Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapeseed oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In order to provide quality and safety of liquid cargo carried by sea, it is necessary to obey the rules of its protection. During maritime transport edible oils are prone to detrimental influence of many external factors such as supply of oxygen, of water, of metal ions and of pollution, as well as changes of temperature and mixing caused by ship movement. Due to them, they could undergo oxidation reactions, hydrolysis, polymerization and various types of physical transformation. On account of them the deterioration of nutritional, health and sensory qualities of fat could occur. The aim of the study was the assessment of the dynamic of changes with oxidative character (peroxide value and TBA index) which could appear in edible oils depending on their storage conditions. The analysis, which lasted 12 weeks, concerns rapeseed oil. Oxidative changes were registered every two week. The storage conditions in the atmospheric air induced danger connected with oxygen presence, whereas nitrogen blanketing eliminated this risk factor. The assessment also includes the influence of temperature of storage (indoor temperature 20˚C or refrigeration temperature 4˚C) and mixing of the fats. The results indicate that nitrogen blanketing, lowering the temperature and eliminating the mixing during storage of oil have highly positive impact on reduction of oxidative changes in fats.
PL
Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n-heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
EN
Mixts. of rapeseed oil with n-C6H14 (10 and 15% by vol.) were tested in diesel engine for applicability as motor fuels. The results were compared with data for gas oil. Self-ignition delay angle was higher than for gas oil and increased with increasing n-C6H14 content in the mixt. The kinetic combustion phase disappeared when the mixt. was used as the fuel.
EN
In this work, we report on obtaining rigid polyurethane foams with biopolyols based on rapeseed oil. The biopolyols with different functionality were synthesized in a two-stage reaction of oil epoxidation and oxirane ring opening with 1-hexanol (P_1Hex) and 1,6-hexanediol (P_1.6Hex) and their properties were characterized (Table 2, Figs. 1–3). Next, they were used to replace petrochemical polyols in foams by up to 60% by mass (Table 1). The introduction of the biopolyols into the polyurethane systems affected their reactivity (Fig. 4). The replacement of the petrochemical polyols with the biopolyols caused changes in the cell structure (Tables 3, 4) and the physical and mechanical properties of the resultant materials (Table 5).
PL
Sztywne pianki poliuretanowe otrzymano z udziałem biopolioli z oleju rzepakowego. Biopoliole o różnej funkcyjności zsyntetyzowano w dwuetapowej reakcji epoksydacji oleju i otwarcia pierścieni oksiranowych za pomocą 1-heksanolu (P_1Hex) i 1,6-heksanodiolu (P_1.6Hex), a następnie je scharakteryzowano (tabela 2, rys. 1–3). Piankę referencyjną modyfikowano w wyniku zastąpienia poliolu petrochemicznego biopoliolami w ilości do 60% mas. (tabela 1). Wprowadzenie biopolioli do systemów poliuretanowych wpłynęło na zmniejszenie ich reaktywności (rys. 4). Zastąpienie poliolu petrochemicznego biopoliolami spowodowało zmiany struktury komórkowej (tabele 3 i 4) i właściwości fizyko-mechanicznych otrzymanych materiałów (tabela 5).
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i rafinowanego oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych (WPC80) w ilości 2-8%. Zastosowanie różnej ilości dodatku koncentratu białek serwatkowych (WPC80) miało wpływ na właściwości fizykochemiczne otrzymanych sosów serowych. Wraz ze zwiększaniem zawartości białka serwatkowego WPC80 obserwowano wzrost twardości i przylegalności badanych sosów. Najwyższą spójność zauważono w sosie z dodatkiem 6% WPC80, sprężystości zaś w sosie z dodatkiem 4% WPC80. Wraz ze wzrostem ilości dodatku białka serwatkowego do produktu zwiększeniu ulegała lepkość sosów serowych. Ponadto wszystkie sosy charakteryzowały się wysoką sprężystością. Intensywność kolorów ocenianych produktów była istotnie różna (p<0,05), natomiast barwę określono jako kremową. Gęstość otrzymanych sosów nie charakteryzowała się równomiernym wzrostem względem ilości dodawanego białka serwatkowego. Aktywność wody utrzymywała się na podobnym poziomie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the physico-chemical properties cheese sauces obtained on basis of acid casein and rapeseed oil with addition of whey protein concentrate (WPC80) in an amount between 2-8%. The use of various concentrations of whey protein concentrate (WPC80) had an impact on the physicochemical properties of obtained cheese sauces. As the WPC80 whey protein content was increased, there was also observed an increase in hardness and adhesiveness of tested sauces. The highest increase in cohesiveness was noticed in the sauce with the addition of 6% WPC80, and the springiness in sauce with the addition of 4% WPC80. With the increasing amount of whey protein added to the product, apparent viscosity of cheese sauces increased. In addition, all cheese sauces were characterized by high springiness. The color intensity of the evaluated sauces was significantly different (p<0.05) and it could be described as creamy. The density of the tested product was not characterized by even increase in the amount of added whey protein, while the water activity remained at a similar level.
