 paliwa kopalne w dalszym ciągu będą podstawą gospodarki światowej, pomimo że procentowy udział w ich wytwarzaniu energii zostanie ograniczony. Nowa długoterminowa strategia EU może jednak ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnianych metodami regulacyjnymi, ale nie uda się zrealizować programu neutralności klimatycznej określonego w strategii na pierwszą połowę XXI wieku. Nie jest możliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej polegającej na tym, że ludzkość będzie wykorzystywać tylko źródła odnawialne (tylko OZE). Możliwe zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym mikście energetycznym możliwe będzie jedynie w przypadku ogromnych nakładów finansowych na modernizację energetyki i dalszego postępu technologicznego przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu popytu na energię (w EU). Załamanie się systemu globalnej gospodarki znacznie opóźni wprowadzenie nowych technologii w energetyce, transporcie i przemyśle w następnych latach.
EN
The issue changes in decarbonization in the world economy will face the economic crisis after the pandemic of coronavirus SARS-Cov-2. The severity of the impact of the epidemic we are not able to predict for a long time. This paper is critical in terms of technical capabilities and the implementation of zero-emission technologies before the year 2050. From the perspective of 2050, fossil fuels will continue to be the foundation of the world economy, although their percentage share energy production will be limited. The new EU strategy may, however, limit the use of fossil fuels by introducing specific regulations. Still, the climate neutrality program set out in the policy for the first half of the 21st century will not be implemented in the scale proposed by the European Union. It is not possible to carry out the energy transformation with the use of renewable sources without the use of hydrocarbon in the economy. A potential increase in the share of renewable energy in the global energy mix will be possible only in the case of substantial financial investments in the modernization of the energy sector and further technological progress while reducing the demand for energy rapidly (in the EU). The collapse of the present global economic system will significantly delay the introduction of new technologies in energy, transportation, and industry in the coming years.
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
W artykule omówiono wyniki badań i przedstawiono wnioski z pracy doświadczalnej dot. elewacyjnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Instalacja ta pracuje w warunkach miejskich, które utrudniają produkcję energii elektrycznej, jednak wyniki pracy tej i podobnych instalacji wskazują, że to turbiny o pionowej osi obrotu są w stanie rozpocząć generację mocy od niższych prędkości wiatru i lepiej się sprawdzają przy prędkościach występujących w zróżnicowanych warunkach i częstych turbulencjach. Praca turbiny nie wywołuje zauważalnych negatywnych skutków na otoczenie – np. hałasu czy drgań.
EN
The article discusses the results of the experimental work regarding a horizontal axis wind turbine integrated with facade of Center of Energy AGH UST. This installation works in urban conditions which are decreasing the production of electricity, however, the results of presented and similar installations shows that turbines with a vertical axis are able to start generating power at lower wind velocities and perform better at velocities occurring in diverse conditions and frequent turbulences. Operation of the turbine does not cause any noticeable negative effects on the environment - e.g. noise or vibration.
9
Content available remote Wpływ e-mobilności na jakość powietrza atmosferycznego w Polsce
PL
Sformułowano tezę, że rozwój floty pojazdów o napędzie elektrycznym (e-mobilność) spowoduje znaczącą poprawę jakości powietrza w polskich miastach ze względu na specyfikę wytwarzania energii i określony mix energetyczny (ograniczenie lub eliminacja emisji CO, węglowodorów, NOₓ i cząstek stałych), lecz równocześnie wystąpi znaczący wzrost emisji CO₂ oraz SO₂ ze względu na konieczność wyprodukowania przez elektrownie węglowe większej ilości energii elektrycznej. Tezę tę zweryfikowano, korzystając z dostępnych danych statystycznych. Przedstawiono również opracowaną przez zespół UKSW i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) koncepcję wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci gazowych biopaliw, energii słonecznej i energii wiatru jako lokalnych źródeł energii elektrycznej zasilającej bezpośrednio punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki takim rozwiązaniom technicznym może powstać sieć „zeroemisyjnych” punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Rozwój tej koncepcji wymaga badań prowadzących do optymalizacji rozwiązań technicznych w zakresie źródeł energii elektrycznej, magazynowania energii i szybkości ładowania pojazdów, a także optymalizacji lokalizacji takich punktów ładowania.
