Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekonstrukcja zabytków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article the background and reasons for archeological and architectural research on a site of historical customs chamber ruins in city of Dukla were described. Discovered elements of centuries-old construction and conclusions based on their analyses were shown, as well as approached reconstructions of building’s overlook in three different periods of its functioning. The importance of revitalization of historical buildings for the future of the city was empowered in the summary.
PL
W niniejszym artykule opisano kulisy i powody przeprowadzenia badań archeologicznych i architektonicznych w obrębie ruin historycznej izby celnej w Dukli. Przedstawiono odkryte elementy wielowiekowej budowli i wnioski jakie nasuwają się z ich analizy oraz próbę rekonstrukcji wyglądu budynku z trzech okresów jego funkcjonowania. W podsumowaniu podkreślono wagę rewaloryzacji zabytkowej zabudowy dla przyszłości miasta.
PL
Artykuł dotyczy odbudowy katedry Bagrata w Kutaisi (Gruzja). Świątynia ta została wzniesiona przez króla Bagrata III w 1003 r. Jest ona charakterystycznym przykładem klasycznego okresu gruzińskiej architektury przełomu X i XI w., jest także symbolem powstania gruzińskiej państwowości. W 1692 r. w wyniku działań wojennych została wysadzona przez Turków seldżuckich, runęły kopuła i sklepienia, a pozbawiona przekrycia świątynia stopniowo niszczała. W 1994 r., jako trwała ruina, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2008 r., wbrew doktrynie konserwatorskiej, a także protestom opinii międzynarodowej, w konsekwencji śmiałych decyzji politycznych rozpoczęto jej odbudowę. Autor, opierając się na przykładzie tej katedry, występuje przeciw rekonstrukcjom zabytkowej architektury.
EN
The article presents the reconstruction of Bagrati Cathedral in Kutaisi (Georgia). This cathedral was erected by King Bagrat III in 1003. It constitutes a characteristic example of the classical period of Georgian architecture at the turn of the 11th century and it is also a symbol of the establishment of the Georgian statehood. In 1692 the cathedral was blown up by the Seljuk Turks as a result of acts of war due to which the dome and vaults collapsed and the cathedral slowly deteriorated. In 1994 it was included in UNESCO’s World Heritage Site as a permanent ruin. In 2008 contrary to the doctrine of restoration as well as protests of the international public opinion and as a result of bold policy decisions its reconstruction began. The author, using the example of this cathedral, is against reconstructions of historic architecture.
EN
The paper summarizes the reconstruction of the historical building erected in the 14th century, during the times of the residence of Grand Master of the Teutonic Order Winrich von Kniprode, currently referred to as the Latin School. It characterizes the location of the Latin School in the urban conservation area of the town of Malbork. The building is situated in the stretch of the buttressed brick escarpment on the Nogat River in the line of the historic defensive walls of Malbork. The paper also outlines the history of this building, constructed and managed by the municipal authorities of Malbork, which for a long time was a seat of a Patronage of Saint George and the Merchant Guild, and next, from the 16th century until 1864, the building housed a school where basic Latin was taught. Next, the situation of this historical monument in the 20th century is discussed. In the next part of the paper, the geological conditions of the site where the building was erected are discussed. The conducted archeological and architectural exploratory research related to the historical building with a particular emphasis on historic preservation and restoration works focusing on the building and its surroundings is presented and analyzed. Currently carried out design, construction and adaptation works allowing new functions to be embedded into this building are also discussed. The paper shows the benefits due to the realization of the reconstruction program of the degraded building of the Latin school in the historic quarter of the town. These activities are aimed at the conversion of the currently derelict building by means of embedding new functions into it. There are being designed, among others, an interactive educational center modern library, astronomical observatory, craft museum and multifunctional hall, allowing proper conditions to be created for the development of educational, artistic and tourism related activities in the reconstructed building. The reconstruction of the historical building is a positive response to its deterioration resulting from former activities and it will contribute to the improvement of the quality of cultural life of both local inhabitants and visitors.
PL
Modernizacja przestrzeni Rynku Kościuszki i rekonstrukcja Pawilonu pod Orłem w Ogrodzie Branickich w Białymstoku stanowią przykłady inwestycji, w których odwołanie się do źródeł historycznych w realizacji obiektów i przestrzeni zostało przeprowadzone z wykorzystaniem współczesnych technologii budowlanych.
EN
The modernisation of Kosciuszko Market Square's space and the reconstruction of Pavilion under the Eagle in Branicki's Garden in Bialystock are examples of executinon based on historical sources and contemporary building technologies.
PL
Autorzy prowadzą badania nad odtworzeniem oryginalnej technologii wytwarzania XIX-wiecznego materiału budowlanego zwanego Chausseestaub. Określona zostanie możliwość rozpoczęcia produkcji doświadczalnej tego materiału, który wykorzystywany był szeroko w XIX i XX wieku, zwłaszcza w architekturze dekoracyjnej małych rezydencji. Autorzy prezentują wstępne wyniki badań składu fazowego zachowanych fragmentów architektonicznych i rzeźbiarskich z Muzeum Pałacu w Wilanowie.
EN
The authors make investigations on reconstruction of the original manufacturing technology of the 19th century building material called Chausseestaub. The possibility of beginning the laboratory production of the material which was widely used in the 19th and 20th centuries especially in decorative architecture of small residences is determined. The authors show the preliminary results of a phase composition investigation made for survived architectural and sculpture fragments originated from the Wilanów Palace Museum.
PL
Prace konserwatorskie prowadzone od 1998 r., w jednym z najcenniejszych obiektów gotyckiej architektury klasztornej na Pomorzu Zachodnim — klasztorze cysterek w Marianowie, stanowią interesujący przyczynek do dyskusji na temat stosowania nowych i tradycyjnych materiałów w konserwacji zabytków, a także na temat granic dopuszczalnej ingerencji w substancję zabytkową, poprzez rekonstrukcję zniszczonych elementów budowli.
PL
W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań techniczno-technologicznych, dających szansę zachowania zabytków, które z punktu widzenia historii polskiej kultury materialnej są szczególnie istotne. Autorzy artykułu odpowiadają na pytanie - czy nasze pokolenia są w stanie zabezpieczyć dorobek pradziadków, czy dysponują wiedzą i kwalifikacjami, zapewniającymi wykorzystanie właściwych technologii, by zachować na długie lata rekonstruowane zabytki? Odpowiedź na te pytania stawia w pozytywnym świetle przedsiębiorstwa robót górniczych z Bytomia, Mysłowic, Łęcznej, Wałbrzycha, Kielc, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, których udział w tym dziele jest znaczący i godny promocji.
EN
The article presents examples of technical-technological solutions giving chances to preserve monumental objects, which, from the viewpoint of the Polish culture material history are especially essential. The authors of the article reply to a question - is our generation capable to preserve the wealth generated by grand-grandfathers, if they have knowledge and qualifications securing utilisation of proper technologies to preserve for long years reconstructed monumental structures? The answer to that question puts mining development works companies in a good light from Bytom, Mysłowice, Łęczna, Wałbrzych, Kielce, higher schools, research-development centres the participation of which in this task is meaningful and worth promotions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.