Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relaxation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The method intended to build the possibly shortest assembly schedules is presented in the paper. The method is constructed for assembly lines without parallel machines. The intermediate buffers are located between the assembly machines. A flow of products of different types is unidirectional in the assembly line. The proposed method is a heuristic because the fixed tasks are characterized by a large size and considerable computational complexity. It is a relaxation heuristic. The linear mathematical model is used in the mentioned heuristic method. The method is constructed for assembly scheduling for multioption products. Assembly of various types of products in different variants is the reply to the contemporary challenges faced by the manufacturers, who try to satisfy the demands of individual customers. The planned downtimes of machines are regarded in the method, for example downtime of machines connected with maintenance. The results of computational experiments with proposed heuristic method are presented. The described heuristic method is compared with optimal method based on the integer programming. The fixed makespans and computational fixed times using heuristic method and optimal method are compared.
PL
Przedstawiono metodę przeznaczoną do budowy najkrótszych harmonogramów montażu produktów w liniach montażowych bez maszyn równoległych. Konfiguracja linii montażowej uwzględnia obecność buforów międzyoperacyjnych pomiędzy maszynami. Przepływ równocześnie montowanych produktów różnych typów jest jednokierunkowy. Ze względu na rozmiary rozwiązywanych problemów i związaną z tym złożoność obliczeniową metoda jest heurystyką. Jest to heurystyka relaksacyjna, w której wykorzystano model zadania programowania liniowego. Metoda dotyczy produktów wielowariantowych. Produkty danego typu mogą różnić się wariantami wykonania - specyficznymi cechami, uwzględniającymi wymagania odbiorców. Metodę wyróżnia także uwzględnienie planowanych przestojów maszyn, np. przeznaczonych na konserwację. Zaprezentowano wyniki eksperymentów obliczeniowych, za pomocą których oceniono jakość opracowanej metody. Długości harmonogramów wyznaczanych za pomocą przedstawionej metody porównano z długościami harmonogramów optymalnych, znanymi dzięki zastosowaniu modelu zadania programowania całkowitoliczbowego. Porównano także czasochłonność obliczeń.
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
EN
A number of environmentally hazardous substances are used in the process of flax roving preparation for spinning. An alternative to them can be the use of electrochemical activated aqueous solutions. However, the metastability of such solutions requires time tracking of their properties’ relaxation. This article presents experimental data on the relaxation of relevant solutions that can be used for a well-founded selection of flax roving treatment procedures to ensure a required quality of flax yarn. It has been experimentally proven that the use of ECA solutions for preparing rovings for spinning allows to obtain high quality yarn as well as significantly reduce wastewater pollution and improve the environmental situation in the places of their emissions.
PL
W procesie przygotowywania przędzy lnianej do przędzenia stosuje się wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji. Alternatywą dla nich może być zastosowanie elektrochemicznie aktywowanych roztworów wodnych. Jednak metastabilność takich roztworów wymaga śledzenia czasu relaksacji ich właściwości. W artykule przedstawiono dane eksperymentalne dotyczące roztworów. W celu zapewnienia wymaganej jakości przędzy lnianej uzyskane dane mogą znaleźć zastosowanie podczas wyboru procedur obróbki niedoprzędu. Udowodniono eksperymentalnie, że zastosowanie rozwiązań ECA do przygotowania niedoprzędów pozwala uzyskać przędzę wysokiej jakości, a także znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie ścieków i poprawić sytuację środowiskową w miejscach ich emisji.
EN
The mechanical properties of the commercial synthetic surgical threads (i.e., monofilament MonosynR and polyfilament PolysorbTM) and threads made of pure zinc and selected magnesium alloys were compared. Tensile and relaxation tests of fine fibers/wires without and with a surgical knot were performed on a Zwick 250 tensile machine and on the specially constructed tensile machine dedicated for ultra-thin samples. An about 50% decrease in the maximum tensile load was registered for both synthetic and Mg-based threads due to the presence of a surgical knot while only an about 10% decrease was documented for the zinc threads.
