Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowany został mechatroniczny system służący do redukcji drgań pojazdów. Przedstawione zostały właściwości materiałów „inteligentnych", których cechy można zmieniać w stosunkowo krótkim czasie. Pozwala to na wykorzystanie takich materiałów do budowy sterowanych tłumików drgań, które mogą działać niemal w czasie rzeczywistym. Zaprezentowane zostały oryginalne konstrukcje tłumików magnetoreologicznych oraz tłumików z zaworem piezoelektrycznym. W pracy przedstawione zostały wyniki badań właściwości półaktywnych tłumików, na podstawie których został przyjęty model sterowanego tłumika oraz opracowana została metodyka identyfikacji jego parametrów. Przedstawiony został półaktywny system redukcji drgań pojazdu, gdzie wykorzystano cztery sterowane tłumiki. Powstające w tych tłumikach siły tarcia mają istotny wpływ na intensywność drgań pojazdu. Do oceny skuteczności sterowania siłami tłumienia w zawieszeniu pojazdu przyjęto funkcjonał kryterialny, który zależy od tych sił. Należy podkreślić, że siły tarcia w tłumikach wyznaczane są w każdej chwili. Pozwala to na wyznaczenie sygnałów sterujących działaniem półaktywnych tłumików. Przyjęty algorytm wyznaczania sił tarcia został wykorzystany podczas badań symulacyjnych drgań pojazdu z półaktywnymi tłumikami. Przeprowadzone zostały również badania terenowe pojazdów ze sterowanymi tłumikami. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że półaktywne systemy wpływają na zmniejszenie intensywności drgań pojazdów.
EN
This study discusses the mechatronic system for reduction of vehicle vibration. Properties of "intelligent" materials have been presented, whose features can be changed in relatively short time. It allows for using such materials to build the controlled vibration dampers which can operate nearly at real time. The original designs of magneto-rheological dampers as well as dampers with the piezoelectric valve have been presented. This work demonstrates results of the research regarding the properties of semi-active dampers. On this basis, a model for the controlled damper has been adopted, and the methodology of the identification of its parameters has been developed. A semi-active system for reduction of vehicle vibration has been presented, in which four controlled dampers were used. The friction forces generated in these dampers significantly influence the intensity of the vehicle vibration. To evaluate the effectiveness of control of damping forces in the vehicle suspension, the criteria functional has been adopted, which depends on these forces. It should be emphasised, that friction forces in the dampers are determined at every moment of time. It allows for determination of signals controlling the operation of the semi-active dampers. The adopted algorithm for determination of the friction forces was used during tests of the simulated vibration in a vehicle with semi-active dampers. Also, off-road tests of the vehicles with controlled dampers were carried out. Analysis of the test results enabled the conclusion that the applying of semi-active systems decreases the intensity of vehicle vibration.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych układu autoparametrycznego z dodatkowym systemem do odzyskiwania energii elektrycznej. W układzie można zaobserwować występowanie dwóch efektów: możliwość redukcji drgań układu podstawowego (oscylatora) za pomocą nieliniowego eliminatora oraz odzyskiwanie energii elektrycznej z ruchu wahadła za pomocą tzw. harvestera. Skuteczność obu efektów zależy od parametrów układu. Zaproponowano zastosowanie materiałów inteligentnych w zawieszeniu oscylatora: tłumika magnetoreologicznego oraz sprężyny wykonanej ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). W pracy przedstawiono wpływ parametrów półaktywnego zawieszenia na dynamikę układu i poziom odzyskiwanej energii. Wyniki badań oraz zaproponowane wskaźniki jakości pozwoliły za znalezienie obszarów, w których możliwy jest kompromis pomiędzy redukcją drgań obiektu głównego a odzyskiwaniem energii.
EN
This paper presents numerical study of an autoparametric system with the system to energy harvesting. In this system the coexistence of two effects is possible: the vibrations reduction of the oscillator by the non-linear absorber and the energy recovery from the pendulum motion of the harvester. The effectiveness of both effects depends on the system parameters. Application of smart materials: the magnetorheological damper and the shape memory spring is proposed. This paper shows the influence of semi-active suspension parameters on the system dynamics and the energy recovery. The obtained results and the proposed quality indicators allow determination of the compromise zones between the vibration reduction and the energy recovery.
