Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refractory materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy zaproponowano metodę przygotowywania topionych pereł do analizy chemicznej metodą XRF dla materiałów ogniotrwałych zawierających węglik krzemu. Opracowana metoda utleniania SiC zawartego w próbce za pomocą mieszaniny węglanu sodu i boraksu pozwala na uzyskanie stopu bez zniszczenia platynowych tygli. Z tak otrzymanego stopu przygotowuje się perły litowo-boranowe odpowiednie do analizy chemicznej metodą XRF. Poprawność uzyskiwanych wyników potwierdzono, wykonując analizy certyfikowanych materiałów odniesienia zawierających SiC.
EN
This paper proposes a method for the preparation of fused beads for chemical analysis using the XRF method for refractory materials containing silicon carbide. The developed method of oxidizing SiC contained in the sample with a mixture of sodium carbonate and borax allows to obtain an alloy without destroying the platinum crucibles. From the alloy thus obtained lithium-borate beads suitable for chemical analysis by XRF are prepared. The correctness of the obtained results was confirmed by the analysis of certified reference materials containing SiC.
PL
Utylizacja i wtórne wykorzystanie materiałów odpadowych z procesów technologicznych wytwarzania stali jest działaniem, które pozwala zniwelować koszty produkcji. Erozja wyłożenia ogniotrwałego pieców hutniczych jest podstawowym czynnikiem generującym koszty wytwarzania stali. Jedną z metod pozwalających na ograniczenie zużycia wyłożenia ogniotrwałego jest metoda slag splashing. Technika slag splashing pozwala na konserwację wymurówki i naprawę jej ubytków poprzez natryskiwanie żużla pozostałego po wytopie stali w konwertorze tlenowym, wzbogaconego w MgO. Wydajność metody slag splashing zależy od szeregu czynników: właściwości chemicznych ciekłego żużla, energetycznych i konstrukcyjnych procesu. W artykule omówiono wpływ poszczególnych parametrów na efektywność procesu. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej żużla oraz wyłożenia ogniotrwałego uzyskanego po procesie slag splashing w jednej z europejskich hut. Wykonano również symulacje komputerowe procesu wdmuchiwania mieszaniny gaz–proszek. Wyniki obliczeń i badań eksperymentalnych potwierdziły celowość wykorzystania żużla do naprawy ubytków w wyłożeniu ogniotrwałym konwertora.
EN
Utilization and secondary use of waste materials from technological processes of steel production may help lower the cost of production. Erosion of refractory lining in metallurgical furnaces is a basic factor generating the cost of production. The slag splashing is one of the methods which can limit the wearing of the refractory lining and simultaneously make use of the waste material. This method allows for maintaining the lining and fixing damaged places by splashing slag, a by-product of steel melting processes, in an oxygen converter, enriched with MgO. The efficiency of slag splashing technology depends on a number of factors: physicochemical properties of liquid slag, energy and design characteristic of the process. The effect of particular parameters on the efficiency of the method is presented in the paper. The results of laboratory analyses performed on the slag and refractory lining after slag splashing in one of the European steel works plants with SEM method are discussed in the experimental part. Computer simulations of gas/powder jetting were also performed. The results of calculations and experiments proved the purposefulness of using slag for fixing damaged sites in the refractory lining of the oxygen converter.
PL
W artykule dokonano analizy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2017 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.
EN
This paper presents an analysis of basic mineral resources production in the world and in Poland in 2017, including the leading producers. The analysis was executed for selected raw materials from the group of metals and precious stones (gold, silver, platinum and platinum and natural diamonds), from the group of non-ferrous metals (copper, zinc, tin, lead, cadmium, mercury, indium and rhenium), from the group of light metals or their ores (bauxite, magnesium, beryllium, titanium, natural rutile and ilmenite), from the group of ferrous metals or their ores (iron ore, nickel, manganese ore, chromite, cobalt, molybdenum, tungsten, tantalum and niobium), energy resources – hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear resources – uranium, zirconium and rare earths, selected chemical raw materials (phosphates, potassium, rock salt, native sulfur, gypsum, kaolin, antimony, fluorite, barite, boron and native soda) and basic refractories (perlite, magnesite, vermiculite and in total – sillimanite, andalusite and cyanite). The paper presents significant changes in the volume of production of these mineral raw materials in relation to 2016, taking into account increases and decreases in production at the leading producers.
