Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ratownictwo chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Właściwości sorpcyjne proszków gaśniczych modyfikowanych chemicznie
PL
Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno-petrochemicznych do gleb i gruntów, otwartych zbiorników wodnych oraz awarie tankowców mogą powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji. Innym ważnym problemem ekologicznym jest rosnąca ilość odpadów, co motywuje do opracowywania materiałów i technologii umożliwiających wydłużenie życia danego produktu oraz do prowadzenia prac mających na celu modyfikację odpadu w celu ponownego zagospodarowania go z innym przeznaczeniem. Jednym z takich problematycznych odpadów są przeterminowane proszki gaśnicze. Modyfikacja i wstępne badania podstawowych właściwości przeterminowanych proszków gaśniczych poddanych modyfikacji potwierdzają możliwość użycia ich jako sorbentów do zbierania rozlewów olejowych z powierzchni utwardzonych, a ich chłonność jest porównywalna z chłonnością komercyjnie dostępnych sorbentów mineralnych.
EN
Expired extinguishing powders were modified with EtOH, (Me)₂CO or C₆H₁₄ and their diesel oil sorption was detd. The powders absorbency at the level of 70% (EtOH modified) confirmed the possibility of using them as sorbents for collecting oil spills from hardened surfaces and was comparable to the absorbency of com. available mineral sorbents.
PL
Numeryczne narzędzia inżynieryjne znajdują coraz szersze zastosowanie we wspieraniu decyzji kierujących działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym i strategicznym. W artykule przedstawiono jedno z zastosowań takiego oprogramowania w przypadku niekontrolowanej emisji substancji niebezpiecznej. Włączenie modelowania numerycznego, jako elementu wspomagającego dowodzenie, ma wpływ na redukcję kosztów akcji oraz sposób jej prowadzenia. Opisane zdarzenie przybliża również możliwości stosowania tych metod przez osoby nie związane bezpośrednio z ratownictwem chemicznym i ekologicznym. Przykład ten może stać się podstawą do opracowania scenariuszy ćwiczeń, w tym próbnych ewakuacji, dla osób odpowiedzialnych w strukturach kolei za ich planowanie i organizację.
PL
Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują dość rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być odczuwalne na bardzo dużym obszarze. Do jednego z takich zdarzeń awaryjnych można zaliczyć dehermetyzację zespołu obniżającego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało miejsce 25 sierpnia 2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A. W opisywanym przypadku największym problemem nie było uszczelnienie uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formalno-prawne – kto, za co i w jakim stopniu jest odpowiedzialny podczas przemieszczania cysterny do bezpiecznego punktu rozładunku oraz na jakich zasadach powinno się tego dokonać? W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymianie uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione osoby. W myśl obowiązujących przepisów ADR, Państwowa Straż Pożarna nie jest właściwą władzą upoważniona do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu prowadzonego lub nadzorowanego w ramach działań ratowniczych. Obecnie w Polsce stan formalno-prawny jest niespójny i nie pomaga kierującemu działaniami ratowniczymi w podejmowaniu decyzji. W artykule zaproponowano działania zmierzające do poprawy obecnego stanu formalno – prawnego oraz wskazano możliwości wobec obecnych przepisów.
EN
Emergency incidents involving dangerous substances such as chlorine are quite rare to happen. However, in such incidents, the effect can be seen on a large scale. One of such emergencies happened on 25 August 2016 in the Gdynia Container Terminal S.A. The de-sealing of the device which lowers the pressure in the container carrying the chloride happened. The biggest problem there was not the sealing of the damaged device which normally protects the container-tank but some legal issues concerning the personal problems of the responsibility while moving the container to a safe place of its unloading as well as the principles of the operation. According to the law, the damaged container can be passed for further use only after changing of the destroyed element and after the examination by the authorized persons. According to the regulations in force, the ADR State Fire Service is not obliged to carry out the administrative activities concerning the transport of hazardous goods. However, the regulations make the State Fire service authorized to use some procedures during rescue operations including transport control and supervision. At present the Polish legal system is incoherent and does not help the officer in charge to decide of the best course of action. The article suggests some activities to improve the present formal and legal system, as well as it introduces some possibilities to act considering the present regulations.
