Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaction to fire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation (w skrócie CPR), wymusza na wszystkich producentach kabli oferujących swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobów pod względem reakcji na ogień. Jego celem jest podniesienie bezpieczeństwa budynków przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.
PL
Analiza wymagań obecnie obowiązujących w polskich przepisach techniczno-budowlanych w odniesieniu do stosowania kabli w budynkach oraz porównanie tych wymagań z poziomami klas określonymi w europejskim systemie oceny właściwości kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych dotyczących reakcji na ogień.
EN
The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
5
Content available remote Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń
PL
W artykule przedstawiono zasady badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń w celu określenia jego zmniejszenia, w przypadkach innych niż przewidziane w normie PN-B-02852:2001. Ponadto podano przykłady postępowania prowadzące do zmniejszania obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidziane normą. Do tego celu wykorzystano metody własne bazujące na określeniu rozwoju pożaru. Przyjęto, że warunkiem zastosowania współczynników korekcyjnych jest brak rozwoju spalania w głąb materiału. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Metoda przedstawiona w artykule może być wykorzystana do uwzględnienia zmniejszenia obciążenia ogniowego w przypadkach innych niż przewidziane normą.
EN
The article presents the principles of load testing of a firebox taken to calculate it reduction, in cases other than those provided for in PN-B-02852:2001. In addition, examples of conducting proceedings are given to reduce the fire load for calculations in cases other than provided for by the standard. For this purpose, it was used own methods based on determination of fire development. It was assumed that the condition of applying corrective coefficients is lack combustion development deep into the material. The obtained results justify application of decreasing factors in calculations fire load density. The method presented in the article it can be used to take into account the load reduction in cases other than those provided for by the standard.
PL
W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania normy N SEP‑E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
7
Content available remote Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie
PL
Wykorzystanie potencjału drewna w budownictwie ograniczone jest przez zapisy prawne. W artykule omówiono genezę powstania tych przepisów oraz rozważono przyszłe zmiany, które umożliwiłyby większe wykorzystanie drewna w budownictwie, przede wszystkim w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
EN
Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular in multi-family housing.
8
Content available remote Alternatywne metody oceny rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne
PL
W artykule poruszono temat bezpieczeństwa pożarowego w kontekście rozprzestrzeniania ognia przez otuliny instalacyjne. Przedstawiono sposób badania reakcji na ogień wraz z kryteriami ocen otulin instalacyjnych oraz najważniejsze wymagania, jakie stawiane są tym elementom przez przepisy prawne. Omówiono również alternatywne sposoby oceny stopnia rozprzestrzeniania ognia przez otuliny z wykorzystaniem dwóch innych metod badawczych.
EN
This paper discusses the topic of fire safety in the context of the spread of fire through the pipe heat insulation. The method of testing the pipe heat covering in the terms of reaction to fire together with the evaluation criteria was presented. The most important requirements of these elements are laid down by law. Alternative methods of assessing the degree of the spread of fire through coverings using other two test methods are briefly described.
PL
Cel: Głównym celem niniejszego artykułu jest przegląd wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli elektrycznych i światłowodów. Dodatkowym celem jest przedstawienie sposobów badania ich cech palności. Wprowadzenie: Od 2016 roku kable elektryczne i światłowodowe są uznawane za wyroby budowlane. W związku z tym przy wprowadzaniu ich na rynek podlegają one – jak każdy inny wyrób budowlany – przepisom rozporządzenia CPR. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane kablom przed dopuszczeniem ich do obrotu na rynku europejskim (w tym także polskim) oraz właściwości tych wyrobów weryfikowane w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. W związku z tym, że norma zharmonizowana nie obejmuje swoim zakresem pewnych grup kabli (głównie w systemach bezpieczeństwa pożarowego), w kontekście tych grup omówiono wymagania krajowe stosowane przy wprowadzaniu ich na rynek. W artykule dokonano również syntetycznej analizy przepisów krajowych w obszarze wymagań dla kabli elektrycznych i światłowodowych w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Metodologia: Dokonano przeglądu wymagań prawnych na gruncie europejskim oraz krajowym w kontekście możliwości wprowadzenia do obrotu kabli elektrycznych lub