Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie układów regulacji temperatury pary przegrzanej
PL
Przedstawiono układ regulacji temperatury pary przegrzanej kotła energetycznego. Kocioł jako obiekt regulacji temperatury pary, przedstawia złożony układ elementów określanych jako przegrzewacze parowe, w artykule przedstawiono właściwości tych konstrukcji. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, na wcześniej zaproponowanym modelu. Podsumowano badania i określono dalsze możliwe kierunki badań na podstawie własnych doświadczeń oraz przeglądu literatury.
EN
Control systems for superheated steam in power boilers is presented in the paper. The boiler is a controlled system of steam temperature, it is a complex assembly of elements termed steam superheaters. Properties of these elements are presented in the paper. The results of simulation tests carried out with a suggested model are given. Conclusions have been drawn and the course of further research has been determined on the basis of existing publications and authors’ own practice.
2
Content available remote Modelling of Control Systems for Superheated Steam Temperature
EN
Control systems for superheated steam in power boilers is presented in the paper. The boiler is a controlled system of steam temperature, it is a complex assembly of elements termed steam superheaters. Properties of these elements are presented in the paper. The results of simulation tests carried out with a suggested model are given. Conclusions have been drawn and the course of further research has been determined on the basis of existing publications and authors’ own practice.
PL
Przedstawiono układ regulacji temperatury pary przegrzanej kotła energetycznego. Kocioł jako obiekt regulacji temperatury pary, przedstawia złożony układ elementów określanych jako przegrzewacze parowe, w artykule przedstawiono właściwości tych konstrukcji. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, na wcześniej zaproponowanym modelu. Podsumowano badania i określono dalsze możliwe kierunki badań na podstawie własnych doświadczeń oraz przeglądu literatury.
PL
W artykule zaprezentowano przykład zastosowania Operatora Energetycznego Teagera-Kaisera w automatycznym wyważaniu wirnika. Operator Energetyczny Teagera-Kaisera jest metodą analizy sygnału, która pozwala w dla niektórych obiektów mechanicznych oszacować zmiany energii w ujęciu newtonowski za pomocą sygnału przemieszczenia. Wirniki są elementem konstrukcyjnym wykonującym obrót wokół osi. Tradycyjne wyważanie wirników polega na wprowadzaniu mas korekcyjnych, których celem jest zmniejszenie drgań i hałasu podczas pracy maszyn. Możliwe jest również nadążne wyważania rotorów. Może ono być realizowane przez system mas korekcyjnych o zmiennej odległości od osi obrotu. Zmiana odległości masy korekcyjnej od osi obrotu wpływa na zmianę bezwładności obiektu a tym samym zmniejsza niewyważenie. W zależności od konstrukcji urządzenia modernizacja może zakładać rozbudowę lub wymianę poszczególnych elementów. Poprawa pracy urządzenia wymaga selekcji elementów w zależności od całościowej ingerencji w pracę maszyny oraz wpływu na prace całego urządzenia. Przedstawiona autorska metoda sterowania automatycznego niewyważeniem z wykorzystaniem Operatora Energetycznego z doborem parametrów została wykonana na rzeczywistym stanowisku laboratoryjnym.
EN
The article presents an example of application of the Teager-Kaiser Energy Operator in automatic rotor balancing. The Teager-Kaiser Energy Operator is a signal analysis method, which allows for some mechanical objects to estimate energy changes in Newtonian terms by means of a displacement signal. Rotors are a structural element that rotates around an axis. Traditional balancing of the rotors is based on the introduction of correction masses, the aim of which is to reduce vibrations and noise during machine operation. Traditional balancing of the rotors is also possible. It can be realized by a system of correction masses with variable distance from the axis of rotation. The change of the correction mass distance from the axis of rotation influences the change of inertia of the object and thus reduces the unbalance. Depending on the design of the device, the modernization may assume extension or replacement of individual elements. Improvement of the operation of the device requires selection of elements depending on the overall interference in the operation of the machine and the impact on the operation of the entire device. The presented original method of automatic unbalance control with the use of the Energy Operator with the selection of parameters has been performed on a real laboratory stand.
