Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refractory industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono spadek produkcji materiałów ogniotrwałych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i późniejszy systematyczny wzrost produkcji na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce. Opisano problemy surowcowe, które w ostatnich dwóch latach wpłynęły na sytuację producentów materiałów ogniotrwałych, ich skutki i przewidywania. Omówiono wzrost stosowania ogniotrwałych surowców wtórnych jako efekt niedoboru surowców naturalnych i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Podkreślono fakt, że racjonalne stosowanie złomów ogniotrwałych pozwala na wytwarzanie materiałów pełnowartościowych, o wysokich własnościach użytkowych, dostosowanych do warunków eksploatacji u danego użytkownika. Przedstawiono perspektywy przemysłu materiałów ogniotrwałych do 2030 roku. Odniesiono się do działań na rzecz rozwoju przemysłu w Europie.
EN
The paper presents a decline in the production of refractory materials because of the global economic crisis and the subsequent systematic increase in production in the world, the European Union and Poland. The raw material problems that influenced the situation of refractory manufacturers, their effects and predictions in the last two years are described. The increase in the use of refractory secondary raw materials as a result of the shortage of natural resources and the implementation of the circular economy is discussed. It was emphasized that the rational use of refractory scrap allows to produce full-value materials with high functional properties, adapted to the operating conditions of a given user. The prospects for the refractory industry until 2030 are presented. Reference was made to activities for the development of industry in Europe.
EN
Amongst the international well-recognized institutes at Bergakademie Freiberg and RWTH Aachen, the Department of Materials Engineering of Koblenz University of Applied Science in Höhr-Grenzhausen represents the third party who intensively deals with education and research for the ceramic industry. The institute is closely related to the cooperative education network, BFZK (educational and research center ceramics), which allows best utilization of the existing public education structure. Since 2010, the conversion from diploma degree program to bachelor of material science has been successfully carried out and was followed by the implementation of a master degree in cooperation with the University of Koblenz-Landau. The Department follows two major tasks: Best possible and targeted education in order to provide graduates with tailor-made abilities for the ceramic industry. For this reason the ceramic industry and the State ministry of economics of Rheinland-Pfalz funded three endowed professorships, out of which two have already been converted into regular positions. The second task is to promote science projects that are closely related to the demands of the industry. The state-of-art master and bachelor curriculum is introduced and recent research works are briefly presented in the paper.
PL
Wśród znanych międzynarodowych instytutów Politechniki we Freibergu i RWTH w Aachen, Wydział Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Nauk Stosowanych Koblenz w Hoehr-Grenzhausen reprezentuje trzecią instytucję, która jest mocno zaangażowana w działania edukacyjne i badawcze na rzecz przemysłu ceramicznego. Wydział ściśle współpracuje z siecią edukacji prozawodowej, BFZK (centrum szkoleniowo-badawcze ceramiki), która pozwala na najlepsze wykorzystanie istniejącej publicznej struktury kształcenia. Od 2010 r. przeprowadzono zmiany w programie uzyskiwania licencjatu w inżynierii materiałowej oraz wprowadzono stopień magistra we współpracy z Uniwersytetem Koblenz-Landau. Wydział realizuje dwa główne zadania. Jedno z nich to zapewnienie najlepszej możliwej i ukierunkowanej edukacji w celu wyposażenia absolwentów w umiejętności dostosowane do potrzeb przemysłu ceramicznego. W związku z tym przemysł i ministerstwo gospodarki Nadrenii Palatynatu ufundowało trzy profesury, z których dwie zostały już zamienione na stałe posady. Drugim zadaniem jest promowanie projektów naukowych ściśle związanych z wymaganiami kluczowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu. W artykule przedstawiono najnowocześniejszy program licencjacki i omówiono pokrótce ostatnie prace badawcze.
PL
W krajowym przemyśle materiałów ogniotrwałych istotne znaczenie mają surowe boksyty do produkcji cementów, boksyty kalcynowane ogniotrwałe oraz alumina kalcynowana (tlenek glinu). Wykorzystywane są one do produkcji ogniotrwałych cementów glinowych oraz ogniotrwałych wyrobów formowanych wysokoglinowych. Jednocześnie całość zapotrzebowania na te surowce pokrywana jest przez import - głównie z krajów europejskich, a w przypadku boksytów kalcynowanych również z Chin i Gujany. Reeksport utrzymuje się na minimalnym poziomie i dotyczy przede wszystkim boksytów kalcynowanych. Głównym użytkownikiem surowców od lat pozostaje przedsiębiorstwo Górka Cement w Trzebini (dawne Zakłady Surowców Ogniotrwałych „Górka"), które obecnie zużywa całość boksytów surowych do produkcji cementów oraz większość aluminy kalcynowanej. Boksyty kalcynowane i pozostała część aluminy kalcynowanej stanowią półprodukt do wytwarzania ogniotrwałych wyrobów formowanych wysokoglinowych. Krajowymi ich producentami są przede wszystkim Vesuvius Poland Sp. z o.o. Skawina, ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. Kraków i PCO Żarów SA.
