Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacje prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Jakie są rezultaty postępowania w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku stosowania odpadów do rekultywacji wyrobisk? W artykule analizuję pierwsze rozstrzygnięcia organów odwoławczych.
PL
Wyroby alkoholowe w różnych formach są obecne w naszym życiu przy wielu okazjach. Gdy celebrujemy sukcesy, przeżywamy porażki czy spotykamy się z rodziną bądź przyjaciółmi. Spożycie alkoholu jest przywilejem osób pełnoletnich, a jego nadużycie, w zależności od okoliczności spożycia lub stopnia nadużycia, może wiązać się z bardziej lub mniej poważnymi konsekwencjami. Szczególnie negatywne skutki wiążą się ze spożyciem alkoholu w czasie pracy.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [12]. Przewidują one większe wsparcie dla prac związanych ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej, zwiększają wysokość premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz likwidują zależność poziomu wsparcia od kwoty kredytu i oszczędności energii. Wysokim wsparciem objęto realizację remontów komunalnych budynków mieszkalnych należących do gmin, w postaci 50 lub 60% premii remontowej, a także zwiększono dostępność premii kompensacyjnej.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the amendment Act on supporting thermo-modernization and renovations. The introduced changes provide support for works related to strengthening the external walls in buildings made in large-panel technology, increase the amount of thermo-modernization bonus in the case of using renewable energy sources and eliminate dependence of the support level on the loan amount and energy savings. The implementation of municipal repairs of residential buildings belonging to municipalities is highly supported. The availability of a compensation bonus is increased.
4
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
PL
Omówiono najważniejsze właściwości substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz aktualny stan prawny dający możliwość ich identyfikacji. Przedstawiono również założenia nowej wytycznej w realizacji strategii wobec tych substancji.
EN
A review, with 34 refs., of endocrine disrupting substances and methods for their effective identification in the environment.
6
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
PL
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie środowiska. Omówiono rodzaje platform pomiarowych do oznaczania czynników wpływających na jakość powietrza.
EN
A review with 46 ref., of legal aspects regarding classification and the possibility of using unmanned aerial vehicles for environmental research. Types of measuring platforms used to study factors affecting air quality were shown.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych ochrony powietrza obowiązujących w Polce oraz krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwości odorowej. Pozwala zauważyć, jak trudno jest ten problem jednoznacznie określić w prawie. Praca obejmuje akty prawne, ustalenia (konsultacje społeczne), akty wykonawcze w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej dotyczące ochrony powietrza ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwości odorowej. W pracy powołano się na dyrektywy Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego, decyzje Rady Europejskiej, w których zostały określone prawa w zakresie jakości powietrza i zarządzania jakością powietrza, a także akty prawne, ustalenia, wytyczne, decyzje odpowiednich organów zajmujących się tematyką ochrony powietrza w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Porównując przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, krajach Unii i w Polsce można wywnioskować, iż Unia Europejska nie wyznacza konkretnych, jednolitych przepisów dotyczących uciążliwości odorowej, czyli ustawy czy rozporządzenia, które dotyczyłoby typowo tego problemu. Powstały dyrektywy dotyczące emisji do powietrza. Unia Europejska pozwoliła, aby na szczeblu lokalnym (czyli każde Państwo UE według przez siebie przeprowadzonych badań, analiz) kraje dostosowały przepisy samodzielnie.
EN
The purpose of the article is to present the legal aspects of air protection in force in Poland and European Union countries with particular emphasis on odor nuisance. It lets you see how difficult it is to clearly define this problem in law. The work includes legal acts, arrangements (public consultations), executive acts in Poland and European Union countries regarding air protection, with particular emphasis on odor nuisance. The work refers to European Union directives, European Parliament directives, European Council decisions which set out the rights in the field of air quality and air quality management, as well as legal acts, findings, guidelines, and decisions of relevant bodies dealing with air protection in selected European Union countries and in Poland. Comparing the provisions in force in the European Union, EU countries and in Poland, it can be concluded that the European Union does not set specific, uniform provisions regarding odor nuisance, i.e. a law or regulation that would typically address this problem. Directives on air emissions have been created. The European Union has allowed countries to adapt the rules themselves at local level (i.e. each EU country according to their own research, analyzes).
PL
W pracy omówiono aktualny stan badań dotyczący efektu neurotoksycznego fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływu na zdolności poznawcze u dzieci. Przedstawiono dane świadczące o możliwym oddziaływaniu wysokich stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia (>2,0 mg/l) na wartość IQ u dzieci w wieku szkolnym oraz skali i mechanizmie powyższej zależności. Dane te nie wskazują natomiast, aby ryzyko takiego działania wiązało się z wartościami stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, akceptowalnymi w świetle regulacji prawnych.
EN
The paper discusses the results of epidemiological studies on the developmental neurotoxic effects of fluoride found in drinking water. The studies indicate the possible impact of high levels of fluoride in drinking water (> 2.0 mg/l) on the IQ value in school-aged children. However, these data do not support that such risk associated with fluoride concentrations in water intended for human consumption acceptable in the light of legal regulations.
