Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekreacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Coraz częściej w odniesieniu do miejskiej przestrzeni publicznych używa się przymiotnika "inkluzywny", mając na myśli to, że tereny ogólnodostępne powinny być przeznaczone dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich wieku czy stopnia sprawności. Tendencją obserwowaną od kilku lat jest budowanie w parkach i na skwerach siłowni zewnętrznych, z coraz większą świadomością projektuje się też place zabaw dla dzieci przeznaczone dla różnych grup wiekowych.
PL
Wygospodarowanie przestrzeni terenów rekreacyjnych w dużym mieście jest niezmiernie trudne. Rozwiązaniem może być zaadaptowanie niewielkich skwerów i terenów nieużytkowanych. Często właśnie takie tereny wyposażone w plac zabaw oraz sprzęty do gier i sportu stanowią o atrakcyjności miejska zamieszkania i tworzą sieć aktywnego wypoczynku.
PL
Dobiega końca budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Skawina. Te szerokie na 3 m ścieżki dla pieszych rowerzystów, użytkowników rolek i hulajnóg poprawią komfort przemieszczania się po mieście. Zwiekszają bezpieczeństwo i zredukują liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych.
PL
Las pod względem turystyki i rekreacji ma bardzo wiele do zaoferowania. Jego atrakcyjność turystyczna zależy od walorów przyrodniczych danego obszaru oraz od zagospodarowania turystycznego. Wzrastające wymagania ludzi co do wypoczynku na obszarach leśnych nie pozostają jednak bez wpływu na stan lasów.
PL
Jakość życia mieszkańców miast uzależniona jest m.in. od dostępności terenów zieleni. Korzyści płynące z obcowania z naturą na co dzień są nie do przecenienia, dlatego też na wartości zyskują mieszkania w dzielnicach położonych w sąsiedztwie dużych parków i rekreacyjnych obszarów podmiejskich.
PL
Polskie samorządy starają się pielęgnować oraz rozwijać dawną tradycję ogródków jordanowskich. Dziś to ciągle dobry pomysł – cel dr. Henryka Jordana jest zachowany, choć sposoby jego realizacji nie przypominają już tych sprzed kilkudziesięciu lat.
PL
Historia pokazuje, że place zabaw zawsze stanowiły odpowiedź na aktualne potrzeby. Obserwujemy to również dzisiaj, ale czy w wystarczającym stopniu? Czy urządzenia wypełnione elektroniką mogą oderwać dzieci od komputerów, a naturalne place zabaw wygrają z zespołem deficytu natury?
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z rekreacją i wypoczynkiem we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych. W prezentowanych przestrzeniach miejskich i pozamiejskich istotną rolę pełni ekologiczna, a zarazem ekspresyjna forma architektoniczna, która powiązana ze środowiskiem przyrodniczym, kształtuje atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną. Kompozycja różnorodnie kształtowanych założeń architektonicznych i urbanistycznych, nawiązuje do krajobrazu miejskiego lub naturalnego, w którym rekreacja i wypoczynek zajmują nadrzędne miejsce, tworząc optymalne i wymarzone miejsce dla człowieka.
EN
This article has been devoted to matters associated with rest and recreation in contemporary architectural and urban layouts. Eco-friendly and expressive architectural form, which, in combination with the natural environment, creates an attractive recreational space, plays an essential role in the urban and non-urban spaces that have been presented. The composition of the diversely shaped architectural and urban complexes features references to either the urban or the natural landscape, one in which rest and recreation take centre stage, creating an optimal and highly desirable place for man.
