Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacja prędkości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł przedstawia strukturę sterowania prędkością układu napędowego z silnikiem PMSM. Pierwsza część opisywanego projektu dotyczyła konstrukcji rzeczywistego stanowiska laboratoryjnego. Istotnym założeniem, w tym etapie prac, była redukcja kosztów poprzez implementację algorytmu sterowania w tanim procesorze ARM. Kolejnym zadaniem była analiza działania adaptacyjnego regulatora prędkości, opartego o model sieci radialnej (Radial Basis Function), której współczynniki wagowe podlegały adaptacji w trybie on-line. Podczas projektowania regulatora zastosowano metaheurystyczny algorytm BAT.
EN
This article presents speed control structure of electrical drive with PMSM motor. First part of project is related to hardware construction of real drive. Important assumption was cost reduction of experimental platform. For this purpose the control algorithm was implemented in low-cost programmable device (ARM processor). Next stage of work was focused on design and analysis of adaptive speed controller, this part of control structure was based on Radial Basis Function neural network. Additionally, metaheuristic BAT algorithm was applied for optimization of selected elements of neural controller.
EN
The article presents a dynamic model of a drive system of cutting heads of a boom-type roadheader equipped with an inverter system. Such roadheaders are used in underground mining for the mechanised drilling of roadways and for tunnelling in civil engineering. If the created mathematical model takes into account the electromagnetic effects accompanying the work of an asynchronous motor and an adjustable source of the motor power supply (inverter), dynamic effects can be simulated in the drive system working at different, angular velocities of cutting heads with stepless adjustment. The created mathematical model was implemented in Matlab/Simulink environment. The so established simulation model allows to perform numerical investigations, in particular for the purpose of optimisation of the values of the cutting process parameters, including the selection of cutting heads’ angular speed in the aspect of reducing dynamic loads and minimising the energy consumption of the cutting process. The representation of the inverter system dynamics allows to analyse the dynamic loads of all the key elements of the drive of the cutting heads – a drive motor, the parts of the system of power transmission onto cutting heads, equipped with a multistage transmission gear, and (allows) to examine the behaviour of an inverter system in its different operational modes.
PL
W artykule przestawiono model dynamiczny układu napędowego głowic urabiających wysięgnikowego kombajnu chodnikowego wyposażonego w układ przekształtnikowy. Kombajny tego rodzaju stosowane są w górnictwie do zmechanizowanego drążenia wyrobisk korytarzowych oraz tuneli w budownictwie inżynieryjnym. Uwzględnienie w opracowanym modelu matematycznym zjawisk elektromagentycznych towarzyszących pracy silnika asynchronicznego oraz sterowanego źródła zasilania silnika (falownika) pozwala na symulowanie zjawisk dynamicznych w układzie napędowym pracującym przy różnych, regulowanych bezstopniowo prędkościach kątowych głowic urabiających. Utworzony model matematyczny został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink. Uzyskany w ten sposób model symulacyjny pozwala na realizację badań numerycznych, między innymi dla potrzeb optymalizacji wartości parametrów procesu urabiania, w tym doboru prędkości kątowej głowic urabiających w aspekcie redukcji obciążeń dynamicznych i minimalizacji energochłonności procesu urabiania. Odwzorowanie dynamiki układu przekształtnikowego umożliwia analizę obciążeń dynamicznych wszystkich kluczowych elementów napędu głowic urabiających – silnika napędowego, elementów układu przeniesienia napędu na głowice urabiające wyposażonego w wielostopniową przekładnię zębatą oraz badanie zachowania się układu przekształtnikowego w różnych stanach jego pracy.
3
Content available remote Wpływ regulacji prędkości na pobór mocy przez silniki przenośnika taśmowego
PL
Badano zmiany poboru mocy przez silniki napędowe przenośnika taśmowego przy zmniejszaniu jego prędkości. Analizowano wpływ regulacji prędkości na pracę przenośnika poziomego i transportującego urobek dość stromo w górę. Obliczono wartości oporów ruchu i momenty obciążenia silników przy pełnej prędkości i przy połowie prędkości. Pobór mocy z sieci wyznaczono dwoma metodami. W pierwszym wariancie wykorzystano proste zależności statyczne. W wariancie drugim posłużono się dynamicznym modelem silnika zaimplementowanym w programie ATP/EMTP.
