Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy source
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.
EN
The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.
PL
Podłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznych niskiego napięcia powoduje powstawanie problemów zmienności napięcia, zwłaszcza w przypadku dużych odległości od transformatora zasilającego. W skrajnych przypadkach zachodzi konieczność redukcji mocy generowanej przez źródło ze względu na podwyższenie napięcia spowodowane spadkami napięcia przy oddawaniu energii do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie energoelektronicznego regulatora napięcia składającego się z dwóch falowników, z których jeden służy do dodawania, za pomocą transformatora dodawczego, napięcia o regulowanej małej amplitudzie. Drugi falownik służy do dostarczania energii czynnej do układu regulacji oraz do korekty poboru mocy biernej w założonym zakresie. W referacie pokazano zastosowanie regulatora do stabilizacji napięcia sieci nN z generacją rozproszoną opartą na odnawialnych źródłach energii.
EN
Connecting renewable energy sources to low voltage grids causes voltage variation problems, especially in the case of long distances from the power transformer. In extreme cases, it is necessary to reduce the power generated by the source due to the increase in voltage caused by voltage drops. The solution to this problem is the use of an electronic voltage regulator. The power electronic voltage regulator consists of two inverters, one of which is used to add voltage with regulated low amplitude to the grid voltage. The voltage is added in series with using of the addition transformer. The second inverter is used to supply active energy to the control system and to correct reactive power consumption in the assumed range. The reactive power is regulated by generating a current with an appropriate phase shift in relation to the voltage. Additionally the voltage regulator can symmetrize line currents and mitigate current harmonics. Balance of losses and energy savings in the network with a voltage regulator is analysed in the paper. The paper presents the use of a regulator to stabilize the LV network voltage with distributed generation based on renewable energy sources.
4
Content available remote Selfoptimization local electric systems modes with renewable energy sources
EN
The article devoted creating optimal conditions for the integration of renewable energy source (RES) into electric grids, which were designed with power from centralized generation at large power plants. The possibility of simultaneous optimal functioning of electric grids and renewable energy sources is considered. The complex criterion of optimality is the economic mode of power sources, as well as the minimum losses of electricity during its transmission. To optimize the regimes of electricity grids with renewable energy sources, the principle of the least action is used. Optimal control of modes is carried out by the active-adaptive system.
PL
W artykule analizowano optymalne warunki integracji do systemu energetycznego źródła energii odnawialnej. Zaproponowano metode symulacji uwzględniając warunki ekonomiczne i minimum strat przesyłowych. Do optymalizacji wykorzystano aktywny system adaptacyjny.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 – 3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony w tym celu specjalny system online umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2.5 - 3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
PL
Kompleks usługowy POSEJDON to największy realizowany w Polsce budynek o niskim zużyciu energii NZEB. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii zredukowano o 76% zakładaną emisją CO2 do atmosfery. Pod płytą fundamentową budynku wykonano pasywny układ pozyskiwania energii cieplnej. W budynku zostaną zamontowane pompy ciepła, elektrownia fotowoltaiczna, system odzysku wody zużytej oraz stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Dzięki tym rozwiązaniom POSEJDON jest przykładem obiektu proekologicznego.
EN
In Szczecin is constructed mixed use complex POSEJDON. It will be the largest NZEB in Poland. Thanks to the use of modern pro-ecological technologies based on renewable energy sources POSEJDON will reduce carbon dioxide (C02) emissions to the atmosphere by as many as 76%. A passive geothermal energy system for the needs of heating and cooling was realised under the foundations of the The building will be fitted with heat pumps, photovoltaic power station, rainwater utilisation system and electrical car charging stations. Due to this solutions POSEJDON is the example of a pro-ecological object.
EN
Since early 1990s dye-sensitized solar cells (DSSC) has been developed by many research groups all over the World. This paper presents a review of researches focusing on photosensitizer influence on DSSC efficiency. Variety of dye substance has been analyzed. The highest efficiency around 11.2% has been noted for ruthenium-based DSSC devices. Natural dyes allowed to reach 4.6%. The most metal-free organic dyes resulted in efficiency ranged from 5% to 9%, however, some of them (e.g. Y123) allowed to obtain devices with efficiencies equal to 10.3%. Co-sensitization is the new approach which results in efficiencies up to 14.3%.
