Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reducer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Befared SA: w poszukiwaniu. Industry 4.0 w polskich MŚP
PL
Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw od lat stanowią trzon polskiej gospodarki. Zakres i branża ich działalności są bardzo zróżnicowane, jednak niezależnie od tego spora grupa producentów odnalazła swoją niszę rynkową w tworzeniu rozwiązań dokładnie dopasowanych do potrzeb klienta.
PL
Sercem każdego systemu transportowego jest jego układ napędowy, którego bezawaryjna praca oraz właściwa żywotność są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania danego przenośnika czy też maszyny. W szczególnych przypadkach awaria jednego napędu w głównym ciągu transportowym może spowodować przestój całego zakładu oraz wielotysięczne straty dla firmy. Stąd też należy zwracać dużą uwagę zarówno na właściwy dobór, jak i serwis przekładni podczas ich użytkowania.
EN
The „heart” of any transportation system is its drive system, whose failure-free operation and proper lifespan are crucial to the proper functioning of a conveyor or machine. In specific cases, a breakdown of one drive in the main transportation line can cause an outage of an entire plant, and thousand-zloty loss for a company. Hence, attention should be paid to the proper selection and service of a transmission during its use.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie aplikacji komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich w procesie budowy reduktora. Zaprezentowano współpracujące ze sobą programy, które znacząco wpływają na jakość produktu i skrócenie procesu jego wytworzenia. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych obliczeń elementy przekładni zostały wytworzone za pomocą oprogramowania GearTeq. Elementy te przeniesiono do programu SolidEdge, w którym zamodelowano obudowę i dokonano złożenia poszczególnych części. Analizę obliczeniową MES przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska Ansys 14 Workbench.
EN
The article presents an analysis on the use of the application of computer- aided design and engineering calculation in the process of the design of reducer. Presented the influence of programs that can work together affecting significantly the quality of the product and shorten the process of its production. Gearbox components based on previously calculations were generated using software GearTeq. Generated gearbox components have been moved to the Solid Edge software, where successively were developed and finally assembly of whole reducer were made. Computational analysis was performed with the use of MES environment Ansys 14 Workbench.
4
Content available Prediction of pumping units reducers' resource
EN
Periodic monitoring of pumping units reducer vibration allow for a prediction of its full or residual resource to the next repair, which can be estimated on the basis of extrapolation methods and classification . Considering these two methods, we can say that the advantage extrapolation method has its accuracy and the possibility of adaptation to each specific gear, and the disadvantages include its complexity and the need to respect the conditions of constant change over time the vibration characteristics of the selected gear by law. In the application of classification method, which is simple, you need to process a certain amount of statistical data derived from the operation of machines, swing or perform experiments on a special stand that is relatively complex. In addition, the practice shows that the use of statistical techniques often makes accurate predictions due to the large gap modes of machines, swing and various properties of the pumped wells product, so the decision was made in solving this problem use the method of construction and extrapolation of time trend change of gear operating parameters. In Borislav CBPC the diagnostic examination of a number of reducers RN -2300 were conducted and the optimal level of vibration determined, whereby it can be concluded the qualitative repair of this type of gear . Some sensors during testing were installed on the gear housing near the output shaft. The average frequency of rotation of the input shaft gear was during vibroobservations was obtained respectively: /vh = 3.9 Hz and /vh = 3.53 Hz. Processing of the results was conducted by software MathCAD. Acceptable level of vibration that is recommended by standard GOST ISO 8579-2-2002 for gear RN -2300 is 8.3 mm / s, which can be used to determine its suitability for further exploitation . According to calculations conducted by an appropriate method the acceptable level of vibration above mentioned gear is 3.1 mm / s. These valid values are in good agreement with the experimental values and have a lower level compared to the standard recommendations. According to conducted researches the curve of resource prediction for gear of pumping unit has been plotted. Thus, the expected service life of the gear RN -2300 of pumping unit will be approximately 36-38 thousand hours.