EN
Redn. of SO₂, NOₓ, CO and particulate matter emissions from road transportation vehicles achieved by partial replacing gasoline-driven vehicles by electrically driven ones was calculated from available statistical data on air pollution under Polish conditions. A safe use of renewable energy sources (photovoltaics, wind power, gaseous biofuels) for charging the batteries in elec. vehicles was a base for developing a new concept in e-mobility politics.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci dystrybucyjnej w celu estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci. Zaproponowane narzędzie umożliwia wsparcie operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. Wyniki pomiarów oraz symulacji zostały porównane dla wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia. Na podstawie zarejestrowanych danych pochodzących z elektrowni fotowoltaicznej wykonano symulację wpływu przyłączenia oze do badanego fragmentu sieci.
EN
The article proposes the use of OpenDSS software for computer simulation of distribution network operation in order to estima te the RMS voltage at unmetered network points. The proposed tool enabled the support of distribution system operators in monitoring and diagnostics of their network operation. The results of measurements and simulations of the selected area of the distribution system at the medium voltage level were compared. Based on the recorded data from the solar farm, a simulation of the impact of connecting renewable energy sources to the tested part of the network was made.
11
Content available remote Filtr aktywny UPQC sterowany sygnałem konduktancji zastępczej obciążenia
PL
Zaproponowano nową metodę sterowania pracą szeregowo-równoległych filtrów aktywnych (ang.: Unified Power Quality Conditioner, UPQC). Wykorzystano ideę konduktancji zastępczej obciążenia według Fryzego. Oprócz standardowej funkcjonalności UPQC możliwa jest równoczesna regulacja przepływu energii zarówno między źródłem a grupą obciążeń podlegających kompensacji, a także wewnątrz tej grupy, gdy część obciążeń staje się generatorami energii. Dodatkową funkcją tak sterowanego UPQC może być zasilanie obciążenia DC z kondensatora sprzęgającego jego przekształtniki, czyniąc z niego równocześnie prostownik PFC. I odwrotnie, pobierając energię z zewnętrznego źródła energii DC filtr UPQC może zasilać kompensowane obciążenia AC. Z tego powodu omawiany filtr UPQC może być użyty do zbudowania lokalnego centrum dystrybucji energii, na przykład w systemach zawierających mikroźródła OZE.
EN
The article proposes a new method of controlling the operation of Unified Power Quality Conditioner (UPQC). The idea of Fryze’s load equivalent conductance was used. Applying this method it is possible performing the classical tasks of UPQC filter and, concurrently, regulating the energy flow both between the source and the group of loads being compensated, as well as within this group when some loads become generators. An additional UPQC function may be supplying DC load via the DC-link capacitor coupling the both UPQC’s converters. In such a case the UPQC plays also as a PFC rectifier. Conversely, by drawing energy from an external DC energy source the UPQC can supply the AC-side loads. For this reason, the UPQC can be used to create a local energy distribution center, for example for systems containing renewable micro-sources.
