Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekonstrukcja obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Currently, methods such as conventional ultrasound B-mode scanning (US), computerized X-ray tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), standard X-ray diagnostics, radioisotope imaging and thermography are used to visualize the internal structure of tissue in vivo and to diagnose the patient. Doppler tomography (DT) is an innovative method of reconstructing the image of the tissue section using ultrasonic waves and Doppler effect. In contrast to the currently applied solutions (US), this method uses a continuous wave, which, in theory, allows one to operate with higher energy and to detect smaller inclusions within the examined tissue. This study focuses on the analysis of DT simulation in circular geometry, where a two-transducer ultrasonic probe circulating around the tested object is used to measure the useful signal. In this paper, the influence on the tested object’s cross-section imaging quality of both the simulated Doppler signal’s registration parameters, and the calculation algorithm’s parameters, were analyzed.
EN
Further tests of EVT4 data acquisition system for electrical capacitance tomography are presented. The modular system, which can have up to 32 channels with an individual analogue to digital converter, was designed to ensure small uncertainty of capacitance measurement at high speed of imaging. The system’s performance in the context of 3D imaging was experimentally verified. In particular, we show that the measurement of changes in capacitance due to a small change of an electric permittivity distribution for the most distant electrodes in a suitably designed 3D sensor is possible using our system. Cross-plane measurements together with the measurements for the pairs of most distant electrodes are essential for accurate reconstruction of 3D distributions. Due to sensitivity of capacitance measurements obtained in the hardware, the measurements for all electrode pairs can be used in the inverse problem – the system of equations can be extended. Although the numerical condition number of a matrix of such a system is high, image reconstruction is possible from the data obtained in our system. The results of 3D image reconstruction for simple test objects are shown.
PL
Przedstawiono dalsze testy systemu akwizycji danych EVT4 do elektrycznej tomografii pojemnościowej. Modułowy system, który może mieć do 32 kanałów z indywidualnym przetwornikiem analogowo-cyfrowym, został zaprojektowany w celu zapewnienia małej niepewności pomiaru pojemności przy dużej prędkości obrazowania. Wydajność systemu w kontekście obrazowania 3D została zweryfikowana eksperymentalnie. W szczególności pokazujemy, że możliwy jest pomiar zmian pojemności wywoływanych niewielką zmianą rozkładu przenikalności elektrycznej dla najbardziej odległych elektrod odpowiednio zaprojektowanego czujnika 3D przy pomocy naszego systemu. Pomiary międzypłaszczyznowe wraz z pomiarami par elektrod najbardziej odległych są niezbędne do dokładnej rekonstrukcji rozkładów 3D. Ze względu na wrażliwość pomiarów pojemności uzyskanych w opracowanym urządzeniu, pomiary dla wszystkich par elektrod mogą być wykorzystane w problemie odwrotnym – układ równań może zostać rozszerzony. Chociaż współczynnik uwarunkowania numerycznego macierzy takiego układu jest wysoki, możliwa jest rekonstrukcja obrazu z wykorzystaniem danych uzyskiwanych w naszym systemie. Pokazane są wyniki rekonstrukcji obrazu 3D dla prostych obiektów testowych.
EN
An image reconstruction with use of EIT method has been found useful in many areas of medical, industrial and environmental applications. Papers show that computational systems used for image reconstructions are utilizing parallel and distributed computations and multi-tier architecture, as well as monolithic architecture. The aim of our research is to define an analytical system architecture that will be able to combine a variety of image reconstruction algorithms with their representations in different programming languages. Based on examples described in different proceedings and research papers, a microservices architecture seems to be an interesting alternative to the monolithic one.
PL
Zaprezentowano postępy prac związanych z budową system analitycznego służącego do rekonstrukcji obrazów obiektów badanych za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej. Celem system jest elastyczność pozwalająca na integrację wewnątrz jednego system modułów analitycznych bazujących na różnych algorytmach rekonstrukcji obrazu identyfikowanego obiektu. Kolejnym ważnym wymaganiem jest możliwość oprogramowania modułów analitycznych za pomocą najczęściej wykorzystywanych w tej dziedzinie językach programowania. System zapewnia komunikację z urządzeniem za pośrednictwem łączy internetowych, co pozwala na zdalne sterowanie i pobieranie wyników pomiarów. Dodatkowym założeniem stawianym aplikacji jest możliwość korzystania z dowolnego źródła danych (urządzenie typu tomograf, baza danych, systemy plików) poddawanych analizie, a wyniki rekonstrukcji mają być dostępne dla każdego urządzenia komputerowego. Zaprezentowano dwa rodzaje architektury aplikacji, monolityczną i opartą o mikro usługi.
