Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reconstruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The article describes the unique experience of the reconstruction of the Trinity Church (with the New Martyrs side-altar) in the Goretovo village, based in Mozhaisk area (nearby of the Moscow region). The author demonstrates a non-standard, innovative approach of the abandoned Church revitalization, which manifested in the method of the lost volume reconstruction and the new system organization of painting and decorating. The experience of the reconstruction of the Goretovo Church is useful in terms of understanding the complex relationship of creative freedom, the canonical framework and conservation standards.
PL
Przebudowa szybu Paderewski jest projektem niecodziennym. Konstrukcja musiała zostać dostosowana do specyficznych warunków otoczenia. Typowe rozwiązania często nie miały zastosowania i konieczne było szukanie nowych rozwiązań oraz łączenie kompetencji branży górniczej i budowlanej.
EN
The reconstruction of the Paderewski shaft is an unusual project. The structure had to be adjusted to the specific conditions of the environment. Typical solutions were often not applicable and therefore it was necessary to seek new solutions and combine the competences of the mining and construction industries.
EN
In this paper, we propose two strategies of reducing the amount of data needed for binary tomographic reconstructions. We study how the direction dependency changes by reducing the resolution of an image and we point out how to specify the most informative angles for the original image using its downscaled version. We also show how to predict the final acceptable resolution. Applications of the proposed strategies are also mentioned.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości zastosowania logiki rozmytej i systemów ekspertowych w procesie doboru najlepszej metody rozwiązania problemu rekonstrukcji rezystancji kwadratowych siatek rezystorów. Bazując na badaniach skuteczności algorytmów rekonstrukcji oraz oprogramowaniu Fuzzy Logic Toolbox opracowano system pozwalający na wskazanie najlepszej metody odtwarzania parametrów siatki w zależności od ustalonych kryteriów, takich jak np. najkrótszy czas obliczeń czy najwyższa dokładność.
EN
This paper describes simulation tests of the effectiveness of numerical algorithms for reconstruction of resistances in square resistive grids. Both metaheuristic and optimization algorithms based on defined objective function, as well as analytical algorithm is analyzed. Authors propose an application allowing to choose a best method for a given conditions, based on fuzzy logic and expert systems.
PL
Nowozelandzki teatr „Isaac Theatre Royal” to duchowe serce sceny artystycznej miasta Christchurch i całego regionu Canterbury. W teatrze tym od ponad wieku odbywają się widowiskowe spektakle cenionych na całym świecie artystów. W 2011 roku podczas bardzo poważnego trzęsienia ziemi obiekt poniósł znaczne szkody, a audytorium i foyer zostały uznane za nienaprawialne w ich pierwotnej formie, głównie ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia. Podczas kilku lat prac budowlanych i renowacyjnych prawie wszystkie elementy obiektu i jego wyposażenia o znacznej wartości kulturowej udało się uratować i wybudować ponownie. Projekt odbudowy umożliwił przebudowanie teatru zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi oraz bieżącą najlepszą praktyką teatralną, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowej i niewątpliwego uroku. W artykule przedstawiono historię obiektu, przyczyny i skutki katastrofy oraz proces odbudowy i efekt końcowy.
EN
The New Zealand theatre “Isaac Theatre Royal” is the spiritual heart of the art scene of the city of Christchurch and the entire Canterbury region. In this theatre, spectacular performances of artists valued all over the world have been taking place for over a century. In 2011, during a very serious earthquake, the facility suffered considerable damage, and the auditorium and foyer were considered irreparable in their original form, mainly due to the danger of collapse. During several years of construction and renovation work, almost all elements of the facility and its equipment of considerable cultural value were saved and rebuilt. The reconstruction project made it possible to rebuild the theatre in accordance with the latest technical requirements and current best theatre practice, while maintaining cultural value and undoubted charm. The article presents the history of the object, causes and effects of the disaster as well as the reconstruction process and the final effect.
PL
Dziedzictwo kulturowe wymaga czytelnej projekcji w świadomości społeczeństwa i indywidualnego odbiorcy, czyli takiej ekspozycji, która pozwala na interpretację przeszłości w oparciu o czytelną granicę pomiędzy autentyzmem materii a naukowo budowanym „modelem historycznej rzeczywistości”. Sposoby eksponowania zabytków archeologii podlegają ciągłemu rozwojowi i ewolucji. Najbardziej zauważalny proces ewolucji w kształtowaniu owych ekspozycji można zaobserwować pośród najdłużej działających parków archeologicznych w Europie.