4
Content available remote Zabezpieczenie logistyczne działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego
PL
Zagrożenia chemiczne i ekologiczne towarzyszyły ludzkości od dawien dawna. Dlatego też starano się znaleźć odpowiednią receptę na przeciwstawieniu się tego typu niebezpieczeństwu. W dobie transformacji kraju i świata niestety, ale już nie wystarczają podstawowe czynności i sprzęt ratowniczy. Akcje tego typu są wielowymiarowe i wielowątkowe. W związku z powyższym coraz większego znaczenia nabiera logistyka i zabezpieczenie logistyczne tego typu działań. W artykule zostały poruszone kwestie dotyczące zabezpieczenia działań ratowniczych na przykładzie ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
EN
Chemical and ecological hazards have accompanied humanity for a long time. Therefore, we tried to find the right recipe for opposing this type of danger. In the era of transformation of the country and the world, unfortunately, basic activities and rescue equipment are not enough. Actions of this type are multidimensional and multithreaded. Therefore, the growing importance of logistics and security logistics such activities. The article deals with issues related to the protection of rescue operations based on the example of chemical and ecological rescue.
5
Content available Zakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty SA
PL
Straż pożarna w strukturach Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie istnieje od 1929 r. .Od początku funkcjonowania Fabryki istniała świadomość znaczącej roli służby pożarniczej dla ochrony trudnych i niebezpiecznych chemicznych procesów produkcyjnych w zakładzie pracującym w ruchu ciągłym. W ostatnich latach ZSP została doposażona w sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego. Jednostka ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, niosąc także pomoc miastu i mieszkańcom Tarnowa.
EN
Only few fire protection units in Poland are so closely related to Polish chemistry as the On-site Fire Brigade in Grupa Azoty SA Its existence as a part of structure of the State Nitrogen Compounds Factory in Tarnów dates back to 1929. In the recent years, the ZSP has retrofittedwith the chemical rescue equipment. The unit closely cooperates with theNational Fire Service, helping the city and Tarnów citizens.
PL
Niekontrolowanie uwolnienie się substancji niebezpiecznych może prowadzić do powstania wielu zagrożeń, wynikających z charakterystyki palnej, wybuchowej lub toksykologicznej substancji ulegającej uwolnieniu. Zagrożenie to często wzrasta przez możliwość powstania efektu domina. Dzięki uregulowanej strukturze, transport kolejowy należy do najbardziej bezpiecznych form przewozu. Zdarzenie w towarowym ruchu kolejowym, zaistniałe w Białymstoku w 2010 r., pokazało jednak, że skala zagrożeń może być zdecydowanie większa, niż w transporcie drogowym.
EN
Uncontrolled release of hazardous substances can lead to a number of risks depending on the combustible, explosive or toxicological characteristics of released substances. This risk over time of incident is often increased by the possibility of a domino effect. Rail transport through its regulated structure is one of the most secure forms of transportation. However, as shown by the case of Bialystok on 8 November 2010, in the case of an event in rail freight scale of risks may be much greater than in case of road transportation.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania parametrów środowiskowych podczas prowadzenia akcji ratunkowych przez służby ratownictwa górniczego, a także ratowników chemicznych oraz straż pożarną. Na podstawie analizy warunków występujących podczas prowadzenia akcji oraz przepisów regulujących procedury postępowania podczas akcji ratunkowych przedstawiono propozycję rozwiązania, którego ideą jest wyposażenie ratownika w uktad czujników monitorujących wybrane czynniki środowiska, w którym prowadzona jest akcja. Wyposażenie ratowników w wymienione elementy, wspomagane wykorzystaniem odpowiednich środków do transmisji danych pomiarowych, stanowić może istotne wsparcie i pomoc w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia akcji ratunkowych.
EN
The paper presents the problem of monitoring environmental parameters while conducting rescue operations in particular by the mine rescue service, but also by chemical rescuers and fire service. Based on the analysis of the conditions while conducting the actions, and of the rules governing the procedures to be followed during rescue operations, it has been presented here the proposal of system solution, the idea of which is to provide a rescuer with a sensor system to monitor the selected indicators of the environment where the operation is performed. Providing the rescuers with such equipment supported by adequate means for the transmission of measured data may provide an important help in making decisions during a rescue.