EN
Prestress losses are usually calculated by bringing the tendons in the cross-section to the single resultant tendon. This solution is correct only for tendons concentrated in one part of the cross-section, while with their wider distribution, for example after the use of upper tendons, it may result in underestimation of losses in the lower tendons and overestimation in the upper tendons. The paper presents formulae to determine time dependent prestress losses separately for the top and bottom tendons of a pretensioned concrete member. Furthermore, variations of stress in the prestressing steel are analysed for two pretensioned concrete members to evaluate the possibility of using the equation (5.46) from the Eurocode 2 for the resultant tendon instead of the deduced formulae. The aim of this study is to show how great the error of estimated loss of prestressing force on the basis of several typical prestressed concrete sections can be.
EN
The paper presents results of experimental tests and a theoretical analysis of the phenomenon of relaxation of chipboard beams. Three linearly viscoelastic rheological models were used for mathematical modeling of the rheology of the studied material. The constants of models were determined using experimental tests and the method of least squares. Through analyses of the obtained results it was found that the rheological behavior of the beam in the specified time is best described by a five-parameter model, consisting of standard and Kelvin-Voigt models connected in series. The final verification of the model can only be ensured by conducting long-term experimental studies using a multistage load program.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Stałe modeli wyznaczono wykorzystując przeprowadzone badania doświadczalne oraz metodę najmniejszych kwadratów. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki w rozpatrywanym czasie najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta. Ostateczną weryfikację modelu zapewnić może jedynie przeprowadzenie długotrwałych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wielostopniowego programu obciążeń.
EN
This paper discuss the issue of pre-stress losses which occur in the FRP prestressed concrete structures. The prestress losses consist of immediate losses just after pre-tensioning of the FRP composite and time-dependent losses. Prestress losses are affected by different factors as strength properties of used materials, ambient temperature, humidity, UV radiation, bond between the FRP material and RC specimen, type of anchorage and creep of prestressing system. Two types of tests can be found in the available literature: material samples subjected to sustained uniaxial tension which verify the relaxation of FRP tendons (Wang et al., Sasaki and Nishizaki, Shi et al and Oskouei and Taleie) and flexural tests of RC beams strengthened with pre-tensioned FRPs (Wang et al.). Authors considered different types of composites: carbon (Wang et al, Sasaki and Nishizaki, Oskouei and Taleie), aramid (Sasaki and Nishizaki, Oskouei and Taleie), glass (Sasaki and Nishizaki), vinyl (Sasaki and Nishizaki) and basalt (Shi et al.).
PL
W artykule omówiono wybrane stanowiska badawcze przeznaczone do określania zachowania się materiałów przy stałym odkształceniu. Przedstawiono wpływ temperatury na naprężenia resztkowe w połączeniach śrubowych, mających zastosowanie w różnego rodzaju środkach transportu. Zwrócono uwagę na obniżenie naprężenia w nowoczesnych materiałach - wielu gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego – stopy lekkie, superstopy oraz stopy tytanu. Zaprezentowano wpływ temperatury i prędkości deformacji na zmianę naprężenia normalnego. Przedstawiono rezultaty badań stali 10H2M (10CrMo9-10) uzyskane z prób realizowanych przy stałym odkształceniu wzdłużnym i zmiennym cyklicznie odkształceniu postaciowym. Omówiono wpływ amplitudy i częstotliwości cykli skrętnych, stosowanych jednocześnie przy występowaniu odkształcenia wzdłużnego o stałym poziomie, na przebieg naprężenia normalnego.
EN
The paper reports selected testing machines recommended for investigations of material behaviour under constant deformation. An influence of temperature and strain rate on stress variations in screws’ material applied in many types of transport is presented. Stress reduction in modern materials employed by many branches of industry including automotive, i.e. light alloys, super-alloy and titanium alloys is shown. Results from examination of the 10H2M (10CrMo9-10) steel at constant level of axial strain and cyclic shear strain are discussed. An influence of amplitude and frequency of torsion cycles on the axial stress under constant level of axial strain is studied.
PL
W artykule rozpatrzono ośrodek lepkosprężysty opisany funkcjami relaksacji wyznaczanymi głównie z badań laboratoryjnych. Równania fizyczne opisuje się funkcjami relaksacji. Opracowano model obliczeniowy analizy takich ośrodków w ramach metody elementów czasoprzestrzennych. Zamieszczony przykład obliczeń wskazuje na poprawność i efektywność tego modelu.