PL
Przy stałe rosnącym zapotrzebowaniu na koks szczególnego znaczenia, poza budową nowych baterii koksowniczych, nabierają wszelkiego rodzaju działania przedłużające prace już eksploatowanych baterii. Przemysł koksowniczy został zmuszony do poszukiwania innych, dostatecznie tanich materiałów ceramicznych do remontu obmurza komór baterii koksowniczej, zdolnych zastąpić krzemionkę i jej naturalne niedomagania. W opracowaniu przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym materiałom ogniotrwałym, stosowanym do remontów komór, oraz przykłady konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Przedstawiono też wstępne wyniki badań nad stworzeniem nowych materiałów ceramicznych wykorzystujących krzemionkę amorficzną, realizowanych w ramach unijnego programu badawczego.
EN
With a constant growing demand for coke, in addition to the construction of new coke oven batteries, all kinds of activities prolonging the operation of already used batteries take on a special importance. The coking industry was forced to look for other cheap ceramic materials to repair the brickwork of coke oven battery chambers, capable of replacing silica and its natural shortcomings. The paper presents the requirements for modern refractory materials used for renovation of chambers, and examples of specific technological and material solutions. Preliminary results of research on the development of new ceramic materials using amorphous silica carried out under the EU research program have also been presented.
8
Content available remote Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie MgO
PL
W artykule omówiono główne aspekty odgrywające kluczową rolę w procesie doboru materiałów ogniotrwałych, które bierze się pod uwagę w trakcie projektowania obmurzy ogniotrwałych. Analizę przeprowadzono na przykładzie modyfikowanych magnezjowych materiałów ogniotrwałych mogących stanowić wykładzinę strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do produkcji klinkieru portlandzkiego. Przedmiotem pracy były materiały magnezjowe, których głównymi składnikami fazowymi był MgO, CaZrO3 oraz kilku procentowy dodatek MgAl2O4. Omówiono proces powstawania klinkieru portlandzkiego, warunki pracy materiałów ogniotrwałych, główne czynniki korozyjne, równowagi fazowe i właściwości komponentów – MgO, CaZrO3 i MgAl2O4. Otrzymane materiały scharakteryzowano pod kątem ich właściwości fizycznych i odporności korozyjnej. Wskazano rolę CaZrO3 i MgAl2O4 w kształtowaniu właściwości materiałów magnezjowych. Stwierdzono, że MgAl2O4 wpływa korzystnie na kształtowanie właściwości magnezjowych materiałów ogniotrwałych zawierających CaZrO3, podnosząc ich odporność na nagłe zmiany temperatury oraz ułatwiając tworzenie się na ich powierzchni stabilnego napieku ochronnego.
EN
The article discusses the main aspects that play a key role in the refractory selection process and are considered in the design of refractory linings. The analysis was carried out on the example of modified magnesia refractories which could be the high-temperature zone lining of the cement rotary kiln. Magnesia refractories are a subject of the work, in that MgO, CaZrO3 and a few percentage of MgAl2O4 were the main phase components. The process of Portland clinker formation, working conditions of refractory materials, main corrosive factors, phase equilibria, and component properties are discussed. The obtained materials were characterized for their physical properties and corrosion resistance. The role of CaZrO3 and MgAl2O4 in shaping the properties of magnesium materials was indicated. It has been found that MgAl2O4 positively influences the properties of magnesium refractory materials composed of CaZrO3, increasing their resistance to thermal shocks, and facilitating the formation of a stable protective coating on them.