PL
W artykule podjęta została problematyka zwiększenia niezawodności pracy pojazdów i maszyn roboczych napędzanych przez wielocylindrowe silniki spalinowe. Jako metodę podwyższenia niezawodności wskazano możliwość ograniczenia bądź też wyeliminowania dynamicznych przyczyn powstawania uszkodzeń wałów korbowych silników. Rozważono pasywne tłumiki drgań skrętnych (gumowe i wiskotyczne) jako zespoły ograniczające amplitudy drgań skrętnych wałów w zakresie obrotowych prędkości rezonansowych (prędkości krytycznych).
EN
The reliability increasing of the vehicles and machines powered by multi-cylinder combustion engines has been considered in this article. Possibility of reducing or eliminating the dynamic causes of engine crankshaft damages has been indicated as the method for reliability development. The passive torsional vibration dampers (rubber and viscous) have been pointed as the modules limiting the amplitude of the crankshafts torsional vibrations in the range of rotational resonance speeds (critical speeds).
PL
W artykule omówiono komputerową metodę wspomagającą dobór właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań. Wykorzystując przedstawioną w niniejszej pracy procedurę możliwe jest ukształtowanie nieliniowych charakterystyk układu w taki sposób, aby uzyskać dużą skuteczność działania zawieszenia względem przeciwstawnych kryteriów oceny. Zaprezentowana strategia postępowania stanowi efektywne narzędzie do wspomagania procesu projektowania układów redukcji drgań, których wykorzystanie zostało przewidziane do ochrony operatorów maszynach roboczych.
EN
The article discusses a method for evaluating the vibroisolation properties of suspension systems. Using the procedure presented in this paper it is possible to shape the non-linear characteristics of the system in order to obtain its high efficiency relative to the opposing evaluation criteria. The presented approach is an effective tool to assist the design process of vibration reduction systems that are used to protect operators of the working machines.
PL
W artykule został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań z siłownikiem pneumatycznym, który może być zastosowany w układzie zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wykazano małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych pasywnego układu zawieszenia siedziska w zakresie częstotliwości 0,5 – 10 Hz dla poziomego kierunku oddziaływania drgań, zgodnego z kierunkiem ruchu maszyny roboczej. Opracowany został model aktywnego układu redukcji drgań z zastosowaniem siłownika pneumatycznego, którego skuteczność wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia.
EN
The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system with pneumatic actuator used for the horizontal seat suspension. In the basis of the numerical simulation, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range of 0.5 - 10 Hz, the low effectiveness of horizontal passive vibration reduction systems is shown in comparison with the active one. Appropriate selection of the model allows to obtain simulation results close to the dynamic behavior of a real system. The power spectral density of vibration acceleration and the transmissibility functions are presented as the results of computer simulations using the Matlab-Simulink software package. Analysis of the results leads to the conclusion concerning the hydraulic actuator effectiveness in application to vibration reduction systems.
EN
This work deals with the problem of the accurate task space trajectory tracking subject to finite-time convergence. Kinematic and dynamic equations of a redundant manipulator are assumed to be uncertain. Moreover, globally unbounded disturbances are allowed to act on the manipulator when tracking the trajectory by the end-effector. Furthermore, the movement is to be accomplished in such a way as to reduce both the manipulator torques and their oscillations thus eliminating the potential robot vibrations. Based on suitably defined task space non-singular terminal sliding vector variable and the Lyapunov stability theory, we propose a class of chattering-free robust controllers, based on the estimation of transpose Jacobian, which seem to be effective in counteracting both uncertain kinematics and dynamics, unbounded disturbances and (possible) kinematic and/or algorithmic singularities met on the robot trajectory. The numerical simulations carried out for a redundant manipulator of a SCARA type consisting of the three revolute kinematic pairs and operating in a two-dimensional task space, illustrate performance of the proposed controllers as well as comparisons with other well known control schemes.