PL
Nie jest tajemnicą iż stan polskich torowisk nie należy do najlepszych, zwłaszcza na terenie województwa śląskiego. Prędkość dopuszczalna pociągów na odcinku między Knurowem a Szczygłowicami wynosi zaledwie 30 km/h. Niestabilność nasypu kolejowego było przyczyną wypadku jaki zdarzył się w okolicach Szczygłowic 23 maja 2002 r. w wyniku którego wykolejeniu uległ pociąg towarowy posiadający w swym składzie między innymi cysternę zawierającą amoniak oraz n-oktanol. Cysterna z n-oktanolem uległa wywróceniu na bok oraz rozszczelnieniu w sposób umożliwiający wyciek praktycznie połowy zawartości cysterny. Cysterna z amoniakiem uległa natomiast zsunięciu jedną osią z toku szyn. W artykule dokonano analizy zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia jak i również działań ratowniczych tam przeprowadzonych. Uwzględniono między innymi właściwości fizykochemiczne chemiczne 1-oktanolu oraz amoniaku. Na podstawie dostępnej dokumentacji tekstowej oraz zdjęciowej udostępnionej prze KM PSP w Gliwicach oszacowano wielkość rozszczelnienia oraz ładunku przewożonego w wykolejonych wagonach. W analizie uwzględniono panujące warunki atmosferyczne. Wykorzystując program ALOHA 5.4.1.2 dokonano wyznaczenia wielkości strefy zagrożenia toksykologicznego oraz wybuchowego dla 1-oktanolu dla zaistniałej wielkości rozszczelnienia (33 x 8 cm). Dodatkowo dokonano analizy hipotetycznego zagrożenia jakie miałoby miejsce w przypadku analogicznego rozszczelnienia cysterny z amoniakiem oraz w przypadku gdy uszkodzeniu uległyby zawory wyładowcze cysterny. Drugie założenie było o tyle istotne, iż w przypadku innego układu wagonów w składzie pociągu wywróceniu uległaby cysterna z amoniakiem. Zważywszy na dużo większą odporność cystern ciśnieniowych największe prawdopodobieństwo uszkodzenia istniałoby właśnie dla zaworów wyładowczych. Publikacja posiada naukowe elementy analizy wplecione w ocenę działań ratowniczych mających miejsce podczas tego zdarzenia. Zważywszy na stosunkowo nieodległy czas prowadzenia działań oraz stosunkowo niewielkie zmiany w wyposażeniu jakie nastapiły w tym okresie publikacja posiada element praktyczny możliwy do wykorzystania przez ratowników w analizie podobnych zdarzeń.
EN
It is no secret that condition of trackways are insufficient especially in Silesia. Speed limit on the section between Knurow and Szczygłowice is only 30 km / h. Instability of the railway embankment was the cause of an accident that happened around Szczygłowice (23 May 2002) resulting in the derailment of a goods train. The tank with 1-octanol was tipping to one side and broken and almost half of the content leaked. The tank with ammonia derailed only with one axle without failure. This article analyzes the potential and real hazards in time of rescue operation taking into account inter alia physical and chemical properties of 1-octanol and ammonia. On the basis of the available text and photo documentation from City Headquarters of State Fire Service in Gliwice was possible to estimate size of the leakage of cargo carried in the derailed cars. The analysis takes into account the prevailing weather conditions. Using the ALOHA 5.4.1.2 were determined toxicological and flammable zones for 1-octanol leakage (33 x 8 cm). In addition an analysis of a hypothetical risk for ammonia tank damage was made especially with assumption of failure of discharge valves which is the most probable. The publication is a scientific analysis braided into the assessment of rescue operations taking place during this event. Because of relatively small changes in basic equipment that have occurred since 2002 the publication has a practical element capable of being used by rescuers in the analysis of similar events.
PL
W artykule dokonano analizy akcji jaka miała miejsce w dniu 30.05.2011 r. przy ul. Powstańców w Krakowie gdzie rozszczelnieniu uległ zawór denny w cysternie samochodowej przewożącej stężony kwas azotowy nr ONZ 2031. Przedstawiono problematykę związaną z kierowaniem działaniami przy tego typu zdarzeniach, dysponowaniem sił i środków, doborem odpowiednich urządzeń pomiarowych i sprzętu do zabezpieczenia ratowników pracujących w strefie zagrożenia. Omówiono trudności jakie wystąpiły podczas pracy ze sprzętem do przepompowywania substancji niebezpiecznych. Przypomniano także właściwości fizykochemiczne kwasu azotowego oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się ratownicy biorący udział w działaniach ratowniczych z tym kwasem.