4
Content available remote Realizacja pamięci skojarzeniowej z zastosowaniem modelu uczenia maszynowego
PL
W pracy przedstawiono model systemu nauczania maszynowego wykorzystujący transformacje biortogonalne oparte na macierzach Hurwitza-Radona. Uniwersalne właściwości proponowanego modelu nauczania maszynowego zilustrowano przykładem analizy polegającym na rekonstrukcji obrazu na podstawie niepełnych danych.
EN
The paper presents a model of machine learning system using biorthogonal transformations based on Hurwitz-Radon matrices. The universal properties of the proposed machine learning model are illustrated by an example of an image reconstruction analysis based on incomplete data.
EN
Electrical Capacitance Tomography is used to visualize a spatial distribution of electric permittivity in a tomographic sensor. ECT is able to create even thousands of frames per second which is suitable for application in the industry, e.g. monitoring of multiphase flows or material mixing. A tool for sensor modelling and image reconstruction is needed in order to develop improved solutions and to better understand phenomena in ECT. A software for 2D and 2D modelling is developed in the Division of Nuclear and Medical Electronics. In this paper a Matlab toolbox called ECTsim for 3D modelling is presented.
PL
Elektryczna tomografia pojemnościowa jest używana do obrazowania przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w sondzie tomograficznej. Elektryczna tomografia pojemnościowa pozwala uzyskać nawet kilka tysięcy obrazów na sekundę co sprawia, że znajduje zastosowanie w przemyśle, na przykład do monitorowania przepływów wielofazowych lub mieszania materiałów. Dla uzyskania lepszych rezultatów obrazowania i lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w elektrycznej tomografii pojemnościowej potrzebne są narzędzia do modelowania i rekonstrukcji obrazów. W Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej rozwijane jest oprogramowanie do modelowania 2D i 3D. W artykule przedstawiono pakiet ECTsim dla środowiska Matlab do modelowania trójwymiarowego.
PL
W pracy badano zadanie rekonstrukcji brakujących pikseli w obrazach poddanych losowym zaburzeniom impulsowym w kanale transmisyjnym. Takie zadanie może być sformułowane w kontekście interpolacji obrazu na nieregularnej siatce lub aproksymacji niekompletnego obrazu za pomocą modeli dekompozycji obrazu na faktory niskiego rzędu. Porównano skuteczność czterech algorytmów opartych na dekompozycjach macierzy lub tensorów: SVT, SmNMF-MC, FCSA-TC i SPC-QV. Badania przeprowadzono na obrazach niekompletnych, otrzymanych z obrazów oryginalnych przez usunięcie losowo wybranych pikseli lub linii tworzących regularną siatkę. Najwyższą efektywność rekonstrukcji obrazu uzyskano gdy na estymowane faktory niskiego rzędu narzucano ograniczenia nieujemności i gładkości w postaci wagowej filtracji uśredniającej.
EN
The paper is concerned with the task of reconstructing missing pixels in images perturbed with impulse noise in a transmission channel. Such a task can be formulated in the context of image interpolation on an irregular grid or by approximating an incomplete image by low-rank factor decomposition models. We compared four algorithms that are based on the low-rank decomposition model: SVT, SmNMF-MC , FCSA-TC and SPC-QV. The numerical experiments are carried out for various cases of incomplete images, obtained by removing random pixels or regular grid lines from test images. The best performance is obtained if nonnegativity and smoothing constraints are imposed onto the estimated low-rank factors.
PL
W artykule poruszono tematykę planowania radioterapeutycznego pacjentów z wszczepionymi endoprotezami, które zaburzają obraz wykonany podczas badania CT. Najczęściej są to protezy główki kości udowych, panewek, rozruszniki serca, expandery po mastektomii czy implanty dentystyczne. Skan z tomokomputera uzyskany w obszarze tych implantów jest w zasadzie pozbawiony treści obrazowej. Ponieważ materiał, z którego wykonany jest implant, charakteryzuje się dużą liczbą atomową Z, obraz CT w bezpośrednim sąsiedztwie implantów jest zupełnie nieczytelny. Aby w jakiś sposób zredukować artefakty wokół protez firma Siemens zaimplementowała do swojego tomografu komputerowego Somatom AS matematyczne narzędzie – iMAR. W pracy algorytm ten został zweryfikowany w aspekcie diagnostycznym oraz pod kątem dystrybucji dawki zaplanowanej. Porównano ilościowo obrazy tzw. bazowe (bez zaimplementowanych protez) z obrazami z endoprotezami umiejscowionymi w regionie głowy i szyi. W kolejnym kroku wykonano podstawowe plany leczenia najczęściej spotykane w radioterapii głowy i szyi. Porównano różnice w wartościach dawek z obszarów o różnych gęstościach.