EN
The paper gives an overview of previous trends in development of silent-running gearboxes and presents solutions enabling vibration and noise reduction. Advantages and disadvantages of these solutions are discussed. In addition, the paper describes a new original gear design which enables reducing gear vibration and noise without changing gear contact conditions.
PL
W pracy przedstawiono dotychczasowe kierunki rozwoju konstrukcji cichobieżnych przekładni zębatych oraz szczegółowe rozwiązania, pozwalające na obniżenie ich drgań i hałasu. Wskazano na zalety i wady tych rozwiązań. Zaproponowano nową autorską konstrukcję, umożliwiającą tłumienie drgań i hałasu przekładni zębatych bez zmiany warunków współpracy kół zębatych.
EN
The paper describes the idea and the algorithms of a method for reducing the resonant vibration of the cables in a footbridge. The method relies on change of the static tension in chosen cables of the footbridge. The changes in static tension are introduced when resonance vibration occurs. The paper delineates empirical research employed to experimentally verify the numerical prediction. It has been demonstrated that it is possible to select some stay cables in which applicable change in static tension force value ensures amplitude reduction of forced resonance oscillations of any cable of the whole system. The choice of cables and the magnitude of tension change in them were based on the sensitivity analysis of an eigenproblem formulated in accordance with second order theory. The experimental research was designed to demonstrate practical effectiveness of amplitude reduction of stay cable resonant vibration method. A physical laboratory model of the footbridge was built in compliance with dimensional analysis on a scale of 1:10. Operational Modal Analysis (OMA) method was applied to identifying modal characteristic of a footbridge model.
9
Content available remote Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC
PL
Zastosowanie kompozytowych siłowników piezoelektrycznych MFC tworzy nowe możliwości w zakresie poprawy jakości pracy podzespołów mechanicznych. Opisane badania dotyczą wykorzystania takich siłowników do redukcji drgań belki wysięgnikowej. Dla takiej belki, z przytwierdzonym siłownikiem MFC, przedstawiono i omówiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Są one ukierunkowane na ocenę redukcji drgań uzyskanych dla określonych algorytmów regulacji. W konkluzji wskazano pozytywne i negatywne rezultaty oraz sformułowano kierunki przyszłych badań.
EN
Application of MFC piezoelectric actuators offers new possibilities of quality improvement in the operation of mechanical systems. This study addresses the use of such actuators in the reduction of vibrations of a cantilever beam. It presents the simulation and laboratory results for such a beam, operating with an attached MFC actuator. The research is focused on the evaluation of vibration reduction by means of certain control algorithms. The conclusions show the successful and negative results and outline future investigations.
PL
W artykule, została podjęta analiza efektywności przeprowadzonej modernizacji pod względem poprawy wskaźników drgań mechanicznych. Ma ona na celu sprawdzenie, czy w trakcie prowadzenia modernizacji wagonów tramwajowych, dba się o przyszły komfort pasażerów. Całokształt prac polegał na wykonaniu badań narażenia na drgania pasażera w przedziale pasażerskim wagonów Tatra RT6N1 - przed modernizacją, oraz Modertrans RT6 MF06 AC - po modernizacji i następnie wzajemnym ich porównaniu celem wskazania szczególnych różnic między generowanymi drganiami rozpatrzonymi w trzech osiach X, Y, Z oraz dla dwóch różnych przypadków: pasażer siedzący, pasażer stojący. Dokonano sprawdzenia czy rzeczywistość jest zgodna z subiektywnymi odczuciami pasażerów. W trakcie prowadzenia badań nie zagłębiono się w aspekty typowo eksploatacyjne jednakże sam pomiar drgań, które są wymiernym wskaźnikiem narażenia człowieka na utratę zdrowia, oraz ich późniejsza analiza pozwoliła dokonać oceny przeprowadzonej modernizacji.