PL
Od początku lat 90 XX wieku ogniwa barwnikowe przyciągają uwagę naukowców na całym świecie. Praca ta poświęcona jest przeglądowi badań dotyczących wpływowi substancji sensybilizujących na sprawność barwnikowych ogniw słonecznych (DSSC). Największą sprawność uzyskują ogniwa sensybilizowane barwnikami na bazie rutenu, podczas gdy barwniki naturalne pozwalają na pracę z wydajnością 4,6%. Sprawność konwersji energii ogniw uczulanych barwnikami organicznymi wynosi 5-9%, jednakże niektóre z nich, np. Y123 pozwalają na uzyskanie wydajności rzędu 10,3%. Zastosowanie kilku barwników do sensybilizacji jest nowym podejściem, które przekłada się na wartości sprawności nawet do 14,3%.
PL
W artykule przedstawiono energetyczne aspekty analizy wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych mieszkalnych budynków pasywnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria budynku pasywnego zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej na cele pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną doprowadzającą budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W pracy uwzględniono szczegółowo zapotrzebowanie na energię pomocniczą systemów zapewnienia komfortu. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia w odnawialną energię pierwotną budynku pasywnego jest istotne i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The paper presents an analysis of the choice of renewable primary energy source, due to the energy aspect for an single- family residential passive buildings, according Passive House Institute (PHI) located in Poznań, meeting the passive house criteria in accordance with the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The work takes the account for the auxiliary energy of comfort systems. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author's spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
9
Content available remote Simulation studies of the Proportional Resonant controller
EN
Paper shows Proportional Resonant controller concept, that can track sinusoidal signals. Results of simulation studies of the 1 phase converter controlled by P+R controller, that connects DC voltage supply (e.g. renewable energy source) with low voltage network, were shown, for typical operational state of the power grid.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję regulatora proporcjonalno rezonansowego, który posiada zdolność śledzenia sygnałów sinusoidalnie zmiennych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jednofazowego falownika sprzęgającego źródło napięcia stałego (np. odnawialne źródło energii) z linią niskiego napięcia, wyposażonego w regulator rezonansowy dla typowych stanów eksploatacyjnych.
EN
The article discusses the importance of small hydro power plants in the Polish power system and defines the legal conditions for the operation of small hydro power plants. The phenomena occurring in the hydrological system of small hydro power plants and their impact on the natural environment were analyzed. An analysis of phenomena occurring in the hydrological system and the activity of small hydro power plants that are operating on the Radunia River helped us identify relations between different types of power plants working in cascades and possibilities of power generation control in period of several days. The above-mentioned analysis has been used in the development of a mathematical model of a hydroelectric plant and cascades of hydroelectric plants. The numerical simulations carried out concerned both the self-operating power plant and a cascade of two identical objects of this type. There is a possibility for small hydro power plant to run as a base load power plant and during periods of high demand as well (peak demand or unexpected loss of generation in the power system). A single hydroelectric power plant can deal with varying peak load demands while adding a second stage increase those abilities. A cascade of reservoir hydropower plants has a much greater ability to store energy and give it back in time. In addition, the existence of a second power plant equipped with a surge reservoir allows for a significant reduction in the amplitude of flows in the river below the cascade, which will reduce the negative impact of the cascade on the environment.