EN
Cultural heritage requires a legible projection in the conscious of both society and individuals, an exposition that makes it possible to interpret the past on the basis of a clear line drawn between the authenticity of matter and an academically built “model of historical reality”. Methods of exhibiting archaeological artefacts constantly develop and evolve. The most clearly observable process of evolution in the shaping of these exhibitions can be observed among European archaeological parks that have been active the longest.
PL
W artykule przedstawiono przebieg działań ratunkowych po wystąpieniu katastrofy budowlanej w obiekcie zabytkowym oraz związane z nimi trudności i zagrożenia. Dla zobrazowania procedury postępowania posłużono się przykładem katastrofy budowlanej, jaka wydarzyła się w czerwcu 2018 r. w średniowiecznym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich (woj. opolskie).
EN
The article presents the course of rescue operations after the occurrence of a construction disaster in a historic building and the related difficulties and threats. To illustrate the procedure, an example was used – a construction disaster that happened in June 2018 in the medieval church St. George in Hajduki Nyskie (Opole Voivodeship).
8
Content available Dwór w Burbiszkach. Problemy i metody rewitalizacji
PL
Problem rewitalizacji dworów, zamków i pałaców jest podejmowany od lat zarówno w teorii, jak i w konserwatorskiej praktyce. Artykuł niniejszy referuje skomplikowane dzieje dużego dworu w dawnym województwie wileńskim, jego znaczące przebudowy i zmiany funkcji. Kilka lat temu dwór odrestaurowano, a nowe wyposażenie wnętrz jest spektakularnym przykładem autorskiej kreacji konserwatorskiej.
EN
The problem of revitalisation of mansions, castles and palaces has been undertaken for years both in theory and in conservation practice. This paper presents the complicated history of a large manor house in the former Vilnius Province, its significant reconstruction and function changes. A few years ago, the manor was restored and the new interior furnishings are a spectacular example of a conservation creation.
EN
This article describes three reconstruction designs for the Eagle Pavilion (Pawilon pod Orłem, trans. by author) developed by three architects at different moments in history and created using different methods in accordance with the technical means available at the time. The article presents a comparative analysis of the methodologies applied with these designs with regard to the context of the historical accuracy of reconstruction. In the conclusion of the article, I refer to the dilemmas related to the justification of restoring historical objects understood as the reconstruction of historical space, as well as the risks of conveying improper meaning that bears the appearance of authenticity.
PL
Przedmiotem artykułu są trzy projekty rekonstrukcji Pawilonu pod Orłem, opracowane przez trzech architektów w różnych przedziałach czasowych, realizowane przy użyciu różnych metod w zależności od dostępnych środków technicznych. W artykule przeprowadzona zostanie analiza porównawcza zastosowanej w nich metodologii w kontekście wiarygodności historycznej rekonstrukcji. W konkluzji artykułu odniesiono się do dylematów związanych z zasadnością przywracania dziedzictwa w formie szeroko rozumianych rekonstrukcji zabytkowej przestrzeni i związanych z tym niebezpieczeństw błędnego przekazu noszącego pozory autentyczności.
EN
This article considers modern trends in the of development of intermodal passenger transport systems as factors influencing the formation of maritime passenger terminals (MPT). The paper describes the main intermodal factors that influence the structure of passenger terminals: master plan, functional organisation and formation of internal space. The article is supplemented with proposals for the reconstruction of the passenger terminal in port Odessa and its further adaptation to intermodal technologies.
PL
W artykule omówiono aktualne trendy w rozwoju pasażerskich systemów transportu intermodalnego jako czynnik wpływający na tworzenie morskich terminali pasażerskich (MTP). Opisano główne poziomy wpływu czynnika intermodalności na strukturę morskich terminali pasażerskich: plan generalny, organizacja funkcjonalna i tworzenie przestrzeni wewnętrznej. Artykuł jest uzupełniony propozycjami odbudowy terminalu statków pasażerskich w Odessie i jego dalszej adaptacji do technologii intermodalnych.