EN
The article presents the results of the survey using the Contingent Valuation Method. The aim of the research was to estimate the value of selected lake ecosystems of Central Pomerania by determining the willingness to pay for recreational use of the beach with the swimming area by people aged from 18 to 21 years. The research shows that 90% of the surveyed group declares their willingness to pay. The highest amounts are offered by young inhabitants of Szczecinek City and Szczecinek County. On the other hand, tourists resting in Central Pomerania value lake ecosystems most often on the basis of aesthetic values, without knowing the ecological condition of the lake. The average ticket price which the respondents are willing to pay is PLN 20.40 per day. The lower the ecological condition of the lake, the lower the willingness to pay, especially among the inhabitants of the region under study. The amounts declared constitute important information for lake managers who are able to compare the costs incurred so far with the potential profits from ticket sales. Moreover, thanks to the use of the Contingent Valuation Method, it is possible to determine which lakes have the highest value for recreationists and to manage them in such a way as to prevent their degradation in the future and, consequently, to prevent the deterioration of the value of ecosystem services.
PL
Siłownie plenerowe szturmem wkroczyły w miejską przestrzeń na całym świecie. Ich popularność to rezultat niesłabnącej wciąż mody na aktywny tryb życia, mocno promowanej w mediach społecznościowych i kulturze masowej. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba siłowni na świeżym powietrzu. Wiele z nich powstaje w ramach budżetów obywatelskich, np. w Warszawie istnieje już ponad 100 obiektów tego typu, w większości zrealizowanych właśnie z inicjatywy społecznej.
PL
Ostatnie lata to istny wysyp wszelkiego rodzaju miejsc rekreacji i wypoczynku dla dorosłych. Miasta i gminy starają się uzupełniać swoją ofertę, dotychczas zaniedbywaną w tej dziedzinie, jednocześnie zaspokajając rosnące oczekiwania mieszkańców.
PL
Rzeki i strumienie są jedną z najistotniejszych części składowych systemu miejskiej Zielonej Infrastruktury. Z ich obecnością związany jest szeroki wachlarz usług ekosystemowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług kulturowych, wspomagających i regulacyjnych. Tereny nadrzeczne stały się miejscem wypoczynku mieszkańców, pełnią one także decydującą rolę w regulacji stosunków wodnych i klimatu miasta. Z obecnością rzek na terenach zurbanizowanych związane są również zagrożenia, będące skutkiem nie tylko epizodów wezbraniowych, ale także zanieczyszczenia wody, niekiedy w tak znacznym stopniu, że staje się ona niebezpieczna dla zdrowia człowieka. W artykule, na wybranych przykładach związanych z organizacją na terenach nadrzecznych festiwali ogrodowych Gartenschau w Niemczech, zaprezentowano działania zmierzające do renaturyzacji i trwałego udostępnienia brzegów rzek, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego.
EN
Rivers and streams are key elements of the urban Green Infrastructure system. Their presence is associated with a wide range of ecosystem services, with particular emphasis on cultural, supporting and regulatory. Riverside lands have become a place of rest for residents, they also play a decisive role in regulating the city’s water and climate regime. The presence of rivers in urbanized areas is also associated with risks that are the result of not only inundation episodes, but also water pollution, sometimes to such a large extent that it becomes dangerous to human health. In the article, selected examples related to riverside locations of garden festivals (Gartenschauen) in Germany, activities aimed at revitalisation and permanent accessibility of river banks are discussed, while ensuring flood safety.
EN
The paper presents the results of a survey on the needs of Rzeszów residents for a space for recreation with a dog. Among the city park visitors, 45% had and 55% did not have a dog. The respondents walked their dogs to recreation sites. Their distance on foot was mostly (82%) to 3 km – 35% of respondents or up to 1 km – 19%. There is a significant relationship between having a dog and ones place of residence. Only 36% of the people living in the blocks of flats had dogs, while 58% of the residents of single-family houses. Having a dog has a significant impact on the frequency of visits to city parks. 63% of those visiting city parks daily were dog owners.