EN
The radiotherapy planning basing on CT images, disturbed by highly dense structures causing density artefacts, is introduced in the article. The most common disturbances affecting the images in clinical practice are caused by hip bone implants, bearings, pacemakers, expanders after mastectomy or dental implants. There are various ways to reduce such artefacts. In our department we use an IMAR algorithm created by SIEMENS. This article verifies IMAR capability of reducing the artefacts in terms of CT density and dose distribution in radiotherapy planning. Images without implants were compared quantitatively with these disturbed, within a head and neck region. The differences between the images in HU units are not negligible and should not be ignored in diagnosis. The few fundamental plans, which are usually introduced in radiotherapy of a head and neck region, are described. The differences in dose distribution within the areas characterized by diverse density, are compared.
EN
The aim of this paper is to show the capabilities of the Electrical Capacitance Tomography (ECT) system as a technique for real-time three-dimensional examination of the parameters of the two phase flow structure. The main advantages of the ECT method over other techniques is a fact that this is a non-invasive, non-intrusive and, in addition, a very fast technique for investigation of the distribution of any dielectric materials. The ECT image provides the information about the flow fraction profile. Due to the high speed of ECT measurements it is possible to find out the velocity profile and mass flow rate.
PL
Celem artykułu jest pokazanie możliwości systemu elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT) jako techniki wspomagającej analizę parametrów faz dwóch struktur przepływu w czasie rzeczywistym. Głównymi zaletami tej metody diagnostycznej w stosunku do innych technik stosowanych do tej pory są: jej nieinwazyjność i bezzakłóceniowość oraz dodatkowo duża szybkość pomiarowa w zastosowaniu do monitorowania dowolnych materiałów dielektrycznych. Tomogram ECT zawiera informacje o profilu frakcji przepływu. Ze względu na dużą prędkość pomiarów ECT możliwe jest uzyskanie informacji o profilu prędkości i natężenia przepływu masy.
PL
Technika elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT) wielokrotnie udowodniła swoją przydatność do celów nieinwazyjnej wizualizacji szybkich procesów przepływowych o naturze dielektrycznej. Obecnie badania nad tą techniką próbują sprostać wyzwaniu, jakim jest budowaniu aplikacji w oparciu o technikę ECT do wizualizacji tych procesów trójwymiarowo w czasie rzeczywistym. W artykule przedstawiono algorytm wizualizacji 4D zastosowany w rzeczywistym systemie ECT.
EN
Electrical capacitance tomography (ECT) is a relatively mature non-intrusive and non-invasive imaging technique that maps permittivity of dielectric materials. ECT has become promising monitoring technique in industrial process tomography especially in fast flow visualization. One of the most challenging tasks in further development of the ECT for real applications are the computational aspects. In this paper we present a robust and computationally efficient 4D image reconstruction algorithm applied to real ECT data.
PL
W artykule zaprezentowano porównanie jakości obrazów uzyskanych przy wykorzystaniu klasycznego systemu tomografii gamma oraz systemu tomografii dualnej. System tomografii dualnej powstał poprzez połączenie tomografu gamma oraz tomografu pojemnościowego.
EN
This paper presents comparison of images quality obtained from classical gamma-ray tomography system and dual modality tomography system. Dual modality system was made by combining gamma-ray tomograph and electrical capacitance tomograph.
PL
W pracy przedstawione jest zagadnienie trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej. W rozwiązaniach klasycznych konstrukcja czujnika tomografii pojemnościowej z reguły oparta jest na elektrodach umieszczonych regularnie dookoła badanego procesu. Gama możliwości i pomysłów konstrukcji trójwymiarowych czujników jest znacznie szersza. W artykule przedstawiono kilka pomysłów różnych geometrii czujnika i koncepcji elektrod. Opisana jest również technika tworzenia czujników. Praca zawiera wyniki badań przeprowadzonego procesu tworzenia obrazu w oparciu o prezentowane różne strategie czujników trójwymiarowej tomografii pojemnościowej. Przedstawione wyniki jednoznacznie wykazują swoją przydatność przy wizualizacji różnych problemów przemysłowych.