PL
Uszkodzenia, awarie oraz katastrofy budowlane są analizowane, a wnioski z tych prac wprowadzane do praktyki budowlanej. W artykule przedstawiono wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych oraz wykazy przyczyn złego projektowania i wykonawstwa.
EN
Damage and structural failures are analyzed and conclusions from these works are introduced to the construction practice. The paper presents the results of analyzes of long-term datasets of data on damage and structural failures as well as lists of the causes of poor design and execution.
PL
Park Mużakowski jest przykładem europejskiej sztuki ogrodowej z pierwszej połowy XIX wieku. Twórcą parku jest książę Hermann von Pückler-Muskau, niemiecki planista ogrodowy, który tworzył scenerie parkowe w stylu angielskim. „Dom Angielski” wraz z zespołem drewnianych obiektów tworzą cenną pamiątkę scenerii parkowej po polskiej stronie parku. Jednak do dzisiaj zachowały się jedynie relikty zabudowań oraz materiały archiwalne.
PL
Ofensywa Armii Czerwonej w 1945 r. spowodowała ogromne zniszczenia miast mazurskich. W niektórych przypadkach, czasami bezpowrotnie, zatarty został powstający przez wieki krajobraz kulturowy. Odbudowa ze zgliszczy i późniejsza rozbudowa w duchu socjalistycznym trwały przez kolejne kilkadziesiąt lat. Celem artykułu było poznanie opinii mieszkańców na temat przemian przestrzennych wybranych miast mazurskich w okresie 1945-1989. Aby zgromadzić odpowiedni materiał do analiz, zastosowano metodę badań jakościowych. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z mieszkańcami sześciu wytypowanych miast o różnej skali zniszczeń wojennych. Respondenci w większości ocenili odbudowę powojenną pozytywnie. Późniejsze przemiany morfologiczne otrzymały gorsze noty. Równocześnie badane osoby potrafiły docenić skalę prowadzonej odbudowy, powstawanie miejsc pracy i rozwój ekonomiczny w tym okresie. Skutki zniszczeń wojennych oraz prowadzonych później prac porządkowych i budowalnych w miastach mazurskich, są odczuwane do dziś. Zarówno fizycznie, w krajobrazie miast, jak i w opiniach ich mieszkańców.
EN
The Red Army offensive in 1945 caused enormous damage to Masurian towns and cities. In some cases, the cultural landscape, which had been created over many centuries, was erased, sometimes irretrievably. Rebuilding from the ruins and the later expansion in the socialist spirit lasted for several decades. The aim of this article is to discover the opinions of inhabitants on the spatial transformations of selected Masurian towns in the period 1945-1989. In order to gather suitable material for analysis, a qualitative method was used. In-depth interviews were conducted with residents of six selected towns with different scales of war damage. Most of the respondents assessed the post-war reconstruction positively. Later morphological changes received worse marks. At the same time, those surveyed were able to appreciate the scale of the conducted reconstruction, the creation of jobs and the economic development in that period. The effects of war damage and the subsequent cleaning and construction works in Masurian towns are still being felt today. Both physically, in the urban landscape, and in the opinions of their inhabitants.
EN
Modernist practice, the modernist way of conservation and restoration, is against historicism, against reconstruction. The main rule is: deceit, forgery, falsification is forbidden. Despite this, some reconstructions were undertaken in Hungary, and recently the pressure for reconstructions has become even greater. Unfortunately, the categories of listed buildings, open-air museums and Disneyland are sometimes mixed up by the public and even by decision makers.