PL
Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, przyjęła dyrektywy i inne wytyczne prawne obowiązujące producentów i dystrybutorów kierujących wyroby na rynek wspólnoty państw, w tym także na rynek krajowy.
PL
29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
PL
Sytuacja przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wydobywania kopalin, jest niezwykle trudna. Realizacja dużego projektu górniczego, licząc od złożenia pierwszego wniosku w sprawie, na rozpoczęciu wydobycia w skali przemysłowej kończąc, może zająć kilkanaście lat, spośród których większość zajmują procedury uzyskiwania wymaganych decyzji i innych rozstrzygnięć. W międzyczasie zmianom może ulec stan prawny. Niektóre spory wszczęte w ubiegłym stuleciu nie zakończyły się do dzisiaj. Podważa to zaufanie do państwa i koliduje z zasadą pewności inwestowania.
PL
Rewolucyjne zmiany w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych - nowe zasady ustalania stron postępowania, wydłużanie okresu ważności decyzji środowiskowej bez etapowania inwestycji, doręczenia przez obwieszczenie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, to korzystne rozwiązania wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
14
Content available remote Odpowiedzialność za smog
PL
Opisano występowanie, pochodzenie i właściwości smogu atmosferycznego. Przedstawiono również regulacje prawne, normy i metody ograniczania tworzenia się smogu.
EN
A review, with 47 refs., of occurrence, nature, origin and properties of atm. smog. Legal regulations, standards and methods for limitation of smog formation were also presented.
EN
The advantages of unmanned systems, such as cheaper operation, greater safety, better performance in flight duration or their minimal impact on the natural environment, result in a systematic increase in their significance and development, compared to manned aircraft. Even today the UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) and UASs (Unmanned Aerial Systems) play a significant role both in civil, and in military environments, and they are expected to play a growing role in the world air transport and numerous other fields of human activity. At the end of 2018, the European Commission introduced the NBR (New Basic Regulations), regulating issues related to UAVs at a supranational level. This was a significant step towards the integration of manned and unmanned aviation, enabling international UAV flights, subjected to the same regulations of the member states on route of the Unmanned Aerial Vehicle. When introduction of UAVs to the common airspace is considered, the particularly relevant elements include: maintaining the seamless air traffic control, safety, capacity and efficiency of airspace management, and securing environmental protection. The purpose of the present article is to demonstrate the potential UAV applications, present changes in legal regulations, and the challenges faced by the Air Traffic Services and the elements of aviation command. The article presents solutions ensuring an adequate level of safety and smoothness of air traffic in the common airspace for operations carried out by both manned and unmanned aircraft. The article used the following methods: monographic, expert, participant observation, inductive and deductive, analysis, synthesis and comparison. Research sources were available literature and magazines, press articles, interviews, reports and authors' own experience as well as documents sourced from websites, most of which were written in English.
PL
Liczba substancji, które stanowią potencjalne ryzyko dla środowiska, wciąż rośnie, a ich dopuszczalne stężenia w poszczególnych elementach środowiska różnią się w zależności od kraju. Podczas prowadzenia oceny stanu środowiska przyrodniczego konieczne jest wykorzystywanie selektywnych i czułych metod analitycznych w celu oznaczania zawartości zanieczyszczeń na odpowiednim poziomie stężeń. Otrzymywanie miarodajnych wyników analitycznych jest możliwe przy zastosowaniu określonych procedur postępowania (m.in. posiadanie akredytacji przez laboratorium badawcze) i wykorzystaniu właściwych metodyk. Jeśli metodyki są m.in. powtarzalne, dokładne i czułe oraz zostały sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie, mogą stać się metodykami referencyjnymi, co potwierdza dokładną weryfikację tych metodyk, a także gwarantuje otrzymanie dobrej jakości wyników. Jedną z grup substancji, dla których zawartości w elementach środowiska (w wodach, ściekach, glebach) muszą być monitorowane, są metale i metaloidy. Oznaczanie zawartości metali i metaloidów w próbkach środowiskowych jest wymagane prawnie, a dopuszczalne ich stężenia w elementach środowiska są limitowane i ulegają coraz większemu obniżeniu. W artykule opisano przegląd obowiązujących regulacji prawnych w zakresie oznaczania zawartości metali i metaloidów w różnych elementach środowiska (w wodach, ściekach oraz glebach). W artykule zebrano i przedstawiono dopuszczalne graniczne wartości stężeń poszczególnych metali i metaloidów w wodach powierzchniowych i podziemnych, ściekach przemysłowych oraz glebach, jak również metodyki referencyjne zalecane w badaniach i analizach zanieczyszczeń metalami w tych elementach środowiska. Przeprowadzony przegląd dopuszczalnych granicznych zawartości metali i metaloidów w wodach, ściekach oraz glebie pokazał, że wartości te są zróżnicowane w szerokim zakresie w zależności od rodzaju oznaczanego metalu oraz że istnieje konieczność oznaczania tego typu zanieczyszczeń na bardzo niskich poziomach stężeń. Przeprowadzony przegląd regulacji prawnych pokazał także, że zalecanymi metodykami referencyjnymi do oznaczania większości metali w próbkach środowiskowych są atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ang. inductively coupled plasma optical emission spectrometry, ICP-OES), spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ang. inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS) oraz absorpcyjna spektrometria atomowa (ang. atomic absorption spectrometry, AAS lub ASA). Są to nowoczesne metody instrumentalne, a wybór odpowiedniej metody powinien być uzależniony przede wszystkim od oznaczanych zakresów stężeń i oznaczanych analitów.