EN
In the article, there was made an analysis of the action which took place on 30.05.2011 at the Powstancow street in Krakow. There was an unsealing of the bottom valve in the tank vehicle. The vehicle was transporting the concentrated nitric acid, number: UN 2031. The article describes the issues of the managing during that kind of rescue actions according the forces and resources control, choosing the proper measurement tools and all the equipment which provides the safety of the rescue team. The author described all the problems which appeared while using the hazardous substances pumping equipment. There were also recalled physicochemical properties of the nitric acid and all the threats that can face members of the rescue team during their contact with that acid.
PL
Niewłaściwe użytkowanie pompy podczas przepompowywania, tłoczenia, zbierania substancji niebezpiecznej może doprowadzić do jej niekontrolowanego uwolnienia oraz stworzenia zagrożenia toksykologicznego, palnego lub też wybuchowego w zależności od medium poddanemu procesowi. Szczególnie niebezpiecznym aspektem jest stworzenie stanu nagłego przejścia fazowego cieczy w parę na skutek wytworzenia zbyt dużej wartości podciśnienia. Niniejszy artykuł pokrótce definiuje problemy jakie mogą wyniknąć podczas użytkowania pomp standardowo wykorzystywanych podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych.
EN
Improper use of the chemical pump during the pumping, pressing, picking up of hazardous substances can lead to the uncontrolled release, and the creation of toxicological, flammable or explosive danger, depending on the medium subjected to the process. A particularly dangerous is possibility of a sudden phase conversion of liquid to steam as a result of a too high value of underpressure. This article briefly defines the problems that may arise when in time of using chemical pumps during events involving hazardous substances.
PL
W artykule przedstawiono działania mające na celu zapobieganie awariom chemicznym oraz ograniczanie/łagodzenie i usuwanie ich skutków, w celu zapobiegania przekształcenia się ich w katastrofy ekologiczne. Scharakteryzowano krajowy system ratowniczo-gaśniczy oraz opisano liczne przykłady służb ratownictwa chemicznego działających w krajach wysoko uprzemysłowionych. Omówiono podstawowe rodzaje zagrożeń stwarzane przez substancje niebezpieczne w stanie gazowym, ciekłym i stałym. Przytoczono przykłady sposobów zabezpieczeń z obszaru technicznego i organizacyjnego. Zwrócono uwagę na rolę czynnika ludzkiego w powstawaniu awarii i usuwaniu ich skutków.
EN
In this paper the actions intended to prevent chemical failures and reduce/mitigate or eliminate their consequences to prevent their transformation into ecological disasters have been presented. Polish Rescue and Fire Protection System and forming it national institutions have been described as well as many examples of chemical safety services from high industrialized countries. Basic types of hazards caused by dangerous substances in gaseous, liquid and solid state have been discussed. Examples of protection systems from technical and organization area have been mentioned. An attention has been paid to human factor and its role in making of failures and eliminating of their consequences.
PL
Epichlorohydryna (l-chloro - 2,3 - epoksypropan) zawiera w budowie chemicznej pierścień oksiranowy. Hybrydyzacja sp3 atomu tlenu oraz węgla zawierającego wiązania nasycone powoduje, iż ten trój członowy element ze względu na duże naprężenia steryczne nie należy do układów stabilnych i jest wyjątkowo nietrwały w kontakcie z substancjami o charakterze kwaśnym oraz zasadowym. W tym środowisku, a także w obecności nadtlenków oraz niektórych soli może ulec gwałtownej polimeryzacji. Epichlorohydryna jest również wrażliwa na środowisko wodne. W wyniku działania wody o temperaturze 20[stopni]C następuje jej hydroliza z czasem połowicznego rozpadu wynoszącym 8,2 dnia [1]. Pożar z udziałem epichlorohydryny powoduje powstanie tak niebezpiecznych substancji jak chlor, chlorowodór czy fosgen. Duże ilości fosgenu po wstają zwłaszcza w przypadku niedostatecznej ilości tlenu w środowisku spalania. Praca ratowników w strefie w przypadku uwolnienia się epichlorohydryny, ze względu na jej łatwą hydrolię i powstający chlorowodór wymaga uży-cia przez nich ubrania gazoszczelnego. W Polsce do poważnego wypadku między innymi z udziałem tej substancji doszło 2 listopada 1998 roku na terenie stacji Twarda Góra. W wyniku wypadku i wykolejenia się trzech cystern z epichloro-hydrynądoszło do rozszczelnienia jednej z nich oraz pożaru [2]. Na skutek powstałego skażenia budynek sąsiadujący ze stacja kolejową nakazano wyburzyć. Publikacja zawiera zestawienie właściwości fizykochemicznych epichlorohydryny oraz mechanizmów działania tej sub.stancji w rożnych środowiskach na podstawie dostępnej literatury fachowej. W opracowaniu zawarto również elementy analizy ryzyka. Praca ukazuje niebezpieczeństwa działań ratowników związanych z akcjami ratownictwa chemicznego z udziałem epichlorohydryny.