10
Content available remote Korozja żużlowa materiału MgO-C w ujęciu analizy wymiarowej
PL
Warunki eksploatacji materiałów ogniotrwałych stosowanych w różnych urządzeniach są zmienne, a szereg różnych czynników ma wpływ na trwałość tych materiałów. Podjęto próbę wyznaczenia zależności kryterialnej określającej stopień zużycia materiału ogniotrwałego typu MgO-C, użytego do wyłożenia kadzi głównej stalowniczej, w zależności od kluczowych czynników eksploatacji kadzi i korozyjnego oddziaływania żużla na ogniotrwałe wyłożenie kadzi. Kształt proponowanej zależności kryterialnej jest charakterystyczny dla wybranego urządzenia, ale współczynniki tej zależności są zmienne i charakterystyczne dla konkretnego materiału ogniotrwałego. Zależność kryterialna wyprowadzona w niniejszej pracy stosuje się do materiału MWH643 przeznaczonego na wyłożenie ogniotrwałe kadzi głównej stalowniczej.
EN
Working conditions for refractory materials applied in various high temperature devices are variable, and the lifetime of these materials depends on many different factors. Therefore an attempt to determine a dimensionless dependency of wear degree of MgO-C materials used for a steel ladle lining has been undertaken. The form of the dimensionless equation consists of key factors of ladle operating conditions and corrosive effect of slag on the refractory lining. The equation is characteristic for a specific high temperature device, but its constant and exponents are variable and distinctive to the type of refractory material in use. The relationship, which was elaborated, was accurate for the material MWH643 used in refractory linings of steel ladles.
EN
The paper deals with the laser beam welding of tips to central and side spark plug electrodes made of a nickel-chromium alloy. The tips attached to the central electrodes were made from a solid iridium wire 0.8 mm in diameter and 2 mm in length, while the tips connected to the side electrodes were made from a platinum wire 1.5 mm in diameter and 0.25 mm in thickness. In both cases, accurate positioning of the tips was required before they were resistance welded to the electrodes. Then, a fillet weld was produced with an Nd:YAG laser using single, partly overlapping conductive pulses. The laser welding was performed at different laser power levels and pulse durations. Metallographic sections of the joints were prepared to observe changes in the microstructure and determine their correlation with the changes in the process parameters. The results were used to select appropriate welding parameters for the materials joined. The microscopic analysis indicated welding imperfections such as micro cracks at the interface between the elements joined. The tips welded to the spark plug electrodes can help extend the service life of spark plugs in highly corrosive environments.
EN
The paper presents results of assessment of the unit pressure force within the refractory material volume in the course press-moulding of stampings for refractory precast shapes. The force was evaluated with the use of physical simulation of deformation undergone by lead balls placed in the raw refractory mass subjected to pressing in a metal die. To determine the value of unit pressure force applied to the aggregate grains in the course of stamping press-moulding, physical model of deformation of a sphere induced by the uniaxial stress state was used.
EN
The paper presents results of an analysis of material density distribution in stampings press-moulded in metal dies from raw refractory materials based on alumina-magnesia-carbon aggregate. The stampings, fabricated on LAEIS HPF 1250 pressing machine, are blanks from which refractory precast shapes are manufactured by means of drying and firing. Samples for material density evaluation were cut out from test stampings with the use of diamond-reinforced disc. Density of the material was determined in thirteen layers of stampings denoted with letters A through M.
PL
Metoda porozymetrii rtęciowej jest jedną z podstawowych technik pomiarowych dla przemysłu katalizatorów, węgli aktywnych i wielu innych. Istnieją również szerokie możliwości wykorzystania porozymetrii rtęciowej w obszarze badawczym związanym z projektowaniem, wytwarzaniem oraz wykorzystywaniem ceramiki, w szczególności ogniotrwałej. Celem artykułu jest przedstawienie jednego z możliwych przykładów rozwiązywania problemów badawczych związanych z określeniem zmian teksturalnych w materiałach magnezjowo-chromitowych, które poddano oddziaływaniu wstrząsów cieplnych. Przeprowadzono analizy rozkładu wielkości porów sześciu materiałów magnezjowo-chromitowych charakteryzujących się zróżnicowaną odpornością na wstrząsy cieplne. Badania zrealizowano na pojedynczych próbkach poddanych oddziaływaniu pięciu i dziesięciu powietrznych wstrząsów cieplnych, a ich wyniki porównywano do wartości uzyskanych dla próbek wyjściowych. We wszystkich badanych próbkach stwierdzono, że wzrosła wartość mediany średnicy próbek poddanych oddziaływaniu wstrząsów cieplnych. Jednocześnie zauważono, że wystąpiły zmiany w rozkładzie wielkości porów, które można powiązać z odpornością materiałów na wstrząsy cieplne. W przypadku materiałów wykazujących podwyższoną odporność na wstrząsy cieplne stwierdzono zwiększenie ilości porów o rozmiarach 10-30 μm, podczas gdy w materiałach o niższej odporności na wstrząsy cieplne zwiększenie udziału porów dotyczyło porów o rozmiarach 30-90 μm. Z punktu widzenia przytoczonego przykładu, badania porozymetryczne należy uznać za niezwykle użyteczne do rozwiązywania problemów związanych z oddziaływaniem czynników niszczących oddziałujących na ceramikę ogniotrwałą.