EN
The three-dimensional capacitance tomography system is presented. Some new ideas of the 3D ECT sensors are given and tested in term of its usefulness for different processes visualisation. The sensor construction technique is described. In the paper the reconstructed images using different strategies of the 3D ECT sensors are presented. The result discussion is performed.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie systemu pomiarowego do badania przepływów dwufazowych gaz-ciecz w ruchu przeciwprądowym. System pomiarowy oparty jest na tomografie pojemnościowym. Ze względu na specyfikę struktur powstających podczas przeciwprądowego przepływu gazu i cieczy, opracowano czujnik pomiarowy o dużej czułości pomiarowej przy ściance oraz odpowiedni przetwornik pojemności na częstotliwość. Praca zawiera wyniki badań testowych proponowanego rozwiązania, które porównano z wynikami uzyskanymi z typowego przetwornika stosowanego w tomografii pojemnościowej.
EN
A measurement system for gas-liquid counterflow investigation is presented. On account of the structure exceptionality of the process a new capacitance tomography sensor was designed. The border area of the sensor is characterized by the higher level of sensitivity as in classical solutions. A new capacitance transducer to frequency was also designed. In the paper the preliminary results obtained with the new measurement system are presented and discussed.
PL
Macierz wag jest niezbędnym elementem w algebraicznych technikach rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej. Klasyczne podejścia do generowania macierzy wag są dobrze znane i powszechnie stosowane. Posiadają one jednak szereg istotnych wad (m.in. problem z doborem optymalnej rozdzielczości obrazu). W artykule tym zostało przedstawione nowe podejście do generowania macierzy wag dla przemysłowej tomografii gamma pozbawione niektórych wad metod klasycznych.
EN
Weight matrix is indispensable element in algebraic image reconstruction techniques (ART, SIRT etc.) in computed tomography. Classical approaches to weight matrix generation are well-known. In this paper a new approach to weight matrix generation for gamma-ray tomography is given.
PL
W artykule zaprezentowano studium przypadku wpływu szumów obecnych w danych pomiarowych na jakość rekonstrukcji obrazów w dualnym systemie tomograficznym DMT (Dual Modality Tomography), składającym się z tomografu gamma oraz elektrycznego tomografu pojemnościowego. W podjętym zagadnieniu kolejno przeanalizowano wszystkie kombinacje danych pomiarowych zaszumianych i czystych, wprowadzając do nich kolejno 10-procentowy biały szum, następnie zbadano zarówno jego wpływ na jakość rekonstrukcji, jak i zdolność algorytmu rekonstrukcji DMR do korekcji zaszumionych danych.
EN
The article presents the analysis of the noise influence existing in measuring raw data on the quality of the reconstruction images in Dual Modality Tomography DMT (Dual Modality Tomography) which consists of the gamma tomograph and the electrical capacitance tomograph. During an experiments all combinations of the noise-free and noise-data were analyzed by introducing to raw data 10 percent white noise, then examined his influence on the quality of the reconstruction and the ability of the reconstruction algorithm DMR to correct the data.
PL
Większość iteracyjnych algorytmów w procesie rekonstrukcji obrazów na potrzeby Elektrycznej Tomografii Pojemnościowej bazuje na tzw. mapach czułości. Autorzy pragną wyjaśnić ich znaczenie i sposoby wyznaczania. W artykule zaprezentowana została własna metoda wyznaczania map czułości oparta na śledzeniu linii pola elektrycznego. Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń wykazano zależność jakości rekonstrukcji obrazu od dokładności wyznaczania map czułości. Podjęto dyskusję na temat uzyskanych wyników i preferowanego kierunku dalszych prac.
EN
Most of iterative algorithms for the image reconstruction process base on so-called sensitivity maps. The authors want to explain the idea of sensitivity maps, the ways of determining them. In the paper the own method of calculation the sensitivity maps along the electric filed line is presented. Some of the image reconstruction algorithms are examined to show the influence of various sensitivity maps on the solution. The results and further developments are discussed.
PL
Praca opisuje zastosowanie algorytmów genetycznych w statystycznej rekonstrukcji obrazów z projekcji w tomografii emisyjnej. Celem zastosowania algorytmów genetycznych w rekonstrukcji obrazu jest osiągnięcie rozwiązania optymalnego - obrazu, który maksymalizuje funkcję wiarygodności. W pracy opracowano algorytm genetyczny dla rekonstrukcji obrazu z projekcji. Opracowany algorytm został zaimplementowany i przetestowany na danych symulowanych. Przedstawione zostały pierwsze rezultaty zastosowania tej metody rekonstrukcji.
EN
This work presents the application of genetic algorithms in image reconstruction from projections in emission tomography. The aim of genetic algorithm application in image reconstruction is to obtain the optimal solution in the statistical sense - the image that maximizes likelihood function. An elaborated genetic algorithm for image reconstruction is presented. The first results of image reconstruction from simulated data are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.