EN
The article concerns an analysis modernization effectiveness in respect of improving the indicators of mechanical vibrations. It aims to determine, whether in case of the modernization of trams, care about the passenger comfort. The whole of the work consisted in research of exposure to vibration in the passenger compartment Tatra RT6N1 - before modernization, and Modertrans RT6 MF06 AC - after modernization and then compared to each other to identify their specific differences between the vibration generated in three axes X, Y, Z and for two different cases: passenger sitting, and passenger standing. There have been a reality check that is consistent with the subjective feelings of the passengers.
11
Content available Active reduction of vibration of mechatronic systems
EN
In the work presented methods of reduction of vibration of mechanical systems using active elements, as well as examples of the implementation of the active reduction of vibration. Also presents a structural-parametric synthesis, which is defined as the design of active mechanical systems with specific requirements. These requirements apply to the value of the frequency of vibration of these systems. Presented at work considerations relate to illustrate the possible implementation of the physical elements of active using electrical components. In the active subsystems can also be used elements in other environments. To examine their effectiveness should be obtained analysis and check what are the interactions subsystems on the primary system.
PL
W pracy zaprezentowano metody redukcji drgań układów mechanicznych przy użyciu elementów aktywnych, jak również przykłady realizacji aktywnej redukcji drgań. Przedstawiono również syntezę strukturalno-parametryczna, która rozumiana jest jako projektowanie aktywnych układów mechanicznych o żądanych wymaganiach. Wymagania te dotyczą wartości częstości drgań tych układów. Przedstawione w pracy rozważania dotyczą zilustrowania możliwych realizacji fizycznych elementów aktywnych przy użyciu elementów elektrycznych. W podukładach aktywnych można stosować również elementy z innych środowisk. Aby zbadać ich skuteczność należy dokonać analizy otrzymanych układów oraz sprawdzić jakie są wzajemne oddziaływania podukładów na układ podstawowy.
EN
The paper deals with vibration of the beam with a system of the translational-rotational dynamic vibration absorbers attached. The beam is subjected to the distributed and concentrated harmonic excitation forces. Assuming small and linear vibration, an analytical Euler-Bernoulli model is applied and the solution to the problem is found with the use of Fourier method. Performing time-Laplace transformation the displacement amplitude of arbitrary point of the beam may be written in the frequency domain. The aim of the paper is to investigate the improvement of the efficiency of the translational-rotational absorbers compared with the translational ones in global vibration control problems. As an example reduction of the kinetic energy of the host structure is considered. Numerical simulations shows a considerable improvement of vibration reduction when the translational-rotational absorbers are utilized.
13
Content available Distributed dynamic vibration absorber in beam
EN
The paper deals with forced vibration of Euler-Bernoulli beam with variable cross-section equipped with a distributed dynamic absorber. The beam is subjected to the concentrated and distributed harmonic excitations. The problem is solved using Galerkin’s method and Lagrange’s equations. Performing time-Laplace transformation the displacement amplitude of arbitrary point of the beam may be written in the frequency domain. The aim of the paper is to find the effectiveness of the distributed vibration absorbers in beams. As an example numerical results of vibration reduction in wind turbine’s tower are presented.
PL
W artykule omówiono wybrane, obecnie dostępne aktywne metody redukcji drgań i hałasu w transporcie szynowym i kołowym.Omówiono związek pomiędzy wytwarzaniem hałasu i wibracji w pewnych zakresach częstotliwości, w zależności od prędkości pojazdu szynowego. W artykule przedstawiono analizę techniczną różnych rodzajów aktywnych rozwiązań dla ochrony od drgań i hałasu w transportu kolejowym i transporcie kołowym.
EN
The article presents selected, now available active vibroacoustic protections. Discussed the relationship between the generation of noise and vibration in certain frequency bands, depending on the speed. The paper presents a technical analysis of various types of active solutions for noise and vibration protection as the examples of rail transport and wheel transport.
