Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1648

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat baterii wtórnych litowo-jonowych. Przedstawiono budowę i skład chemiczny baterii litowo-jonowych, a także ich poszczególne rodzaje na podstawie użytego materiału katodowego. W niniejszym artykule zawarto informacje na temat kształtującego się europejskiego rynku w zakresie produkcji baterii, w szczególności powstawania nowych inwestycji w Polsce. Ponadto scharakteryzowano możliwości jakie można osiągnąć w zakresie recyklingu baterii wtórnych.
EN
Paper presented a basic information about secondary lithium batteries. It includes the information about the construction and chemical composition of lithium batteries, as well as individual types based on the cathode material used. The article provides information on the emerging European market in their production, in particular the emergence of the new investments in Poland. In addition, the possibilities that can be achieved in the field of recycling have been characterized.
PL
Srebro pozyskiwane jest z rud oraz odzyskiwane w procesach recyklingu. Duża zawartość cennego metalu znajduje się w odpadach po obróbce wytworzonych produktów ze srebra. W pracy przedstawiono metodę odzysku srebra z pyłów polerskich poprzez ich przetopienie. Dodanie odpowiedniego topnika gwarantuje większy uzysk srebra podczas procesu. Do badań zastosowano w celu porównania azotan sodu, krzemionkę oraz boraks.
EN
Silver is obtained from ores and recovered in recycling processes. A high content of precious metal is found in the waste from the treatment of silver products. The paper presents a method of silver recovery from polishing dusts by melting them. Adding the appropriate flux guarantees greater silver yield during the process. Sodium nitrate, silica and borax were used for comparison.
PL
W artykule przedstawiono historię pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego oraz jej różne definicje. Scharakteryzowano grupę odpadów wielomateriałowych, w tym odpady opakowaniowe, samochodowe oraz kompozyty wzmacniane włóknami. Zaprezentowano przegląd metod przetwarzania i odzysku odpadów wielomateriałowych.
EN
The paper includes the information on the history of the circular economy, as well as it’s definitions. The multimaterial waste is characterized, as well as packaging and vehicle waste and the fiber-reinforced composites. The methods for the recovery and processing od multimaterial waste are presented.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Przemysł opakowaniowy stoi przed wyzwaniem transformacji gospodarczej w kierunku modelu cyrkularnego, który obejmuje aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Powstają przepisy unijne, które nakładają nowe restrykcje, szczególnie w zakresie produkcji jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) jest konsekwencją tzw. strategii dla tworzyw, przy czym wcześniej prowadzono prace nad pakietem propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Redukcja ilości powstających odpadów, często nieprzydatnych do recyklingu, wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań w ramach długofalowej polityki kraju – edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów, skutecznego recyklingu i ekoprojektowania. Ważną kwestią jest podejmowanie decyzji, już we wstępnej fazie projektowania, które uwzględnią wymagania ochrony środowiska w całym cyklu życia produktu. Wśród rekomendowanych rozwiązań są m.in.: minimalizacja zużycia materiałów/energii, wydłużenie czasu życia produktu, umożliwienie łatwego demontażu, redukcja złożoności materiałowej czy stosowanie materiałów nadających się do recyklingu bądź odzyskiwanych z odpadów.
EN
The packaging industry is facing the challenge of an economic transformation to a circular model that encompasses environmental protection and sustainable development aspects. There are created the EU regulations, that impose new restrictions, especially in the field of the production of single-use plastic packaging. The SUP Directive (Single-Use Plastics) is a consequence of the so-called strategy for plastics, with previous work on the circular economy (CE) and extended producer responsibility (EPR) in packaging. Reducing the amount of generated waste, often useless for recycling, requires the implementation of comprehensive solutions such as being a part of the country’s long-term policy – environmental education, waste collecting system, effective recycling and eco-design. An important matter is to make decisions, already in the initial design phase, that take into account environmental protection requirements throughout the whole product life cycle. The recommended solutions include, among others, minimizing material/ energy usage, extending product life cycle, easy to disassemble, reducing material complexity or using recyclable/recykled materials.
PL
Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została powołana w listopadzie 2000 r. jako własna inicjatywa branży, aby monitorować postępy w osiąganiu wyższych celów w zakresie recyklingu papieru. Cele te są określone w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru, opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. i od tego czasu odnawianej co pięć lat. Obecny cel, określony w deklaracji na lata 2016-2020, to 74%.
PL
Unia Europejska planuje od 1 stycznia 2021 r. wprowadzić „podatek od plastiku”. Kraje członkowskie zapłacą za każdy kilogram odpadów z tworzyw sztucznych, który nie zostanie poddany recyklingowi. Szacuje się, że koszty, które poniesie Polska z tego tytułu, wyniosą ponad 400 mln euro rocznie. Kto sfinansuje te koszty? Tego, póki co, nie wiadomo.
PL
Samorządy podwyższają ceny opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Niektóre robią to po raz drugi w ciągu kilkunastu miesięcy. Radykalne wzrosty nierzadko podwajają dotychczasowe stawki. W sprawie przyczyn podwyżek oraz proponowanych rozwiązań mających na celu zatrzymanie tego zjawiska rozgorzał spór.
PL
Zmiany przepisów nie tylko przyczyniły do zwiększenia poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu, ale też jeszcze bardziej podniosły koszty gospodarowania odpadami. Tymczasem przedstawiciele branży i samorządów wciąż czekają na ważne dla nich przepisy i z niepokojem obserwują sytuację na rynku surowców wtórnych.
PL
Ile miałaby wynosić kaucja? Z punktu widzenia organizatorów systemu kaucyjnego, samorządów i gospodarujących odpadami to kwestia wtórna. Znacznie ważniejszą jest podzielenie obowiązków między wytwórcami, handlem, przetwórcami i recyklerami. Nie ulega wątpliwości, że na systemie kaucyjnym ktoś zyska, ale także ktoś straci.
PL
Przedstawiciele samorządów, właściciele instalacji przetwarzania odpadów, recyklerzy, ale także przedstawiciele producentów wprowadzających opakowania na rynek wyczekują szybkiego uchwalenia przepisów implementujących dyrektywę unijną, obejmującą rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Na miesiąc przed planowaną datą ich przyjęcia już wiemy: ROP w Polsce się opóźni.
PL
W styczniu odbyła się druga runda ministerialnych (pre)konsultacji w sprawie wdrożenia w Polsce przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jednak oprócz zapewnień, że interesariusze są gotowi na wprowadzenie ROP, chętni do współpracy i otwarci na propozycje, pojawia się też obawa, że tak naprawdę wszyscy drepczą w miejscu.
PL
Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami za 2019 r. po raz pierwszy jest realizowana elektronicznie. Tymczasem użytkownicy nadal zgłaszają swoje uwagi do funkcjonowania systemu BDO, dostrzegając też jego mankamenty. Na ile ich obawy są uzasadnione? I czy BDO rzeczywiście działa jako narzędzie walki z szarą strefą?
PL
Ilość odpadów selektywnie zbieranych do żółtego pojemnika systematycznie rośnie. Mimo iż mieszkańcy są coraz bardziej świadomi tego, co powinno w nim się znaleźć, to wciąż trafiają tam rozmaite odpady, często tylko przypominające tworzywa sztuczne lub metale, a z pewnością nie opakowania. W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie przeanalizowano, co dokładnie znajduje się w żółtych workach.
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.