Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recognition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents a universal architectural pattern and an associated specification method that can be applied in the design of robot control systems. The approach a describes the system in terms of embodied agents and proposes a multi-step decomposition enabling precise definition of their inner structure and operation. An embodied agent is decomposed into effectors, receptors, both real and virtual, and a control subsystem. Those entities communicate through communication buffers. The activities of those entities are governed by FSMs that invoke behaviours formulated in terms of transition functions taking as arguments the contents of input buffers and producing the values inserted into output buffers. The method is exemplified by applying it to the design of a control system of a robot executing one of the most important tasks for a service robot, i.e. picking up, by a position-force controlled robot, an object located using an RGB-D image acquired from a Kinect. Moreover in order to substantiate the universality of the presented approach we present how classical, known from the literature, robotic architectures can be expressed as systems composed of one or more embodied agents.
PL
Celem artykułu jest określenie skuteczności popularnych algorytmów rozpoznawania twarzy w przypadku zdjęć o niskiej jakości. W trakcie pracy zostały opisane podstawowe algorytmy rozpoznawania twarzy takie jak LBPH, Eigenfaces i Fisherfaces. Do przeprowadzenia badań stworzono platformę badawczą wyposażona w oprogramowanie pozwalające testować dane i zbierać wyniki. Rezultaty badań pokazała, że jedynym algorytmem nadającym się do takich rozwiązań jest LBPH. Pozostałe natomiast nie uzyskały odpowiednio wysokiego współczynnika skuteczności.
EN
The goal of the article is to determine the effectiveness of popular face recognition algorithms for poor quality photos. Basic facial recognition algorithms such as LBPH, Eigenfaces and Fisherfaces were described during the work. A research platform equipped with software allowing to test data and collect results was created. The results of the research showed that the only algorithm suitable for such solutions is LBPH. The others, however, did not achieve a sufficiently high effectiveness factor.
EN
A variety of algorithms allows gesture recognition in video sequences. Alleviating the need for interpreters is of interest to hearing impaired people, since it allows a great degree of self-sufficiency in communicating their intent to the non-sign language speakers without the need for interpreters. State-of-the-art in currently used algorithms in this domain is capable of either real-time recognition of sign language in low resolution videos or non-real-time recognition in high-resolution videos. This paper proposes a novel approach to real-time recognition of fingerspelling alphabet letters of American Sign Language (ASL) in ultra-high-resolution (UHD) video sequences. The proposed approach is based on adaptive Laplacian of Gaussian (LoG) filtering with local extrema detection using Features from Accelerated Segment Test (FAST) algorithm classified by a Convolutional Neural Network (CNN). The recognition rate of our algorithm was verified on real-life data.
EN
In this paper a review on biometric person identification has been discussed using features from retinal fundus image. Retina recognition is claimed to be the best person identification method among the biometric recognition systems as the retina is practically impossible to forge. It is found to be most stable, reliable and most secure among all other biometric systems. Retina inherits the property of uniqueness and stability. The features used in the recognition process are either blood vessel features or non-blood vessel features. But the vascular pattern is the most prominent feature utilized by most of the researchers for retina based person identification. Processes involved in this authentication system include pre-processing, feature extraction and feature matching. Bifurcation and crossover points are widely used features among the blood vessel features. Non-blood vessel features include luminance, contrast, and corner points etc. This paper summarizes and compares the different retina based authentication system. Researchers have used publicly available databases such as DRIVE, STARE, VARIA, RIDB, ARIA, AFIO, DRIDB, and SiMES for testing their methods. Various quantitative measures such as accuracy, recognition rate, false rejection rate, false acceptance rate, and equal error rate are used to evaluate the performance of different algorithms. DRIVE database provides 100 % recognition for most of the methods. Rest of the database the accuracy of recognition is more than 90 %.
EN
The article introduces a new set of Polish word embeddings, built using KGR10 corpus, which contains more than 4 billion words. These embeddings are evaluated in the problem of recognition of temporal expressions (timexes) for the Polish language. We described the process of KGR10 corpus creation and a new approach to the recognition problem using Bidirectional Long-Short Term Memory (BiLSTM) network with additional CRF layer, where specific embeddings are essential. We presented experiments and conclusions drawn from them.
PL
Celem artykułu jest określenie skuteczności wykrywania obiektu w obrazie wideo za pomocą kamery internetowej. W trakcie pracy zostały zbadane i opisane podstawowe metody rozpoznawania obiektów na zdjęciu, a mianowicie wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i metod Viola-Jones. Do przeprowadzenia eksperymentów, na podstawie metody Viola-Jones, realizowano aplikację do rozpoznawania obiektów na wideo. Za pomocą tej aplikacji, przeprowadzono badanie w celu określenia skuteczności metody Viola-Jones do wykrywania obiektów na wideo.