4
Content available remote Zwiększanie wydajności mikroprocesorów z wykorzystaniem informacji o otoczeniu
PL
W artykule autorzy przedstawiają system służący do praktycznej realizacji modelu kontroli temperatury układu scalonego uwzględniającego zmienne warunki otoczenia. Proponowany model umożliwia poprawę wydajności obliczeniowej układu scalonego, przy zachowanej stałej temperaturze pracy układu. Przedstawiona została fizyczna realizacja regulatora ΔT oraz wyniki działania systemu w odniesieniu do standardowego rozwiązania.
EN
In the article authors present a system for the practical implementation of the model of temperature control system, which takes into account the changing ambient conditions. The proposed solution improves performance of computing and maintains a constant operating temperature of the integrated circuit (microprocessor). The paper presents a physical realization of the Δt control system and the computation performance of the system in relation to the standard solution.
5
Content available remote Dobór nastaw regulatorów ciągłych z wykorzystaniem środowiska Scilab / Xcos
PL
W pracy przedstawiono sposoby implementacji wybranych algorytmów doboru nastaw regulatorów ciągłych typu PI oraz PID przy pomocy środowiska SCILAB/XCOS. Użyto metod: Ziegler-Nicholsa, autorskiej oraz wykorzystującej wybrane metody optymalizacji. Przedstawiono i porównano wyniki symulacji.
EN
The paper deals with implementation methods of algorithms of tuning of continuous controllers using SCILAB/XCOS environment. Following procedures are shown: Ziegler-Nichols, authorial and the procedure using chosen optimization method. Simulation results are shown and compared.
PL
Energia elektryczna jest produktem przeznaczonym na sprzedaż. Ma jednak specyficzne znaczenie, które skutkuje nadaniem jej przymiotu dobra publicznego. Przyczyną takiego stanu jest konieczność zagwarantowania ciągłości jej dostaw. Niezbędna jest nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstw domowych, lecz w szczególności konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. W obowiązującym systemie gospodarczym, posługując się terminem konstytucyjnym: społeczną gospodarką rynkową, to konkurencja, uważana jest za najlepszą metodę kształtowania rynku i występujących w jego ramach stosunków. Niewątpliwie nie we wszystkich podsektorach energetyki niewidzialna ręka rynku pozwala na realizację swoich celów i funkcji w sposób wystarczający. Zatem niezbędne staje się wprowadzenie odpowiednich, aktywnych mechanizmów regulacji stanowiących skuteczny substytut dla konkurencji. Regulatorowi – czyli prezesowi Urzę- du Regulacji Energetyki przypisano szereg zadań i kompetencji. Ma on obowiązek dbania o interes państwa w zakresie rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Równocześnie wykonuje on zadanie ochrony odbiorcy końcowego przed nakładaniem nieuzasadnionych opłat za dostarczaną energię. Jednakże regulator nie może być rzecznikiem wyselekcjonowanej grupy uczestników rynku. Jego funkcją jest zastępowanie mechanizmów konkurencji rynkowej przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych i ekonomicznych. Rolę regulatora należy określić, jako zamiennika rynku konkurencyjnego. Połączenie wskazanych powyżej zadań jest trudne, ale możliwe, przy zachowaniu niezależności regulatora oraz nadaniu i zagwarantowaniu mu uprawnień umożliwiających, m.in. kontrolę nad gospodarką finansową spółek jednoosobowych Skarbu Państwa lub podmiotów państwowych działających w branży dystrybucji energetycznej. Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie zależności między rozmaitymi formami aktywności organów regulacyjnych a podmiotami uczestniczącymi w rynku energii, w szczególności spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Autorzy wskazują, czym jest sama regulacja oraz kto wprowadza normy wiążące strony. Ponadto podejmują staranie przedstawienia czytelnikowi w przystępny sposób zagadnienia przychodu regulowanego oraz uwypuklenia w nim roli regulacji jakościowej. Istotą artykułu jest wykazanie formy i stopnia oddziaływania Regulatora na wyniki finansowe OSD.
