Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reduktor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Befared SA: w poszukiwaniu. Industry 4.0 w polskich MŚP
PL
Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw od lat stanowią trzon polskiej gospodarki. Zakres i branża ich działalności są bardzo zróżnicowane, jednak niezależnie od tego spora grupa producentów odnalazła swoją niszę rynkową w tworzeniu rozwiązań dokładnie dopasowanych do potrzeb klienta.
PL
Sercem każdego systemu transportowego jest jego układ napędowy, którego bezawaryjna praca oraz właściwa żywotność są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania danego przenośnika czy też maszyny. W szczególnych przypadkach awaria jednego napędu w głównym ciągu transportowym może spowodować przestój całego zakładu oraz wielotysięczne straty dla firmy. Stąd też należy zwracać dużą uwagę zarówno na właściwy dobór, jak i serwis przekładni podczas ich użytkowania.
EN
The „heart” of any transportation system is its drive system, whose failure-free operation and proper lifespan are crucial to the proper functioning of a conveyor or machine. In specific cases, a breakdown of one drive in the main transportation line can cause an outage of an entire plant, and thousand-zloty loss for a company. Hence, attention should be paid to the proper selection and service of a transmission during its use.
3
Content available remote Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe reduktora średniego ciśnienia
PL
W artykule przedstawiono sposób przeliczania strumienia objętości gazów oraz korelację między gęstością medium a charakterystykami przepływu reduktora średniego ciśnienia.
EN
The article demonstrates how to convert a stream of gas volume and the correlation between gas density and the characteristics of the flow of a medium pressure reducing regulator.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie aplikacji komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich w procesie budowy reduktora. Zaprezentowano współpracujące ze sobą programy, które znacząco wpływają na jakość produktu i skrócenie procesu jego wytworzenia. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych obliczeń elementy przekładni zostały wytworzone za pomocą oprogramowania GearTeq. Elementy te przeniesiono do programu SolidEdge, w którym zamodelowano obudowę i dokonano złożenia poszczególnych części. Analizę obliczeniową MES przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska Ansys 14 Workbench.
EN
The article presents an analysis on the use of the application of computer- aided design and engineering calculation in the process of the design of reducer. Presented the influence of programs that can work together affecting significantly the quality of the product and shorten the process of its production. Gearbox components based on previously calculations were generated using software GearTeq. Generated gearbox components have been moved to the Solid Edge software, where successively were developed and finally assembly of whole reducer were made. Computational analysis was performed with the use of MES environment Ansys 14 Workbench.
5
Content available remote Ryzyko użytkowania reduktorów średniego ciśnienia
PL
W artykule przeanalizowano ryzyko związane z bezpieczeństwem technicznym występujące w cyklu życiowym reduktorów średniego ciśnienia. Omówiono pracę reduktora i wskazano przyczyny awarii.
EN
The risks associated with safety occurring in the life cycle of medium pressure regulators, were analyzed in the presented article. The work of a medium pressure regulator was described and causes of failure were discussed.
EN
In the hydromechanical power transmission system of agricultural tractors is mostly used several speed mechanical gear transmission to change the speed range, so-called reducer. The reason for its introduction is to increase the energy efficiency of the power transmission system. This efficiency depends on the structurally proposed gear ratios in reduction gear. The paper presents the method for determining the optimal gear ratios of this reducer. This method was applied to the numerical example for two-speed reducer.
PL
W hydromechanicznym układzie napędowym ciągników rolniczych znajduje się przeważnie kilkubiegowa przekładnia mechaniczna służąca do zmiany zakresu prędkości jazdy, tak zwany reduktor. Jego funkcją jest zwiększenie sprawności energetycznej układu napędowego. Sprawność ta zależy od przyjętego konstrukcyjnie stosunku między wartościami przełożeń biegów reduktora. W pracy przedstawiono metodę doboru optymalnych przełożeń biegów reduktora. Zastosowanie metody zilustrowano przykładem optymalizacji przełożenia reduktora dwubiegowego.
EN
Diagnostic model of pumping unit reducer is designed for the construction and analysis of algorithms by diagnosing formalized methods. The using of the diagnostic model allows us to ease and formalize decisions on the diagnostic problem. For the synthesis of algorithm for diagnosing the functional-logical model has been selected, which allows to consider the links between individual elements and assemblies of the reducer by simple means and consider the impact of these items on measuring diagnostic features. For a more detailed study of processes occurring in the gearbox of pumping unit, and facilitate the development of its diagnostic model, a functional diagram of reducing gear was built. Diagnostic logic model will help to establish and classify defects in development, to determine the direction of their development and cause-effect relationship with other defects.