EN
The strategic goals of EU energy development have been clarified, based on efforts to increase and comply with environmental protection requirements, reducing energy consumption in the manufacturing and service sector, reduce dependence on energy imports, and increase the involvement of renewable resources in energy. The structure of the unified energy system of Ukraine was monitored. The volumes of electricity released by various power-generating enterprises in Ukraine, as well as the existing capacity of main and inter-state electric power grids for transmission of electricity, were analyzed. The volume of electricity exports and imports of the unified energy system of Ukraine and its possibilities to increase exports to the EU countries have been diagnosed. It has been proven that due to the change in the operating model of the electricity market the liberalization of the electricity market of Ukraine promotes the attraction of investment resources aimed at branching the possibilities of importing electricity generated in Ukraine into the ENTSO-E system. The structural tendencies of changes in generated electricity in final consumption at the expense of renewable energy sources of the European countries and Ukraine were studied. Options for increasing the efficiency of renewable energy sources are proposed The use of renewable energy sources on the basis of leveling out certain disadvantages is proposed. The directions improve the management of electricity enterprises in the conditions of the European integration choice of Ukraine including towards attracting investment resources through the use of public-private partnerships to improve the efficiency of the energy system of Ukraine are substantiated.
PL
W artykule sprecyzowano strategiczne cele rozwoju energetyki UE, które zmierzają do zwiększenia przestrzegania wymogów ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia energii w sektorze produkcyjnym i usługowym, zmniejszenia zależności od importu energii oraz zwiększenia zaangażowania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono strukturę jednolitego systemu energetycznego Ukrainy. Analizie poddano ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez różne przedsiębiorstwa energetyczne na Ukrainie, a także istniejącą przepustowość głównych i międzypaństwowych sieci elektroenergetycznych do przesyłu energii elektrycznej. Przedstawiono wielkość eksportu i importu energii elektrycznej zunifikowanego systemu energetycznego Ukrainy oraz zbadano możliwości zwiększenia eksportu do krajów UE. Udowodniono, że liberalizacja rynku energii elektrycznej Ukrainy w wyniku zmiany modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej sprzyja pozyskiwaniu środków inwestycyjnych, których celem jest zdywersyfikowanie możliwości eksportu energii elektrycznej wytworzonej na Ukrainie do systemu ENTSO-E. Badano strukturalne zmiany udziału ilości wytwarzanej w kraju energii elektrycznej w zużyciu finalnym kosztem odnawialnych źródeł energii krajów europejskich i Ukrainy. Proponowane są opcje zwiększenia efektywności odnawialnych źródeł energii. Proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na zasadzie niwelowania pewnych niedogodności. W warunkach wyboru integracji europejskiej Ukrainy niezbędne są działania w kierunku poprawy zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi, w tym przyciąganie środków inwestycyjnych poprzez wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych do zwiększenia efektywności systemu energetycznego Ukrainy.
EN
The constant increase in the popularity of renewable energy systems allows residential building users to apply solutions leading to the diversification of the energy supply. The use of RES systems in residential buildings not only contributes to a higher level of environmental care, but also significantly and measurably improves the energy efficiency of the facility. Using hybrid systems allows the supply to be reduced or eliminated from conventional energy sources. The article presents common layouts of renewable energy systems, which are successfully used in residential buildings. It also shows the impact of such systems on the amount of savings achieved in the use of energy from external or conventional sources. In residential buildings, the possibility of energy generation in the form of electricity and heat is dependent on many factors that determine the type and size of the systems used to obtain energy from renewable sources. We should assume the further and continuous development of RES, which will increase the share of electricity and heat produced in households. Technological development, decreasing prices of equipment and components used for the installation of green electricity generation systems will be a conducive factor for increasing the popularity of RES systems, not only for residential buildings but also for other types of buildings. The article also points out the economic aspect of the RES systems application. It presents the positive impact of RES installations on the environment and estimates the average time of financial reimbursement. The economic analysis concerns individual systems of renewable energy systems used in residential buildings.