światłowodowych. Przeprowadzono również analizę stanu prawnego w Polsce pod kątem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla kabli elektrycznych lub światłowodowych stosowanych w budownictwie, a także zaprezentowano metodyki badawcze stosowane do charakteryzowania tych wyrobów i oceny związanego z nimi zagrożenia pożarowego. Wnioski: Podczas doboru okablowania w budynku, oprócz aspektów użytkowych w postaci funkcji elektrycznych, należy zwrócić również uwagę na zagrożenie pożarowe, jakie stanowi duże nagromadzenie kabli w wiązkach kablowych. Zaprezentowany w artykule przegląd potwierdził, że nie wszystkie kwestie są uregulowane przepisami prawa, a w niektórych przypadkach są uregulowane niewłaściwie. W związku z powyższym projektanci i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych powinni stosować własną wiedzę techniczną na temat kabli, tym bardziej, że przepisy określają dla tych wyrobów tylko minimalne wymagania. Pomimo funkcjonowania od ponad roku (dwóch przy założeniu okresu przejściowego) wymagań CPR w zakresie określenia reakcji na ogień kabli elektrycznych, przepisy dotyczące zastosowania poszczególnych klas nie zostały opracowane, przez co nie ma jasnego przekazu, jakie wymagania należy stawiać kablom elektrycznym. Oprócz znajomości obowiązujących wymagań dla kabli elektrycznych i światłowodów, sposobu ich badań oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą okablowanie w budynku, przy doborze okablowania potrzebna jest także wiedza techniczna. Należałoby przyjąć, aby przynajmniej w obszarze dróg ewakuacji, stosowane były kable elektryczne i światłowody o wyższych klasach reakcji na ogień.
EN
Purpose: The purpose of this article is to review the fire safety requirements for electric and optical fibre cables and to present the methods for testing their flammability characteristics. Introduction: Since 2016, electric and optical fibre cables have been recognised as construction products. Therefore, like all other construction products, they are subject to the Construction Products Regulation (CPR). This paper presents the requirements which must be met before placing cables on the European (including Polish) market, and their properties verified in the field of fire safety. Due to the fact that the harmonised standard does not cover certain groups of cables (mainly in fire safety systems), the national requirements for placing the product on the market are also discussed. This paper also includes a synthetic analysis of national regulations in the area of requirements for electrical and optical fibre cables in the context of fire protection. Methodology: A review of European and national legal requirements was performed in the context of the possibility of placing electric or optical fibre cables on the market as construction products. An analysis of the legal status in Poland was also carried out in terms of fire protection requirements for electric or optical fibre cables normally used in construction. This paper also presents the research methodologies allowing the characterisation and assessment of the fire hazard. Conclusions: The large accumulation of cables in cable bundles is also a major fire hazard. The review confirmed that not all issues regarding the fire hazard caused by cables are regulated by law, and at some points they even lack proper regulation. However, this does not exempt designers and fire safety experts from using the available technical knowledge, bearing in mind that the regulations only specify the minimum requirements. Despite the fact that CPR standards specifying the reaction-to-fire performance of electric cables have been in force for over a year (two, if the transition period is taken into account), regulations as to the use of particular classes of cables have not been developed. This situation means that in Poland there is no clear specification of fire requirements for electric cables. In addition to the knowledge of the applicable requirements for electric cables and optical fibre, their testing methods and hazards related to wiring in buildings, technical knowledge is essential for the selection of wiring. An assumption can be made that, at least in the area of escape routes, electric cables and optical fibre with a higher reaction-to-fire performance should be used.
11
Content available remote Badania procesu ciągłego tlenia na przykładzie wełny mineralnej
PL
W artykule poruszono temat bezpieczeństwa pożarowego w kontekście zjawiska tlenia w materiałach budowlanych. Przedstawiono krótką charakterystykę procesu tlenia oraz wymagania dotyczące badań i oceny procesu tlenia podane w normach wyrobów. Zaprezentowano wyniki badania zjawiska tlenia metodą opisaną w normie PN-EN 16733 na przykładzie wełny mineralnej.
EN
The article discusses the topic of fire safety in the context of the phenomenon of smouldering in building materials. A brief description of the smouldering process is presented. The requirements for the testing and evaluation of the smouldering process given in product standards are presented. The results of the study on smouldering phenomena were presented in the method described in the standard PN-EN 16733 on the basis of mineral wool.