PL
W pracy przedstawiono wyniki ankiety na temat zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na przestrzeń do rekreacji z psem. Wśród odwiedzających parki miejskie 45% posiadało a 55% nie posiadało psa. Ankietowani do miejsc rekreacji pokonywali z psem najczęściej pieszo (82%) odległość do 3 km – 35% badanych lub do 1 km – 19%. Można zauważyć istotny związek między posiadaniem psa a miejscem zamieszkania. Z osób zamieszkujących w blokach tylko 36% posiadało psa, zaś wśród mieszkańców domów jednorodzinnych – 58%. Posiadanie psa w istotny sposób wpływa na częstotliwość odwiedzin parków miejskich. Wśród odwiedzających parki miejskie codziennie 63% stanowili właściciele psów.
PL
Przekształcenia terenów poprzemysłowych stają się jedną z istniejących możliwości tworzenia terenów rekreacyjnych w rozrastających się miastach na całym świecie. Tereny poprzemysłowe powstały w wyniku przemian ekonomicznych i mają ogromny wpływ na wiele aspektów przestrzennych i społecznych. Jako przestrzenie zdegradowane, a często nawet niebezpieczne, posiadają swoisty potencjał związany z ich lokalizacją w mieście. Przy umiejętnym ich przekształceniu, powinny spełniać wiele istotnych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Przy rewitalizacji tego typu terenów nieodzownym procesem powinno być zdefiniowanie potrzeb lokalnej społeczności, identyfikacja cennych obiektów oraz zagrożeń wynikających ze skażenia środowiska naturalnego. Należy również wykorzystać istniejący potencjał miejsca, na który składa się m.in. szczególna, często unikatowa infrastruktura budowlana i techniczna oraz specyficzna roślinność wykształcona w wyniku sukcesji, co jednocześnie wpływa na zwiększenie miejskiej bioróżnorodności. Tego typu założenia parkowe, posiadają pewne wspólne cechy, które opisano w niniejszym artykule.
EN
The transformation of post-industrial areas has become a real opportunity for the formation of recreational areas in the ever-expanding urban space around the world. Post-industrial areas which have arisen as a result of economic change have a huge influence on many spatial and social issues. These spaces can be degraded and even dangerous, but, due to their location in the city, careful conversion may enable them to fulfil many important social, cultural and recreational functions. The process of revitalisation of brownfield areas should not be carried out without assessing the needs of the local community, identifying valuable objects, and examining potential hazards that may arise from the contaminated environment. These locations have significant untapped potential in the form of existing building and technical infrastructure and specific vegetation; if the process of revitalisation is carried out effectively, it could increase urban biodiversity. These types of parks, which have some common features, are described in this article.
PL
Praca stanowi wstępne, pilotażowe badanie mające na celu określenie roli Centrum Nurkowego Piechcin w rozwoju turystyki kwalifikowanej. W niniejszym materiale zwrócono uwagę na elementy, które składają się na poziom jakości oferowanej usługi i określono kluczowe aspekty i powody, dla których respondenci odwiedzają ośrodek. Przeanalizowano oczekiwania usługobiorców wobec organizatora tej formy rekreacji i sprawdzono, czy pobyt w centrum ułatwia podejmowanie decyzji o uczestnictwie w wyprawach podwodnych na większe zbiorniki wodne, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku. Rozpatrzono formy współpracy bazy z jednostkami samorządu terytorialnego w dążeniu do wspólnej promocji.
EN
This work is a preliminary pilot research aiming at defining the role of the Piechcin Diving Centre in the development of specialised tourism. Particular attention was paid to the various elements defining the quality of the services offered. The key aspects and reasons for which respondents visit the centre were also determined. Both the customer’s expectations of the organiser of this form of recreation were analysed, and research was made to help understand whether the time the customers spends at the centre facilitates a positive decision regarding the participation in diving trips in larger bodies of water, with particular consideration of the Baltic Sea. Different forms of cooperation between the centre and regional authorities in terms of promoting the region were also reviewed.
PL
Na obszarze Górnego Śląska, m.in. w rejonie rzek Bierawka i Szotkówka, występuje wiele miejsc poddanych wpływom działalności górniczej, w tym osiadaniom. Obecnie rekultywacja obniżeń terenu (niecek osiadań) polega przede wszystkim na ich odwadnianiu lub zasypywaniu skałą płonną. Innym proponowanym sposobem naprawy tego typu szkód może być rekreacyjne i przyrodnicze zagospodarowanie niecek osiadań, powiązane z ich wykorzystaniem do celów przeciwpowodziowych.