PL
W artykule omówiono znaczenie elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym Polski oraz określono uwarunkowania prawne dotyczące funkcjonowania małych elektrowni wodnych w systemie elektroenergetycznym. Przeanalizowano zjawiska zachodzące w układzie hydrologicznym małych elektrowni wodnych oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Na podstawie analizy funkcjonowania grupy małych elektrowni wodnych działających na rzece Raduni, charakteryzujących się różnymi rozwiązaniami technicznymi, dokonano identyfikacji zależności między różnymi rodzajami elektrowni pracujących w kaskadzie. Wyżej wymienione analizy zostały wykorzystane przy opracowaniu modelu matematycznego testowej elektrowni wodnej oraz testowej kaskady elektrowni wodnych. Przeprowadzone symulacje numeryczne dotyczyły zarówno samodzielnie działającej siłowni, jak i kaskady złożonej z dwóch identycznych obiektów tego typu. Stwierdzono, że w zależności od przyjętego planu pracy siłowni możliwe jest wykorzystanie jej jako elektrowni pracującej zarówno w podstawie, jak i w szczycie obciążenia systemu elektroenergetycznego. Ponadto nawet pojedyncza elektrownia posiada stosunkowo duże możliwości reagowania na zmiany zachodzące w systemie – zarówno te dotyczące wzrostu obciążenia, jak i spadku mocy oddawanej przez sąsiednie elektrownie. Możliwości te znacznie wzrastają w przypadku zbudowania na danym cieku kolejnej siłowni. Kaskada zbiornikowych elektrowni wodnych ma dużo większą zdolność do magazynowania energii i oddawania jej w odpowiednim czasie. Dodatkowo istnienie drugiej elektrowni wyposażonej w zbiornik wyrównawczy pozwala na znaczne zmniejszenie amplitudy przepływów w rzece poniżej kaskady, co zredukuje negatywny wpływ kaskady na środowisko.
11
Content available remote Efektywność układów fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych
PL
W artykule opisano potencjał wykorzystania instalacji fotowoltaicznych (PV) w budynkach. W sposób szczególny przeanalizowano efektywność wykorzystania różnego typu rozwiązań w budynku wielorodzinnym. Pod uwagę wzięto potencjał redukcji wskaźnika EP oraz efektywność ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych. Założono wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne związane z zasilaniem urządzeń pomocniczych w instalacji grzewczo-wentylacyjnej oraz do przygotowania c.w.u. Zgodnie z wynikami analizy wykorzystanie instalacji PV w budynkach może umożliwić spełnienie wymagań stawianych nowo wznoszonym budynkom przez znaczne zmniejszenie wartości wskaźnika EP. W przypadku braku możliwości bilansowania eksportowanej energii elektrycznej w obliczeniach charakterystyki energetycznej, problemem może być niewielki udział energii elektrycznej w bilansie energetycznym budynków mieszkalnych.
EN
The paper describes the potential of using photovoltaic installations in buildings. In particular the effectiveness of using different types of solutions in a multi-family building was analyzed. The potential of reducing the EP index and the economic efficiency of photovoltaic installations was taken into account. Both the use of produced electricity for own needs for the supply of auxiliary equipment in the heating and ventilation system, as well as the use of it for the preparation of hot water was analyzed. According to the results of the analysis, the use of PV installations in buildings may allow meeting the requirements for new buildings by a significant reduction of the EP value. But if there is no possibility of balancing the exported energy in the energy performance calculations, a small share of electricity in the energy balance of residential buildings may be a problem.
12
PL
Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej. Ogniwa jako przetworniki energii słonecznej mogą w przyszłości stanowić znaczącą część krajowej sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono fizyczne aspekty działania i budowy ogniw fotowoltaicznych oraz założenia koncepcyjne budowy jednej z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznej.
EN
Photovoltaics is a rapidly developing technology of production of electric energy. PV cells as converters of solar energy may in future become a significant part of distribution network of the country. The following article presents physical aspects of operation and structure of photovoltaic cells and conceptual assumptions of construction of one of the biggest photovoltaic power plants in Poland.
13
PL
Podstawową cechą systemów fotowoltaicznych hybrydowych jest wykorzystywanie dwóch lub więcej różnych źródeł energii elektrycznej. Pozwala to na bezawaryjne zasilanie także w okresach bezsłonecznych, ograniczając koszty instalacji, przy czym energię pozyskiwaną z modułów fotowoltaicznych system sterowania traktuje zawsze priorytetowo.