EN
Authenticity is a key term in the modern theory and practice of heritage preservation. The great influence of this term began with the Venice Charter and increased in the following decades until this day, as numerous documents and publications have dealt with issues concerning the concept and significance of authenticity. However, the term is characterized by a certain vagueness, despite its central role in the international debate. This article presents three case studies related to the conservation-restoration of wall paintings and architectural surfaces in Germany and Italy and uses them to clarify some central theoretical issues, intertwining them with practical needs and demands. The multi-layered meanings of authenticity in the practice of conservation-restoration can range from the respectful preservation of the handed-on conditions and appearance of a work, with all material remains of its reception and interpretation, to the critical evaluation of historical restorations based on scholarly value judgments, and even to the reconstruction e. g. of architectural surfaces as a method for the sustainable protection of historical findings and a good way to visualize historical presentations and hand on traditions of craftmanship. For such a broad spectrum of meanings, the term authenticity can become a helpful umbrella term in interdisciplinary and transdisciplinary communication, well-known and appreciated by all experts and by the public. In order to avoid the use of the term authenticity as a catch-all that can mean everything or nothing, the relationship with case studies can bring awareness about the broad palette of these approaches and how the theory and practice of heritage preservation are always interconnected.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości stosowania nowoczesnych metod inżynierskich w planowaniu zabiegu operacyjnego całkowitej wymiany stawu kolanowego. Został omówiony proces wykonywania wirtualnych i fizycznych modeli stawu kolanowego przy użyciu metod inżynierii odwrotnej. Obiektem wejściowym do realizacji procesu były obrazy DICOM, które pochodziły z badania tomograficznego. Przedstawiono także potencjalne korzyści wynikające z użycia tych technik.
EN
The paper presents the possibility of using modern engineering methods in planning total knee replacement surgery. It was discussed the process of making virtual and physical knee models using methods of reverse engineering. The input object for the process were DICOM images that came from a computed tomography scan. The potential benefits of using these techniques were also presented.
EN
The article presents the successful restoration of a railway viaduct in Zielona Góra. The carried out reconstruction, in the scope of increasing the clearance gauge under the bridge, made it possible to increase operational safety while maintaining the existing structure of the object. The described case serves as an example of actions facilitating the further historic use of transportation infrastructure structures while limiting financial outlays for adapting them to current expectations.
EN
In 1875 a steel railway bridge was built in northern Warsaw. It had seven spans of 66.22 m and two spans of 15.24 m. In 1908 the second railway bridge was built downstream of the older one. The spacing of supports and spans were the same as in the older bridge. During World War I, both bridges were blown up and then rebuilt, first temporarily and then permanently. Again both were blown up in 1944. In 1945, a temporary crossing was built. In 1947 a permanent bridge was rebuilt, partially replacing rivets with welding. On the pillars of the older bridge, the Gdański Bridge was built (not in this study). In 1963 welded connections were strengthened, in 1980 the structure of the northern track was replaced. In 2016, the northern track was renovated. The replacement of the structure of the southern track is ongoing since 2018.
PL
W 1873 roku władze rosyjskie podjęły decyzję o budowie Linii Obwodowej łączącej linie kolejowe Warszawa – Wiedeń, Warszawa – Petersburg i Warszawa – Terespol. Budowa wymagała nowej przeprawy przez Wisłę. Wybrano konstrukcję typu amerykańskiego z równoległymi pasami i krzyżulcową kratą. Nowa przeprawa miała liczyć siedem swobodnie podpartych przęseł kratownicowych po 66,22 m rozpiętości podporowej oraz dwóch niewielkich przęseł brzegowych o konstrukcji blachownicowej i rozpiętości po 15,24 m. Dźwigary mostu miały wysokość 6,02 m i rozstaw 5,18 m. Przeprawa była dwupoziomowa. Górną jej część przewidziano dla ruchu kolejowego z pojedynczym, specjalnym torem o czterech szynach (zespolonym). Dolna część mostu została natomiast przewidziana dla ruchu pieszego i kołowego. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 1873. Ustrój niosący wykonano ze stali zlewnej z Anglii. Stalowa blacha pochodziła z Belgii, cement z Anglii, a granit na oblicowanie podpór ze Szwecji. Przyczółek na prawym brzegu Wisły i wszystkie filary posadowiono na stalowych kesonach, zaś przyczółek lewobrzeżny bezpośrednio na gruncie. Zasadnicze roboty przy budowie mostu zakończono do lutego 1875. 19 listopada 1875 miał miejsce urzędowy odbiór mostu. Ruch kolejowy przez most stopniowo wzrastał. Ponieważ był on zaprojektowany z myślą o lokomotywach o nacisku 13 ton na oś, nie mogły się nim poruszać parowozy nowego typu o nacisku 20 ton na oś. Zapadła zatem decyzja o budowie drugiego mostu kolejowego przy Cytadeli, a także o przebudowie istniejącego w celu zwiększenia jego nośności. Opracowano nowy projekt. Nowy, dwutorowy most kolejowy przy Cytadeli zlokalizoano 32 m w dół rzeki względem starego. Jego filary umieszczono w osiach starych, a rozpiętości przęseł były takie jak w sąsiedniej przeprawie. Ustrój składał się w dwóch swobodnie podpartych, stalowych dźwigarów kratownicowych. Były one oddzielne dla każdego toru, spoczywały jednak na wspólnych podporach. Pasy górne i dolne kratownic były względem siebie równoległe; ich rozstaw wynosił 3,42 m, a wysokość 6 m – tyle samo, co w starym moście. Ruch miał odbywać się po górnej części dźwigarów. Na każdym z nich ułożone miały zostać po jednym torze zespolonym złożonym z czterech szyn.