EN
The goal is to determine the effectiveness of object detection in a video using the camera for the computer. In the course of work studied and described the main methods of recognition of objects in the image, namely the use of artificial neural networks and techniques of Viola-Jones. For the study, based on the method of Viola-Jones, implemented the application for object recognition in video, as this method is effective for solving this problem. With this application, a study was conducted to determine the effectiveness of the method of viola-Jones to detect objects in the video.
EN
The article presents the method and algorithm of automatic pointer measuring devices (voltmeter, manometer, metronomes etc.) indications determination in order to determine their dynamic characteristics with the help of web-camera and personal computer. The results of testing and experimental research of developed tool for determining the dynamic characteristics of pointer measuring devices are given. Using this method, the algorithm and the software developed, the process of determining the dynamic characteristics of the pointer measuring devices was automated. The time of recognition and calculation of one measured value for a dual-core processor and webcam with a resolution of 0.3 Mp averages 250–330 ms.
8
Content available Minusy programu Rodzina 500 Plus
PL
Przedmiotem artykułu jest krytyczna refleksja dotycząca programu polskiego rządu Rodzina 500 Plus, zakładającego wsparcie finansowe dla rodzin w celu zwiększenia dzietności w Polsce. Artykuł koncentruję się na relacji pomiędzy ekonomią a kulturą, szczególnie na wpływie założeń programu na wizerunek polskiej kobiety, który od momentu uzyskania przez nią praw wyborczych uległ zmianie: z kobiety zależnej finansowo do wykształconej i niezależnej. Realizacja programu rodzi wiele pytań dotyczących jego wpływu na aktywność zawodową polskich kobiet, ale też na poczucie ich uznania. Niemiecki socjolog Axel Honneth łączy uznanie z najważniejszą sferą życia człowieka – z pracą. Z pracą, z której na rzecz 500 Plus coraz częściej rezygnują kobiety. Autorka artykułu zadaje pytania o możliwy wpływ programu na poczucie uznania polskich kobiet.
EN
Subject of this article is a critical reflection on the program launched by the Polish Government, Family 500 Plus, which provides financial support for families with aim of increasing birthrate in Poland. The article focuses on a relationship between the economics and culture of this program. Specifically how this program will influence the image of Polish women, which have changed since women received their electoral rights – from a financially dependent woman, to an educated and independent woman. The implementation of the 500 Plus raises questions about the impact of the program on professional activity of Polish women, but also on the sense of their recognition. German sociologist Axel Honneth links a recognition with most important sphere of human life, work. Due to the impact of 500 Plus, women are increasingly giving up their jobs. The author of the article examines the possible impact of the program on the sense of recognition of Polish women.
PL
Artykuł przedstawia projekt architektury programowej autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. Pojazd ten jest przedmiotem badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dwie cechy czynią ten pojazd unikatowym w warunkach polskich, są nimi, po pierwsze –autonomiczność, a po drugie –biomimetyczność czyli podobieństwo do żywych przedstawicieli środowiska morskiego. Całkowita nowość technologii opracowywanej w ramach projektu czyni konstrukcję pojazdu w tym jego oprogramowania dużym wyzwaniem. Proponowana w artykule architektura oprogramowania zakłada jego elastyczność oraz skalowalność.
EN
The paper presents the project of software architecture for autonomous biomimetic underwater vehicle dedicated for underwater reconnaissance tasks. The vehicle is build within the framework of the national project funded by National Center for Research and Development. Two features make this vehicle unique in Poland, that is, autonomy, and resemblance to living organisms of sea environment. The project presented in the paper provides for easy expansion and modification of the vehicle control system with new sensors and autonomous behaviors.
EN
Diagnosis of electrical direct current motors is essential for industrial plants. The emphasis is put on the development of diagnostic methods of solutions for capturing, processing and recognition of diagnostic signals. This paper presents a technique of early fault diagnosis of a DC motor. The proposed approach is based on acoustic signals. A real-world data of the DC motor were used in the analysis. The work provides an original feature extraction method called the shortened method of frequencies selection (SMoFS-15). The obtained results of the presented analysis show that the early fault diagnostic method can be used for monitoring electrical DC motors. The proposed method can also support other fault diagnosis methods based on thermal, current, and vibration signals.
