Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacyjna baza danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents a short description of the developed application based on a relational database and the results of the application functionality test. The application allows you to analyse the parameters of the process of simulating the use of a virtual overhead crane performed on a simulator, e.g. in terms of errors. The tested application works with the simulator of an overhead crane controlled from a cabin modelled using virtual reality. The tests were carried out with the participation of training instructors and occupational health and safety employees.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę opracowanej aplikacji opartej na relacyjnej bazie danych oraz wyniki testu funkcjonalności aplikacji. Aplikacja umożliwia prowadzenie analizy parametrów przebiegu procesu symulacji użytkowania wirtualnej suwnicy pomostowej prowadzonej na symulatorze, np. w aspekcie popełnianych błędów. Testowana aplikacja współpracuje z symulatorem suwnicy pomostowej sterowanej z poziomu kabiny, który wykonano w technice rzeczywistości wirtualnej. Testy przeprowadzono przy udziale instruktorów szkoleniowych i pracowników służb bhp.
2
EN
The article shows a method of storing genomic data as the object in the relational database server. It presents a method of source data migration which is stored in the weakly determined text files on ftp servers. What is more, it describes the formal structure of the Common Language Runtime (CLR) class used to define user data type. Implementations of compulsory and optional methods are also presented. Furthermore, the paper shows a set of implemented matching algorithms and methods of using them to build adherence matrix. Finally, the paper – presents some efficiency tests which prove the advantages of the proposed algorithms.
PL
Artykuł prezentuje sposób zapisu danych opisujących genom w postaci obiektu składowanego w relacyjnym serwerze baz danych. Pokazano metodę migracji danych wejściowych, składowanych w postaci słabo zdeterminowanych plików tekstowych, a dostępnych na serwerach ftp. Opisano formalną konstrukcję obiektu z zastosowaniem CLR oraz implementacje metod obligatoryjnych i fakultatywnych. Przedstawiono oprogramowane algorytmy dopasowania oraz omówiono sposób ich wykorzystania do budowy macierzy przystawania. Artykuł zawiera wyniki kilku testów wydajnościowych potwierdzających zalety proponowanych metod.
PL
Dynamika przemian gospodarczych na Śląsku, na obszarach związanych z przemysłem wydobywczym, spowodowała pozostawienie dużej ilości zdegradowanych terenów pogórniczych. Brak informacji na temat stopnia zdegradowania, kluczowych cech ekologicznych, czy często niewyjaśniony status własnościowy powodują, że tereny te są niechętnie zagospodarowywane przez inwestorów. Każdy teren zdegradowany posiada jednak pewien potencjał i jest źródłem nowych możliwości. By móc określić kierunek ponownego wykorzystania konieczne jest dysponowanie bazą wiedzy na ich temat. Tworzony jest model informatycznego systemu wspierania decyzji w wyborze strategii ponownego zagospodarowania pogórniczych terenów zdegradowanych. Model oparty jest na relacyjnej bazie danych, gromadzącej wielokryterialne informacje na temat terenów zdegradowanych, w tym dane środowiskowe identyfikujące zanieczyszczenie gruntów substancjami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi, jak np. rtęć. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości rtęci w odpadach górniczych, które deponowano na składowiskach oraz w gruntach leżących na terenach pogórniczych.
EN
The dynamics of economic transformation in Silesia caused that a lot of post-mining areas were left undeveloped in the areas related to the mining industry. Lack of information about the degree of degradation, key ecological features, and often unclear ownership status means, that these areas are managed by investors reluctantly. Each degraded area has some potential and it may be a source of new opportunities. It is necessary to have knowledge about them to determine the direction of re-used. A model of the computer system for decision support in choosing a strategy for redevelopment of post-mining areas is created. Model is based on a relational database which collects information on the multi criteria degraded areas, including environmental data identifying land pollution by harmful substances and hazardous, such as a mercury. The paper presents the results of the mercury content in mining wastes, which were deposited in the landfills and in the soils of post-mining areas.