PL
Nieustający wzrost popularności systemów odnawialnych źródeł energii sprawia, że użytkownicy obiektów mieszkalnych coraz częściej stosują rozwiązania prowadzące do dywersyfikacji dostaw energii. Zastosowanie systemów OZE w obiektach mieszkalnych przyczynia się nie tylko do większej dbałości o środowisko naturalne, ale w wymierny i znaczny sposób poprawia efektywność energetyczną obiektu. Decydując się na zastosowanie układów hybrydowych, można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować dostawy z konwencjonalnych źródeł energii. W artykule opisano typowe układy systemów energetyki odnawialnej, które z powodzeniem są wykorzystywane w budynkach mieszkalnych. Wykazano także wpływ ich zastosowania na wielkość uzyskanych oszczędności w zużyciu energii z zewnętrznych z konwencjonalnych źródeł. W budynkach mieszkalnych możliwość wytwarzania energii w postaci prądu i ciepła jest uzależniona od wielu czynników, które determinują rodzaj i wielkość zastosowanych systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wielkość udziału wytwarzanej energii z OZE w budynkach mieszkalnych jest uzależniona od lokalizacji obiektu, jego architektury, zamożności właścicieli oraz systemów wsparcia finansowego, które oferują instytucje samorządowe i państwowe. Należy zakładać dalszy i ciągły rozwój OZE, który przyczyni się do zwiększenia udziału wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach domowych. Rozwój technologii, spadek cen urządzeń i elementów używanych do instalacji układów wytwarzających zieloną energię, będzie sprzyjającym czynnikiem wzrostu popularności systemów OZE, nie tylko dla obiektów mieszkalnych, ale także innego rodzaju obiektów. W artykule opisano popularne systemy energetyki odnawialnej stosowane w obiektach. Zwrócono także uwagę na aspekt ekonomiczny dotyczący zastosowania systemów OZE. Przedstawiono pozytywne oddziaływanie instalacji OZE na środowisko oraz oszacowano średni czas zwrotu poniesionych nakładów finansowych. Przeprowadzona analiza ekonomiczna ma charakter poglądowy i dotyczy poszczególnych układów systemów energetyki odnawialnej stosowanych w budownictwie mieszkalnym.
EN
There are many financial ways to intensify the construction of new renewable energy sources installations, among others: feed in tariff, grants. An example of photovoltaic grant support in Poland is the “Mój Prąd” [My Electricity] program created in 2019. This program, with a budget of PLN 1 billion, is intended for households in which installations with a capacity range of 2–10 kWp have been installed. During its first edition 27,187 application were submitted. Over 98% of installations cost less than PLN 6,000/kWp. The total installed capacity is 151.3 MWp, which gives the average amount of co-funding per unit of power at the level of PLN 884.7/kWp. The average power of the installation on the national scale is 5.57 kWp, the indicator per 1000 inhabitants is 3.94 kWp, and per unit of area is 0.484 kWp/km2. These installations will produce around 143.5 GWh of electricity annually, contributing to the reduction of CO2 emissions by approximately 109,800 Mg per year. Most applications came from the Silesian Province (3855), which translated into the largest installed capacity of 21.82 MWp, as well as 4.81 kWp/1000 inhabitants and 1.77 kWp/km2 (over 3 times higher than the average in Poland).The installed capacity in the individual province was closely correlated with the population of the province (correlation coefficient – 0.95), while the installed capacity indicator per 1,000 inhabitants with insolation (0.80). The highest power ratio per 1000 inhabitants was achieved in the Podkarpackie Province and amounted to 5.05, and the lowest in the West Pomeranian Province (2.41).