EN
Electrical energy is a product intended for sale. However, it has a specific meaning that results in its importance for the public. The reason for this is the necessity of providinf the continuity of energy supply, which is crucial not only for the proper functioning of households, but in particular to ensure the safety of the country. In the current economical system – basing on the constitutional notion: the social market economy – competition is considered the best method to shape the market and relations existing within it. There is no doubt that there are sub-sectors of energy business where the „invisible hand of the market” do not allows to achieve its objectives and functions sufficiently. Therefore, it becomes necessary to introduce some active regulation mechanisms which could be effective substitutes for the competition. Regulator – the President of the Energy Regulatory Office – had been attributed with a number of tasks and competences. He is obliged to take care of the interest of the state in terms of energy entities which are owned by the State Treasury. At the same time he has to protect the final recipient of electricity from imposiong unreasonable charges for delivered product. However, the regulator cannot stand for a selected group of market participants. His function is to replace the mechanisms of market competition by using available legal and economic tools. The role of the regulator should be defined as a substitute for a competitive market. The combination of the abovemenioned tasks is difficult, but possible, while maintaining the independence of the regulator and granting and guaranteeing its powers allowing i.e. control of the financial management of entities solely owned by the State Treasury or public entities operating in the distribution of electricity. This article aims to show the relationship between different forms of activity of regulatory bodies and the entities involved in the energy market, in particular companies engaged in the distribution of energy. The authors point out what is regulation and who introduces the standards which bind the parties. In addition, they endeavor to present the issue of regulated revenue to the reader, and to emphasize the role of quality regulation. The essence of the article is to demonstrate the form and extent of Regulator influence on DSO financial results.
PL
Choć korzenie koncepcji tzw. polskich Wielkich Miast sięgają XIX wieku, to ich realizacja i największy rozmach, z którym systematycznie starano się wprowadzać je w życie przypada na pierwszą połowę wieku XX. Uformowanie II Rzeczpospolitej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., stało się momentem przełomowym dla lokalnej planistyki, a nowa sytuacja polityczna była doskonałą okazją dla aparatu administracyjnego, do popularyzacji koncepcji planistycznych i systematycznego ich realizowania. Wzorem przeprowadzonego w 1909 r. konkursu na projekt regulacji Wielkiego Krakowa (determinującego kształt miasta w okresie międzywojennym) i opracowanego na jego podstawie planu regulacyjnego, zaczęto formułować analogiczne koncepcje dla innych miast, niekiedy także na podstawie prestiżowych konkursów architektonicznych. Wspomnieć należy w tym kontekście chociażby ogłoszony 15 Marca 1921 r. konkurs na plan rozbudowy i przebudowy Lwowa, czy rozpisany w 1930 r. konkurs na projekt regulacji i zabudowy miasta Poznania. Zabiegi te posiadały nie tylko wartość planistyczną, ale także zauważalny aspekt polityczny i społeczny. Autor opisuje poszczególne koncepcje oraz niektóre, interesujące prace konkursowe, z uwzględnieniem warunków w jakich zostały opracowane oraz tła, na którym idee te były formułowane. Zaobserwowane analogie pomiędzy koncepcjami historycznymi i współczesnymi zostały wypunktowane i przeanalizowano źródła ich zaistnienia. Zwrócono także uwagę na różnice w planowaniu przestrzennym z pierwszej połowy XX wieku i we współczesnym podejściu do zbliżonej problematyki. Wzięto pod uwagę miasta należące do ziem polskich współcześnie oraz w poruszanym okresie historycznym.