EN
Raw "cement' bauxite, calcined bauxite and calcined alumina (aluminum oxide) have large importance in the domestic refractory industry. They find use in the production of refractory aluminous cements and shaped high-alumina refractory products. Whole demand for these raw materials is met by imports - primarily from some European countries, but in case of calcined bauxite - also from China and Guyana. Re-exports are marginal, only in case of calcined bauxite. The main consumer of studied raw materials is Górka Cement of Trzebinia (former „Górka" Refractory Raw Materials Works), which currently uses all imported raw "cement' bauxite and the majority of calcined alumina. Refractory calcined bauxite and the remaining part of calcined alumina are semiproducts for manufacture of shaped high-alumina refractory products. Their main domestic producers are: Vesuvius Poland Ltd. of Skawina, Arcellormittal Refractories Ltd. of Kraków and PCO Żarów SA.
PL
Ogólnoświatowy kryzys trwający od 2008 doprowadził do zahamowania wzrostu gospodarczego państw. Zanotowano spadek produkcji, obniżenie zapotrzebowania i wzrost bezrobocia. Problemy pojawiły się naturalnie również w branży materiałów ogniotrwałych. W pracy analizie poddano stan przemysłu materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej w dobie kryzysu. Przedstawiono zmiany PKB i inflacji w tych krajach i UE w okresie 2008-2010. Zanalizowano strukturę zbytu materiałów ogniotrwałych w poszczególnych gałęziach przemysłu w kontekście zmian w produkcji stali, odlewów, cementu i szkła w tym okresie. Przedstawiono rozwój produkcji materiałów ogniotrwałych w Republikach Czeskiej i Słowackiej od roku 2000 i porównano strukturę produkcji i sprzedaży materiałów ogniotrwałych w tych krajach w latach 2008-2010. Stwierdzono ożywienie gospodarki po 2009 roku i wskazano przyczyny trudności w osiągnięciu stanu przemysłu materiałów ogniotrwałych z 2007 roku.
EN
The global crisis, lasting from 2008, resulted in the hindering economic development of many countries. A decreased production, a drop in demand and unemployment growth were observed. Obviously, the problems did not omit the refractory branch. In the paper, the state of the refractory industry in the Czech and Slovak Republics during the crisis is analysed. Changes in GDP (Gross Domestic Product) and inflation in these countries and EU in the years 2008–2010 are shown. The sale structure of refractory materials in particular industry branches is described in the context of changes in the production of steel, casts, cement and glass in this period of time. Progress of the production of refractory materials in the Czech and Slovak Republics since the year 2000 is discussed. The structure of the production and sale of refractory materials in the years 2008-2010 is compared in these countries. Economic revival after 2009 has been stated. The reasons of difficulties with achieving the state of the refractory industry just from 2007 are indicated.
EN
The paper describes significant changes in raw materials usage in Polish refractory industry in recent years, which are strictly related to the technological development and production structure of domestic refractories' consumers and producers. Evolution of domestic refractory sector caused substantial change of quantity and type of raw materials used in this industry in the last decade. The most important features were: diminishing use of domestic raw materials, significant changes in quantity, geographic structure and quality of raw materials traditionally imported, as well as introduction of new imported raw materials. All these changes are analysed in the paper. As a result of this analysis, forecast of mineral raw materials utilisation in Polish refractory industry in the nearest future presented.
PL
W artykule zaprezentowano znaczące zmiany w użytkowaniu surowców mineralnych w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych w ostatnich latach, które były ściśle powiązane z rozwojem technologicznym i strukturą produkcji krajowych uzytkowników i producentów materiałów ogniotrwałych. Ewolucja krajowego sektora materiałów ogniotrwałych spowodowała fundamentalne zmiany w rodzaju i ilości surowców mineralnych użytkowanych przez ten przemysł w ostatnim dziesięcioleciu. Najważniejsze zjawiska w tym zakresie to: malejące znaczenie krajowych surowców mineralnych, znaczne zmiany w ilości, jakości i strukturze geograficznej importu surowców tradycyjnie sprowadzanych do Polski, a także wprowadzenie do użytkowania nowych rodzajów surowców importowanych. Wszystkie te zjawiska poddano analizie w niniejszym artykule. Jego rezultatem końcowym jest prognoza użytkowania surowców mineralnych w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych w najbliższej przyszłości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.