PL
Istnieje wiele finansowych sposobów na intensyfikowanie budowy nowych instalacji OZE, m.in.: taryfa gwarantowana, dotacje. Przykładem grantowego wsparcia fotowoltaiki w Polsce jest powstały w 2019 roku program „Mój Prąd”. Program ten, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których zostały zainstalowane instalacje z przedziału mocy 2–10 kWp. Podczas jego pierwszej edycji zgłoszonych było 27 187 instalacji. Ponad 98% instalacji kosztowało mniej niż 6000 zł/kWp (z czteropunktową punktacją). Całkowita moc zainstalowana to 151,3 MWp, co daje średnią wielkość dofinansowania w przeliczeniu na moc na poziomie 884,7 zł/kWp. Średnia moc instalacji w skali kraju to 5,57 kWp, wskaźnik na 1000 mieszkańców to 3,94 kWp, a na jednostkę powierzchni 0,484 kWp/km2. Instalacje te pozwolą na wyprodukowanie ok. 143,5 GWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o ok. 109 800 Mg rocznie. Najwięcej wniosków pochodziło z woj. śląskiego (3855), co przełożyło się na największą moc zainstalowaną 21,82 MWp oraz wskaźnik 4,81 kWp/1000 mieszkańców i 1,77 kWp/km2 (ponad 3-krotnie wyższy niż średnia w Polsce). Zainstalowana moc w poszczególnych województwach była ściśle skorelowana z liczbą ludności województwa (współczynnik korelacji – 0,95), a wskaźnik mocy zainstalowanej na 1000 mieszkańców – z nasłonecznieniem (0,80). Najwyższy wskaźnik mocy/1000 mieszkańców (PPI) został osiągnięty w woj. podkarpackim i wyniósł 5,05, a najniższy w woj. zachodniopomorskim (2,41).
EN
The agrarian process includes many industrial phenomena and events. The goal of economics as a science is to precisely detect and describe the relationships between various market mechanisms. These phenomena can be presented as the desire “to describe reality in terms of systems, their components and relationships, both between components of the system and between different systems” (Jankowski 1997). The energy sector is a special field among many areas of the national economy, and the products of this sector have a major impact on the branches of the economy and the mechanisms of action occurring in them. The publication is devoted to the construction of a mathematical model used to support the energy policy of local government units. The aim of the study is to build a mathematical model of energy production, taking the development potential of renewable energy into account, as well as to propose the desired direction of energy policy development in the analyzed periods to the regional authorities and to offer a model for creating an energy policy in other local government units: poviats, communes. Until now, few authors have comprehensively dealt with this issue. To date, no detailed research has been published on issues related to renewable energy development and the use of mathematical methods in the construction of the energy production model in local government units. The undertaken research is a contribution to the development of knowledge about alternative energy sources in the energy margin.
PL
Proces agrarny obejmuje wiele zjawisk i wydarzeń industrialnych. Celem ekonomii jako nauki jest właśnie wykrycie i opisanie związków między różnymi mechanizmami rynkowymi. Zjawiska te można przedstawić jako „dążenie do opisania rzeczywistości w kategoriach układów, ich składników i relacji, zarówno między składnikami układu, jak i między różnymi układami” (Jankowski 1997). Energetyka, spośród wielu obszarów gospodarki narodowej, jest dziedziną szczególną, a produkty tego sektora mają zasadniczy wpływ na gałęzie gospodarki i występujące w nich mechanizmy działania. Publikacja poświęcona jest konstrukcji matematycznego modelu, stosowanego do wspierania polityki energetycznej jednostek samorządu terytorialnego. Celem badania jest zbudowanie matematycznego modelu produkcji energii z uwzględnieniem potencjału rozwojowego energii odnawialnej, a także zaproponowanie władzom regionalnym pożądanego kierunku rozwoju polityki energetycznej w analizowanych okresach oraz zaoferowanie modelu do kreowania polityki energetycznej w innych jednostkach samorządu terytorialnego: powiatach, gminach. Dotychczas niewielu autorów kompleksowo zajmowało się tą problematyką. Dotąd nie ukazały się szczegółowe badania dotyczące zagadnień rozwoju energii odnawialnej i stosowania metod matematycznych w budowie modelu produkcji energii w jednostkach samorządu terytorialnego. Podjęte badania stanowią wkład w rozwój wiedzy o alternatywnych źródłach energii w obszarze energetycznym.