EN
The changes of the power consumption by the drive motors of the belt conveyor in case of reducing the speed were studied. The influence of the speed control on the work of two conveyors: horizontal and transporting excavated material quite steeply up were analyzed. Values of the resistances of motion and motor’s load torque at full speed and at half speed were calculated. The power consumption of the supply network was determined by two methods. In a first variant according to uses simple static patterns. In the second variant a dynamic model of the engine implemented in the ATP / EMTP program was used.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono porównanie predykcyjnych układów regulacji ze skończonym zbiorem rozwiązań z krótkim i długim horyzontem predykcji zastosowanych do sterowania prędkością silnika indukcyjnego. Dodatkowo przedstawiono modyfikację algorytmu polegającą na wprowadzeniu dwóch stref regulacji (regulacji zgrubnej i doregulowania) oraz wprowadzeniu elementu całkującego błąd. Współczynniki wagowe zastosowanej w regulatorze funkcji celu dobierane były przy użyciu algorytmów genetycznych.
EN
The article presents comparison of finite set predictive control system with short and long horizon used to induction motor speed control. In addition, modification of the algorithm consisting in introduction of two regulation areas (for coarse adjustment and regulation in the area of steady state) and introduction of component that integrates an error is presented. Weighting factors used in the controller’s cost function are selected using genetic algorithm.
PL
W artykule omówiono zagadnienie regulacji prędkości odprzęgów na zautomatyzowanych stacjach rozrządowych i manewrowych. Scharakteryzowano ograniczenia towarzyszące ruchowi odprzęgów rozrządzanych zgodnie ze stosowaną na sieci PKP metodą swobodnego przemieszczania wagonów. Wskazano wymagania dotyczące celowych działań człowieka uczestniczącego w procesie regulacji prędkości odprzęgów. Przedstawiono klasyfikację systemów regulacji prędkości. Opisano budowę oraz podstawowe moduły funkcjonalne półautomatycznego systemu regulacji prędkości PSR-1. Wskazano zalety systemu oraz jego przydatność dla stacji rozrządowych sieci PKP przy istniejącym poziomie kolejowych przewozów rozproszonych.
EN
Paper discussed the issue of wagon speed regulations on automated marshalling and shunting yards. There are described the restrictions connected with the movement of the wagons shunting in accordance with the used on PKP railway network by the free movement method. Article pointed out requirements related to goal-oriented human activities in the process of the speed regulation. There was shown the classification of the speed control systems. Also article described the construction and basic functional modules semi-automatic control system PSR-1. Paper pointed out the advantages of the system and its usefulness for marshalling of PKP railway network with the existing level of rail scattered transport.
6
Content available remote Adaptacyjny regulator neuronowy dla układu dwumasowego
PL
W publikacji opisano adaptacyjny regulator neuronowy zastosowany w sterowaniu prędkością napędu elektrycznego z połączeniem sprężystym. Algorytm wykorzystuje informację o dwóch zmiennych stanu związanych z układem dwumasowym – prędkości: maszyny napędzającej oraz obciążenia. Zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, które wykonano na stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem karty dSPACE 1103.
EN
In this publication adaptive neural controller used for speed control of electrical drive with elastic connection is presented. Analyzed control algorithm is based on two state variables of two-mass system: motor and load speeds. In paper simulations and experimental results (done on laboratory stand using dSPACE1103 card) are presented.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie sieci neuronowej adaptowanej on-line w pętli regulacji prędkości układu napędowego z połączeniem sprężystym. W algorytmie zastosowano model neuronowy z radialnymi funkcjami aktywacji. W celu aktualizacji wartości wag oraz centrów regulatora adaptacyjnego zastosowano algorytm gradientowy. W tej części obliczeń poprawki dla aktualnych parametrów regulatora neuronowego są mnożone przez stałe determinujące stopień oddziaływania zastosowanej metody adaptacji. Charakterystycznym rozwiązaniem, prezentowanym w niniejszym artykule, jest zastosowanie modelu rozmytego w celu wyznaczenia wspomnianych współczynników skalujących. Zaprojektowany regulator został przetestowany w symulacjach oraz wykonano badania eksperymentalne z wykorzystaniem procesora sygnałowego karty dSPACE1103.Uzyskane wyniki prezentują precyzję sterowania analizowanego regulatora neuronowego oraz jego odporność na zmiany parametrów obiektu.
EN
Article presents application of neural network trained on-line in speed control loop of electrical drive with elastic connection. In algorithm neural model with radial activation function was implemented. For updates of weights and centers of adaptive controller gradient method was used. In this part of calculations correction values for adaptive controller are calibrated. Specific solution, described in paper, is application of fuzzy model for determination of scaling coefficients. Designed controller was tested in simulations and then experiment was prepared (using dSPACE1103 card). Achieved results present high precision of control and also robustness against changes of the drive parameters.
