Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relaksacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The method intended to build the possibly shortest assembly schedules is presented in the paper. The method is constructed for assembly lines without parallel machines. The intermediate buffers are located between the assembly machines. A flow of products of different types is unidirectional in the assembly line. The proposed method is a heuristic because the fixed tasks are characterized by a large size and considerable computational complexity. It is a relaxation heuristic. The linear mathematical model is used in the mentioned heuristic method. The method is constructed for assembly scheduling for multioption products. Assembly of various types of products in different variants is the reply to the contemporary challenges faced by the manufacturers, who try to satisfy the demands of individual customers. The planned downtimes of machines are regarded in the method, for example downtime of machines connected with maintenance. The results of computational experiments with proposed heuristic method are presented. The described heuristic method is compared with optimal method based on the integer programming. The fixed makespans and computational fixed times using heuristic method and optimal method are compared.
PL
Przedstawiono metodę przeznaczoną do budowy najkrótszych harmonogramów montażu produktów w liniach montażowych bez maszyn równoległych. Konfiguracja linii montażowej uwzględnia obecność buforów międzyoperacyjnych pomiędzy maszynami. Przepływ równocześnie montowanych produktów różnych typów jest jednokierunkowy. Ze względu na rozmiary rozwiązywanych problemów i związaną z tym złożoność obliczeniową metoda jest heurystyką. Jest to heurystyka relaksacyjna, w której wykorzystano model zadania programowania liniowego. Metoda dotyczy produktów wielowariantowych. Produkty danego typu mogą różnić się wariantami wykonania - specyficznymi cechami, uwzględniającymi wymagania odbiorców. Metodę wyróżnia także uwzględnienie planowanych przestojów maszyn, np. przeznaczonych na konserwację. Zaprezentowano wyniki eksperymentów obliczeniowych, za pomocą których oceniono jakość opracowanej metody. Długości harmonogramów wyznaczanych za pomocą przedstawionej metody porównano z długościami harmonogramów optymalnych, znanymi dzięki zastosowaniu modelu zadania programowania całkowitoliczbowego. Porównano także czasochłonność obliczeń.
EN
In this paper authors described rate of aging behavior processes for upper leather materials, which were measured by changes of rheological properties during determination of extension set. Upper leather samples were exposed to UV rays for 100 and 150 hours in Q-SUN XenonTest Chamber, which was used to induce property changes associated with the effects of sunlight. Then, the samples have been subjected to mechanical test –determination of extension set due to PN-EN ISO 17236:2005 standard. The main goal of this analysis was to determine of UV aging resistance of these materials. The highest resistance was observed for full grain bovine leather and nubuck as the opposition to box calfs.
PL
Oceniono wpływ procesów starzenia wierzchnich skórzanych materiałów obuwniczych na zmianę ich właściwości reologicznych przy odkształceniu typu relaksacyjnego. Próbki wierzchnich skór obuwniczych naświetlano przez 100 i 150 h w symulatorze procesu przyśpieszonego starzenia ­Q-SUN Xenon Test Chamber. Oznaczano wydłużenie trwałe naświetlonych próbek według normy ­PN-EN ISO 17236:2005 i na tej podstawie oceniono ich odporność na starzenie powodowane oddziaływaniem promieniowania UV. Największą odporność wykazywały skóry welurowe oraz nubuk, natomiast najmniejszą – boksy bydlęce.
EN
A number of environmentally hazardous substances are used in the process of flax roving preparation for spinning. An alternative to them can be the use of electrochemical activated aqueous solutions. However, the metastability of such solutions requires time tracking of their properties’ relaxation. This article presents experimental data on the relaxation of relevant solutions that can be used for a well-founded selection of flax roving treatment procedures to ensure a required quality of flax yarn. It has been experimentally proven that the use of ECA solutions for preparing rovings for spinning allows to obtain high quality yarn as well as significantly reduce wastewater pollution and improve the environmental situation in the places of their emissions.