PL
Przejazdy maszyn roboczych po trudnym terenie są przyczyną pojawienia się cyklicznych przechyłów maszyny, negatywnie pływających na poziom koncentracji operatora. Zaproponowano układ aktywnego zawieszenia kabiny, którego zadaniem jest redukcja drgań niskiej częstotliwości w pięciu stopniach swobody. Mechanizm wykonawczy rozpatrywanego układu składa się z platformy podłączonej wahaczami do ramy maszyny. Platforma, na której znajduje się kabina, poruszana jest napędami hydraulicznymi wyposażonymi w sterowniki. Pomiary przestrzennego ruchu ramy maszyny oraz założony ruch kabiny są podstawą do obliczeń w czasie rzeczywistym wartości chwilowych prędkości napędów. Obliczenia zawierają rozwiązanie zadania prostego i odwrotnego kinematyki mechanizmu zawieszenia oraz rozwiązanie zadania odwrotnego dynamiki. Zaproponowano model napędu hydraulicznego z uwzględnieniem siły tarcia. Symulacje pracy aktywnego zawieszenia kabiny wykazały ilościowy wpływ zwłoki czasowej zadziałania napędów na jakość i zakres efektywnej pracy zawieszenia.
EN
Heavy duty machine journey in difficult terrain is causes the appearance of the cyclic machine tilts. It has negative effect on the level of the operator concentration. Active cabin suspension system was Proposed, whose task is to reduce low-frequency vibrations in five degrees of freedom. Enforcement mechanism of the considered system consists of a platform connected by rocker arms to the machine frame. Platform, on which the cabin are located is moved by hydraulic drives equipped with drivers. Measurements of the spatial movement of the machine frame and the planned movement of the cab is the basis for the momentary drives speed calculation in real time. The calculations include the solution of simple and inverse kinematics tasks of a suspension mechanism and solution of the inverse dynamics task. Proposed drive model taking into account the hydraulic frictional force. Simulation of the active cab suspension has shown an quantitative impact drives response time delay on the quality and range of effective suspension work.
16
Content available remote Pasywna redukcja drgań układu do żądanej wartości amplitudy
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania elementów tłumiących drgania, rozpatrywanej klasy układów mechanicznych, do żądanej wartości amplitudy. Prezentowaną metodę można zaliczyć do metod pasywnej redukcji drgań układów mechanicznych. Układy poddane pasywnej redukcji są układami otrzymanymi na drodze identyfikacji charakterystyki dynamicznej. Identyfikacja strukturalna i parametryczna przeprowadzona została przy wykorzystaniu metod syntezy rozkładu charakterystyki dynamicznej w postaci sztywności lub podatności.
PL
Procesy dynamiczne zachodzące w układach napędowych maszyn związane są z występowaniem drgań w układzie. Mają one bezpośredni wpływ na emitowany hałas, wytrzymałość zmęczeniową, sterowalność i stabilność. Dlatego jednym z podstawowych kryteriów stosowanych w projektowaniu współczesnych konstrukcji mechanicznych, są właściwości dynamiczne konstrukcji opisywane w postaci częstotliwościowych funkcji przejścia. Ich znajomość pozwala uniknąć pracy układu w strefach rezonansowych, które mogą wpłynąć na trwałość i prawidłowe działanie urządzenia. Identyfikacja strukturalna i parametryczna układów ze względu na własności dynamiczne maszyny jest jedną z metod zwiększenia jej trwałości i niezawodności. Zadanie to może być zrealizowane przy wykorzystaniu algorytmów syntezy biernej i czynnej. W pracy zaprezentowana zostanie metoda wyznaczenia struktury i parametrów dynamicznych układów napędowych maszyn przy wykorzystaniu algorytmu syntezy czynnej. Metoda ta umożliwia taki dobór parametrów układu oraz siły sterującej, aby w danych warunkach pracy uzyskać obciążenia w granicach nominalnych.