EN
Nowadays, more complex engineering problems need to carry out increasingly complex numerical calculations. In order to obtain the results as soon as possible, engineers must simplify the physical model on the one hand, apply appropriately efficient infrastructure to carry out calculations on the other. This infrastructure includes both hardware and software. Problems in numerical calculations in scientific applications are often caused by non-optimal front-end application code implementation or by ineffective system of scientific data management at back-end. In this article author presents some aspects of performance problems when relational database is used as backend storage. Of course, the biggest problem in numerical computation processing is that the large amount of data stored on the storage area can slow down the entire computing system and in turn directly affects the computational efficiency. Presented examples come from simulated OLTP (Online Transactional Processing) environments with large load and many queries executed. These examples can reflect real problems with data processing in numerical calculations on data extracted from MSSQL Server database with large storage system connected.
PL
Mikroprzedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość polskich firm – w 2013 roku 95,6% ogółu wszystkich podmiotów gospodarczych. Często są to niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne lub osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek i zatrudniają mniej niż 10 osób. Podmioty te, w celu podniesienia konkurencyjności, powinny wykorzystywać informatyczne systemy wspomagające zarządzanie. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi Czytelnika na fakt, że wdrożenie odpowiedniego, zgodnego z profilem działalności danego mikroprzedsiębiorstwa, informatyczne wymiernego systemu wspomagania zarządzania dostarcza korzyści dla tej firmy. Jako praktyczny przykład narzędzia informatycznego o zaprezentowano bazodanową aplikację, która istotnie wspomaga proces ewidencji i rozliczeń w serwisie komputerowym, w tym szczególnie kompleksową obsługę zleceń serwisowych. Dzięki temu firma zyskuje oszczędność czasu i zdobywa szybki dostęp do wszystkich zgromadzonych danych, a także możliwość łatwej ich edycji. Przedstawiono projekt relacyjnej bazy danych, która stanowi fundament systemu. Zaprojektowane oprogramowanie umożliwia ponadto rejestrowanie zakupów części zamiennych od dostawców, zarządzanie rekordami dotyczącymi kontrahentów, pracowników, usług świadczonych przez serwis oraz stanami magazynowymi. Wdrożono możliwość generowania różnych raportów. Zaproponowany system informatyczny wspomagania zarządzania można rozwinąć poprzez zaadoptowanie go do potrzeb rzeczywistej firmy i dodanie nowych, istotnych z punktu widzenia tego podmiotu, funkcjonalności. Dzięki temu można finalnie uzyskać kompleksowy system informatyczny wspomagania zarządzania do obsługi danego mikroprzedsiębiorstwa.
EN
Micro-enterprises constitute the straight majority of Polish companies -in 2013 they are 95.6% of all such entities. They are often small family or person companies which conducts business activity on its own account and employ less than 10 persons. These subjects should use computer management support systems in order to raise their competitiveness. The aim of this article is to show a Reader that implementation of proper, in compliance with microenterprise activity profile, IT management support system gives notable effects for a given company. Database application which supports the process of record and settlements in a computer service, including complex service of service orders has been presented as a practical example of IT tool. As a result, company can save time and gets quick access to all collected data, and ability of editing data. Project of relational database which is the basis of the system has been presented. Moreover, software enables to register purchases of spare parts from suppliers, management of records concerning contracting parties, employees, services provided by service centre and inventory balance. Option of generating different reports has been implemented. Proposed IT management support system can be adjusted to the needs of a given company and developed by adding new functionalities, significant from the point of view of this subject. As a consequence, microenterprise can get complex IT management support system.
EN
Problems of effective numerical calculations in scientific applications are caused by non-optimal front-end application code or ineffective system of scientific data management at back-end. In this article author presents some aspects of performance problems when relational database is used as backend storage based on real cases. Presented examples come from simulated environments with large load and many queries executed. These examples can reflect real problems with data processing in numerical calculations on data extracted from MSSQL Server database.