EN
In the 1960s, an intensive development of the mining industry affected the subject reception basins, i.e. Bierawki and Szotkówki (USCB, Poland). The effects of mining activities are visible in these areas, as best exemplified by marshes and water-retention areas that are formed in river valleys. Technical methods of eliminating mining damage of this type have been used so far, including backfilling of settlement niches with gangue, dredging and regulating watercourses, building entrenchments, pumping water from depressions. The article indicates that river valleys can be one of many elements of a postindustrial landscape, one that is suitable for reclamation to create enclaves or natural value and recreational areas for the residents of neighboring estates or agglomerations. Adequate measures implemented in areas where the subsoil has settled in result of coal mining in watercourse valleys can be used to reduce flooding phenomena in the rivers concerned. In this situation, negatively perceived areas can become retention grounds that increase flood control for areas situated below.
PL
Siedzący tryb życia, nadmierne użytkowanie samochodów oraz skupienie na pracy w znacznym stopniu eliminują aktywność fizyczną z życia wielu ludzi. To przyczynia się do wielu chorób cywilizacyjnych, ale także do alienacji i zaniku podstawowych relacji społecznych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian, od wielu już dekad wszelkie formy zachęcania do aktywnego spędzania czasu są uznawane za istotne dla zachowania zdrowia i kondycji fizycznej ludzi w każdym wieku. Dotyczy to nie tylko najmłodszych, ale także dorosłych i seniorów, gdyż poprawia ich sprawność w podeszłym wieku, a nawet osób z różnym stopniem niepełnosprawności, ponieważ stanowi formę rehabilitacji i mobilizacji do pełnowartościowego uczestnictwa w codziennym życiu.
PL
Pumptracki to miejsca spotkań rodziców z dziećmi, wnuków z dziadkami czy znajomych z osiedla. Przeznaczone do rekreacyjnej jazdy dla każdego niezależnie od wieku, stały się miejscem łączącym pokolenia. Pumptracki to możliwość aktywnego wypoczynku dla młodych osób w oderwaniu od wirtualnej rzeczywistości i wśród ludzi. To sposób spędzania czasu wolnego, nowa forma rekreacji sportowej i szansa – na powrót do czasów, w których młodzież spędzała każdą wolną chwilę poza domem.
PL
Projektanci placów zabaw szukają inspiracji wszędzie. Literatura dziecięca z [pewnością jest jednym z najlepszych ku temu źródeł.
20
EN
The paper presents the results of the questionnaire on the needs of Rzeszow inhabitants regarding urban green areas meant for recreation. More than a half (57%) of the respondents believed that the number of high green zones in the city is insufficient. According to the respondents, lack of greenery in residential areas of the city (32%) and parks (30%) was most noticeable. 22% of the respondents were willing to cover up to 1 km to be in the park and another 24% up to 3 km. Most of the respondents reached places of active recreation by bicycle (30%) and on foot (27%). These results can help to plan urban greenery as a public space meant for recreation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki ankiety na temat potrzeb mieszkańców Rzeszowa odnośnie terenów zieleni miejskiej, pełniących funkcje rekreacyjne. Ponad połowa (57%) ankietowanych uważa, że ilość terenów zieleni wysokiej w mieście jest niewystarczająca. Zdaniem ankietowanych najbardziej brakuje w mieście zieleni osiedlowej (32%) i parków (30%). 22% badanych jest skłonna pokonać odległość do 1 km aby znaleźć się w parku, a kolejne 24% - do 3 km. Najliczniej ankietowani dostają się do miejsca aktywnego wypoczynku rowerem (30%) i pieszo (27%). Wyniki te mogą pomóc w planowaniu zieleni miejskiej jako przestrzeni publicznej służącej rekreacji.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.