EN
Although the roots of the concept of the so-called Polish greater cities go back to the nineteenth century, their realization and the greatest momentum with which they were systematically implemented was in the first half of the 20th century. The formation of the Second Polish Republic, after Poland regained its independence in 1918, became a turning point for local planning, and the new political situation was an excellent opportunity for the administrative apparatus to popularize the planning concepts and systematically bring them to life. The example of the competition for the design of the Greater Cracow, carried out in 1909, (determining the shape of the city in the interwar period) and the regulatory plan developed on its basis, began to propagate similar concepts for other cities, sometimes also on the basis of prestigious architectural competitions. In this context, the competition for the expansion and reconstruction of Lviv, announced on March 15th 1921, and the o for the expansion and reconstruction of Lviv or the competition for the design and development of the city of Poznań, which was launched in 1930, should be mentioned. Those actions were not only of major planning value but also of a noticeable political and social aspect. The author describes individual concepts and some interesting competition entries, taking into account the conditions under which they were developed and the background on which these ideas were formulated. Observed analogies between historical and modern concepts have been pointed out and the main sources of their occurrence have been analyzed. Attention has also been paid to differences in spatial planning from the first half of the twentieth century and in a contemporary approach to similar issues. The cities located in the the current Polish lands and the historical borders were taken into account.
EN
This work presents an analysis of guiding an anti-tank missile (ATGM) onto a ground-based target. The concept presented here is the feasibility of bypassing obstacles in the path of an ATGM when the obstacle coordinates are known prior to firing the ATGM weapon. The ATGM contemplated here uses a homing algorithm to calculate the stages of the ATGM flight path with the use of polynomial curves (including third-degree polynomial curves). The start and end coordinates of the polynomial curves are determined by the position of the obstacle(s) along the flight path. A method is presented for calculating the factors of subsequent flight path stages, along with a method of equating the ATGM kinematics and dynamics. A comparison is made between the operating efficiency of various configurations of a traditional proportional integral derivative (PID) controller, and at various gain factor values of the PID controller stages. The applied mathematical model of the ATGM are used in a series of numerical simulations for different take-off and in-flight conditions of the projectile. The simulation results are presented in a graphical form.
PL
W pracy zaprezentowana została analiza naprowadzania na cel naziemny przeciwpancernego pocisku kierowanego (PPK). Idea polega na możliwości omijania przeszkód przez PPK, których współrzędne są znane przed wystrzeleniem. Rakieta ta ma zaimplementowany algorytm naprowadzania, który polega na obliczaniu odcinków lotu PPK według krzywych wielomianowych (w tej pracy wykorzystano krzywe trzeciego stopnia), których współrzędne początku i końca są wymuszone przez położenie przeszkody lub przeszkód. Zaprezentowany został sposób obliczania współczynników dla kolejnych odcinków toru lotu, jak również równania kinematyki i dynamiki pocisku. Przeprowadzone będzie także porównanie skuteczności działania klasycznego regulatora proporcjonalno-całkująco różniczkującego w różnych konfiguracjach i przy różnych wartościach współczynników wzmocnienia jego poszczególnych członów. Zastosowany model matematyczny PPK posłuży do przeprowadzenia szeregu symulacji numerycznych dla różnych warunków startu i lotu przeciwpancernego pocisku kierowanego. Ich wyniki zostaną przedstawione w postaci graficznej.
9
Content available remote Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe reduktora średniego ciśnienia
PL
W artykule przedstawiono sposób przeliczania strumienia objętości gazów oraz korelację między gęstością medium a charakterystykami przepływu reduktora średniego ciśnienia.
EN
The article demonstrates how to convert a stream of gas volume and the correlation between gas density and the characteristics of the flow of a medium pressure reducing regulator.