PL
W procesie przygotowywania przędzy lnianej do przędzenia stosuje się wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji. Alternatywą dla nich może być zastosowanie elektrochemicznie aktywowanych roztworów wodnych. Jednak metastabilność takich roztworów wymaga śledzenia czasu relaksacji ich właściwości. W artykule przedstawiono dane eksperymentalne dotyczące roztworów. W celu zapewnienia wymaganej jakości przędzy lnianej uzyskane dane mogą znaleźć zastosowanie podczas wyboru procedur obróbki niedoprzędu. Udowodniono eksperymentalnie, że zastosowanie rozwiązań ECA do przygotowania niedoprzędów pozwala uzyskać przędzę wysokiej jakości, a także znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie ścieków i poprawić sytuację środowiskową w miejscach ich emisji.
EN
Prestress losses are usually calculated by bringing the tendons in the cross-section to the single resultant tendon. This solution is correct only for tendons concentrated in one part of the cross-section, while with their wider distribution, for example after the use of upper tendons, it may result in underestimation of losses in the lower tendons and overestimation in the upper tendons. The paper presents formulae to determine time dependent prestress losses separately for the top and bottom tendons of a pretensioned concrete member. Furthermore, variations of stress in the prestressing steel are analysed for two pretensioned concrete members to evaluate the possibility of using the equation (5.46) from the Eurocode 2 for the resultant tendon instead of the deduced formulae. The aim of this study is to show how great the error of estimated loss of prestressing force on the basis of several typical prestressed concrete sections can be.
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
EN
The paper presents results of experimental tests and a theoretical analysis of the phenomenon of relaxation of chipboard beams. Three linearly viscoelastic rheological models were used for mathematical modeling of the rheology of the studied material. The constants of models were determined using experimental tests and the method of least squares. Through analyses of the obtained results it was found that the rheological behavior of the beam in the specified time is best described by a five-parameter model, consisting of standard and Kelvin-Voigt models connected in series. The final verification of the model can only be ensured by conducting long-term experimental studies using a multistage load program.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analizę teoretyczną zjawiska relaksacji belek z płyt wiórowych. Do matematycznego modelowania reologii badanego materiału wykorzystano trzy liniowo lepkosprężyste modele reologiczne. Stałe modeli wyznaczono wykorzystując przeprowadzone badania doświadczalne oraz metodę najmniejszych kwadratów. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, iż reologiczne zachowanie belki w rozpatrywanym czasie najlepiej opisuje model pięcioparametrowy, złożony z szeregowo połączonych modeli standardowego i Kelvina-Voigta. Ostateczną weryfikację modelu zapewnić może jedynie przeprowadzenie długotrwałych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wielostopniowego programu obciążeń.
EN
The fractional model of the electrochemical capacitor (EC) relaxation phenomenon is presented herein. The EC relaxation phenomenon occurs when EC impedance measurements are performed after charge or discharge current interruption during potential relaxation. The EC fractional model is obtained based on the fractional order transfer function, obtained in turn by means of fitting the EC impedance data. The inverse Laplace transform is used to obtain the EC impulse response. Meanwhile, the EC charge and discharge simulations are performed using the EC impulse response.
EN
This paper discuss the issue of pre-stress losses which occur in the FRP prestressed concrete structures. The prestress losses consist of immediate losses just after pre-tensioning of the FRP composite and time-dependent losses. Prestress losses are affected by different factors as strength properties of used materials, ambient temperature, humidity, UV radiation, bond between the FRP material and RC specimen, type of anchorage and creep of prestressing system. Two types of tests can be found in the available literature: material samples subjected to sustained uniaxial tension which verify the relaxation of FRP tendons (Wang et al., Sasaki and Nishizaki, Shi et al and Oskouei and Taleie) and flexural tests of RC beams strengthened with pre-tensioned FRPs (Wang et al.). Authors considered different types of composites: carbon (Wang et al, Sasaki and Nishizaki, Oskouei and Taleie), aramid (Sasaki and Nishizaki, Oskouei and Taleie), glass (Sasaki and Nishizaki), vinyl (Sasaki and Nishizaki) and basalt (Shi et al.).