EN
This study deals with a viscoelastic continuum defined by functions of relaxation determined mainly through laboratory tests. The physical equations were described by relaxation functions. Next, a calculation model to be used for analysis of such continuums was created by means of the space time element method. The presented calculation example proves correctness, efficiency and effectiveness of this model.
EN
The purpose of the present study was to estimate dimensional measure properties of T-shirts made up of single jersey and interlock fabrics through artificial neural networks (ANN). To that end, 72 different types of T-shirts were manufactured under 2 different fabric groups, each was consisting of 2 groups: one with elastane and the other without. Each of these groups were manufactured from six different materials in three different densities through two different knitting techniques of single jersey and interlock. For estimation of dimensional changes in these T-shirts, models including feed-forward, back-propagated, the momentum learning rule and sigmoid transfer function were utilized. As a result of the present study, the ANN system was found to be successful in estimation of pattern measures of garments. The prediction of dimensional properties produced by the neural network model proved to be highly reliable (R2> 0.99).
PL
Celem pracy było oszacowanie wymiarów koszulek przy użyciu sztucznego systemu sieci neuronowych (ANN). W tym celu wyprodukowano 72 różne typy koszulek. Koszulki wyprodukowano z sześciu różnych materiałów o trzech różnych gęstościach za pomocą dwóch różnych technik dziewiarskich. W celu oszacowania zmian wymiarów koszulek wykorzystano modele oparte na sprzężeniu zwrotnym, propagowaniu wstecznym, regule uczenia się impulsów i funkcji przenoszenia sigmoidów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że system ANN okazał się skuteczny w szacowaniu wymiarów odzieży. Przewidywanie wymiarów uzyskanych przy wykorzystaniu modelu sieci neuronowych okazało się bardzo wiarygodne (R2> 0,99).
EN
There are quite few publications where the representation of transient states of tyres is taken into account in the examination of the motion of a vehicle as a whole by computer simulation. Most of the researchers who build models of motor vehicle dynamics leave this issue out of account, believing that it is related to the phenomena of little importance in both qualitative and quantitative terms, especially when self-excited vibration of wheels with pneumatic tyres is ignored. The objective of this publication is to present simulations of motor vehicle motion in the situation encountered during the training of drivers at Driver Improvement Centres. The author proves that the taking into account of the representation of transient states of the lateral force and aligning moment on vehicle tyres will strongly affect the calculation results. This is because of the excitation form, the time constants of which are comparable with the relaxation time of the tyres of the vehicle under test. The analysis results have been presented in both quantitative and qualitative form, i.e. in a table and as time histories of selected quantities, respectively. The data shown indicate considerable differences in the calculated effects of disturbance to rectilinear motion of a passenger car, when determined with ignoring the transient states of tyres, in comparison with the corresponding calculation results obtained with the transient states of tyres having been taken into account. The biggest differences in the absolute values recorded during the first second from the beginning of the disturbance to the motion of rear vehicle wheels were observed in yaw (heading) angle, lateral displacement of the centre of vehicle mass, and moment of forces on the steering wheel. The differences were so big (from 19 % to 26 %) that they changed the qualitative and quantitative assessment of vehicle behaviour. Thus, they highlighted the great impact that the representation of transient states of the lateral forces and aligning moments on vehicle tyres exerts on the results of the test being simulated.