14
Content available remote Hydroenergetyka
PL
Pierwsze wzmianki o urządzeniach do konwersji energii kinetycznej wody w energię mechaniczną, czyli o tzw. silnikach wodnych, zawdzięczamy Filonowi z Bizancjum z III w. p.n.e. Opisane przez niego koła wodne o osi poziomej służyły do podnoszenia wody. W I wieku p.n.e. koła te napędzały młyny wodne w Azji Mniejszej, o czym wspomina Strabon.
15
Content available remote Aktywne fasadowe systemy ociepleń
PL
Rosnące wymagania dotyczące izolacji termicznej przegród budowlanych zmuszają architektów oraz projektantów do poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych pozwalających na maksymalne ograniczenie strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim przez ściany budynków przy możliwie niskim nakładzie finansowym. Ciekawą propozycją jest równoległe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zasilające tradycyjne instalacje grzewcze oraz aktywnych fasadowych systemów ociepleń. W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej, gdzie w warunkach rzeczywistych przeanalizowano rozkłady temperatury na poszczególnych warstwach przegrody wentylowanej, wyposażonej w dodatkową instalację zasilaną czynnikiem pobierającym ciepło z dolnego źródła, jakim jest grunt lub niskotemperaturowe źródło geotermalne. Wyniki badań pokazują, że rozwiązanie takie będzie sprawdzać się w budynkach wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła i w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększy izolacyjność przegrody, przy stosunkowo niewielkich kosztach wykonania takiej instalacji.
EN
Constantly growing requirements in the field of thermal insulation of building partitions forcing architects and designers to seek the most effective material solutions in order to limit heat losses in winter and heat gains in summer by building walls at possibly minimal financial outlay. Parallel use of renewable energy sources for the purposes of traditional heating systems and active facade insulation systems is possible. The article presents the results of research where actual temperature distribution on individual layers of ventilated partition in real conditions was analysed. This partition was equipped with additional installation powered by an agent which took heat from the heat source (ground or low-temperature geothermal source). As shown in test results, such solution works well in buildings where heat-pumps are used for heating, and can reduce exploitation costs and increase insulating properties of partition to larger extent, at relatively low costs of such installation.
16
EN
In the paper, the concept of a permanent magnet synchronous generator (PMSG) with uniquely designed stator windings for wind turbines is presented. Two 3-phase windings in the stator are used, one of which is connected in the star, while the other in the delta configuration. Six-pulse rectifiers, mutually coupled by the pulse transformer, whose primary winding is supplied by the so-called “current modulator”, are placed at the outputs of both windings. The modulator output current should meet all the necessary and strict requirements. Both rectifiers operate on a common DC circuit. These solutions provide the sinusoidal magnetomotive force in the stator of the PMSG and the quasi-sinusoidal (taking into account the non-linearity of the magnetic circuit) magnetic flux. In light of the generator principle, it has been called the “PMSG with modulated the magnetic flux”. The slightly higher complexity in the structure of the generator, as compared to the normal three-phase construction, is compensated by the exceptional simplicity of the power electronics section of the system, which allows high efficiency to be reached. The current modulator (as well as the pulse transformer) is a power electronics converter with a relatively low output power as compared to the overall output power of the system. In comparison to other known solutions, the expected cost of the system should be lower. It is also expected that a high degree of reliability in terms of its operation will be achieved, and consequently, that the the ongoing costs of its maintenance will be reduced. In the paper, concept, theoretical basis of operation, and results of the studies of the simulation models of the generator, including the basic power electronics section, are presented.
17
PL
Idea osiedla ekologicznego wywodzi się z zasad zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady nastąpiła wyraźna ewolucja i rozwój dominujących tendencji w podejściu do kształtowania środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z rozwojem myśli ekologicznej oraz nowymi możliwościami w dziedzinie technologii. Osiedle ekologiczne jest pojęciem szeroko rozumianym i często nadużywanym przy określaniu różnego rodzaju inwestycji. Stałym problemem jest wyegzekwowanie od deweloperów wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z brakiem regulacji prawnych, które obecnie odnoszą się głównie do efektywności energetycznej. Mimo to powstało w Polsce kilka zespołów zabudowy, gdzie podjęto próbę realizacji idei osiedla ekologicznego z jej głównymi założeniami. Pokazuje to, że Polacy stają się bardziej świadomi i chętniej wybierają mieszkania w komfortowych i ekologicznych zespołach mieszkaniowych. W artykule opisano najważniejsze kryteria osiedla ekologicznego. Przedstawiono możliwości egzekwowania i wdrażania założeń przy pomocy certyfikacji. Opisano widoczne tendencje oraz innowacje w podejściu do kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Przeanalizowano przykłady polskich osiedli mieszkaniowych, w których podjęto realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesne osiedle ekologiczne, jakie elementy powinny je charakteryzować, jak wobec powyższego realizowane są osiedla ekologiczne w Polsce. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu z zakresu budownictwa ekologicznego.