PL
W inteligentnych budynkach przemysłowych wentylatory znajdują bardzo szerokie zastosowanie w układach wentylacyjnych oraz transporcie pneumatycznym. W przypadku pracy w środowisku o wysokim zapyleniu istnieje ryzyko pojawienia się uszkodzenia wentylatora. Na skutek nierównomiernego osadzenia się pyłów na łopatach wentylatora powstaje niewyważenie, które powoduje drgania wirnika. Dla dalszego bezpiecznego działania maszyny należy zatrzymać jej pracę w celu oczyszczenia łopat. Tego typu konserwacja urządzenia pozwoli na redukcję jego drgań i uniknięcie jego uszkodzenia. Niestety jest to kosztowna i czasochłonna operacja, która z powodzeniem mogłaby być odsunięta w czasie aż do planowego serwisu urządzenia, pod warunkiem wykorzystania układu do automatycznego wyważania wentylatora. W artykule opisano układ do redukcji drgań maszyn wirujących poprzez ich automatyczne wyważanie. Przedstawiono projekt tarczy korekcyjnej, wewnątrz której znajdują się komory magazynujące płyn hydrauliczny, pełniący rolę masy korekcyjnej.
EN
Industrial fans are widely used in air-conditioning and air transport in intelligent buildings. Working in an environment with a lot of dust will bring a high risk of damage to the fan. Not symmetric deposition of dust on the fan blades can create an imbalance of the rotor that causes vibration. It is necessary to stop its work and clean the blades often to keep safe operation of the machine. This type of maintenance work will reduce the vibration and prevent damage. Unfortunately, this is a costly and time-consuming operation. We can get similar results without those disadvantages when it will be used a system for automatically balancing of the fan. This paper describes a system for reduction of vibration for rotating machinery by its automatic balancing. It was presented design of correction disc, within which there are hydraulic chamber for fluid storage as a correction mass.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze metody kontroli drgań mostów o długich przęsłach wywołanych wiatrem. Dokonano krótkiego przeglądu mostów pod kątem zmian kształtu i wysokości dźwigara wraz ze zwiększającą się ich rozpiętością. Omówiono rodzaje wzbudzeń powstające przy oddziaływaniu wiatru na konstrukcję mostową, aby móc wskazać sposoby ich redukcji. Szczególną uwagę zwrócono na obniżenie poziomu drgań kabli poprzez zmianę jego kształtu, zmianę układu kabli. Aby uzmysłowić skalę stosowania metod redukujących wpływy dynamiczne pochodzące od działania wiatru, podano przykłady jednych z najdłuższych na świecie mostów wiszących i podwieszanych.
EN
In this paper arc presented I he most important wind-induced vibration control methods of the long span-bridges. It is performed a review of shapes of girder bridges which change with the span of bridge. II is discussed response of a long-span bridge to various wind-induced aerodynamic phenomena and is shown the means for its reduction. It is noticed the reduction of vibration level of cable by change cable shape, rearranging the cables. It is given the examples of the longest span suspension and cable-stayed bridges in the world to illustrate (he scale of applying of wind-induced vibration control methods.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, a następnie wybrane, kluczowe szczegóły budowy systemu kontrolno-pomiarowo-symulacyjnego czasu rzeczywistego. System ten znajduje zastosowanie w badaniach metod aktywnej redukcji drgań. Zamieszczono przykłady rezultatów badań obrazujące możliwości zastosowania systemu. Dzięki systemowi uzyskano również możliwość szybszego prototypowania algorytmów sterowania oraz obniżono koszty badań.
EN
One of the important problems that may be encountered during milling operations are tool-workpiece relative vibrations [1]. There are many methods of their reduction, particularly including active ones [1-10]. In the paper, an idea of a real time control, measurement and simulation system utilised for studies on active vibration control is presented and its selected key elements are described. The system is based on the PXI platform and is programmed in LabView RT environment (Figs. 1, 2).The organisation of the main control loops in control programs is described in detail (Fig. 3). In order to generate a force acting on the plate, one or two pizeoactutators are used (Fig. 4). They allow not only actively reducing but also exciting vibrations, which are used in Hardware-in-the-Loop (HIL) simulations. In this approach some parts of the controlled system (i.e. cutting process) are simulated, while the others are real (i.e. machined plate). This reduces the time of control law prototyping and testing significantly. It also reduces research costs as there is less need for performing experiments on a real milling centre. The presented system allows measuring vibrations, calculating a control signal for actuators and performing HIL simulations with the same hardware and software. The presented examples of the results obtained thanks to the system (Figs. 5-7) show its versatility and effectiveness. This confirms that the initial idea and chosen programming solutions are correct.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.