PL
Diagnostyczny model reduktora jednostki pomp zaprojektowano w celu zbudowania i przeanalizowania algorytmów za pomocą metod formalnych. Wykorzystanie modelu diagnostycznego ułatwia i formalizuje proces decyzyjny w kwestiach diagnostyki. W celu scalenia algorytmu diagnostycznego zastosowano model funkcjonalno-logiczny umożliwiający przeanalizowanie powiązań między poszczególnymi elementami a zestawami reduktora za pomocą prostych środków oraz rozważenie wpływu tych elementów na pomiar cech diagnostycznych. W celu umożliwienia bardziej szczegółowych badań procesów występujących w skrzyni przekładniowej jednostki pomp oraz w celu opracowania modelu diagnostycznego stworzono funkcjonalny schemat przekładni redukcyjnej. Logiczny model diagnostyczny pozwoli ustalić i sklasyfikować pojawiające się uszkodzenia, określić ich kierunek rozwoju oraz mechanizmy przyczynowo-skutkowe z innymi uszkodzeniami.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych prototypowego, sterowanego elektronicznie, reduktora ciśnienia wodoru. Model geometryczny reduktora opracowany został w systemie CAD za pomocą oprogramowania Catia V5. Model ten sporządzono na podstawie masowego zapotrzebowania w paliwo wodorowe badawczego silnika Wankla. Badania symulacyjne przeprowadzono za pomocą programu Ansys Fluent, wykorzystującego numeryczną mechanikę płynów CFD. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na określenie wpływu geometrii kanałów dyszy głównej reduktora oraz wielkości jego komór wysokiego i zredukowanego ciśnienia na rozkład pola prędkości i ciśnienia. Badania eksperymentalne prototypowego reduktora ciśnienia przeprowadzono w warunkach eksploatacyjnych na pojeździe samochodowym. Zasadniczym celem badań była weryfikacja odpowiedzi układu na wielkość uchybu regulacji, czyli weryfikacja pracy reduktora pod kątem stabilności ciśnienia na jego wyjściu. W artykule wykazano nierównomierność rozkładu ciśnienia i prędkości czynnika w reduktorze ciśnienia wodoru wyposażonego w różne typy dysz. W wyniku analizy badań symulacyjnych wykonano rzeczywisty model reduktora ciśnienia z dyszą jednootworową, poddając go badaniom eksperymentalnym. Optymalny dobór wielkości komór, kształtu dyszy oraz systemu elektronicznego układu regulacji ciśnienia wodoru wykazał, że prototypowy reduktor ciśnienia wodoru stabilizuje wartość ciśnienia na założonym poziomie.
EN
This paper presents a design, simulation and experimental results of the prototype of an electronically controlled hydrogen pressure regulator. The geometric model of the regulator has been developed in the CAD system (Computer-Aided Design) using the Catia V5 software. This model is developed due to the massive demand for hydrogen fuel for the tested Wankel engine. The simulation research was carried out using the CFD (Computational Fluid Dynamics) method and the special software by Ansys Fluent. The simulations enabled determining the impact of regulator's geometrical parameters like nozzle geometry, the size of its chambers and high and reduced pressure on its main flow parameters such as the distribution of a velocity field and pressure. The experimental tests of this prototype pressure regulator were conducted under operational conditions in an automotive vehicle. The main purpose of the study was to verify the system response to the volume of regulation deviation, i.e. the verification of regulator work for its pressure stability at the output. The paper shows the uneven distribution of agent pressure and velocity in the hydrogen pressure regulator with different types of nozzles. The analysis of the simulation tests resulted in developing the real model of the pressure regulator with a single-hole nozzle that was tested in experiments. The optimal sizing of chambers, the shape of the nozzle, and the electronic control system for hydrogen pressure showed that the prototype hydrogen pressure regulator stabilizes the pressure on target.
PL
W powyższym artykule omówiono metody ograniczania emisji tlenków azotu w spalinach zawierających nadmiar tlenu. Opisano selektywną katalityczną redukcję NOx z wykorzystaniem jako reduktorów amoniaku i węglowodorów. Omówiono budowę układów dostarczania reduktora do spalin, przebieg procesów redukcji, oraz perspektywy rozwoju każdej z opisanych metod w świetle obowiązujących oraz planowanych norm emisji spalin.
