Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulacja PID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Publikacja przedstawia niektóre nowoczesne sposoby dotyczące sterowania instalacjami HVAC i utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach.
2
Content available The parrot UAV controlled by PID controllers
EN
The paper presents the process of modeling and designing control laws for four-rotor type of the Parrot UAV. The state space model is obtained by using several phenomena like gyroscopic effects for rigid bodies, propellers and rotors. The obtained model has been used to design PID control laws for roll, pitch, yaw angle and altitude, respectively. The numerical simulations of the closed loop model are shown that system in satisfy way stabilize flight of the quadro-rotor in all considered directions.
EN
A significant number of publications shows that fractional order controllers can improve performance compared with traditional control algorithms. In this paper, fractional order PID velocity controller of the PMSM motor is presented. In the first step, we compared, by means of simulation research work, the fractional order PID with conventional integer order PID, and we prove the correctness of the applied method. In the second part, we have tested the proposed solution in the real-time control system with the PMSM actuator. The open architecture control system based on the industrial computer (for cyclic real-time communication with power electronics, including current controller and commutation functionality, with the use of Ethernet Powerlink communication protocol) and rapid prototyping platform were used for the evaluation of the developed here velocity control algorithms. Presented in the paper experimental results testify to the usefulness of the proposed solution.
PL
W licznych publikacjach wykazano, że regulatory ułamkowego rzędu mogą zwiększyć skuteczność regulacji w porównaniu z tradycyjnymi algorytmami sterowania. W artykule przedstawiono regulator PID ułamkowego rzędu do sterowania prędkością silnika PMSM. W pierwszej części zaprezentowano wyniki symulacji, porównano regulator PID ułamkowego rzędu z konwencjonalnym regulatorem PID całkowitego rzędu i dowiedziono prawidłowość zastosowanej metody. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki testów zaproponowanego rozwiązania, przeprowadzonych w docelowym systemie sterowania silnikiem PMSM. Otwarta architektura systemu sterowania bazująca na komputerze przemysłowym (do cyklicznego komunikowania się z energoelektroniką w czasie rzeczywistym, realizujący regulację prądu i funkcjonalność komunikacyjną z użyciem protokołu komunikacyjnego Ethernet Powerlink) oraz na systemie do szybkiego prototypowania zostały użyte do oceny zaprojektowanego algorytmu regulacji prędkości. Wyniki przedstawione w artykule potwierdzają przydatność zaproponowanego rozwiązania.
EN
This paper presents the design of a neural network based feedback linearization (NNFBL) controller for a two degree-offreedom (DOF), quarter-car, servo-hydraulic vehicle suspension system. The main objective of the direct adaptive NNFBL controller is to improve the system's ride comfort and handling quality. A feedforward, multi-layer perceptron (MLP) neural network (NN) model that is well suited for control by discrete input-output linearization (NNIOL) is developed using input-output data sets obtained from mathematical model simulation. The NN model is trained using the Levenberg- Marquardt optimization algorithm. The proposed controller is compared with a constant-gain PID controller (based on the Ziegler-Nichols tuning method) during suspension travel setpoint tracking in the presence of deterministic road disturbance. Simulation results demonstrate the superior performance of the proposed direct adaptive NNFBL controller over the generic PID controller in rejecting the deterministic road disturbance. This superior performance is achieved at a much lower control cost within the stipulated constraints.
PL
W pracy omówiono zagadnienie wyznaczania obszarów stabilności aperiodycznej zamkniętego układu regulacji w przestrzeni realizowalnych technicznie parametrów regulatora. Jako regulator rozważono idealny regulator PID, a jako obiekt regulacji przyjęto przedziałowy obiekt II rzędu, którego widmo w obrębie obszaru niepewnych parametrów jest zarówno czysto rzeczywiste, jak i zespolone. Do analizy stabilności aperiodycznej rozważanego układu regulacji zastosowano warunek dostateczny stabilności aperiodycznej wielomianów przedziałowych. W oparciu o ten warunek określono warunki analityczne na wyznaczenie obszarów stabilności aperiodycznej w obrębie przestrzeni parametrów regulatora. Wyniki teoretyczne zostały zilustrowane przykładem obliczeniowym.