PL
Regulator stanu ze zmiennymi parametrami zastosowany w strukturze sterowania układu dwumasowego W artykule przedstawiono metodykę projektowania regulatora stanu, którego nastawy są aktualizowane on-line – w trakcie działania układu. W celu optymalizacji parametrów regulatora zastosowano regułę delta. Obiektem jest układ napędowy, posiadający w części mechanicznej elastyczny wał łączący silnik napędzający z maszyną roboczą. Założono również zredukowaną liczbę czujników pomiarowych, w związku z tym zastosowano filtr Kalmana. Wykonano testy porównawcze dla adaptacyjnego oraz klasycznego regulatora zastosowanego w pętli regulacji prędkości napędu. Uzyskano poprawę precyzji sterowania prędkością układu, szczególnie istotna jest poprawa działania klasycznego układu w obecności zmian parametrów obiektu.
EN
In this paper design process of state space controller with on-line adaptation of parameters is presented. The delta rule is implemented for adaptation of gains of the controller. The object is electrical drive with elastic connection between motor and load machine. Reduced number of measurement sensors is assumed. For this purpose the Kalman filter is used. Tests show comparison between classical and proposed, adaptive controller. Improvement of speed control, using described controller, is achieved, especially in presence of parameters changes of the two-mass system.
9
Content available remote Metody monitorowania pracy pompy o regulowanej prędkości
PL
Obecnie w coraz większym zakresie stosowane są układy pompowe o regulowanej prędkości obrotowej. Warunki te uzyskuje się za pomocą przekształtników częstotliwości, zwanych popularnie falownikami.
10
Content available remote Adaptive neural speed control of the induction motor drive
EN
In this paper adaptive neural controllers implemented in the speed and flux control loops of the induction motor drive are presented. Feedforward networks with sigmoidal neurons in the hidden layer are applied. Parameters of the neural network structure are updated on-line according to the Backpropagation algorithm. Described adaptive controllers provide the accurate control with fast response of the drive system to the reference speed signal. Important advantage of the proposed controllers is its simplified structure, reduced number of parameters adjusted in the design process (without direct dependency on parameter of the motor). In this paper results of tests showing correct work of the described control structure of the induction motor are presented.
PL
W artykule przedstawiono adaptacyjny neuronowy regulator zastosowany w pętli sterowania prędkością oraz strumieniem wirnika silnika indukcyjnego. Zastosowany regulator bazuje na sieci neuronowej bez sprzężeń zwrotnych z sigmoidalnymi funkcjami aktywacji w warstwie ukrytej. Parametry (współczynniki wagowe) sieci neuronowej są aktualizowane on-line zgodnie z algorytmem wstecznej propagacji błędu. Opisane regulatory adaptacyjne umożliwiają precyzyjne sterowanie i szybkie odpowiedzi układu na zadane trajektorie prędkości. Istotną zaletą proponowanego rozwiązania jest uproszczona struktura regulatorów oraz zredukowana liczba parametrów wyznaczanych w procesie projektowania (niezależnych bezpośrednio od parametrów silnika). W artykule zamieszczono wyniki badań prezentujących poprawną pracę opisywanych regulatorów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań struktur regulatorów neuronowych typu MLP i RBF, zastosowanych w napędzie elektrycznym z połączeniem elastycznym. Zbadano wpływ współczynników uczenia obu struktur sieci neuronowych na pracę układu z jednym sprzężeniem zwrotnym od prędkości silnika napędowego i na możliwości tłumienia drgań skrętnych, również w przypadku zmian parametrów napędu.
EN
In the paper the comparative study of the MLP and RBF neurocontrollers, applied in the drive system with elastic joint are presented. The influence of the adaptation coefficients of both tested neurocontrollers to the dynamic performance and torsional vibration damping of the control structure, with only one feedback from the driven motor speed, is analyzed. This influence was tested for nominal as well as for changed parameters of the drive system.
PL
W artykule zaprezentowano i przeanalizowano układy regulacji prędkości silnika indukcyjnego o trzech parach biegunów z wewnętrznym obwodem bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym. Parametry modelu matematycznego silnika indukcyjnego zidentyfikowano metodą ewolucyjną. Badano odpowiedź układu sterowania na skokowo zadaną wartość prędkości oraz na skokowo zadaną wartość momentu obciążenia. Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu pakietu MATLAB/Simulink.