PL
W pracy przedstawiono przykład systemu eksperckiego (doradczego) „Agrofagi roślin sadowniczych” w ochronie roślin sadowniczych. Ze względu na to, że tego rodzaju systemy powinny być dostępne dla większej liczby użytkowników, zastosowano rozproszony system technologii klient-serwer. Interfejs systemu wykonano wykorzystując standardowy język opisu stron internetowych – HTML (HyperTekst Markup Language) wraz ze skryptami CSS (Cascade Style Sheets). Dynamiczne aspekty działania stron zrealizowano za pomocą języka PHP (PHP HypertextnPreprocessor), a podstawową bazę danych zaimplementowano w oparciu o system zarządzania bazą danych MySQL.
EN
The paper presents an example of the expert system (advisory) „Pests of fruit plants” in the protection of fruit plants. Due to the fact that such systems should be available to a larger number of users, the system uses a distributed client-server technology. The system interface is made using a standard description language websites – HTML (hypertext markup language), together with scripts CSS (Cascade Style Sheets). Dynamic aspects of the party were accomplished using PHP (PHP HypertextnPreprocessor), and the primary database is implemented based on database management system MySQL.
PL
W artykule przedstawiono relacyjną bazę danych „Archiwum dokumentów”, w której przechowywane są dane uzyskane z badań i doświadczeń prowadzonych nad skutecznością środków ochrony roślin. W ramach prezentacji wspomnianej bazy danych został przedstawiony proces projektowania tego typu baz danych. Ponadto zostały przeanalizowane możliwości, jakie oferuje relacyjna baza danych „Archiwum dokumentów” w obszarze prowadzonych badań dotyczących środków ochrony roślin.
EN
In this article, the relational database “Documents Archive” is presented in which data are obtained from studies and experiments on efficacy of plant protection products are stored. Based on the mentioned above relational database, it is presented the design process of databases of such a type. Further, the possibilities are presented and analyzed that the relational database “Documents Archive” offers in the area of researches on plant protection products.
EN
Carrying out studies connected with application of plants protection products for chemical methods of plants protection against pests and diseases requires to use databases in order to collect the obtained results. Databases, and more precisely information stored in them, may be used not only in the process of conducting further trials, but they may also be helpful for users of the bases, for example with their scientific work. This article presents a database application, “Documents archive”, based on the relational database designed and implemented by using SZBD Microsoft Access 2010. The software allows recording results of research and experiments related to efficacy of plant protection products at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice, and effective usage of results obtained earlier in the research process of this unit. Uncom-plicated, user-friendly and fully automated interface of the presented database application was implemented based on diverse forms, with the usage of macro and VBA language procedures. Possibility of cooperation with diverse software significantly increases the possibilities that are offered by database application “Documents archive” in finding and processing the stored data, which makes it a very useful tool (IT tool) for research connected with plant protection. In this way, based on the research and experiments results stored in the base, the database application allows a quick evaluation of the applied plants protection products, as well as selection of the most effective scenario of their usage for a specific crop or pest.
PL
Prowadzenie badań związanych ze stosowaniem środków ochrony w chemicznych metodach ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami wymaga wykorzystania baz danych w celu gromadzenia uzyskanych wyników. Bazy danych, a ściślej informacje w nich przechowywane, można wykorzystać nie tylko w trakcie prowadzenia dalszych doświadczeń w tym obszarze badawczym, ale także mogą być pomocne dla użytkowników tych baz, choćby w ich pracy naukowej. W niniejszym artykule została zaprezentowana aplikacja bazodanowa “Archiwum dokumentów” oparta na relacyjnej bazie danych zaprojektowanej i zaimplementowanej przy wykorzystaniu SZBD Microsoft Access 2010. Program ten umożliwia zapisywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych nad skutecznością środków ochrony roślin w Oddziale Sadownictwa, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz efektywne wykorzystanie wcześniej uzyskanych wyników w toku procesu badawczego w tej jednostce naukowej. Nieskomplikowany, przyjazny użytkownikowi i w pełni zautomatyzowany interfejs prezentowanej aplikacji bazodanowej został zaimplementowany w oparciu o rozmaite formularze, przy wykorzystaniu makr i procedur języka VBA. Natomiast możliwość współpracy z różnorakim oprogramowaniem znacznie zwiększa możliwości, jakie oferuje aplikacja bazodanowa „Archiwum dokumentów” w kwestii wyszukiwania i przetwarzania przechowywanych informacji, czyniąc z niej użyteczne narzędzie (informatyczne) wykorzystywane w prowadzeniu badań i doświadczeń naukowych związanych z ochroną roślin. W ten sposób, w oparciu o przechowywane w bazie danych wyniki badań i doświadczeń, aplikacja bazodanowa umożliwia szybką ocenę stosowanych środków ochrony roślin oraz wybór najbardziej optymalnego wariantu, jeśli chodzi o ich wykorzystanie dla konkretnej uprawy lub agrofaga.