EN
The article describes the determination and verification of regulator PID coefficients exampled by regulator which is a part of the control system of pumps for liquids. To implement the identification process we used functions available in Matlab. Obtained in the simulation result amounted to 93.59% of setpoint. The effectiveness of the method is illustrated by the graph allowing comparison of the preset value of the variable capacity of the pump operation with the results obtained from the simulation of the arrangement: the control system - the pump.
PL
W artykule przedstawiono opis wyznaczenia i weryfikacji współczynników regulatora PID na przykładzie regulatora w układzie sterującym pompy do substancji płynnych. Do realizacji procesu identyfikacji zastosowano funkcje dostępne w środowisku Matlab. Otrzymany w procesie symulacji wynik wyniósł 93,59% nastawy. Skuteczność metody zilustrowano za pomocą wykresu umożliwiającego porównanie zadanych zmiennych wartości wydajności pracy pompy z wynikami uzyskanymi z symulacji pracy układu: system sterujący - pompa.
EN
This paper presents issues related to the automatic separation of a power island from a power system, and to its operation and synchronization. Issues concerning the complexity of technical solutions are presented with particular emphasis on the quality of performed operations.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące automatyki wydzielania, prowadzenia pracy oraz synchronizacji z SEE układu wyspy elektroenergetycznej. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące kompleksowości rozwiązań technicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość realizowanych operacji.
PL
Współczesna robotyka rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej osób prywatnych i inżynierów konstruuje różnego rodzaju pojazdy mobilne. Dlatego autorzy niniejszego referatu postawili sobie następującą tezę: możliwa jest budowa latającego robota mobilnego na bazie kontrolera o niskiej mocy obliczeniowej oraz prostego regulatora, i podjęli się jej udowodnienia.
EN
A quadrocopter is an unmanned aerial vehicle (UAV) platform. The development of the quadrocopter is caused by their use not only by the military or rescue services, but also by civilians for the most unusual tasks such as cleaning bot, pesticide sprayer for vast fields of crops or respraying paint on lines on the roads. Therefore, the authors of the paper undertook to build a flying mobile robot based on low computing power controller and simple speed regulator. The paper presents a prototype of a flying robot, purposely equipped with a weak 8-bit microcontroller and a simple regulator, in order to check the possibility of proper regulation and flight control. The constructed robot consists of: a support frame, four engines fitted with propellers and motor controllers. The measurement system is based on an accelerometer and a gyroscope. The final version of the robot is controlled by two 8-bit microcontrollers. The constructed robot test results, such as: 15-minute flight time, the steady-state error of less than 1° and casual smooth maneuvering and flight control , proved that it is possible to realize a quadrocopter flight control system using low computational power microcontrollers and a simple cascade controller.
PL
W artykule przedstawiono nowy, prototypowy mikrokontrolerowy system testowy do badania i testowania układów regulacji położenia przepustnicy stosowanych w robotach i pojazdach. System zaprojektowano tak, aby umożliwiał wyznaczanie wybranych (statycznych i dynamicznych) charakterystyk badanego/testowanego układu regulacji. Przedstawiono założenia budowy i działania systemu testującego oraz omówiono realizowane przez system funkcje, a także możliwości rozbudowy. Zaprezentowano niektóre rozwiązania dostosowujące system do potrzeb badania układów regulacji położenia przepustnicy, które pozwalają na badanie specyficznych właściwości układów regulacji. Przedstawiono wyniki testów układu regulacji położenia przepustnicy z prototypowym sterownikiem oraz przedstawiono uzyskiwane, za pomocą systemu, charakterystyki całego układu regulacji.
EN
This paper presents a new prototype microcontroller test system for testing and test control systems used in the throttle position and vehicle works. The system is designed to allow determination of selected (static and dynamic) characteristics of the test/test control system. The assumptions of the construction and operation of the test system and discusses the functions performed by the system, as well as scalability. The article presents some solutions to adapt the system to the needs of the study throttle position control systems that allow the study of specific properties of the control systems. The results of the tests provided for adjusting the position of the prototypethrottle controller and presents obtained by means of the system, the characteristics of the entire control system, were presented.