EN
Diagnostic model of pumping unit reducer is designed for the construction and analysis of algorithms by diagnosing formalized methods. The using of the diagnostic model allows us to ease and formalize decisions on the diagnostic problem. For the synthesis of algorithm for diagnosing the functional-logical model has been selected, which allows to consider the links between individual elements and assemblies of the reducer by simple means and consider the impact of these items on measuring diagnostic features. For a more detailed study of processes occurring in the gearbox of pumping unit, and facilitate the development of its diagnostic model, a functional diagram of reducing gear was built. Diagnostic logic model will help to establish and classify defects in development, to determine the direction of their development and cause-effect relationship with other defects.
PL
Diagnostyczny model reduktora jednostki pomp zaprojektowano w celu zbudowania i przeanalizowania algorytmów za pomocą metod formalnych. Wykorzystanie modelu diagnostycznego ułatwia i formalizuje proces decyzyjny w kwestiach diagnostyki. W celu scalenia algorytmu diagnostycznego zastosowano model funkcjonalno-logiczny umożliwiający przeanalizowanie powiązań między poszczególnymi elementami a zestawami reduktora za pomocą prostych środków oraz rozważenie wpływu tych elementów na pomiar cech diagnostycznych. W celu umożliwienia bardziej szczegółowych badań procesów występujących w skrzyni przekładniowej jednostki pomp oraz w celu opracowania modelu diagnostycznego stworzono funkcjonalny schemat przekładni redukcyjnej. Logiczny model diagnostyczny pozwoli ustalić i sklasyfikować pojawiające się uszkodzenia, określić ich kierunek rozwoju oraz mechanizmy przyczynowo-skutkowe z innymi uszkodzeniami.
PL
W powyższym artykule omówiono metody ograniczania emisji tlenków azotu w spalinach zawierających nadmiar tlenu. Opisano selektywną katalityczną redukcję NOx z wykorzystaniem jako reduktorów amoniaku i węglowodorów. Omówiono budowę układów dostarczania reduktora do spalin, przebieg procesów redukcji, oraz perspektywy rozwoju każdej z opisanych metod w świetle obowiązujących oraz planowanych norm emisji spalin.
EN
This article discusses methods to reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gases containing excess oxygen. It describes the selective catalytic reduction of NOx using ammonia as a reducing agent and hydrocarbons. It discusses the construction of systems which provide reductant to the exhaust gas, reduction processes and prospects for each of the methods described in the light of existing and proposed emission standards.
7
Content available remote Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne korpusów reduktorów zębatych
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady konstrukcji skrzyń-korpusów reduktorów zębatych w aspekcie problemów konstrukcyjno-technicznych związanych z ich wytwarzaniem. Jednym z zasadniczych czynników technologicznych występujących w rozpatrywanych konstrukcjach reduktorów jest ułożenie płaszczyzn podziału w korpusie i związana z tym sztywność konstrukcji korpusu.
EN
In the paper, the chosen examples of the reducer housing construction have been presented. The aim of analysis was to examine the flow of the materials in the manufacturing process. One of the basic technological factors in typical reducer's housing is the positioning of the dividing planes in the housing and the subsequent stiffness of the whole construction.
PL
Publikacja ta przybliży czytelnikowi rozwiązania konstrukcyjne stosowane w reduktorach przekładni głównych stosowanych w śmigłowcach konstruowanych w Europie wschodniej. Publikacja prezentuje schematy kinematyczne oraz podstawowe informacje o warunkach pracy reduktorów na wybranych przykładach.
EN
This article presents designs of main gearboxes applied in helicopter transmission developed in Eastern Europe. The paper presents kinematical schemes, and basic information of operating conditions for selected helicopters.