PL
Niewiele jest prac, w których uwzględnia się opis stanów nieustalonych ogumienia w badaniach symulacyjnych ruchu całego pojazdu. Większość osób budujących modele dynamiki samochodów pomija ten opis, uznając, że dotyczy zjawisk mało istotnych z jakościowego i ilościowego punktu widzenia, zwłaszcza wtedy, gdy pomijane są drgania samowzbudne kół ogumionych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie symulacji ruchu samochodu w sytuacji, która jest spotykana w trakcie treningów kierowców w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Autor udowadnia, że uwzględnienie opisu stanów nieustalonych siły bocznej i momentu stabilizującego ogumienia w bardzo istotny sposób wpływa na wyniki przeprowadzonych obliczeń. Wynika to z postaci wymuszenia, którego stałe czasowe są porównywalne z czasem nabiegania ogumienia badanego pojazdu. Autor przedstawia wyniki ilościowo w formie tabeli oraz jakościowo w postaci przebiegów czasowych wybranych wielkości. Wskazują one na istotne różnice między efektami zaburzenia ruchu prostoliniowego samochodu osobowego, dla przypadku nieuwzględniania stanów nieustalonych ogumienia, odniesionymi do wyników otrzymanych dla przypadku uwzględniania stanów nieustalonych ogumienia. Największe różnice modułów w trakcie pierwszej sekundy od wystąpienia zaburzenia ruchu kół osi tylnej, dotyczą kąta odchylenia (kąta kierunkowego), przemieszczenia poprzecznego środka masy pojazdu oraz momentu na kole kierownicy. Są one na tyle istotne (od 19 do 26%), że zmieniają jakościowo i ilościowo ocenę zachowania pojazdu. Wskazują, zatem, na duży wpływ opisu stanów nieustalonych sił bocznych i momentów stabilizujących kół jezdnych na wyniki symulowanego testu.
EN
In this paper, the ways of intensification of technological processes by means of powerful short pulses of energy in activation machines in solid phase and water systems are considered. The mechanism of accumulation and relaxation of energy for the substances subjected to mechanical activation is shown.
PL
W pracy omówione zostały metody intensyfikacji procesów technologicznych w ciałach stałych i cieczach przy użyciu krótkotrwałych impulsów energetycznych. Przedstawiono mechanizmy akumulacji i relaksacji energii w substancjach poddanych mechanicznej aktywacji.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań oraz analizę metody badawczej opracowanej przez autorów pracy do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w lepiszczach asfaltowych w niskiej temperaturze. W badaniach wykorzystano asfalty drogowe 20/30, 35/50 i 50/70. Obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń dokonano w warunkach stałego odkształcenia próbki spowodowanego oddziaływaniem siły normalnej (rozciągającej). W badaniach wykorzystano duktylometr wyposażony w siłomierze oraz łaźnię wodną wypełnioną cieczą o temperaturze -16°C. W celu określenia dokładności metody pomiarowej opracowanej przez autorów pracy przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników, na podstawie której stwierdzono, że zastosowana metoda może być wykorzystywana do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w niskiej temperaturze. Wartości naprężeń obliczono na podstawie oznaczonych wartości siły rozciągającej. Zaobserwowano, że asfalty o większych wartościach penetracji odznaczają się w niskiej temperaturze lepszą zdolnością do relaksacji naprężeń, a proces ten przy stałym odkształceniu następuje szybciej. Dodatkowo przeprowadzono analizę porównawczą wyników oznaczeń modułu sztywności w temperaturze -16°C uzyskanych na podstawie opracowanej metody badawczej z wykorzystaniem duktylometru oraz oznaczeń przeprowadzonych w reometrze zginanej belki (BBR) i reometrze dynamicznego ścinania (DSR). Wartości modułu sztywności w duktylometrze oznaczono na podstawie testu rozciągania, podczas którego występuje zbliżona do liniowej zależność naprężeń w funkcji odkształceń. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wynikami oznaczania modułu sztywności z użyciem trzech metod pomiarowych opisanych w niniejszej pracy.
EN
Results of investigation and analysis of the testing method discovered by authors of the paper to observe the relaxation phenomenon occurred in road bitumen subjected to stretch at low temperature in the article are presented. In research program were used 20/30, 35/50 and 50/70 penetration grade road bitumens. The relaxation phenomenon of the asphalt binder specimens was observed under constant strain conditions which was caused by the tensile force. In the study a ductilometer equipped in force sensors and water bath filled by liquid of -16°C were used. In order to determine the accuracy of the test method discovered by the authors of the paper a statistical analysis was conducted. The results showed that the applied test method can be used to observe the relaxation phenomenon at low temperatures. Values of stress were calculated on the basis of the determined values of tensile force. It was observed that asphalt binders with a high penetration values have more ability to relaxation and that process occurs more rapidly. In addition, a comparative analysis of determined values of the stiffness modulus at -16°C was done for applied test method using ductilometer, Bending Beam Rheometer (BBR) and Dynamic Shear Rheometer (DSR). During the tensile test in ductilometer the stress-strain curve was similar to linear which allowed to determine values of stiffness modulus. Divergence between the results of the determination of stiffness modulus using three measurement methods were found in this paper.