PL
W artykule omówiono wybrane stanowiska badawcze przeznaczone do określania zachowania się materiałów przy stałym odkształceniu. Przedstawiono wpływ temperatury na naprężenia resztkowe w połączeniach śrubowych, mających zastosowanie w różnego rodzaju środkach transportu. Zwrócono uwagę na obniżenie naprężenia w nowoczesnych materiałach - wielu gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego – stopy lekkie, superstopy oraz stopy tytanu. Zaprezentowano wpływ temperatury i prędkości deformacji na zmianę naprężenia normalnego. Przedstawiono rezultaty badań stali 10H2M (10CrMo9-10) uzyskane z prób realizowanych przy stałym odkształceniu wzdłużnym i zmiennym cyklicznie odkształceniu postaciowym. Omówiono wpływ amplitudy i częstotliwości cykli skrętnych, stosowanych jednocześnie przy występowaniu odkształcenia wzdłużnego o stałym poziomie, na przebieg naprężenia normalnego.
EN
The paper reports selected testing machines recommended for investigations of material behaviour under constant deformation. An influence of temperature and strain rate on stress variations in screws’ material applied in many types of transport is presented. Stress reduction in modern materials employed by many branches of industry including automotive, i.e. light alloys, super-alloy and titanium alloys is shown. Results from examination of the 10H2M (10CrMo9-10) steel at constant level of axial strain and cyclic shear strain are discussed. An influence of amplitude and frequency of torsion cycles on the axial stress under constant level of axial strain is studied.
PL
W artykule rozpatrzono ośrodek lepkosprężysty opisany funkcjami relaksacji wyznaczanymi głównie z badań laboratoryjnych. Równania fizyczne opisuje się funkcjami relaksacji. Opracowano model obliczeniowy analizy takich ośrodków w ramach metody elementów czasoprzestrzennych. Zamieszczony przykład obliczeń wskazuje na poprawność i efektywność tego modelu.
EN
This study deals with a viscoelastic continuum defined by functions of relaxation determined mainly through laboratory tests. The physical equations were described by relaxation functions. Next, a calculation model to be used for analysis of such continuums was created by means of the space time element method. The presented calculation example proves correctness, efficiency and effectiveness of this model.
EN
There are quite few publications where the representation of transient states of tyres is taken into account in the examination of the motion of a vehicle as a whole by computer simulation. Most of the researchers who build models of motor vehicle dynamics leave this issue out of account, believing that it is related to the phenomena of little importance in both qualitative and quantitative terms, especially when self-excited vibration of wheels with pneumatic tyres is ignored. The objective of this publication is to present simulations of motor vehicle motion in the situation encountered during the training of drivers at Driver Improvement Centres. The author proves that the taking into account of the representation of transient states of the lateral force and aligning moment on vehicle tyres will strongly affect the calculation results. This is because of the excitation form, the time constants of which are comparable with the relaxation time of the tyres of the vehicle under test. The analysis results have been presented in both quantitative and qualitative form, i.e. in a table and as time histories of selected quantities, respectively. The data shown indicate considerable differences in the calculated effects of disturbance to rectilinear motion of a passenger car, when determined with ignoring the transient states of tyres, in comparison with the corresponding calculation results obtained with the transient states of tyres having been taken into account. The biggest differences in the absolute values recorded during the first second from the beginning of the disturbance to the motion of rear vehicle wheels were observed in yaw (heading) angle, lateral displacement of the centre of vehicle mass, and moment of forces on the steering wheel. The differences were so big (from 19 % to 26 %) that they changed the qualitative and quantitative assessment of vehicle behaviour. Thus, they highlighted the great impact that the representation of transient states of the lateral forces and aligning moments on vehicle tyres exerts on the results of the test being simulated.