EN
In a paper a problem of calculation aperiodic stability areas inside area of permissible controller's parameters for closed - loop control system is presented. As a controller the ideal PID controller was assumed, as a control plant the second order interval object was considered. Inside the area of interval parameters a spectrum of the plant can be both real and complex. To the analysis of aperiodic stability the sufficient aperiodic stability condition for interval polynomials was applied. Theoretical results were with a numerical example depicted.
EN
A modification of digital controller algorithms, based on the introduction of a virtual reference value, which never exceeds active constraints in the actuator output is presented and investigated for some algorithms used in single-loop control systems. This idea, derived from virtual modification of a control error, can be used in digital control systems subjected to both magnitude and rate constraints. The modification is introduced in the form of on-line adaptation to the control task. Hence the design of optimal (in a specified sense) digital controller parameters can be separated from actuator constraints. The adaptation of the control algorithm (to actuator constraints) is performed by the transformation of the control error and is equivalent to the introduction of a new, virtual reference value for the control system. An application of this approach is presented through examples of three digital control algorithms: the PID algorithm, the dead-beat controller and the state space controller. In all cases, clear advantages of transients are observed, which yields some general conclusions to the problem of processing actuator constraints in control.
7
Content available remote Robust model-following control for the DC servo drive
EN
The goal of this paper is to present a new method that ensures stiffness of the mechanical characteristic of the direct current motor servo drive, which means lack of influence of the varying load torque on quality of the velocity control. Additionally, usage of the new MFC-V (Model-Following Control for Velocity control) system allows one to shape the servo drive transient response, ensuring, among other things, an overshoot free step response in the velocity control loop. The proposed solution exemplifies a possible approach to designing a DC motor servo drive of a CNC power transmission system.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę projektowania serwonapędu silnika prądu stałego. Zapewnia wysoką sztywność charakterystyki mechanicznej, rozumianą jako brak wpływu zmian momentu obciążenia na jakość regulacji prędkości. Dodatkowo, wykorzystanie nowego układu MFC-V (Model-Following Control for Velocity control) pozwala kształtować zachowanie serwonapędu w stanach przejściowych. Zapewnia odpowiedź bez przeregulowania wartości wyjściowej w pętli regulacji prędkości. Zaproponowane rozwiązanie stanowi przykład możliwego podejścia do projektowania serwonapędu prądu stałego układu napędowego obrabiarek CNC.
8
Content available MFC/AVG - nowy odporny układ regulacji
PL
W artykule przedstawia się nową odporną strukturę regulacji MFC/AVG (MFC . ) stanowiącą modyfikację znanego w literaturze układu MFC (Model-Following Control) [1-8]. Proponowana struktura charakteryzuje się dużą odporno.cią na perturbacje sterowanego obiektu oraz małą wrażliwo.cią na występujące w układzie zakłócenia. Cechuje ją jednak większe niż w MFC tłumienie zakłóceń oraz aperiodyczno.ć przebiegów przej.ciowych. Rozważania zilustrowano wynikami symulacji procesu doregulowywania zawarto.ci tlenu w kotłach parowych. Dokonano porównania jako.ci regulacji dla układu klasycznego z regulatorem PID, MFC oraz MFC/AVG.
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy porównawczej wrażliwości dwóch prostych struktur układów automatycznej regulacji o dwóch stopniach swobody z układem klasycznym jednopętlowym z regulatorem PID. Analiza wrażliwości w dziedzinie częstotliwości jest klasycznym narzędziem, pozwalającym łatwo porównać badane struktury. Pokazuje bowiem najważniejsze zalety, obnażając większość wad koncepcji. Przedstawione w pracy porównanie funkcji wraliwości układów: klasycznego, MFC oraz MFC/IMC potwierdza znacznie wiekszą odporność tych dwóch ostatnich w przypadku sterowania stabilnymi procesami aperiodycznymi wyższych rzędów. Dodatkowo, wykazuje na ile bardziej tłumione są zakłócenia w strukturach typu model-following.