EN
This article discusses methods to reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gases containing excess oxygen. It describes the selective catalytic reduction of NOx using ammonia as a reducing agent and hydrocarbons. It discusses the construction of systems which provide reductant to the exhaust gas, reduction processes and prospects for each of the methods described in the light of existing and proposed emission standards.
10
Content available remote Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne korpusów reduktorów zębatych
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady konstrukcji skrzyń-korpusów reduktorów zębatych w aspekcie problemów konstrukcyjno-technicznych związanych z ich wytwarzaniem. Jednym z zasadniczych czynników technologicznych występujących w rozpatrywanych konstrukcjach reduktorów jest ułożenie płaszczyzn podziału w korpusie i związana z tym sztywność konstrukcji korpusu.
EN
In the paper, the chosen examples of the reducer housing construction have been presented. The aim of analysis was to examine the flow of the materials in the manufacturing process. One of the basic technological factors in typical reducer's housing is the positioning of the dividing planes in the housing and the subsequent stiffness of the whole construction.
PL
Publikacja ta przybliży czytelnikowi rozwiązania konstrukcyjne stosowane w reduktorach przekładni głównych stosowanych w śmigłowcach konstruowanych w Europie wschodniej. Publikacja prezentuje schematy kinematyczne oraz podstawowe informacje o warunkach pracy reduktorów na wybranych przykładach.
EN
This article presents designs of main gearboxes applied in helicopter transmission developed in Eastern Europe. The paper presents kinematical schemes, and basic information of operating conditions for selected helicopters.
PL
Krajowe pirometalurgiczne technologie otrzymywania cynku i ołowiu zarówno w procesie ISP jak i technologie przerobu surowców wtórnych, opierają się na procesach redukcyjnych. Najczęściej wykorzystywanym reduktorem jest antracyt. Ostatnie lata wskazują na sukcesywny wzrost cen koksu na światowych rynkach, powodowany głównie konsumpcją tego surowca przez rynek chiński. Może to powodować wzrost zainteresowania alternatywnymi materiałami węglonośnymi, które pozwolą na częściowe lub całkowite zastąpienie tradycyjnego reduktora. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów technologicznych, pozwoli to na obniżenie kosztów produkcji tych metali. W krajowych zakładach przemysłu chemicznego wśród wielu odpadów powstają takie, które zawierają w sobie znaczne ilości węgla, wspomnieć tu można między innymi sadzę, która jest produktem ubocznym w zakładach azotowych. Istnieje także wiele odpadów powstających w trakcie produkcji żelaza i stali oraz z produkcji węgla, których zastosowanie w procesach metalurgicznych wydaje się możliwe. Z tego też powodu wskazane jest zbadanie możliwości zastosowania odpadowych surowców węglonośnych w przemysłowych procesach przerobu wtórnych surowców metali nieżelaznych stosowanych w polskich zakładach.
EN
The National pyrometallurgical technologies of receiving zinc and lead as well as ISP process and technologies of recasting recycling materials base on reduction processes. Among the most frequently used agents are coke and anthracite. Recent years point out that there has been successive growth of coke prices on the world market caused by the consumption of this raw material mainly by Chinese market. Such a situation may lead to increasing interest in optional carboniferous materials, which could let to partial or even complete replacement of traditional reducer. It would allow to lower production costs of these metals with proper parameters remained. In domestic chemical industry factories among a large amount of waste emerge for example soot - refuse which contains considerable amounts of carbon, and which is a by-product in nitrogen plants. Moreover, there exist a lot of refuse which arise during the production and the usage of which seems to be possible, for example iron, steel and coal. Because of this fact, it is suggested to study capabilities of using recycling materials in waste raw materials processing on non-ferrous metals used in Polish plants.
PL
Przedstawiono analizę teoretyczną warunków i parametrów redukcji składników żużli stalowniczych oraz wykonano szereg testów doświadczalnych. Badania utylizacji żużli stalowniczych poprzez redukcję reduktorami węglowymi przeprowadzono w elektrycznym, doświadczalnym piecu łukowym o pojemności 3 kg. Jako reduktory testowano antracyty i koksy metalurgiczne wytypowane jak optymalne materiały we wcześniejszych badaniach, w oparciu o zaproponowaną metodykę doboru reduktorów do procesów metalurgicznych. Badaniom poddano żużle ze stali węglowej oraz stopowej. Analiza teoretyczna oraz uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wykazały możliwość przeprowadzenia redukcji niektórych składników żużla stalowniczego w takim stopniu, że uzyskana faza niemetaliczna będzie miała skład chemiczny odpowiedni do dalszego wykorzystania. Przeprowadzono bilans cieplny procesu redukcji żużli stalowniczych w laboratoryjnym piecu łukowym. Obliczenia bilansowe wykazały znaczny udział strat cieplnych w zapotrzebowaniu na energię do procesu. Przewiduje się znaczne zmniejszenie tego udziału w przypadku prowadzenia procesu redukcji w przemysłowym piecu łukowym.
