Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaktory biologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wiele oczyszczalni zgłasza problem tworzenia się piany i kożucha na powierzchni reaktorów biologicznych oraz flotacji osadu w osadnikach wtórnych. Jedną z przyczyn pojawienia się tego problemu technologicznego jest proliferacja promieniowców. Jest to grupa bakterii Gram dodatnich umownie nazywana „Nocardiopodobnymi Actinomycetes”, obejmująca wiele gatunków o podobnej morfologii (Nocardia amarae, Nocardia pinensis, Rhodococcus Gordona, Skermania).
PL
Budowa Oczyszczalni ścieków w Józefowie od lat jest tematem wzbudzającym niesłabnące zainteresowanie wśród specjalistów z branży wod-kan, ekologów i, wreszcie, wśród mieszkańców Józefowa i Otwocka. Można zapytać - dlaczego? Inwestycja z pozoru jak dziesiątki innych w naszym kraju, które realizowane są szczególnie chętnie przy udziale środków unijnych. Niestety, oczyszczalnia ścieków w Józefowie nie miała szczęścia powstawać według utartego scenariusza: potrzeba uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, pomysł na modernizację/ rozbudowę, projekt, wniosek o dofinansowanie, realizacja i na koniec, w uroczystej oprawie, przecięcie wstęgi. Od samego początku budowa napotykała na w przeszkód i problemów, ale przede wszystkim towarzyszyło jej jedno powtarzające się pytanie - PO CO TA OCZYSZCZALNIA? Aby na nie odpowiedzieć i przy okazji może wyrobić sobie własne zdanie w tej sprawie, warto poznać historię inwestycji która powoli dobiega końca.
PL
W każdej miejskiej oczyszczalni ścieków podstawowymi obiektami są reaktory biologiczne przeznaczone do różnych celów związanych z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. Mogą to być reaktory do usuwania tylko i wyłącznie związków węgla organicznego (obniżenie BZT5 i ChZT), bądź też reaktory do zintegrowanego usuwania związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Urządzenia do tych celów są dominujące nie tylko ze względu na swoją objętość, ale również ze względu na ponoszone koszty eksploatacji, związane głównie ze zużyciem energii elektrycznej. W artykule dokonano szczegółowej analizy dotyczącej pojemności reaktorów biologicznych w odniesieniu do różnych układów technologicznych. Obniżenie pojemności reaktorów jest możliwe poprzez rozbudowę wstępnego oczyszczania ścieków z zastosowaniem albo osadników wstępnych albo układu z wykorzystaniem wstępnego chemicznego oczyszczania metodą klasycznej koagulacji objętościowej, jak również poprzez zastąpienie konwencjonalnych osadników wtórnych pakietami membranowymi. Przeprowadzone rozważania dały podstawę do obliczenia jednostkowej zdolności natleniania ścieków, a następnie jednostkowego zapotrzebowania na sprężone powietrze do napowietrzania podczas procesu osadu czynnego. Mniejsza pojemność reaktorów biologicznych to mniejsze zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na sprężone powietrze i ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
EN
In every municipal wastewater treatment plants basic objects are biological reactors. They are destined for different purposes, connected with the quality of wastewater treated. Reactors can be designed to eliminate organic carbon compounds (reduction of BOD5 and COD) or for integrated removal of carbon, nitrogen and phosphorus. These objects are dominant not only because of their volume, but also because of the high operating costs biological reactors generate, especially costs of energy consumption. The article presents a detailed analysis of biological reactor's volume in relation to different technological systems. Decreasing the capacity of biological reactors can be achieved by expanding the preliminary wastewater treatment and introducing primary settling tanks or chemical pre-treatment (the process of volume coagulation). The different idea is to replace secondary settling tanks with membrane packages. The presented considerations were the base for calculation of the unit oxygenation capacity and the unit compressed air requirement during the activated sludge process. The smaller size of bioreactors means lower oxygen demand, the lower compressed air requirement and what is the most important - reduction of energy consumption.
PL
W numerze 6/2017 Forum Eksploatatora przedstawiono wyniki rozważań dotyczących możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym poprzez modyfikację wstępnego mechanicznego bądź chemicznego oczyszczania ścieków, jak też poprzez zastąpienie konwencjonalnych osadników wtórnych pakietami membranowymi.
PL
Autor pragnie w niniejszej pracy zebrać i przypomnieć Czytelnikowi parametry, które są niezbędne przy projektowaniu i eksploatacji reaktorów biologicznych z osadem czynnym, a także sposoby postępowania w przypadku przekroczenia nominalnego ładunku zanieczyszczeń w ww. reaktorach.