EN
Every non trivial application cooperates with database, usually of relational type. In most cases this cooperation decreases the performance. The fastest, but not too handy, way to access a relational data from an object application is SQL. As alternative one can use object-relational mapping and/or object or NoSQL database. Object database paradigm is the same as object application uses. This makes it possible to avoid characteristic concept dualism (so-called impedance mismatch) and resulting from this need to transform relations into objects and vice-versa. This article presents an attempt to use ORM and object database to increase performance of accessing relational database.
PL
Każda nietrywialna aplikacja współpracuje z bazą danych, zwykle typu relacyjnego. W większości przypadków konieczność tej współpracy obniża wydajność. Najszybszym, choć nie najwygodniejszym sposobem dostępu do relacyjnych baz danych jest język SQL. Jako alternatywę można wykorzystać narzędzia mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) i/lub obiektowe bazy danych lub bazy NoSQL. Paradygmat obiektowych baz danych jest taki sam jak obiektowej aplikacji. Pozwala to na uniknięcie swoistego dualizmu pojęć (tzw. niedopasowania impedancji), a co za tym idzie – konieczności transformacji relacji na obiekty i vice-versa. Niniejszy artykuł przedstawia próbę wykorzystania narzędzi ORM i obiektowej bazy danych do zwiększenia wydajności dostępu do relacyjnej bazy danych.
11
Content available remote Projekt systemu barteru wielostronnego
PL
Artykuł dotyczy projektu sieciowego systemu barterowego. Przedstawiono w nim szczegółową analizę zapotrzebowań, popartą diagramami przypadków użycia, oraz projekt logiczny systemu (modele statyczny i dynamiczny). Zaprojektowano również szczegółowo bazę danych. Wykonano testy wydajnościowe oraz poprawności kodu za pomocą walidatora organizacji W3C.
EN
The article considers a network barter system. A detailed demand analysis, supported by use-cases diagrams as well as logical system project (static and dynamic models) were presented here. A database was designed in detail. Correctness tests was carried out by means of Validator W3C.
12
Content available remote Ontologia OWL jako składnica danych dla aplikacji .NET
PL
W artykule podjęta została próba stworzenia biznesowej aplikacji .NET, w której składnicę danych stanowi ontologia OWL. Przeprowadzona została analiza możliwych rozwiązań takiego problemu, wraz z porównaniem funkcjonalności każdego z nich. Dla porównania przeprowadzono próbę zastąpienia relacyjnej bazy danych ontologią OWL w istniejącej aplikacji biznesowej .NET, z użyciem znalezionych rozwiązań.
EN
In this paper we made an attempt to create .NET business application with OWL ontology as data repository. We analyzed possible solutions of this problem with comparing the functionality of each. For comparison purposes, we tried to replace relational database with OWL ontology in an existing business application using previously found solutions.
13
Content available remote Object (not only) relational interfaces
EN
NoSQL databases boldly step into the area reserved so far for relational databases. NoSQL databases are more flexible than relational ones at cost of some disadvantages related especially with security and integrity constraints. The most convenient way to access a relational database in modern object applications are object-relational mapping tools. It turns out that some of these tools offer mappings to broad spectrum of NoSQL and object databases and text files. The aim of this article is to present this kind of tools and answer the question if they are really universal i.e. if they allow to persist, in any form, the same object entity as defined at the level of an object application.