EN
The authors presented and analyzed speed regulation systems for an induction motor with a three pole-pair set and with an internal system for direct control of electromagnetic torque. The parameters of the induction motor mathematical model were identified with the use of the evolutionary method. The responses of the control system to the step-function speed value and to the step-function load torque value were tested. The calculations were conducted with the use of MATLAB/Simulink.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu opóźnień wprowadzanych przez magistralę CAN do układu regulacji prędkości silnika elektrycznego dla napędu pojazdu elektrycznego. Głównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie możliwości realizacji rozproszonego układu regulacji momentów i prędkości silników napędowych nowoprojektowanego pojazdu. Badania przeprowadzono metodą hardware-in-the-loop z użyciem dwóch docelowych mikrokontrolerów połączonych magistralą CAN. W artykule opisano również metodę doboru wartości nastaw regulatora PI prędkości w zależności od wartości opóźnień wprowadzanych przez magistralę CAN.
EN
This article presents results of studies on influence of the delays introduced by a CAN bus in speed control loop for an electric vehicle. Our main objective was to systematically examine practicability of the distributed implementation of torque and speed controllers on two separate microcontrollers for an electric vehicle. Numerical findings have been verified using a hardware-in-the-loop approach. Two target microcontrollers with a CAN bus real-time connection have been used for this experiment. The article contains also recipe for the analytical tuning of a PI Speer controller that takes into account the delays introduced by CAN bus
14
Content available remote Comparative studies of control systems with fractional controllers
EN
The paper presents the realization of fractional order controller implemented in National Instruments sbRIO-9631 controller programmed in LabView. In order to digitally realize the fractional order controller transfer function, operator-based continuous fraction expansion (CFE) scheme is applied. DC motor – generator plant model is used as the controlled system. The controlled variable is the speed of the rotor.
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację regulatora niecałkowitego rzędu w sterowniku National Instruments sbRIO-9631 programowanym w środowisku LabView. W celu wyznaczenia dyskretnej transmitancji aproksymującej transmitancję ciągłą regulatora niecałkowitego rzędu wykorzystano rozwinięcie transmitancji niewymiernej w ułamek łańcuchowy i przyjęcie skończonej liczby elementów tego rozwinięcia. Obiektem regulacji jest model zespołu silnik - generator z silnikiem prądu stałego. Wielkością regulowaną jest prędkość obrotowa wału silnika.
PL
W pracy analizowano problem regulacji przepływu i prędkości obrotowej silnika hydraulicznego, w układzie sterowania objętościowego i dławieniowego, z pompą o stałej objętości geometrycznej. Do identyfikacji parametrów modeli matematycznych analizowanych obiektów sterowania i doboru parametrów regulatorów zastosowano numeryczną metodę optymalizacji statycznej (metoda complex Boxa). Badania laboratoryjne przeprowadzono dla napędów z silnikami AC, PMSM i BLDC o mocy ok. 2,5 kW.
EN
The problem of flow and speed control of an hydraulic motor in volumetric and throttling control system with constant displacement pump is presented. The numerical static optimisation method (complex method) for parametric identification of the system mathematical models and to calculate of controller parameters were used. The tests were carried out for the drives with AC, PMSM and BLDC motors (2,5 kW).
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia korzyści płynących z zastosowania napędów regulowanej prędkości w odkrywkowych zakładach górniczych. Omówiono przykładowe zastosowania regulacji prędkości w napędach przenośników taśmowych, poruszając zarówno zagadnienia poprawy jakości sterowania, jak i funkcjonalności, których uzyskanie bez regulacji prędkości nie jest możliwe. Do podstawowych aspektów należą: - regulacja prędkości wynikająca z aspektów technologicznych (w stanach dynamicznych i quasi statycznych), - oszczędności energetyczne, - ochrona środowiska, - sterowanie bezpieczeństwem. Rozważania poparto przykładami aplikacji zrealizowanych w KWB "Turów", w szczególności na przenośnikach Z-3B oraz Z-4B.