PL
Niewiele jest prac, w których uwzględnia się opis stanów nieustalonych ogumienia w badaniach symulacyjnych ruchu całego pojazdu. Większość osób budujących modele dynamiki samochodów pomija ten opis, uznając, że dotyczy zjawisk mało istotnych z jakościowego i ilościowego punktu widzenia, zwłaszcza wtedy, gdy pomijane są drgania samowzbudne kół ogumionych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie symulacji ruchu samochodu w sytuacji, która jest spotykana w trakcie treningów kierowców w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Autor udowadnia, że uwzględnienie opisu stanów nieustalonych siły bocznej i momentu stabilizującego ogumienia w bardzo istotny sposób wpływa na wyniki przeprowadzonych obliczeń. Wynika to z postaci wymuszenia, którego stałe czasowe są porównywalne z czasem nabiegania ogumienia badanego pojazdu. Autor przedstawia wyniki ilościowo w formie tabeli oraz jakościowo w postaci przebiegów czasowych wybranych wielkości. Wskazują one na istotne różnice między efektami zaburzenia ruchu prostoliniowego samochodu osobowego, dla przypadku nieuwzględniania stanów nieustalonych ogumienia, odniesionymi do wyników otrzymanych dla przypadku uwzględniania stanów nieustalonych ogumienia. Największe różnice modułów w trakcie pierwszej sekundy od wystąpienia zaburzenia ruchu kół osi tylnej, dotyczą kąta odchylenia (kąta kierunkowego), przemieszczenia poprzecznego środka masy pojazdu oraz momentu na kole kierownicy. Są one na tyle istotne (od 19 do 26%), że zmieniają jakościowo i ilościowo ocenę zachowania pojazdu. Wskazują, zatem, na duży wpływ opisu stanów nieustalonych sił bocznych i momentów stabilizujących kół jezdnych na wyniki symulowanego testu.
EN
In this paper, the ways of intensification of technological processes by means of powerful short pulses of energy in activation machines in solid phase and water systems are considered. The mechanism of accumulation and relaxation of energy for the substances subjected to mechanical activation is shown.
PL
W pracy omówione zostały metody intensyfikacji procesów technologicznych w ciałach stałych i cieczach przy użyciu krótkotrwałych impulsów energetycznych. Przedstawiono mechanizmy akumulacji i relaksacji energii w substancjach poddanych mechanicznej aktywacji.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań oraz analizę metody badawczej opracowanej przez autorów pracy do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w lepiszczach asfaltowych w niskiej temperaturze. W badaniach wykorzystano asfalty drogowe 20/30, 35/50 i 50/70. Obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń dokonano w warunkach stałego odkształcenia próbki spowodowanego oddziaływaniem siły normalnej (rozciągającej). W badaniach wykorzystano duktylometr wyposażony w siłomierze oraz łaźnię wodną wypełnioną cieczą o temperaturze -16°C. W celu określenia dokładności metody pomiarowej opracowanej przez autorów pracy przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników, na podstawie której stwierdzono, że zastosowana metoda może być wykorzystywana do obserwacji zjawiska relaksacji naprężeń w niskiej temperaturze. Wartości naprężeń obliczono na podstawie oznaczonych wartości siły rozciągającej. Zaobserwowano, że asfalty o większych wartościach penetracji odznaczają się w niskiej temperaturze lepszą zdolnością do relaksacji naprężeń, a proces ten przy stałym odkształceniu następuje szybciej. Dodatkowo przeprowadzono analizę porównawczą wyników oznaczeń modułu sztywności w temperaturze -16°C uzyskanych na podstawie opracowanej metody badawczej z wykorzystaniem duktylometru oraz oznaczeń przeprowadzonych w reometrze zginanej belki (BBR) i reometrze dynamicznego ścinania (DSR). Wartości modułu sztywności w duktylometrze oznaczono na podstawie testu rozciągania, podczas którego występuje zbliżona do liniowej zależność naprężeń w funkcji odkształceń. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wynikami oznaczania modułu sztywności z użyciem trzech metod pomiarowych opisanych w niniejszej pracy.