14
Content available remote Ryzyko użytkowania reduktorów średniego ciśnienia
PL
W artykule przeanalizowano ryzyko związane z bezpieczeństwem technicznym występujące w cyklu życiowym reduktorów średniego ciśnienia. Omówiono pracę reduktora i wskazano przyczyny awarii.
EN
The risks associated with safety occurring in the life cycle of medium pressure regulators, were analyzed in the presented article. The work of a medium pressure regulator was described and causes of failure were discussed.
EN
The aim of this article is to describe the development of electrical equipment systems for military vehicles and fuel systems of these vehicles. Both electrical installations and fuel systems of military vehicles should meet strict quality requirements and resistance requirements to various exposure specified in the standards and other normative documents. This applies both to new vehicles and to the vehicles, which have been in service for many years. The article presents electrical components and fuel systems of military vehicles in which the fulfilment of quality and electromagnetic compatibility requirements and the use of innovative solutions constituted the leading targets in their construction. A great emphasis during the construction was placed not only on the fulfilment of functional requirements but also on the degree of reliability, maintainability, technical handling flexibility and the use of modern materials that can be recycled after the liquidation of the product. The presented fuel systems meet strict modern requirements and are worth recommending for both the application in the equipment that has already been operated and in newly designed vehicles.
EN
Proportional-Integral-Derivative (PID) control is the most common control algorithm used in industry. The extensive use of electronics and software has resulted in the situation where the digital PID controller using a microprocessor as well as its software implementation replaces existing pneumatic, mechanical and electromechanical solutions. The reliability of the software system is assured by detection and removal of errors that can lead to failures. The paper presents mathematical methods for verification and testing of microprocessor-based PID controllers that can be used to increase the reliability of the system. The presented methodology explores the concept of testing with a model as an oracle.
PL
Regulator PID (regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący) jest najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej stosowanym typem regulatora w przemyśle. Intensywny rozwój elektroniki i informatyki spowodował, że cyfrowe regulatory PID budowane na bazie mikroprocesora z odpowiednim oprogramowaniem zastąpiły dotychczasowe rozwiązania pneumatyczne, mechaniczne i elektromechaniczne. Zagwarantowanie niezawodności układu elektronicznego z oprogramowaniem polega między innymi na wykrywaniu i usuwaniu błędów, które mogą prowadzić do awarii. W pracy przedstawiono matematyczne metody weryfikacji mikroprocesorowych regulatorów PID mające na celu wykrycie błędów w systemie i w konsekwencji zwiększenie jego niezawodności poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Metody testowania opierają się na tak zwanym podejściu modelowym, to znaczy, wykorzystują model systemu jako wzorzec zachowania.
17
Content available remote Układ regulacji położenia przepustnicy z aktuatorem elektrycznym
PL
W pracy przedstawiono koncepcję, założenia konstrukcyjne układu oraz budowę urządzenia służącego do regulacji położenia przepustnicy z aktuatorem elektrycznym. Jest to specyficzne urządzenie przeznaczone do sterowania przepustnicami systemów ETC (ale bez używania ich własnych sterowników) lub do automatyzacji sterowania silnikami ZI z przepustnicą sterowaną mechanicznie z wykorzystaniem dodatkowego aktuatora elektrycznego. Przewiduje się zastosowanie tego urządzenia w tuningu niektórych silników wyposażonych w ETC oraz do testów i badań, w których wymagane jest ustalenie położenia konwencjonalnej przepustnicy za pomocą sygnału elektrycznego (napięciowego lub prądowego). W artykule zaprezentowano schemat urządzenia i główny algorytm sterowania. Omówiono tryby pracy oraz zastosowane rozwiązania podnoszące jego uniwersalność. Dodatkowo porównano charakterystyki pracy układu podczas pracy w stanie ustalonym i podczas przestawiania przepustnicy oraz porównano je z typowymi ruchami przepustnicy wywoływanymi przez kierowcę. Przedstawiono spostrzeżenia oraz wnioski i potencjalne aplikacje.