EN
We discuss a regularization of state-constrained optimal control problems via a Henig relaxation of ordering cones. Considering a state-constrained optimal control problem, the pointwise state constraint is replaced by an inequality condition involving a so-called Henig dilating cone. It is shown that this class of cones provides a reasonable solid approximation of the typically nonsolid ordering cones which correspond to pointwise state constraints. Thereby, constraint qualifications, which are based on the existence of interior points, can be applied to given problems. Moreover, we characterize admissibility and solvability of the original problem by analyzing the associated relaxed problem. We also show that the optimality system for the original problem can be obtained through the limit passage in the corresponding optimality system for the relaxed problem. As an example of our approach, we derive the optimality conditions for a state constrained Neumann boundary optimal control problem and show that in this case the corresponding Lagrange multipliers are more regular than Borel measures.
PL
W artykule omówiono aktywność sejsmiczną rejestrowaną w trakcie eksploatacji pokładu 510 w polu B3, B4, partii Dz, Dw w Ruchu Wesoła oraz w skrzydle zachodnim partii południowej Ruchu Mysłowice w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Analizowaną eksploatację prowadzono w pokładzie lub warstwie przyspągowej tego pokładu w warunkach odprężenia eksploatacją warstwy przystropowej lub wyżej zalegającego pokładu 501. Porównano rozmieszczenie przestrzenne rejestrowanych wstrząsów we wszystkich w/w rejonach oraz poziom intensywności sejsmicznej indukowanej robotami górniczymi.
EN
The paper presents the seismic activity recorded during the mining of the seam 510 in the B3, B4 field, Dz, Dw area on part “Wesoła” and in the south west wing area of part “Mysłowice” in the Coal Mine “Mysłowice-Wesoła”. Analyzed the mining was carried out in the 510 seam or first layer of this seam. Above 510 seam was mining 501 seam which relaxation seam below. The localization of tremors of seismic energy will be under detailed analysis. Seismic activity recorded during the mining in analyzed areas confirmed earlier assessment of the effective relaxation this areas. Analysis of data indicates that the seismic hazard in these areas is associated with geological and mining conditions. Registered energetic rock shocks were associated with the discharge of tension in the area of residue 501 seam. Negative factor affecting the growth of seismic hazard, revealing the presence of shocks with energies E5 and E6 J, was to balance the stresses in the vicinity of major fault zones.
EN
The load values corresponding to the compressive strength of high-bush blueberry and redcurrant fruits during the compression test between two rigid plates were measured. The changes of coefficient of elasticity and coefficient of viscosity values during the creep and the relaxation tests were studied in the selected interval of time, also direction of load application in relation to the longitudinal axis of fruit was considered. The creep and relaxation tests were carried out with the load of 40% of determined compressive strength of berries. To describe behavior of testing the material rheological standard, Maxwell and Kelvin models as well as experimental models were used. Comparatively small changes of parameter values of assumed empirical models were reported in the course of tests. It may be recognized as characteristic for the investigated material.
PL
Wyznaczano wartości obciążenia odpowiadające wytrzymałości doraźnej podczas testu ściskania pomiędzy dwiema sztywnymi płytami owoców borówki wysokiej i porzeczki czerwonej. Badano zmiany wartości współczynnika sprężystości i współczynnika lepkości w wybranych przedziałach czasowych podczas testu pełzania i relaksacji naprężeń, uwzględniono kierunek przyłożenia obciążenia w stosunku do osi podłużnej owocu. Testy pełzania i relaksacji naprężeń realizowano przy obciążeniu odpowiadającym wartości 40% wyznaczonej wytrzymałości doraźnej. Wykorzystano standardowe oraz eksperymentalne modele reologiczne. Stwierdzono stosunkowo niewielkie zmiany wartości parametrów przyjętych modeli empirycznych z upływem czasu realizacji testu. Na tej podstawie można uznać je jako charakterystyczne dla badanego materiału.