PL
Bazy danych NoSQL coraz śmielej wkraczają na obszary zarezerwowane do tej pory dla relacyjnych baz danych. Bazy takie są bardziej elastyczne od baz relacyjnych, co okupione jest pewnymi wadami, związanymi szczególnie z bezpieczeństwem i więzami integralności. W dzisiejszych aplikacjach obiektowych najwygodniejszym sposobem dostępu do relacyjnej bazy danych jest zastosowanie narzędzi odwzorowania obiektowo-relacyjnego. Okazuje się, że niektóre z tych narzędzi oferują również odwzorowanie do szerokiej gamy baz NoSQL, baz obiektowych oraz plików tekstowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie tego typu narzędzi i odpowiedź na pytanie, do jakiego stopnia są one uniwersalne, tzn. czy pozwalają tę samą encję trwałą zdefiniowaną na poziomie aplikacji obiektowej utrwalić w dowolny sposób.
EN
In this paper the capabilities of using open source relational databases to construct a web-based system designed to support the functioning of a health clinic have been presented as an alternative to commercial solutions. The author introduced a prototype of the system, which is based on selected database. Obtained results confirm the assumption that the medical system does not have to strain health care budget, while providing an acceptable standard of services.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania relacyjnych baz danych open source do budowy internetowego systemu wspierającego pracę przychodni zdrowia jako alternatywy dla komercyjnych rozwiązań. Autor zaprezentował stworzony na podstawie wybranej bazy prototyp systemu. Opisane rezultaty potwierdzają założenie, że system medyczny nie musi nadwyrężać budżetu służby zdrowia, zapewniając jednocześnie akceptowalny poziom świadczonych usług.
15
Content available remote System wspomagania decyzji w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie
PL
W artykule przedstawiono system wspomagania decyzji, ułatwiający przeprowadzenie analiz strategicznej i ekonomicznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych rozpoczynających proces restrukturyzacji. System zintegrowano z relacyjną bazą danych. Podjęto także próbę połączenia w systemie zarówno systemów ekspertowych, jak i sztucznych sieci neuronowych. Artykuł koncentruje się na omówieniu koncepcji i funkcjonalności wykorzystanych do przeprowadzenia wspomnianych analiz. Zwrócono również uwagę na korzyści wynikające z zastosowania relacyjnej bazy danych połączonej z opracowanym systemem. Implementacja systemu wykonana została za pomocą pakietu programowego Aitech DSS 4.5 oraz Aitech SPHINX 4.5, natomiast pliki bazodanowe utworzono przy użyciu programu DBF Explorer.
EN
This paper describes decision support system created for facilitating of the strategic and economic analysis in manufacturing companies that begin restructuring process. The system was integrated with the relational database. Moreover, it connects expert systems and artificial neural networks. The paper focuses on describing the concept of the system and the functionalities used to carry out the strategic and economic analysis. Furthermore, the article draws attention to the advantages of connection the decision support system with the relational database. Implementation of the system was made using Aitech DSS 4.5 and Aitech SPHINX 4.5. Software used to create database files was DBF Explorer.
PL
W artykule porównana została wydajność dwóch wersji systemów zarządzania bazami danych pod kątem możliwości zastosowania ich w gromadzeniu danych z mikromacierzy DNA. W analizie porównawczej uwzględniono metody składowania danych: oparte na modelu nierelacyjnym (noSQL) oraz metodę gromadzenia danych mikromacierzowych zgodną z modelem relacyjnym Obiekt-Atrybut-Wartość. Do implementacji relacyjnej bazy danych wykorzystany został system Microsoft SQL Server 2012. Implementacja nierelacyjnej bazy danych wykonana została w programie Raven DB. Ocena efektywności każdej z metod gromadzenia danych oparta została na próbkowaniu czasu procesora (ang. CPU sampling) za pomocą oprogramowania Microsoft Visual Studio Profiler.
EN
The paper compares the efficiency of two versions of database management systems from the possibility of using them in storing data from DNA microarray point of view. In comparative analysis 3 methods of storing data were taken into account: basing on non-relational model (noSQL) and the method of storing microarray data according to the relational model called entity-attribute-value. Microsoft SQL Server 2012 system was used to implementation of relational database. Implementation of non-relational database was performed in Raven DB. Evaluation of efficiency of each of the method of storing data was based on CPU sampling using Micrisoft Visual Studio Profiler.