EN
The idea of an ecological housing estate comes from the principles of sustainable development. Over the past decade, there has been a clear evolution and development of the dominant tendencies in the approach to shaping the housing environment. This is related to the development of ecological thought and new possibilities in the field of technology. An ecological housing estate is a widely understood concept and is often abused in defining various types of investments. It is a constant problem to compel the developers to construct a high-quality housing environment. This is due to the lack of regulations which currently mainly mention the issue of energy efficiency. Despite this, several urban units where an attempt was made to implement the idea of an ecological settlement with its main assumptions were created in Poland. This shows that Poles are becoming more aware and more eager to choose flats in comfortable and ecological housing complexes. The article describes the most important criteria for an ecological settlement. The ability to enforce and implement assumptions through certification was outlined. The visible tendencies and innovations in handling residential development were described. Examples of Polish housing estates in which attempts were made to implement the assumptions of sustainable development were analyzed. The aim of the article is to try to answer the question what a modern ecological estate is, what elements should characterize it, how ecological settlements in Poland are implemented in the light of the above. The literature of the subject was used in the work in the field of ecological construction.
18
Content available Management in developing power system
EN
Development of power system influence on management information system is the main aim of the article. Starting from the general review of hierarchical information system in power, changes in its (and in management information) systems implied by injection of renewable energy sources are discussed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwijającego się systemu elektroenergetycznego na system informatyczny zarządzania. Przedstawiono ogólne informacje o hierarchicznym systemie informacyjnym zarządzania i omówiono zmiany w systemie informatycznym zarządzania wywołane wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii.
19
Content available remote Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC z filtrem LCL
PL
W artykule przedstawiono dwa algorytmy predykcyjnego sterowania przekształtnikiem AC/DC z filtrem LCL. Omawiane metody bazują na sterowaniu predykcyjnym ze skończoną liczbą sterowań FS-MPC (finite states model predictive control). Pierwszy z nich oparty jest na predykcji prądu od strony przekształtnika i algorytmie active damping. Drugi z nich bazuje na nowej koncepcji regulacji przekształtnika AC/DC z wykorzystaniem rozszerzonego modelu filtru LCL i rozbudowanej funkcji kosztu. W artykule dokonano porównania obydwu metod poprzez porównanie wartości współczynnika THD prądu sieciowego.
EN
The article presents two predictive control algorithms of the AC/DC converter with LCL filter. These methods are based on predictive control with a finite states FS-MPC (finite states model predictive control). The first one is based on a prediction of the converter current and the active damping algorithm. The second one is based on a new concept of AC/DC regulation using an extended model LCL filter and extensive cost function. The two methods in terms of THD grid current were compared in the article.
20
Content available remote Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Wychodząc od kwestii uwarunkowań prawnych, określonych na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, omawia kwestie techniczne, problematykę oceny zrównoważenia technologii i identyfikuje aspekty socjologiczne dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, artykuł analizuje system wsparcia inwestycji w źródła odnawialne oraz przedstawia preferowany zakres tematyczny aktualnych problemów do rozwiązania o charakterze naukowo-badawczym.
EN
The article deals with issues related to the development of renewable energy in Poland. Starting from the issues of the legal conditions at national and Community level, this paper discusses technical issues, sustainability assessment of technologies and also it identifies sociological aspects of the use of renewable energy sources. Moreover, the article analyses the support system for investments in renewable energy sources and presents selected topics on current problems to be solved in the field of science and research.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.