EN
Results of investigation and analysis of the testing method discovered by authors of the paper to observe the relaxation phenomenon occurred in road bitumen subjected to stretch at low temperature in the article are presented. In research program were used 20/30, 35/50 and 50/70 penetration grade road bitumens. The relaxation phenomenon of the asphalt binder specimens was observed under constant strain conditions which was caused by the tensile force. In the study a ductilometer equipped in force sensors and water bath filled by liquid of -16°C were used. In order to determine the accuracy of the test method discovered by the authors of the paper a statistical analysis was conducted. The results showed that the applied test method can be used to observe the relaxation phenomenon at low temperatures. Values of stress were calculated on the basis of the determined values of tensile force. It was observed that asphalt binders with a high penetration values have more ability to relaxation and that process occurs more rapidly. In addition, a comparative analysis of determined values of the stiffness modulus at -16°C was done for applied test method using ductilometer, Bending Beam Rheometer (BBR) and Dynamic Shear Rheometer (DSR). During the tensile test in ductilometer the stress-strain curve was similar to linear which allowed to determine values of stiffness modulus. Divergence between the results of the determination of stiffness modulus using three measurement methods were found in this paper.
14
Content available remote Szacowanie funkcji relaksacji warstw drewna – analiza wrażliwości modelu
EN
In the paper a analysis enabling the evaluation the stability and the usefulness of the model described in [1] was presented. The analysis was carried out for plywood and solid wood
15
Content available remote Wpływ morfologii kompozytu RBP na odpowiedz dielektryczną
PL
W artykule zaprezentowano rozpoznanie efektów procesu starzeniowego w izolacji główniej przepustów RBP na podstawie odpowiedzi dielektrycznych poszczególnych warstw izolacji. Skupiono się na metodzie FDS w celu określenia możliwych zmian morfologicznych izolacji w zależności od miejsca pobrania próbek.
EN
The paper presents the recognition of effects of aging in isolation bushings RBP mainly based on the dielectric response of the individual layers of insulation. The focus is on the method of FDS to identify possible morphological changes of insulation, depending on the place of sampling.
PL
W artykule podjęto tematykę zbrojenia kompozytowego (FRP). Przedstawiono dostępne na rynku rodzaje zbrojenia niemetalicznego, jego właściwości fizyczne i mechaniczne krótko- i długotrwałe oraz wynikające z nich konsekwencje projektowe. Podano również wady i zalety oraz zastosowanie prętów FRP.
EN
The object of this paper is fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcement. This article presents commercially available types of FRP bars, their physical and mechanical short and long term properties, as well as their influence on designing. The advantages and disadvantages and applications of FRP reinforcement are presented too.
17
Content available Konstrukcje sprężone Cz. 2. Siła sprężająca
PL
Pierwsza część artykułu – Konstrukcje sprężone. Materiały i wykonanie prac – została opublikowana w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” [2014, nr 5 (56), s. 58–63]. Poza obszernie zreferowanymi i bogato zilustrowanymi zagadnieniami tytułowymi opisano w nim m.in. koncepcję i historię sprężania, czyli celowego wprowadzania naprężeń w materiał, a także rodzaje badań wykonanych konstrukcji. W tej części autor przedstawia metody obliczenia siły sprężającej.
EN
The first part of the article "Prestressed structures. Materials and work" was published in the previous issue of NBI [2014, 5 [56], pp. 58-63]. In addition to extensively described and well-illustrated prestressing issues, it also described the concept and history of prestressing, that is intentional introduction of stresses in the material, as well as the types of tests on structures built. In this part, the author presents the methods for calculating prestressing force.