EN
Dimensional change problems experienced in textile products have always been an important subject and in the focus of attention. Today it is expected that dimensional changes in fabrics, the basic material of textile products, must range within certain limitations. Fabrics processed in the finishing divisions are wound or decatized in various forms according to the fabric structure and the demands of garment manufacturers. However, fabrics may be distorted in these storing processes, which results in undesired dimensional changes under the stress incurred. Nevertheless fabrics are required to be delivered to garment manufacturers at specific tension values. Indeed these values are not acquired as expected; consequently, it is known that they represent a core conflict subject between finishing plants and garment manufacturers. The present study investigated the structures of garment manufacturers and dimensional change problems they experience during fabric layout. The aim was to determine the severity of the problem in terms of the garment manufacturer and fabric types, which cause problems frequently, and to search for solutions to overcome this issue by means of a survey study. Solutions which would increase production efficiency and reduce processing time have been emphasized.
PL
Problem zmiany wymiarów tekstyliów w czasie produkcji odzieży jest bardzo ważnym problemem, a zakres zmian musi być poddany określonym ograniczeniom. Tekstylia obrabiane w procesach wykończalniczych są następnie nawijane i dekatyzowane w określonych warunkach i powinny być dostarczane do wytwórcy pod określonym naprężeniem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ważność problemu z punktu widzenia wytwórcy odzieży oraz określenie rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia wydajności i skrócenia czasu produkcji.
PL
W artykule poddano weryfikacji dwie tezy: 1. Wprowadzenie nowego masowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim spowoduje istotny wzrost zainteresowania tym regionem na świecie i wzrost liczby turystów na analizowanym obszarze; 2. Turystyka może stanowić jedną z istotnych dźwigni rozwojowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, a przede wszystkim może mieć największy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy jeszcze w bieżącym okresie planistycznym. Celem artykułu jest wskazanie jednej z możliwości rozwoju inteligentnego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, skierowanego do twórczych pracowników umysłowych. Zakres artykułu obejmuje wskazanie wybranych aspektów tworzenia inteligentnego produktu turystycznego: ogólnych, neurobiologicznych i organizacyjnych. Artykuł może być pomocny przy opracowywaniu koncepcji i programu wdrożeniowego nowego produktu.
EN
The paper presents both the external and internal conditionings of introducing a new tourist product targeted at creative white-collar workers. It has been proposed that this product ought to be called an intelligent specialization of tourism, in which services would be organized on the basis of knowledge from the domains of neurosciences, psychology, tourism and management sciences. Among the external conditionings, attention has been drawn to such megatrends as globalization, development of service sector as well as the development of knowledge-based economy. This group of conditionings include also the concept of sustainable development, the strategy of intelligent development and the strategy of forming green economy. Among the internal conditionings the following were pointed: mental tiredness, creative tension, stress regulation and sleep, participation in sport activities, as well as in both cultural and dance events. More emphasis has been laid upon the nature-related conditions of forming a tourism product for creative white-collar workers.
19
Content available remote Szacowanie funkcji relaksacji warstw drewna – analiza wrażliwości modelu
EN
In the paper a analysis enabling the evaluation the stability and the usefulness of the model described in [1] was presented. The analysis was carried out for plywood and solid wood
20
Content available remote Wpływ morfologii kompozytu RBP na odpowiedz dielektryczną
PL
W artykule zaprezentowano rozpoznanie efektów procesu starzeniowego w izolacji główniej przepustów RBP na podstawie odpowiedzi dielektrycznych poszczególnych warstw izolacji. Skupiono się na metodzie FDS w celu określenia możliwych zmian morfologicznych izolacji w zależności od miejsca pobrania próbek.
EN
The paper presents the recognition of effects of aging in isolation bushings RBP mainly based on the dielectric response of the individual layers of insulation. The focus is on the method of FDS to identify possible morphological changes of insulation, depending on the place of sampling.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.