PL
Dokonano oceny parametrów jakościowych oleju z nasion rzepaku poddanych ozonowaniu w aspekcie czasu ich przechowywania (liczba jodowa, nadtlenkowa i anizydynowa oraz barwa i profil kwasów tłuszczowych). Proces ozonowania nie spowodował zmian jakości oleju dyskwalifikujących go do spożycia. Przechowywanie nasion w warunkach silosowych do 9 miesięcy spowodowało jedynie nieznaczne zmiany parametrów opisujących jakość oleju, a wstępne ozonowanie nie wpłynęło na powstawanie znacznych różnic podczas magazynowania.
EN
The rapeseeds (humidity 7%) were ozonated before their 9 month long storage under silo conditions (O3 doses 0.05 μg/L) and then pressed at 50°C to recover the rapeseed oil. The oil was studied for I, peroxide and anisidine values by std. methods and for its color change. The fatty acid compn. as well as contents of chlorophyls and caretonoids were also detd. The O3 treatment of the seed did not result in any significant changes of the oil quality.
PL
W artykule opisano wyniki badań dotyczące emisji limitowanych składników spalin z jednocylindrowego, badawczego silnika firmy AVL serii 5402 zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i eteru dietylowego. W badaniach wykorzystano olej rzepakowy do którego dodano 10, 20, 30 i 40 % objętościowo eteru dietylowego. Oceniono właściwości fizykochemiczne przygotowanych mieszanin paliwowych i ich wpływ na emisję limitowanych składników spalin, a w szczególności cząstek stałych, tlenków azotu oraz niespalonych węglowodorów. Stwierdzono, że dodatek DEE do oleju rzepakowego sprzyja zmniejszeniu emisji szkodliwych składników spalin do otoczenia, a w szczególności cząstek sadzy oraz niespalonych węglowodorów. Eter dietylowy dodany do oleju rzepakowego nie ma istotnego znaczenia na zmianę emisji tlenków azotu. Wskazany problem stanowi barierę typową dla procesu spalania paliwa i w niewielkim stopniu jest zależny od jego rodzaju. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że ograniczenie emisji NOx do otoczenia wymaga zmiany spalania paliwa w kierunku realizacji tzw. procesu niskotemperaturowego. W konwencjonalnych systemach spalania redukcja emisji NOx w dalszym ciągu będzie wymagała stosowania dodatkowych układów oczyszczających jak np. SCR tj. selektywna redukcja katalityczna.
EN
The paper describes the results of research on the emission of limited exhaust components from a single-cylinder, research engine of the AVL series 5402 powered by mixtures of rapeseed oil and diethyl ether. Rapeseed oil was used in the research, to which 10, 20, 30 and 40% by volume of diethyl ether was added. The physicochemical properties of the prepared fuel mixtures and their impact on the emission of limited exhaust components, in particular particulates, nitrogen oxides and unburned hydrocarbons, were evaluated. It was found that the addition of DEE to rapeseed oil helps to reduce the emission of harmful exhaust components to the environment, in particular soot particles and unburned hydrocarbons. Diethyl ether added to rapeseed oil has no significant effect on changing the emission of nitrogen oxides. The indicated problem is a barrier typical of the fuel combustion process and is slightly dependent on its type. With this in mind, it should be noted that reducing NOx emissions to the environment requires a change in fuel combustion towards the implementation of the so-called low temperature process. In conventional combustion systems, the reduction of NOx emissions will still require the use of additional treatment systems such as SCR, i.e. selective catalytic reduction.