18
Content available remote Metody pomiaru własności sprężystolepkich
PL
Objawy sprężystolepkości płynu z reguły są szkodliwe w procesach technologicznych ze względu na generowanie dodatkowych naprężeń i związanych z nimi odkształceń, często obniżających jakość produktu. Te efekty mogą być zmniejszone przez odpowiedni dobór parametrów procesu technologicznego. Omówiono metody badania własności sprężystolepkich wykorzystujące przepływy ustalone (wiskozymetryczne), przepływy jednokierunkowe nieustalone i przepływy oscylacyjne. Przedstawiono test naprężeń normalnych, test pełzania, test relaksacyjny i badania oscylacyjne oraz wskazano, który z nich wybrać w celu uzyskania charakterystyki reologicznej płynu odpowiedniej dla danego procesu technologicznego.
EN
Manifestation of fluid viscoelasticity is usually a disadvantage in technological processes due to the generation of additional stresses and relevant deformations often decreasing product quality. These effects can be restricted via appropriate selection of technological process parameters. Testing methods of viscoelastic properties using steady-state (viscometry), one-directional unsteady-state and oscillatory flows are discussed. The creep, relaxation and normal stresses tests are presented. It was indicated which of these tests should be chosen to obtain the fluid rheological characteristics appropriate for a given technological process.
19
Content available remote Projektowanie konstrukcji sprężonych wg Eurokodu 2. Cz.3
EN
Effective prestressing of the structure can be achieved by using very high-strength steel. Prestressing steel is characterized by high tensile strength, the lack of a defined yielding point, much smaller deformability and slightly lower modulus of elasticity than mild steel, relatively low relaxation, good fatigue resistance and high sensitivity to corrosion and temperature influence. In the article the design model of prestressing steel, given in Eurocode 2, is presented. In particular, the importance of proper consideration of relaxation losses in prestressing steel is highlighted.
EN
In this paper the results of the structural and magnetic investigation of Fe61Co10Y8Zr1B20 alloy after solidification and isothermal annealing was presented. The isothermical annealing was carried out at 700 K for 1 h and 770 K for 3.5 h. For the structural investigation was performed by X-ray diffractometer equipped with a copper lamp. The results of (XRD) measurements showed the material in the state after the solidification and heat treatment is amorphous. Static hysteresis loops and initial magnetization curve was measured using vibrating magnetometer (VSM). The quality and quantity of structural defects in the sample after heat treatment was determined by indirect method using analyze the initial magnetization curve in accordance with the theory of Kronmüllera. These studies have shown that the annealing process has big influence to change significantly quantity of defects in amorphous structure as a result, there are changes of magnetic parameters such as saturation magnetization and field μ0Ms coercivity Hc.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych i magnetycznych stopu Fe61Co10Y8Zr1B20 w stanie po zestaleniu oraz po izotermicznym wygrzewaniu w temperaturze 700 K przez 1h i 770 K przez 3,5 h. Badania struktury wykonano przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego wyposażonego w lampę miedzianą. Wynik pomiarów (XRD) wykazał, że material w stanie po zestaleniu i obróbce termicznej jest amorficzny. Statyczne pętle histerezy i krzywą pierwotnego namagnesowania zmierzono za pomocą magnetometru wibracyjnego (VSM). Analizując krzywą pierwotnego namagnesowania i wykorzystując pośrednią metodę wyznaczania defektów strukturalnych zgodnie z teorią H. Kronmüllera wyznaczono jakość i ilość tych defektów w próbce w stanie po zestaleniu i po izotermicznym wygrzewaniu. Badania te wykazały że proces wygrzewania istotnie wypływa na zmiany zdefektowania struktury amorficznej w wyniku czego zachodzą zmiany parametrów magnetycznych takich jak magnetyzacja nasycenia μ0Ms i pole koercji Hc.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.