EN
The technologies of sonar and laser scanning are commonly used for obtaining spatial information about underwater and over ground environments in the form of point clouds. Since this data model has known disadvantages, a more practical solution of visualising such data involves the creation of solid three-dimensional meshes composed of edges and facets. In this paper, several methods for 3D shape reconstruction of data obtained by multibeam and LiDAR measurements are presented, based on the application of various pre-processing algorithms. The results, obtained by combining the proposed data processing methods with several different surface reconstruction algorithms, are presented and the advantages of each method are highlighted.
PL
Technologie sondowania akustycznego oraz skaningu laserowego stanowią powszechnie wykorzystywane źródło danych przestrzennych dotyczących środowiska podwodnego oraz lądowego, dostępnych w postaci chmur punktów. Ten model danych ma znane wady z punktu widzenia wielu zastosowań, dlatego w przypadku ich wizualizacji bardziej praktycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie trójwymiarowych modeli składających się z płaskich powierzchni, np. z trójkątów. W niniejszym artykule przedstawiono kilka metod rekonstrukcji kształtu trójwymiarowych danych przestrzennych pozyskanych za pomocą sonarów wielowiązkowych oraz skanerów LiDAR, opartych na zastosowaniu różnych algorytmów wstępnego przetwarzania. Wyniki badań, otrzymane poprzez połączenie proponowanych metod przetwarzania danych z kilkoma algorytmami odtwarzania kształtu, zostały przedstawione wraz z podkreśleniem zalet poszczególnych rozwiązań.
RU
В статье представлены проблемы связанные с изменением режимов работы источников теплоты систем централизованного теплоснабжения зданий и сооружений городской застройки, в условиях Украины, в результате проведения термомодернизационных мероприятий. Отмечена необходи- мость проведения глубокой модернизации систем централизованного теплоснабжения городов Украины. Предложены основные направления и частные решения по усовершенствованию работы систем теплоснабжения городов. Подчёркнута необходимость модернизации и реконструкции водогрейных котельный, как неотъемлемой части СЦТ. При реконструкции отопительных котель-ный очень важно учитывать изменения, происшедшие в нагрузке, в сторону её уменьшения на горячее водоснабжение. С случае реконструкции котлов малой производительности предпочти-тельна замена их на новые, жаротрубные–дымогарные. В районных котельных и станциях теплоснабжения предпочтительными вариантами являются модернизация существующих котлов и устройство дополнительного котла меньшой мощности для покрытия нагрузки на горячее водоснабжение в летнее время. Выбор направления модернизации или реконструкции должен осуществляться на основе обязательного технико–экономического обоснования.
EN
The article presents the problems associated with the change of modes of heat sources of district heating systems of buildings and structures of urban development, in the conditions of Ukraine, as a result of thermal modernization measures. The necessity of deep modernization of district heating systems in Ukrainian cities was noted. The main directions and private decisions on improvement of work of systems of heat supply of the cities are offered. The necessity of modernization and reconstruction of water–heating boiler houses as an integral part of central supply heating system is emphasized. At reconstruction of heating boiler rooms it is very important to consider the changes which have occurred in loading, towards its reduction on hot water supply. In the case of reconstruction of low–capacity boilers, it is preferable to replace them with new. In district boilers and heat supply stations, the preferred options are the modernization of existing boilers and the installation of an additional boiler of lower capacity to cover the load on the hot water supply in the summer. The choice of the direction of modernization or reconstruction should be based on a mandatory feasibility study.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.