EN
In the paper, the new approach to identification and verification of people based on the palm vein pattern will be presented. To create the feature vector, palm vein shape geometric arrangement will be applied. For detailed features will be considered similarly to minutiae which was applied in finger lines analysis in vein endings and bifurcation. The methods of vein location on the inner hand, methods of minutiae location, and features coding will be discussed in detail. To extract specific features a two-dimension density function will be used. The method to determine minutiae-vein bifurcation and endings will be presented.
12
Content available Mathematical problem of straightening text lines
EN
The rapid distribution of digital cameras has caused several new problems related to text recognition. Based on experimental studies, was revealed that existing OCR systems cannot cope with complex perspective and geometric distortions that arise when photographing text document. Therefore it is necessary to apply text documents pre-processing so that the text lines were straight and horizontal. This article briefly consider existing methods pre-processing documents and found that it depend on the type of distortion and not universal. Proposed new method involving the mathematical raising of straightened text lines on the image and heterogeneous distortion correction based on a page surface transformation model. This method is better than others because it is universal and corrects any type of distortion, including a combination of several types of distortion.
13
Content available remote Comparative Survey on Traffic Sign Detection and Recognition: a Review
EN
Developing real-time Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) based on video aiming to extract reliable vehicle state information has attracted a lot of attention during the past decades. This ADAS system includes inter-vehicle communication, driver behavioral monitoring, and human-machine interactions. In these systems, robust and reliable traffic sign detection and recognition (TSDR) technique is a critical step for ensuring vehicle safety. This paper provides a comprehensive survey on traffic sign detection and recognition system based on image and video data. Our main focus is to present the current trends and challenges in the field of developing an efficient TSDR system followed by a detail comparative study between different renowned methods used by various researchers. Finally, conclusion followed by some future suggestion is provided to develop an efficient TSDR system is provided. This survey will hopefully lead to develop an effective traffic sign detection and recognition system which will ensure driver safety in future.
PL
System ADAS (Advanced Driver Assistance System) obejmuje także metody rozpoznawania znaków drogowych. W artykule przedstawiono przegląd metod detekcji i rozpoznawania znaków drogowych bazujących na obrazie video. W artykule dokonano oceny istniejących metod oraz zaproponowano środki poprawy ich efektywności.
PL
Otrzymywanie na czas aktualnych, dokładnych i wiarygodnych informacji jest kluczowym czynnikiem w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu działań w zarządzaniu kryzysowym. Jednym z elementów umożliwiających podjęcie właściwej decyzji w sytuacji kryzysowej mogłaby być informacja pochodząca od bezzałogowego statku powietrznego (BSP). W artykule rozważono możliwość wykorzystania do tego typu zadań samolot typu mini BSR Orbiter, który umożliwia efektywne prowadzenie rozpoznania, dozorowania obszaru oraz ocenę zagrożenia w dzień i w nocy w różnych warunkach atmosferycznych. Mini BSR może być wykorzystywany w działaniach w warunkach dużego zagrożenia oraz w rejonach szczególnie niebezpiecznych (np. w terenie skażonym), w których ryzyko użycia wysokowartościowych załogowych systemów jest bardzo wysokie.
EN
Receiving on time an accurate, precise and reliable information is a key factor in planning, preparing and conducting operations in crisis management. One of elements for making the right decision in a crisis situation could be information coming from an unmanned aircraft (UAV). In the paper there were considered the possibilities of using mini BSR of Orbiter’s type, which allows the effective conduct reconnaissance, surveillance and risk assessment of area during day and night in all weather conditions. Mini BSR Orbiter can be used in operations under conditions and area of high risk (eg. in polluted area), in which risk of the use of manned systems is very high.
15
Content available Automatic detection of stuttering in a speech
EN
In the work authors applied speech recognition techniques to find disfluent events. The recognition system based on the Hidden Markov Model Toolkit was built and tested. The set of context dependent HMM models was trained and used to locate speech disturbances. Authors were not concentrated on specific disfluency type but tried to find any extraneous sounds in a speech signal. Patients read prepared sentences, the system recognized them and then results were compared to manual transcriptions. It allowed the system to be more robust and enabled to find all disfluencies types appearing at word boundaries. Such system can by utilized in many ways, for example like a "preprocessor" that finds strange sounds in a speech to be analyzed or classified by other algorithms later, to evaluate or track therapy process of stuttering people, to evaluate speech fluency by ´normal´ speakers, etc.
PL
Firma VisionMap jest wiodącą firmą w rozwoju nowoczesnych kamer fotogrametrycznych i oprogramowania dla opracowania map, rozpoznania i misji zwiadowczych w tym kamery A3 Edge Digital Mapping System (zobrazowania barwne i termalne), która może być zainstalowana również na BSL oraz kamer MIST-U i MIST-IR. Przetwarzanie zobrazowań odbywa się automatycznie w oprogramowaniu VisionMap's LightSpeed. Opisano dane kamer, przykłady opracowań i dokładności produktów fotogrametrycznych.