EN
The mercury porosimetry method is one of basic measuring techniques for the industry of catalysts, ceramics, active carbons and many others. There is also a wide range of possibilities of using mercury porosimetry in the research field related to refractory ceramics design, production and application. The aim of the article is to present one of possible examples of solving research problems related to the determination of textural changes in magnesia-chrome materials subjected to thermal shocks. Analyses of the pore size distribution of 6 magnesia-chrome materials characterised by different shock resistance were performed. The investigations were conducted on single samples subjected to 5 and 10 air thermal shocks and their results were compared to the values obtained for the original samples. It was found that in all the examined samples the median diameter of samples subjected to thermal shocks increased. At the same time changes in the pore size distribution were observed, which can be related to the materials’ resistance to thermal shocks. In the case of materials characterized by enhanced thermal shock resistance the number of 10-30 μm pores was increased, whereas in materials characterized by lower thermal shock resistance the increased number of pores was noted for the pore size of 30-90 μm. From the point of view of the quoted example, porosimetric tests should be considered very useful in the solving of research problems related to the effect of destructive factors on refractory ceramics.
PL
Podkreślono rolę przemysłu materiałów ogniotrwałych w rozwoju przemysłów użytkujących te materiały na przykładzie przemysłu stalowego. Omówiono wielkość produkcji materiałów ogniotrwałych w świecie, w Chinach, w Unii Europejskiej i w Polsce. Podkreślono zmiany jakie następowały w strukturze produkcji w Chinach w ostatnich latach. Przedstawiono wielkość eksportu materiałów ogniotrwałych pochodzących z Chin. Scharakteryzowano produkcję i eksport materiałów ogniotrwałych w Unii Europejskiej i w Polsce. Odniesiono się do sytuacji surowcowej podkreślając rolę Chin jako głównego źródła podstawowych surowców ogniotrwałych na rynku światowym i zwrócono uwagę na znaczenie recyklingu. W tym kontekście podkreślono fakt wyczerpywania się naturalnych zasobów surowcowych i umieszczenie grafitu i boksytu na liście surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Omówiono czynniki decydujące o rozwoju materiałów ogniotrwałych oraz kierunki badań.
EN
The role of refractory materials industry in the development of industries that use these materials has been emphasised and illustrated with an example of steel industry. The scale of refractory materials production worldwide, in China, European Union and Poland has been discussed. Changes in the structure of production in China in recent years have been emphasised. Refractory materials’ export from China has been presented. The production and export of refractory materials in European Union and in Poland have been characterised. The situation of raw materials has been addressed while emphasizing the role of China as the main source of primary refractory raw materials on the global market and the significance of recycling has been highlighted. In this context the attention has been drawn to the fact that natural resources are depleting and graphite and bauxite have been included in the list of critical raw materials for European Union. Factors determining the role of refractory materials and research directions have been discussed.
PL
W ostatnich latach doszło do znacznych zmian w branży materiałów ogniotrwałych w Czechach i na Słowacji. Po ogólnoświatowym kryzysie ekonomicznym w latach 2008-2009 obniżył się zbyt materiałów ogniotrwałych i wyraźnie spadła ich produkcja. W asortymencie produkcyjnym doszło do wielkiego obniżenia produkcji kształtek szamotowych i zasadowych. Zbyt materiałów ogniotrwałych produkowanych w Czechach przesunął się w znacznym stopniu z przemysłu metalurgicznego do innych gałęzi przemysłu, jak odlewnictwo, produkcja cementu i wapna, produkcja szkła i energetyka.