EN
The paper presents the concept, the design intent and construction of a device for adjusting the position of the throttle using of an electric actuator . It is a unique device designed to control ETC systems (but without using their own drivers), or to automate the control of SI engines throttle mechanically controlled using an additional electric actuator. Provides for the use of this device in tuning some engines fitted with ETC and to tests and trials, which is required to determine the position of a conventional throttle by means of an electrical signal (voltage or current). The paper presents the design of the device and the main control algorithm. Modes are discussed and applied technology to enhance its versatility . Additionally, compared to the performance characteristics of the system to steady-state operation and when moving the throttle and compared with common movements of the throttle caused by the driver. Presented findings and conclusions and potential applications.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie bezprzewodowego regulatora obiegu grzewczego z kominkiem. Projektowany regulator ma być przeznaczony do użytku w budynkach mieszkalnych, głównie domkach jednorodzinnych. Powinien być niezawodny, prosty oraz wygodny w obsłudze, gwarantując równocześnie wysoką jakość oraz komfort sterowania obiegiem grzewczym, który jest zapewniony dzięki bezprzewodowej komunikacji między modułami urządzenia. Jednym z głównych celów jest również zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Realizowane jest to poprzez ostrzeganie o zbyt wysokiej temperaturze, która może spowodować awarię lub pożar.
EN
This paper presents the design of a wireless controller circuit with fireplace. The designed controller is to be designed for use in residential buildings, mostly houses. It should be reliable, simple and convenient to operate. While ensuring high quality and comfort heating circuit control, which is provided by the wireless communication device between the modules. One of the main goals is also to ensure your safety. This is accomplished by warning of too high a temperature, which may cause a malfunction or fire.
19
Content available remote Comparative studies of control systems with fractional controllers
EN
The paper presents the realization of fractional order controller implemented in National Instruments sbRIO-9631 controller programmed in LabView. In order to digitally realize the fractional order controller transfer function, operator-based continuous fraction expansion (CFE) scheme is applied. DC motor – generator plant model is used as the controlled system. The controlled variable is the speed of the rotor.
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację regulatora niecałkowitego rzędu w sterowniku National Instruments sbRIO-9631 programowanym w środowisku LabView. W celu wyznaczenia dyskretnej transmitancji aproksymującej transmitancję ciągłą regulatora niecałkowitego rzędu wykorzystano rozwinięcie transmitancji niewymiernej w ułamek łańcuchowy i przyjęcie skończonej liczby elementów tego rozwinięcia. Obiektem regulacji jest model zespołu silnik - generator z silnikiem prądu stałego. Wielkością regulowaną jest prędkość obrotowa wału silnika.
PL
Artykuł przedstawia metodę doboru nastaw serwomechanizmów wizyjnych. Zaproponowano sposób dekompozycji układu sterującego i regulatorów warstwy wyższej oraz przedstawiono proces automatyzujący wyznaczanie wzmocnienia krytycznego. Metodę wykorzystano do doboru nastaw regulatorów P, PI oraz PID dla serwomechanizmu wizyjnego typu PB-EOL-EIH. Zaproponowano również sposób weryfikacji ich działania oraz przeprowadzono serię eksperymentów z wykorzystaniem manipulatora IRp-6, wykazujących poprawność dobranych nastaw.
EN
The article presents a method for tuning controllers utilized in visual servoing. It is based on the ultimate gain determination and decomposition of the control system followed by decomposition of the high level controller. A process automating the determiniation of the gain is proposed. The method is applied for tuning of P, Pl and PID controllers for the PB-EOLE1H visual servo. Finally a conducted series of experiments on real manipulator verify the correctness of developed controller.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.