EN
The chosen questions of advantages flowing from the use of drives of the regulated speed in opencast mining plant talked over in the report. Propeling the example uses of the adjustment of the speed talked over in the drives of belt conveyor both the question of the improvement of the quality of control, how and the functionality, which obtainment without the control of the speed possible. They belong to basic aspects: - the adjustment the speed resulting from technological aspects (in dynamic states anastatic quasi), - energetistic economies, - the protection of the environment, - the control the safety. Considerations were supported the examples of applications realized in KWB ,,Turów" , in the peculiarity on conveyor Z-3B and Z-4B.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem adaptacyjnej struktury sterowania opartej na zbiorach typu drugiego do regulacji prędkości układu napędowego o zmiennym momencie bezwładności. Po krótkim wstępnie przedstawiono adaptacyjną strukturę sterowania typu MRAS z modelem odniesienia. Omówiono zbiory rozmyte typu drugiego wraz z podaniem ich cech charakterystycznych. Zawarto wybrane badania symulacyjne pokazujące odporność układu sterowania na zmianę parametrów obiektu. Rozważania teoretyczne zweryfikowano na stanowisku laboratoryjnym. Otrzymane wyniki świadczą o bardzo dobrych właściwościach dynamicznych i statycznych analizowanej struktury sterowania.
EN
The paper explores issues related to the application of the adaptive control structure with a neuro-fuzzy controller based on the type-2 fuzzy sets to the drive system with a changeable moment of inertia. After a short introduction the adaptive control structure based on the MRAS concept is introduced; the characteristic futures of the 2-type fuzzy sets are described. A simulation study showing the properties of the drive sysfem with changeable parameters is followed by experimental tests confirming the theoretical considerations. The obtained results testify for very goud properties of the analyzed structure.
18
PL
W niniejszym artykule przedstawiono strukturę sterowania prędkością silnika indukcyjnego, w której wykorzystano regulatory oparte o modele ADALINE. Opisane regulatory neuronowe zastosowano w torze regulacji prędkości, strumienia oraz prądów w strukturze bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego przy wymuszeniu napięciowym. Zaimplementowane regulatory, oparte o teorię sieci neuronowych, stanowią układy adaptacyjne, które umożliwiają precyzyjne sterowanie, zapewniające dużą dynamikę odpowiedzi układu napędowego. Istotną zaletą proponowanych regulatorów jest uproszczona struktura oraz zredukowana liczba parametrów wyznaczanych w etapie projektowania. W publikacji przedstawione zostały badania symulacyjne prezentujące działanie opisywanej struktury sterowania układu napędowego z silnikiem indukcyjnym.
EN
In this paper speed control structure with ADALINE models for drive with induction motor is presented. Described neural controllers are applied for speed, flux, and currents of direct filed oriented control supplied by voltage inverter. Implemented controllers, based on neural networks theory, are adaptive elements provide to precise control with fast response of the system for reference signal. Important advantage of proposed controllers is simplified structure and reduced the number of parameters designated in the design stage. The paper presents results of tests showing correct work of the described speed control structure of induction motor.
PL
W pracy analizowano problem regulacji prędkości silnika hydraulicznego, w układzie sterowania objętościowego i dławieniowego. Omówiono również problem identyfikacji parametrów modeli matematycznych analizowanych obiektów sterowania. Do identyfikacji parametrycznej w warunkach off-line zastosowano numeryczną metodę optymalizacji statycznej. W układach regulacji przepływu i prędkości zastosowano klasyczne regulatory. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The problem of speed control of an hydraulic motor in volumetric and throttling control system is presented in the paper. Discusses also the aspects of the parametric identification of the control system mathematical models. The numerical static optimisation method for off-line identification was used. In the control systems the conventional type controllers were used. The experimental investigations were presented.
PL
W artykule opisano układ adaptacyjny do regulacji prędkości układu napędowego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zdolności adaptacyjnych układu regulacji prędkości w warunkach skokowo zmieniającego się momentu bezwładności. Zarejestrowano proces szacowania współczynnika bezwładności w stanie obciążenia silnika.
EN
Paper concerns adaptive speed control system for permanent magnet synchronous motor (PMSM). The nonlinear speed controller and that adaptive estimator of the electromechanical subsystem are main subsystems in speed control system (Fig.1). The electromechanical subsystem estimator is used for adaptation the whole speed control system to the moment inertia changes. The estimator output signals are: estimated inertia coefficient cJe, and estimated load current iLe. Inertia coefficient represents moment of inertia, whereas load current represents motor load torque. The experimental results are shown in Fig. 4 and Fig. 5. The adaptation process of speed control system after moment inertia change is shown in Fig. 4. At the beginning of the adaptation process (marked by Z1), the motor speed response is overshooted. At the end of adaptation process (marked by Z2), the motor speed response has not overshoot, any longer. On the basis of experimental result, we can conclude that there is the improvement of speed control process as the result of adaptive features of speed control system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.