EN
: The number of substances that pose a potential risk to the environment is still growing, and their permissible concentrations vary in different countries. When conducting an environmental assessment, it is necessary to use selective and sensitive analytical methods to determine the content of contaminants at appropriate concentration levels. Obtaining reliable analytical results is possible using specific procedures (accreditation of the research laboratory) and using appropriate methodologies. If the methodologies are, for instance, repeatable, accurate and sensitive, and tested by many years of use, they can become reference methodologies, which proves that they are carefully examined and guarantee good results. One of the groups of substances for which the content in environmental elements (in water, wastewater, soils) must be monitored are metals and metalloids. The necessity to determine the content of this type of analytes in environmental samples is required by law, and the permissible concentrations in the environmental elements are decreasing. The article presents an overview of the most important Polish legal acts related to the content of metals and metalloids in various elements of the environment and provides the reference methodologies that should be used to determine this content. The review of the permissible limit values of metals and metalloids in water, sewage and soil showed that the values of acceptable metal and metalloid concentrations vary within a wide range depending on the type of analytes being measured and it is necessary to determine this type of contaminants at very low concentration levels. The conducted overview of regulations showed that it is necessary to determine metals in environmental samples at very low concentration levels. Reference methods recommended by the law for determining most metals in environmental samples are: Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES), Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Atomic Absorption Spectrometry (AAS or ASA). Those are instrumental methods, each of them has both advantages and disadvantages. The choice of the appropriate method should depend on the determined concentration ranges, analytes determined, but also the costs of purchasing and using the apparatus.
PL
W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracami nad nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, warto przypomnieć najważniejsze problemy, które ujawniły się w trakcie jej obowiązywania i zgłosić postulaty zmian, które ułatwią jej stosowanie (przy zachowaniu oczekiwań najlepszego poziomu usług dla klientów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych).
EN
Despite solutions available in the Polish law system which could be used in conflictual situations connected with odour emission, the amount of odour complaints in Poland has been increasing. Currently applied legal solutions in Poland used in private-law and public-law ways in odour issues have been characterised. The results of analyses of available and developed technical solutions aiming to eliminate odour nuisance have been presented as well. Additionally, the results of research conducted in laboratory conditions and in chosen municipal waste management and industry facilities have been displayed. A conducted analysis pointed out the limited character of Polish legal solutions concerning odours. Therefore, the need to create an administrative and legal regulation dedicated directly to the preventing odour nuisance in Poland was emphasized. Such a regulation should include issues concerning, inter alia, emission, immision and technological standards.
EN
In the Middle East and North Africa Jordan is considered as the top medical tourism due to the high level of medical specialized medical centers in the country. In Jordan Ministry of Health monitors, evaluate, enforces, and regulates requirements of medical waste management over medical waste instructions No. 1/2001. Al-Bashir Hospital is the largest hospital in Jordan. It is built on 156 acres and consists of 49 buildings and 80 departments. It has been reported that Al-Bashir Hospital has 1150 medical bed in 2019 and expected to increase to 1500. About 3200 employee and 1100 clean workers give the medical treatment and service for 7000 patient per day and 1.5 million patient per year. The present situation of medical waste management in Al-Bashir Hospital has many problems. The most important is the pressure imposed by heavy population around the incineration unit in the Hospital. Furthermore, the change from incineration to autoclave is faced by high cost of the autoclaves. The quantity of medical waste created by Al-Bashir Hospital is up to 703.8 ton which constitutes about 33% of the total medical waste in Jordan. The high cost of fuel resulted in wrong acts in Al-Bashir Hospital like mixing medical waste with household waste and incineration at lower temperature (about 600 °C). If the incineration unit in Al-Bashir Hospital is closed the expenses will range from US$ 400,000 to 2.5 million.
PL
Wielokrotnie zastanawiano się nad wyższością systemów bezpośredniego odparowania i odwrotnie, stosowanych w budynkach o wielu pomieszczeniach oraz o dużej powierzchni klimatyzowanej. Podobnie jak w wielu innych tego typu porównaniach, zdania i opinie były - i nadal są - podzielone. Czy systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego są "korzystniejsze" od tych opartych na wodzie lodowej? Czy po wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych zaszły jakieś zmiany w tym zakresie? W artykule zaprezentowano subiektywne uwagi autora, dotyczące tego, jakie elementy w jego opinii powinny być brane pod uwagę przy przygotowaniu tego typu zestawień porównawczych.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.