EN
The VisionMap is a world leader in the development of aerial survey equipment (for manned an unmanned aircraft) and software, for photogrammetry, mapping, reconnaissance and HLS missions. The company has developed and successfully implemented a range of innovative aerial survey systems including the A3 Edge Digital Mapping System for manned aircraft and MIST (color and thermal) for drones which are described in the article. Images from these cameras are processed by VisionMap’s with the use original LightSpeed software – a uniform automatic ground processing system with an end-to-end photogrammetric workflow. Cameras, examples and accuracy of the photogrammetric products are presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Przedstawiono stanowisko badawcze razem z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Dyskretnej transformaty falkowej Biortogonalnej i klasyfikatora Najbliższej Średniej z metryką Minkowskiego. Na podstawie zaimplementowanego systemu, przeanalizowano możliwość diagnostyki defektu generatora prądu stałego. Opracowane algorytmy metod diagnostycznych mają wysoką skutecznością rozpoznawania. To sprawia, że możliwe jest stosowanie ich w przemyśle.
EN
The paper presented problems of diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. There is presented a measuring stand together with a software enabling to research the diagnostic processes. Studies were conducted for algorithms of data processing: Biorthogonal Wavelet Transform and Nearest Mean classifier with Minkowski distance. On the basis of implemented system, a possibility of diagnosing of Direct Current generator defect has been analyzed. Developed algorithms of diagnostic methods have high efficiency of recognition. This makes it possible to use them in the industry.
18
PL
Przedmiotem referatu są przypadki niedostatecznego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego pod posadowienie wybranych obiektów budowlanych i wygenerowane z tego tytułu skutki, powstałe na etapie przygotowywanego i przeprowadzanego procesu budowlanego. Prezentowana praca jest publikacją z zakresu geotechniki w obszarze wdrażania Eurokodów.
EN
The paper presents cases of insufficient geotechnical reconnaissance of subsoil for foundations of selected civil structure and related costs generated at the construction stage. The paper is a geotechnical publication in the area of Eurocode implementation.
EN
In the article algorithms for decision support for hardware and software complex are described. The complex is used for few precision farming tasks: data mining, data processing, decision making and control of fertilizers applying. The complex is designed to reduce costs and environmental burden on potato. The complex is based on processing aerial images photographs of potato fields.
EN
The increasing public awareness and sense of social responsibility related to environmental issues have led the textile and clothing industry to manufacture products with improved environmental profiles. During the 1990’s, the industrialised world witnessed a growing number of environmental labels as a way of encouraging consumers and industries to alter their consumption patterns and to make wiser use of resources and energy in the drive for sustainable development. In this exploratory study, environmental knowledge among Slovenian consumers regarding the most popular current eco labels was examined. Data were collected through a structured online survey from a simple random sample of 535 consumers. Responses to an online questionnaire indicated that the largest share of participants consider clothing composition the most, while only a small percentage consider eco labels and the environmental impact. Consumers are willing to pay no more than 10% for a textile product with an ecological label attached. The largest proportion of respondents identified themselves as average eco-conscious,, although they didn’t show any knowledge of eco labels. The study revealed that it is necessary to increase the level of awareness of sustainable materials as well as trust in eco labelling systems with transparent standardisation and certification systems.
PL
Wzrastająca świadomość społeczna odpowiedzialności w stosunku do zagadnień ochrony środowiska skłoniła przemysł tekstylny i odzieżowy do produkcji wyrobów o podwyższonych parametrach ekologicznych. W latach 1990 kraje uprzemysłowione zaczęły wprowadzać coraz więcej oznakowań ekologicznych dla zachęcenia konsumentów i producentów w zakresie wyboru produktu jak i wyboru surowca. W artykule przedstawiono studium oparte na badaniach świadomości ekologicznej słoweńskich konsumentów i ich ustosunkowanie się do najbardziej popularnych oznakowań ekologicznych. Wykorzystano 535 opinii na ten temat, które wykazały ze zdecydowana większość konsumentów uważa za najbardziej istotny skład surowcowy produktu. Tylko mały procent uwzględnia oznaczenie ekologiczne oraz wpływ produktu na środowisko. Konsumenci są skłonni płacić nie więcej niż ponad 10% za produkt włókienniczy oznaczony ekologicznym znakiem. Większość respondentów identyfikowała się jako świadomych ekologicznie mimo braku wiedzy o oznaczeniach ekologicznych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.