PL
Krajowe pirometalurgiczne technologie otrzymywania cynku i ołowiu zarówno w procesie ISP jak i technologie przerobu surowców wtórnych, opierają się na procesach redukcyjnych. Najczęściej wykorzystywanym reduktorem jest antracyt. Ostatnie lata wskazują na sukcesywny wzrost cen koksu na światowych rynkach, powodowany głównie konsumpcją tego surowca przez rynek chiński. Może to powodować wzrost zainteresowania alternatywnymi materiałami węglonośnymi, które pozwolą na częściowe lub całkowite zastąpienie tradycyjnego reduktora. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów technologicznych, pozwoli to na obniżenie kosztów produkcji tych metali. W krajowych zakładach przemysłu chemicznego wśród wielu odpadów powstają takie, które zawierają w sobie znaczne ilości węgla, wspomnieć tu można między innymi sadzę, która jest produktem ubocznym w zakładach azotowych. Istnieje także wiele odpadów powstających w trakcie produkcji żelaza i stali oraz z produkcji węgla, których zastosowanie w procesach metalurgicznych wydaje się możliwe. Z tego też powodu wskazane jest zbadanie możliwości zastosowania odpadowych surowców węglonośnych w przemysłowych procesach przerobu wtórnych surowców metali nieżelaznych stosowanych w polskich zakładach.
EN
The National pyrometallurgical technologies of receiving zinc and lead as well as ISP process and technologies of recasting recycling materials base on reduction processes. Among the most frequently used agents are coke and anthracite. Recent years point out that there has been successive growth of coke prices on the world market caused by the consumption of this raw material mainly by Chinese market. Such a situation may lead to increasing interest in optional carboniferous materials, which could let to partial or even complete replacement of traditional reducer. It would allow to lower production costs of these metals with proper parameters remained. In domestic chemical industry factories among a large amount of waste emerge for example soot - refuse which contains considerable amounts of carbon, and which is a by-product in nitrogen plants. Moreover, there exist a lot of refuse which arise during the production and the usage of which seems to be possible, for example iron, steel and coal. Because of this fact, it is suggested to study capabilities of using recycling materials in waste raw materials processing on non-ferrous metals used in Polish plants.
11
Content available remote Poszerzona oferta typoszeregu reduktorów i motoreduktorów firmy BEFARED SA
PL
Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED SA kilka lat temu zaoferowała nowy typoszereg „H” reduktorów i motoreduktorów. Obecnie typoszereg „H” jest już sprawdzony jako uniwersalny, bezawaryjny napęd dobrze oceniany przez klientów. Projekt typoszeregu „H” został w całości opracowany w systemie CAD wspartym szeregiem programów obliczeniowych, bazujących na wynikach kompleksowych badań prowadzonych w sposób ciągły na własnych stanowiskach badawczych.
12
Content available remote Grupowa obróbka korpusów
PL
Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED w Bielsku-Białej posiada długoletnią tradycję i doświadczenie w produkcji napędów. Stale unowocześniamy nasze wyroby tak, aby spełniały zmieniające się standardy i rosnące oczekiwania rynku. BEFARED SA posiada wdrożony system zarządzania jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2001. Zarządzanie jakością jest konsekwentnie realizowane według odpowiednich norm.
EN
Reducers using primary noise mufflers (inside and behind a reducer, inside a pipeline system). Secondary means: on a pipeline system, inside a building or a container, in the station's area.
14
Content available remote BB Line - nowe wzornictwo motoreduktorów z BEFAREDU
PL
Wzornictwo przemysłowe (Industrial Design) jest pojęciem, które po dziesięciu latach gospodarki rynkowej w Polsce nie wymaga już szczególnego objaśniania. Bezpowrotnie zniknęły ze sklepów nieporadne buble, które z braku alternatywy zmuszeni byliśmy kupować, często wyczekując w kolejkach na "rzucenie towaru". Tylko łowcy kuriozów lub ludzie tęsknie wspominający utraconą młodość kupiliby teraz nieśmiertelną Syrenkę lub Trabanta. O ile projektowanie samochodów, mebli lub sprzętów gospodarstwa domowego jest rzeczą oczywistą, to w przemyśle maszynowym sprawa nie jest tak prosta.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.