12
Content available remote Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie
PL
W artykule zwrócono uwagę na działania producentów wyrobów do izolacji cieplnej ze styropianu EPS, którzy wprowadzając je do obrotu, prowadzą klasyfikację w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1 wraz z podstawowymi zasadami montażu i mocowania podanymi w PN-EN 15715.
EN
The article points to the activities by manufacturers of EPS-based thermal insulation products who, within the scope of marketing their products, keep the reaction to fire performance classification records according to PN-EN 13501-1, including the basic assembly and fixing principles specified in PN-EN 15715.
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane jest Construction Products Regulation, w skrócie CPR. Rozporządzenie to wymusza na wszystkich producentach kabli oferujących swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej badanie wyrobów pod względem reakcji na ogień. Rozporządzenie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa budynków przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów i kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.
14
Content available Diagnostyka przeciwpożarowa budynków
Builder
|
2017
|
R.21, nr 2
65--66, 68--69
PL
W referacie przedstawiono podstawowe informacje pozwalające na ocenę wybranych elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku. Szczególną uwagę poświęcono materiałom konstrukcyjnym, tj. stali, betonowi, elementom murowym i zespolonym, powszechnie stosowanym we współczesnym budownictwie.
15
Content available remote Zagrożenia pożarowe obiektów infrastruktury drogowej
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia pożarowe infrastruktury drogowej, koncentrując się na mostach i tunelach. Ponadto odniesiono się do zmian zaproponowanych w nowelizowanym rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego obiektów infrastruktury drogowej.
EN
This paper presents basic fire hazards of road infrastructure, focusing on bridges and tunnels. In addition, new regulation in the field of fire safety of road infrastructure was presented.
18
Content available remote Badania i ocena rozprzestrzeniania ognia przez świetliki dachowe
PL
W artykule omówiono temat bezpieczeństwa pożarowego dachów budyków nowo projektowanych i istniejących z zamontowanymi w ich konstrukcji pasmami świetlnymi, świetlikami i klapami dymowymi. Przedstawiono metody badań i oceny bezpieczeństwa pożarowego dachów z takimi elementami oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać.
EN
The article discusses about the safety fire building roofs newly designed and existing with mounted in their design roof lights, skylights, and the roof smoke ventilators. The methods of testing and evaluation of fire safety roofs of such elements and the requirements to be met.
19
Content available remote Reakcja na ogień – nowe wymagania
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364. Przytoczono klasyfikację materiałów budowlanych ze względu na reakcję na ogień. Podano także informacje dotyczące badań reakcji na ogień.
EN
The article discusses the issues relating to reaction to fire classification of construction products with regard to the entry into force of Commission delegated regulation (EU) 2016/364. Classification of construction materials is presented in terms of their reaction to fire. In addition, there is information concerning tests for reaction to fire.
EN
Cellular wood materials (hereinafter CWM) better known as Dendrolight® with their physical and mechanical properties are suitable for production of construction elements. A significant cost reduction, therefore, in transportation and mounting of the finished goods, as well as new and innovative modes of application based on the unique structure and lightness of the material, can all be achieved by developing the necessary technological and functional solutions. One of the possible building construction solutions are doors, including fire-resistant doors. This can be achieved by developing composites made of CWM and other materials that would meet the requirements set by building standards in terms of reaction to fire performance, fire resistance, and acoustics and developing CWM interconnection and fitting fastener solutions. The unique cellular structure ensures not only a reduced mass, but also a considerably better form stability under changing relative air humidity and temperature compared to materials used previously. During the research, initial tests were made to improve the reaction to fire properties of CWM by gluing it with some other materials. The results of the research showed that by gluing a CWM reference sample with 7 mm thick pine solid wood (longitudinal fiber direction) the charring and burn-through rates are the lowest compared to the other materials investigated. By reaction to fire performance specification, CWM with 7 mm thick pine solid wood, 4 mm thick MDF, or 6 mm thick MDF, gluing could be graded as class D in reaction to the fire classification system. The charring rate allows predictions of the potential fire resistance limit of door elements to be made. Assuming that the weakest spot in the construction is precisely the door elements, and of the materials tested, a 6 mm thick MDF or 6 mm thick magnesite panel was applied to both sides, CWM could be used to achieve EI 30 minutes fire resistance class limits.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.