EN
Offshore wind power is a relatively new sector of the economy with a tremendous potential for development. Its main advantage is foreseeable production and a high capacity factor, estimated at 50% (with prospects to increase to 60%), which makes it the most efficient energy source of all renewable energy technologies. In the Baltic Sea Region, Poland has the largest potential for the development of offshore wind energy. This has been reflected in plans by investors interested in offshore investments within the Polish marine areas. European energy and climate strategies, which define principles and objectives for the transformation of the European energy sector in line with the principle of sustainable development, underline the importance of offshore wind in the effort to achieve climate neutrality of the EU economy and contribute to energy security in Europe. Decision-makers in Poland endeavor to create conditions favorable to the development of the offshore wind sector. The article presents European and Polish conditions for the development of the offshore wind energy. To assess threats and opportunities for the development of the technology in Poland, the article examines whether the offshore wind potential has been included in strategic policy papers related to the development of the Polish energy sector, as well as how the state intends to support the development of the technology. A particular emphasis has been put on the latest draft of the Energy Policy of Poland until 2040 due to the crucial role of the document, since it sets directions for the development of the Polish energy sector for the next 20 years.
PL
Morska energetyka wiatrowa jest stosunkowo nowym sektorem gospodarki o ogromnym potencjale. Jej główną zaletą jest przewidywalna produkcja i wysoki współczynnik wykorzystania mocy, szacowany na poziomie 50% (w przyszłości nawet 60%), co czyni ją najbardziej efektywnym źródłem energii spośród wszystkich technologii odnawialnych. Polska posiada największy potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego, co odzwierciedlają plany inwestorów przygotowujących się do realizacji inwestycji w polskich obszarach morskich. Europejskie strategie energetyczne i klimatyczne, kształtujące zasady i główne założenia transformacji europejskiego sektora energetycznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, podkreślają znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki Unii Europejskie oraz jej wkładu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Również w Polsce decydenci starają się stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej. Celem artykułu jest przedstawienie europejskich i polskich uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Na potrzeby dokonania oceny szans i zagrożeń rozwoju tej technologii w Polsce przeanalizowano, czy potencjał morskiej energetyki wiatrowej został uwzględniony w kluczowych dokumentach strategicznych związanych z rozwojem polskiego sektora energetycznego, a także, w jaki sposób państwo planuje wspierać rozwój tej technologii. Szczególny nacisk położono na obecnie procedowany projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, z uwagi na nadrzędny charakter tego dokumentu, wyznaczającego kierunki rozwoju polskiej energetyki na kolejne 20 lat.
17
Content available Proces inwestycyjny w OZE - koncesja i terminy
PL
Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji. Obowiązek uzyskania koncesji dotyczy wszystkich, który wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, niezależnie od tego czy korzystają z systemów wsparcia.
PL
W ostatnich latach efektywność energetyczna w branży wodno-ściekowej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ponieważ oczyszczalnie ścieków odpowiedzialne są za blisko 35% zużycia energii ze wszystkich obiektów komunalnych [1]. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiorników zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi wymusza stosowanie efektywnych technologii usuwania zanieczyszczeń i procesów przeróbki osadów ściekowych.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą jednostkowych kosztów produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody, tj. jej rozkładu na wodór i tlen pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem energii elektrycznej z elektrowni i z odnawialnych źródeł energii (OZE).
EN
One of the main problems of renewable energy source - RES (such as wind or sun) is their unpredictability. Cooperation of such sources with energy storage has a very positive effect on the correct use of renewable sources. One of the ideas for home energy is storage of energy in the batteries of electric vehicles engines (V2H). The purpose of this work is to analyze electricity losses and power system performance depending on the shape of the load schedule. The work includes identifying the dependence of the required degree of load balancing on the shape factor of the load curve, heating factor and energy losses. In anailed cases, it was shown that the best solution for a single-family house with a passenger car used for everyday needs would be a wind turbine with a diameter of 6 [m]. The battery capacity that would have to work with this system was estimated at 542 [Ah].
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.