EN
This article presents results of experimental tests as well as theoretical analysis, of conditions and parameters for steel slags reduction by carbon reductants. The investigations were carried out in an experimental electric arc furnace, with around 3 kg capacity. Based on selection procedure proposed in earlier work, the metallurgical cokes and anthracites were chosen to be tested as reductants. Slags from carbon steel and stainless steel were tested. Both, the theoretical analysis and experimental tests show that the mineral phase obtained during melt has an appropriate composition for further useful application. The heat balance of steel slags reduction process in laboratory arc furnace has been prepared. The balance calculations show significant energetic loss in the energy consumption during the process. Reduction of these losses is foreseen, when process is developed in industrial scale.
15
Content available remote Analiza oporów ruchu reduktora
PL
W pracy przedstawiona została koncepcja zdefiniowania oporów ruchu reduktora z kołami zębatymi walcowymi podczas pracy w ruchu ustalonym oraz wynikające z niej konsekwencje w stosowaniu współczynnika sprawności. Zanalizowano opory dla obu kierunków przepływu energii przez mechanizm, uwzględniając problem samohamowności.
EN
The idea of toothed gear steady motion resistance determination is presented in the paper. The mechanical efficiency of the mechanism is determined as well. The analysis is done for both directions of energy transmission through the mechanism. The problem of mechanism self-locking is taken into consideration.
16
Content available remote Poszerzona oferta typoszeregu reduktorów i motoreduktorów firmy BEFARED SA
PL
Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED SA kilka lat temu zaoferowała nowy typoszereg „H” reduktorów i motoreduktorów. Obecnie typoszereg „H” jest już sprawdzony jako uniwersalny, bezawaryjny napęd dobrze oceniany przez klientów. Projekt typoszeregu „H” został w całości opracowany w systemie CAD wspartym szeregiem programów obliczeniowych, bazujących na wynikach kompleksowych badań prowadzonych w sposób ciągły na własnych stanowiskach badawczych.
17
Content available remote Grupowa obróbka korpusów
PL
Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED w Bielsku-Białej posiada długoletnią tradycję i doświadczenie w produkcji napędów. Stale unowocześniamy nasze wyroby tak, aby spełniały zmieniające się standardy i rosnące oczekiwania rynku. BEFARED SA posiada wdrożony system zarządzania jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2001. Zarządzanie jakością jest konsekwentnie realizowane według odpowiednich norm.
EN
Reducers using primary noise mufflers (inside and behind a reducer, inside a pipeline system). Secondary means: on a pipeline system, inside a building or a container, in the station's area.
EN
Interdependences between maximum working pressure, upper level of working pressure, temporary working pressure and maximum accidental pressure. Rules of settings installation. Examples of pressure settings in reduction and safety devices in 1st level high pressure stations and 2nd< level medium pressure stations for different types of pressure safety systems.
PL
Minimalizacja ilości odpadów wytwarzanych w działalności przemysłowej oraz racjonalne nimi gospodarowanie należą do najważniejszych kierunków ochrony środowiska. Jednym z największych producentów stałych odpadów jest hutnictwo żelaza i stali, w tym najpoważniejszą pozycje do zagospodarowania stanowiążużle stalownicze. Podjęcie działań na rzecz ograniczenia emisji tych odpadów do środowiska oraz utylizacji istniejących i powstających, przy jednoczesnym uzyskaniu pewnych ilości wartościowych produktów do wykorzystania jest zagadnieniem ważnym. Koncepcja przerobu żużli stalowniczych obejmuje ich redukcję w piecu łukowym i otrzymanie półproduktów do wykorzystania w przemyśle cementowym, budownictwie i rolnictwie. Jednym z kluczowych zagadnień w tym procesie jest dobór optymalnego reduktora węglowego, który decyduje o opłacalności ekonomicznej procesu oraz właściwościach otrzymanych produktów. Przedstawiono kryteria doboru reduktora węglowego do procesu redukcji żużli stalowniczych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.