17
Content available remote Object relational interfaces survey
EN
Object relational interface, within the meaning of a tool for mapping of a relational database to a set of objects, is an essential element of modern applications co-operating with relational databases. Nowadays at least a few dozen of this type tools exists. For one programming language sometimes there are even a dozen or more to choose from. So the choice is broad. The article presents a review of such tools and proposes basic evaluation criteria for their suitability.
PL
Interfejs obiektowo relacyjny, w rozumieniu narzędzia pozwalającego na mapowanie relacyjnej bazy danych na zbiór obiektów, jest niezbędnym elementem współczesnych aplikacji współpracujących z bazą danych. Obecnie funkcjonuje przynajmniej kilkadziesiąt tego typu narzędzi. Dla danego języka programowania czasami mamy ich do wyboru nawet kilkanaście. Wybór jest więc szeroki. Artykuł przedstawia przegląd takich interfejsów oraz proponuje podstawowe kryteria oceny ich przydatności.
PL
Praca dotyczy związków agregacyjnych między rodzajami zasobów i ich kategoriami, rodzajami czynności i ich grupami organizacyjnymi, zbiorczymi zamówieniami zakupu i pozycjami tych zamówień, transakcjami złożonymi i ich transakcjami składowymi itp. Omówiono strukturę tabel zawierających informacje o tych związkach w informatycznych systemach zarządzania i pokazano, że wiele z nich można zapisać jako zależności funkcyjne w tabelach bytów agregowanych.
EN
The paper deals with aggregation relationships between resource kinds and their categories, activity kinds and their organizational groups, purchase orders and their items, complex and component transactions and the like. The structure of the tables containing information on these relationships in computer management systems has been discussed. It was shown that many of such relationships may be recorded as function dependencies in the tables of the aggregated entities.
PL
Wyznaczanie tras przejazdu jest jednym z badanych problemów transportowych. W niniejszej pracy przedstawiono problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych, którego celem jest wyznaczenie połączenia o minimalnym czasie przejazdu dla zadanej pary przystanków początkowego i końcowego oraz godziny rozpoczęcia podróży. Jeżeli istnieje więcej połączeń o minimalnym czasie przejazdu, to spośród nich należy wyznaczyć połączenie o minimalnym koszcie przejazdu. W pracy zaprezentowano algorytm umożliwiający rozwiązanie badanego problemu. Zaprezentowano także przykładowe wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych z użyciem rzeczywistej sieci komunikacyjnej.
EN
The routing problem is one of the studied transportation problems. In the paper the communication networks routing problem is presented, in which the goal is to find a route from the start stop to the final stop minimizing the time of travel, where the time of starting travel at the start stop is given. If there are more routes with minimal the time of travel, among them the route with minimal the cost of travel should be determined. In the paper the algorithm for solving the communication networks routing problem is presented. Apart from that a sample results of experimental tests using the real communication network are presented.
PL
W pracy przedstawiono koncepcji hierarchicznego modelu struktury przestrzennej magazynu. Model ten wykorzystano w prostym systemie wspomagającym wyszukiwanie miejsc składowania poszczególnych produktów. Omówiono sposób budowy takiego systemu jako aplikacji relacyjnej bazy danych, jako arkusza kalkulacyjnego i jako projektu programu TreeLine. Szczególną uwagę zwrócono na techniki pozwalające na transfer danych źródłowych do wersji systemu zbudowanej według innej koncepcji przechowywania danych, ale korzystającej z tego samego modelu magazynu. Techniki omówione w pracy mogą być przydatne także w innych przypadkach zarządzania zasobami informacji o strukturze hierachicznej.
EN
The concept of hierarchical model of spatial structure of a warehouse was presented in the paper. That model was been implemented in simple computer systems supporting searching out locations of particular products in the store. These systems was developed as a relational database application, as a worksheet and as the TreeLine program project. Particular attention was paid to techniques of the source data transfer between versions of the system developed according to different data storage concepts, but applying the same warehouse model. Techniques described in the paper can be useful also in other problems concerning managing hierarchically ordered information resources.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.