EN
Epichlorohydrin (l-chloro-2,3-epoxypropane) has in its chemical construction oxirane ring. Oxigen and saturated carbon atoms with the sp[^3] hybridization contribute to great steric tension in oxirane ring and therefore this arrangement is very unstable in acidic and basic solutions. In this conditions and also in the presence of peroxides or some slats rapidly polimerisation can occur. Epichlorohydrin is also unstable in water conditions and hydrolyze with half-life time 8,2 days [1]. A fire involving epichlorohydrin may give rise to create such dangerous gases as chlorine, hydrogen chloride or phosgene. The latter concentration when insufficient amounts of oxygen are present. Rescue workers in the hot area where the release of epichlorohydrin have place requires the use of their full chemical gas-tight clothes, because of its easy hydrolysis and the creating of hydrogen chloride. In Poland, a serious accident involving, inter alia, this substance on November 2, 1998 on area rail stations Twarda Góra took place. As a result of the accident and derailment of three tanks with epichlorohydrin was the unsealing of one of them and the fire [2].The publication summarizes the physicochemical properties of epichlorohydrin and mechanisms of action of this substance in various environments on the basis of the available literature. The paper also contains elements of risk analysis and shows the danger of rescue actions related to disaster with epichlorohydrin.
PL
Przedstawiono propozycje dotyczące dodatkowych, niezależnych badań oceniających jakość środków pianotwórczych. Standardowe parametry środków pianotwórczych osiągalne w materiałach informacyjnych producentów nie są w wielu przypadkach wystarczające dla użytkowników. Dodatkowe dane byłyby szczególnie użyteczne w przypadku środków typu S i A, najczęściej stosowanych w działaniach gaśniczych i ratowniczych PSP. Takimi ważnymi dodatkowymi informacjami są: zdolności pianotwórcze i właściwości pian w niskich temperaturach wody (w pobliżu 0°C) i wysokich (ok. 35°C), zdolności zwilżające, wpływ na środowisko, właściwości myjące, emulgujące oraz przydatność do wytwarzania pian dekontaminacyjnych.
EN
The certificate, which is required for foaming agent, confirm its standardized foaming and extinguishing performance. Other important information on foaming agent should be available in manufacturer’s specification. However, users of foaming agents would need more detailed information, for example on wetting capacity, environment impact or high water temperature foam performance. In Author’s opinion, these additional parameters of foaming agents should be measured by an independent institution, under the supervision of KG PSP (Polish State Service Headquarter) or SITP (Polish Association of Fire Engineers and Technicians).
PL
W niniejszym artykule przedstawiono autorską analizę wypadków i awarii, w których czynnikiem szkodliwym są środki ochrony roślin.
EN
This article contains author’s analysis of events and failures with damaging factor of pest control products.
PL
W niniejszym artykule omówiono: - charakterystykę i podział środków ochrony roślin, - formę użytkowa, krążenie pestycydów w przyrodzie, ich występowanie w środowisku oraz źródła zanieczyszczeń pestycydowych.
EN
This article contains: - characteristics and division of pest control products, - form of use, pesticides’ circulation and occurrence in environment and sources of pesticides’ pollutants.
PL
Charkterystyczną cechą rozwoju współczesnej gospodarki staje się wzrastające zapotrzebowanie na surowce oraz towary finalne określone jako materiały niebezpieczne. Transport materiałów o właściwościach niebezpiecznych bez względu na to czy realizowany jest w komunikacji lądowej, wodnej, czy powietrznej, zawsze stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Zagrożenie to odnosi się także do kolejowego transportu materiałów niebezpiecznych, mimo że jest on uważany za najbardziej ekologiczny i jeden z najbezpieczniejszych rodzajów transportu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.