EN
The paper presents results of comparative analysis of sensitivity of two simple robust two-degree of freedom control structures and the classic single-loop system with PID controller. The sensitivity analysis in the frequency domain is the classic tool, which enables one a simple but effective comparison of compared structures. It exhibits the main advantages, showing all the indulgences of proposed systems at the same time. In addition, the better disturbances rejection in two model-following structures can be simply proved by the presented frequency domain analysis.
10
Content available remote Modele uproszczone w regulacji PID
PL
Rozważa się identyfikację i modelowanie uproszczone procesów aperiodycznych z opóźnieniem dla samostrojenia regulatora PID. Zaproponowano nowy, prosty sposób projektowania regulatora PID na zadane przeregulowanie z wykorzystaniem modeli uproszczonych.
EN
The peper deals with identification and simplified modelling of aperiodic processes with time delay applied to self-tunung PID controllers. A new simple mathod for PID controller design for a specified overshoot using the simplified methods is presented.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie stabilizacji liniowego systemu skończenie wymiarowego o niepewnych parametrach z wykorzystaniem regulatora PID. Rozważono system liniowy III rzędu o niepewności parametrycznej, z dwuwymiarową przestrzenią niepewnych parametrów i liniową zależnością współczynników transmitancji operatorowej obiektu regulacji od niepewnych parametrów. Niepewne parametry systemu są opisane liczbami przedziałowymi. Do stabilizacji systemu zastosowano regulator PID dostrojony według reguł Zieglera i Nicholsa. Na nastawy regulatora są nałożone ograniczenia wynikające z jego technicznej realizacji. Dla rozważanego systemu sformułowano warunki stabilności. Wyniki zostały zilustrowane przykładem. -
EN
In the paper the problems of PID control for a class of uncertain-parameter linear dynamic systems are preseneted. The focused system is described by the transfer function. The coefficients of the transfer function are linear functions of uncertain parameters. For this system the robust stability problem and the tunning the PID controller with the Ziegler-Nochols rules are dicussed. The results are by a numerical example depicted.
PL
W artykule przedstawia się prostą, dwupętlową strukturę sterowania MFC (Model-Following Control), dla której dopuszczalne granice zmian parametrów obiektu (w szczególności opóźnienia) jak i jego struktury, są znacznie szersze niż w przypadku klasycznychrozwiązań jednopętlowych. Zwraca się ponadto szczególną uwagę na problem doborunastaw regulatora korekcyjnego w układzie MFC i onieczność kompromisów pomiędzy eliminacją efektów wystąpienia perturbacji ( przeregulowanie, wydłużenie czasu regulacji), a problemem tłumienia zakłóceń. Przedstawione wyniki symulacji są zawsze odniesione do klasycznej jednopętlowej struktury sterowania.
PL
W pracy podano krytycznej ocenie dwie metody identyfikacyjne najczęściej implementowane w przemysłowych regulatorach mikroprocesorowych PID wraz ze stosowanymi metodami doboru nastaw regulatorów o działaniu ciągłym. Prezentowane metody zaliczane są do dwóch grup metod identyfikacji i doboru nastaw : metody odpowiedzi skokowej, metody oscylacyjne. Metoda odpowiedzi skokowej zaproponowana przez H. P. Preusa, implementowana jest w serii regulatorów SIPART firmy Siemens. Drugą metodą jest metoda zaproponowana przez J. J. Astroma i T. Hagglunda, wykorzystuje ona zmodyfikowany eksperyment oscylacyjny Zieglera - Nicholsa. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych w niniejszej pracy podano zalety i wady prezentowanych metod.
EN
Two identification methods most frequently used in industrial microprocessor - based PID controllers including selecting methods for settings of continuous controllers have been subjected to censoriously considerations. The methods presented are classifield to two groups of identification and setting selection : step function response methods, oscillation methods. The step function response methods as proposed by H. P. Preuss has been implemented in Siemens SIPART series controllers. The second method set fort by J. J. Astrom and T. Hagglund makes use of Ziegler - Nichols oscillation experiment. The paper, basing on the simulation examinations carried out, discusses advantages and drawbacs of these method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.