PL
Dokonano oceny wpływu dodatku suszonego rozmarynu oraz żywic pochodzących z wybranych kadzidłowców i balsamowca indyjskiego na zmiany oksydacyjne oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Do badań przygotowano próbę kontrolną zawierającą czysty olej rzepakowy oraz pięć prób doświadczalnych, zawierających olej z 1-proc. dodatkiem suszonego rozmarynu oraz żywic z Boswelia carteri, Boswellia serrata, Boswellia frereana i Guggul (Commiphora wightii). Oleje przechowywano w temp. 10 ± 1°C. Po 2, 4, 8 i 12 tygodniach w badanych próbach oleju oznaczono liczbę kwasową, liczbę nadtlenkową i stabilność oksydatywną. Przeprowadzona analiza wariancji Anova ze szczegółową analizą średnich przedziałów ufności przy użyciu testu Tukeya (α = 0,05) wykazała istotny wzrost stabilności oksydatywnej oleju rzepakowego w próbach z dodatkiem suszonego rozmarynu i żywicy Guggul.
EN
A cold-pressed rapeseed oil was improved by addn. 1% of dried rosemary and resins from Boswellia carteri, Boswellia serrata, Boswellia frereana and Guggul (Commiphora wightii). The oils were stored at 10 ± 1°C. After 2, 4, 8 and 12 weeks, the oil samples were studied for acid index, peroxide value and oxidative stability by std. methods. The addn. of dried rosemary and Guggul resin, resulted in a significant increase in the oxidative stability of rapeseed oil.
8
Content available Application of heat pumps in rapeseed oil production
EN
The production of rapeseed oil requires a lot of energy. Before being pressed, seeds are conditioned, i.e. heated up to the process temperature for the whole mass. Then, as a result of pressing the extracted oil has a higher temperature compared to the ambient temperature. The objective of the study was to assess the application of heat pumps to reduce the energy consumption of the vegetable oil production process. The article analyses the results of the industrial experiment in which a heat pump was employed to cool down oil and heat up rapeseeds before pressing. As part of B+R project No INNOTECHK2/IN2/5/181835/NCBR/13, a prototype system was constructed with a capacity of 1.5 Mg of oil per hour. The research shows that the return on investment in the heat pump is maximum 2 months. Profit from heating seeds with heat obtained from oil cooling is about PLN 760,000 per annum in the analysed case.
PL
Produkcja oleju rzepakowego wymaga dużych nakładów energii. Przed tłoczeniem nasiona są poddawane kondycjonowaniu, czyli podgrzewaniu w całej masie do temperatury procesowej. Następnie na skutek tłoczenia pozyskiwany jest olej o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Celem badań była ocena zastosowania pompy ciepła do obniżenia energochłonności procesu produkcji oleju roślinnego. W artykule przedstawiono wyniki doświadczenia wykonane w skali przemysłowej, gdzie zastosowano pompę ciepła do jednoczesnego schładzania oleju i grzania nasion rzepaku przed tłoczeniem. W ramach realizacji projektu B+R nr umowy INNOTECH-K2/IN2/5/181835/NCBR/13 zbudowano instalację prototypową o wydajności 1,5 Mg oleju na godzinę. Z wykonanych badań wynika, że zwrot inwestycji w pompę ciepła to okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Zysk z podgrzewania nasion ciepłem pozyskanym ze schładzania oleju to około 760 tys. PLN rocznie w badanym przypadku.
EN
The paper presents research results on smoke emission from AD3.152 diesel engine fuelled with rapeseed oil (RO) and its blends with diethyl ether (DEE). All necessary tests were carried out in stationary condition for selected rotational speeds of the crankshaft i.e.1000, 1500 and 2000 rpm as well as engine loads of 40, 80 and 120 Nm. Results of the research confirmed, that diethyl ether added in volumetric ratio of 40 % to rapeseed oil reduces smoke opacity even by 50% compared with the engine fuelled with neat rapeseed oil.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym AD3.152 zasilanego olejem rzepakowym (OR)oraz jego mieszaninami z eterem dietylowym (DEE). Wszystkie niezbędne badania wykonano w warunkach ustalonych dla wybranych prędkości obrotowych wału korbowego tj. 1000, 1500 i 2000 obr/min oraz obciążeń 40, 80 i 120 Nm. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dodatek eteru dietylowego w objętości 40% do oleju rzepakowego zmniejsza zadymienie spalin nawet o ok. 50% w stosunku do silnika zasilanego olejem rzepakowym.