PL
Powszechnie wiadomo, że podstawą do projektowania oczyszczalni ścieków są charakterystyczne ilości ścieków i charakterystyczne stężenia zanieczyszczeń, jak też wynikające z iloczynu podanych wielkości, ładunki zanieczyszczeń. Określając ładunki zanieczyszczeń, które są przede wszystkim podstawą do wymiarowania reaktorów biologicznych i urządzeń towarzyszących, można je wy znaczyć jako iloczyn ilości ścieków i stężeń zanieczyszczeń, bądź też jako iloczyn jednostkowych ładunków zanieczyszczeń i liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię.
PL
W każdej miejskiej oczyszczalni ścieków podstawowym obiektem są reaktory biologiczne przeznaczone do różnych celów związanych z wymaganiami dotyczącymi jakości ścieków oczyszczonych. Mogą to być reaktory przeznaczone do usuwania tylko związków węgla organicznego (obniżenie BZT5 i ChZT), bądź też reaktory do zintegrowanego usuwania związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Urządzenia do tego celu są dominujące nie tylko ze względu na objętość, ale również ze względu na koszty eksploatacji związane głównie ze zużyciem energii elektrycznej.
PL
Wprowadzenie systemu atI_Radocha II przyniosło oszczędności rzędu 18% ogólnego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania reaktorów biologicznych. To tylko jeden z przykładów zastosowanych w ostatnim czasie rozwiązań na Oczyszczalni Ścieków "Radocha II" w Sosnowcu. Jakie jeszcze działania poczyniła spółka, aby obiekt był bardziej efektywny energetycznie?
PL
Podstawowe wyposażenie reaktorów z osadem czynnym, to urządzenia napowietrzające oraz urządzenia mieszające, stosowane odpowiednio w komorach nitryfikacji oraz komorach denitryfikacji i beztlenowych komorach mieszania. Można też stosować urządzenia napowietrzająco-mieszające.
10
Content available remote Rozwój badań nad kinetyką procesów biologicznych usuwania azotu ze ścieków
PL
Stan wiedzy w zakresie nowych zastosowań konwencjonalnych reaktorów biologicznych z osadem czynnym. Trendy związane z aplikacją zmodyfikowanych oraz nowych procesów. Podstawy modelowania matematycznego związanego z tymi procesami.
EN
The state-of-the-art knowledge on the new applications of conventional biological reactors with activated sludge process. Trends in application of modified and new treatment processes. Basics of mathematical modelling associated with these new processes.
PL
Dotychczasowe badania pokazują, że proces zintensyfikowanego uwalniania fosforu w strefie beztlenowej reaktora biologicznego połączony z magazynowaniem energii w postaci polihydroksyalkanów - (PHA) przez organizmy akumulujące polifosforany (PAOs - ang. Poly-phosphate Accumulating Organisms) jest uzależnione od ilości dostępnych lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Wysokie stężenie LKT prowadzi w konsekwencji do szybszego wzrostu PAOs i wzmożonego usuwania fosforu. Niewykorzystanie LKT w strefie beztlenowej i wysokie jego stężenie w strefach niedotlenionej i tlenowej obniża efektywność pobierania fosforu ze ścieków do wartości nawet bliskich zeru.
PL
Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych są, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, zróżnicowane zależnie od wielkości oczyszczalni ścieków. To zróżnicowanie jest szczególnie istotne z punktu widzenia stężenia związków azotu, gdyż wpływa to bezpośrednio na pojemność reaktorów biologicznych oraz ich podział na strefy nitryfikacji i denitryfikacji.
PL
Podano plan zagospodarowania terenu przeciętnej oczyszczalni ścieków. W tab. 1 przedstawiono priorytety budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków do 2010 roku wraz z niezbędnymi nakładami finansowymi. W dalszej kolejności omówiono ważniejsze obiekty oczyszczalni ścieków, ich materiałowo-konstrukcyjne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń antykorozyjnych zarówno z uwagi na przetrzymywane ścieki i osady jak również z uwagi na środowisko gruntowo-wodne. Na zakończenie podkreślono pozytywne trendy w budownictwie komunalnym jak: wykonywanie szczelnych betonów, uzyskiwanie wysokich klas betonów. Na końcu podano podstawowe wnioski.
EN
In order to illustrate objects present in an ordinary sewage treatment plant on fig. 1 shows development plan of sewage treatment plant. The realization program of the sewage treatment plant up to the year 2010 is presented in table 1. Important objects, materials used eventual changes in the sewage treatment plant development are discussed in this article. Chemical and physical analyses of sewage and sludge are presented in tables 2, 3, 4. The problem of corrosion protection of the sewage treatment plant objects was discussed. Structural and material proofness of the concrete was approved to be the main protection from the corrosion. Also the necessity of corrosion protection of same object in the sewage treatment was underliwed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.