XX
In recent years the branch of refractory materials in the Czech Republic and Slovakia has undergone considerable changes. After the global crisis in the years 2008-2009, the consumption of refractory materials was reduced and their production dropped considerably. In the production assortment the manufacture of chamotte and basic shapes has been greatly reduced. The consumption of refractory materials produced in the Czech Republic and Slovakia has been considerably shifted from metallurgical industry to other branches of industry, such as foundry industry, cement and lime production, glass manufacturing and power engineering.
17
Content available Combustion Synthesis of Titanium Carbonitrides
EN
Titanium carbonitride (TiC0.5N0.5) micron powders were synthesized in reactions of titanium with zinc dicyanide: Zn(CN)2 + 4Ti → 4TiC0.5N0.5 + Zn. The reactions are sufficiently exothermic to propagate in the reactant mixture to form a self-sustaining, high-temperature synthesis (SHS). The final product was separated and the only byproduct (zinc) was removed by dissolution in dilute hydrochloric acid. The use of zinc dicyanide as the source of carbon and nitrogen causes the titanium carbonitride to contain only these elements in an atomic ratio of one. The reaction temperature can be easily reduced by the addition of zinc powder to the green mixture. Synthesis in the presence of zinc yields TiC0.5N0.5 powders consisting of round-shaped and unagglomerated particles.
PL
Określono optymalne warunki otrzymywania nowych materiałów ogniotrwałych, których składnikiem konstytutywnym jest dwuglinian wapniowy (CA2). Związek ten o temperaturze topnienia ok.1760 °C charakteryzuje się wyjątkowo niską rozszerzalnością cieplną. Jest to szczególny walor techniczny, uodparniający kształtki na pękanie powodowane nadmiernymi różnicami temperatur na ich przekroju w czasie pracy. Oczekuje się również dobrej odporności korozyjnej dzięki jego bezkrzemianowemu składowi chemicznemu. Głównym celem prezentowanych badań było otrzymanie produktów zawierających w swym składzie CA2 z dodatkiem innych wysokoogniotrwałych związków, charakteryzujących się niską rozszerzalnością cieplną i ograniczoną porowatością otwartą. Jak wiadomo, obecność w materiale porów otwartych sprzyja niszczącej korozji w środowisku agresywnych cieczy i gazów. Sporządzono kilka serii kształtek formowanych pod różnym ciśnieniem i wypalanych w temperaturach do 1600 °C. Określono skurczliwość wypalania, gęstość pozorną, porowatość, gazoprzepuszczalność oraz skład fazowy. Oznaczono odporność na wstrząsy cieplne otrzymanych kształtek oraz wykonano pomiary wytrzymałości na ściskanie.
EN
Optimal conditions of obtaining the new generation refractory materials have been determined in the study. Calcium dialuminate (CA2) is a constitutive component of the material in question. This chemical compound is characterized with exceptionally low thermal expansion and a melting temperature of about 1760 °C. The former feature creates a peculiar technical advantage protecting shape wares against cracking caused by excessive temperature differences developed on their cross-sections during operation. Good corrosion resistance related with its non-silicate chemical composition is also expected. The study is aimed at obtaining the final products containing CA2 in their chemical compositions and an admixture of high-refractory compounds characterized with low thermal expansion and limited open porosity. As commonly known, the presence of open pores fosters action of destructive corrosion in the environment of aggressive liquids and gases. Several sets of shaped wares formed under various pressure and fired at temperatures up to 1600 °C have been tested. The material firing shrinkage, apparent density, porosity, gas-permeability and phase composition have been determined. The influence of the shaped ware phase composition on their thermal properties has been discussed.
PL
W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań pozwalające uznać NiO za perspektywiczny dodatek do materiałów magnezjowo-spinelowych. Badaniami objęto dodatki NiO, CoO, MnO i Mn2O3, wprowadzone do materiału spinelowego jako składniki roztworu stałego spinelu MgAl2O4. W badaniach skoncentrowano się na reaktywności spineli w reakcjach z tlenkami siarki SO2/SO3 w zakresie temperatury od 600 °C do 800 °C. Stwierdzono, że dodatek NiO wpłynął pozytywnie na ograniczenie reaktywności spinelu glinowego, nie powodując pogorszenia badanych własności materiałów magnezjowo-spinelowych z wyjątkiem odporności na wstrząs cieplny, która uległa zmniejszeniu w niewielkim stopniu. Przedstawione w pracy wyniki umożliwiły wskazanie potencjalnych obszarów ich wykorzystania w technologii materiałów ogniotrwałych. Zwrócono uwagę na możliwość zaprojektowania zasadowego materiału ogniotrwałego, zawierającego w fazie spinelowej NiO, do zastosowań w wyłożeniach ogniotrwałych konwertorów miedziowych oraz pieców obrotowych przemysłu cementowego, w których spala się paliwa alternatywne. Mógłby on również zastąpić wyroby magnezjowe w regeneratorach pieców szklarskich narażonych na negatywne oddziaływanie zarówno tlenków siarki, jak i wstrząsów cieplnych. Wyroby magnezjowo-spinelowe wykazują większą odporność na obydwa wymienione, negatywnie oddziałujące czynniki niszczące.
EN
The paper presents investigations performed for confirming that NiO can be a perspective addition for magnesia-spinel materials. The investigations included the NiO, CoO, MnO and Mn2O3 addition incorporated into spinel material as the solid solution components. The spinel reactivity examination was focused on the reaction with sulphur oxides, SO2/SO3, at temperatures ranging from 600 °C to 800 °C. It has been stated that the NiO addition positively influenced chemical reactivity of spinel without degradation of other investigated properties. The only observed disadvantage was a slight decrease in thermal shock resistance. The data collected in the paper show areas of potential utilisation of the NiO-modified spinel in refractory materials technology. New refractory materials made from spinel added with NiO can be perspective for copper converter linings or rotary kilns in cement industry which utilises alternative fuels. This material could also replace magnesia materials in regenerators of glass furnaces that are exposed on the negative action of both sulphur oxides and thermal shocks. The studied magnesia-spinel products have better resistance on both mentioned, destructive factors.
20
Content available remote Odporność korozyjna materiałów ogniotrwałych z dwuglinianu wapnia
PL
Wykonano badania podatności materiałów ogniotrwałych, wytworzonych na bazie dwuglinianu wapnia, na działanie ciekłej fazy klinkierowej i stopu krzemianowo-alkalicznego metodą tzw. testu osiadania. Test daje obraz zachowania się korodowanej warstwy materiału ogniotrwałego w istotnej dla całego procesu fazie – przechodzenia składników tworzywa do płynnej masy czynnika korodującego, zarówno poprzez bezpośrednie rozpuszczanie, jak i na drodze wymywania przez ten czynnik nierozpuszczonych cząstek i ziaren. Sporządzono serię próbek zawierających składnik ogniotrwały i czynnik korozyjny w zmiennych proporcjach składnika ogniotrwałego i reagenta tworzącego stop korozyjny. Próbki wygrzewano w wysokotemperaturowym mikroskopie w zakresie temperatur 20 °C – 1500 °C. Na podstawie zmian kształtu próbek oznaczono charakterystyczne temperatury ich mięknięcia, topnienia i rozpływu. Efekty korozji w badanych składach określono w oparciu o analizę mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego. Uzyskane wyniki wskazują na dobrą odporność tych materiałów na działanie zastosowanych w pracy reagentów korozyjnych.
EN
The aim of this work was to study the corrosion resistance of refractory materials based on calcium dialuminate against alkali silicate melts. The tests were carried out using the so-called deformation method. This method allows following both the dissolution of the refractory particles in the melt and the washing out process of the refractory particle from the material. Both processes are crucial for the course of the corrosion process. For the investigations, mixtures with variable ratio refractory material to alkali silicate were prepared. The samples were then heated in a hot stage microscope in the temperature range 20°C - 1500°C in air. From the change of the sample contour following characteristic points were determined: sintering temperature, softening temperature, melting temperature and flow temperature. The corrosion phenomena were studied using the following investigations: microstructure examination of the samples, chemical and mineralogical analysis. The obtained results indicate a good corrosion resistance of the calcium dialuminate material against the alkali-silicate melts used in the tests.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.