10
Content available remote Wpływ dodatku zużytego oleju spożywczego na efekty spalania osadów ściekowych
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad termiczną utylizacją osadów ściekowych w procesach współspalania z węglem kamiennym, spalania mieszanki paliwowej osadów ściekowych, węgla i oleju posmażalniczego oraz spalania samego węgla w postaci ekogroszku. W celu polepszenia warunków spalania mieszanki paliwowej zastosowano 2-proc. dodatek zużytego oleju rzepakowego. Oznaczono emisje CO, CO₂, SOx, NOx, HCl oraz straty O₂. W wyniku spalania mieszanki zawierającej zużyty olej zaobserwowano wzrost stężenia CO₂ w spalinach ze średniej wartości 5,32% do 6,74% przy obniżeniu się zawartości CO z 319,37 mg/m³ do 262,03 mg/m³ oraz O₂ z 13,88% do 11,79%. Świadczy to o przesunięciu się równowagi zachodzących reakcji w stronę tworzenia ditlenku węgla i zwiększeniu efektywności zachodzących procesów spalania.
EN
Sewage sludge was mixed with coal and with used frying oil and then combusted in a lab. stand with a 25 kW retort furnace. The flue gases were studied for chem. compn. (CO, CO₂, SOx, NOx, HCl) and for O₂ losses. The small addn. of used frying oil resulted in an increase in CO₂ concn. in the exhaust gas (from 5.32 to 6.74%) and a decrease in CO content (from 319.37 to 262.03 mg/m³). The efficiency of the combustion processes was also increased.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności oleju napędowego zawierającego biokomponent węglowodorowy uzyskany w wyniku hydrokonwersji oleju rzepakowego. Badania prowadzono zgodnie z normą ASTM D 4625, przechowując paliwa przez 12 tygodni w temp. 43°C. W zakresie badanych właściwości (odporność na utlenianie, właściwości przeciwkorozyjne, liczba kwasowa i nadtlenkowa, zmiana barwy oraz skłonność do tworzenia osadów) produkt nie odbiegał od parametrów czystego oleju napędowego. Od oleju napędowego zawierającego estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) różnił się natomiast znacznie wyższą stabilnością.
EN
The addn. of hydrocarbon bio-component (7% by vol.) did not deteriorate the gas oil quality after storage at 43°C for 12 weeks according to ageing stds.
EN
The demand for petroleum products is increasing day by day, but mentioned products have limited sources and they are hazardous for environment. Therefore international organizations for example: International Maritime Organization, start to make restrictive requirements application petroleum products for safety environmental, what is the main reason of the use of the alternative liquids. One of the most popular environmental friendly, renewable and less toxic oils is vegetable oils. They can used as fuels and lubricants. The vegetable oils are mainly triglycerides, which contain three hydroxyl groups and long chain unsaturated free fatty acids attached at the hydroxyl group by ester linkages. They have good properties of lubricity, viscosity and thermal. In this article focused only on lubricants. Among a wide group of vegetable oils chosen rapeseed oil. Rapeseed is the most important and most efficient oilseed crop in Europe and it is the most common basestocks for vegetablebased lubricants. It conducted research into pure rapeseed oil and its different quantity additives to traditional marine motor oil – Marinol RG 1240. The two basic physic-chemical parameters, they were flash point and dependence of viscosity and temperature, were compare and assess. It has been proven that vegetable oils have a higher ignition temperature than mineral oils and a smaller viscosity change in the range of temperature presented.
PL
W artykule przeprowadzona została synteza wiedzy w zakresie wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa. Omówione zostały paliwa alternatywne do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Wskazano dotychczasowe sposoby zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego zbliżające jego parametry fizykochemiczne do parametrów normatywnych oleju napędowego.
EN
The article was conducted a synthesis of knowledge in the use of rapeseed oil as a fuel. Discussed alternative fuel to power the of compression ignition engines. Indicated current methods of changing the physiochemical properties of rapeseed oil approaching to make the normative parameters of diesel.
PL
Wyznaczono optymalne parametry przygotowania prób rafinowanego oleju rzepakowego do oznaczania aktywności przeciwutleniającej, wykorzystując centralny plan kompozycyjny.
PL
W artykule omówiono stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na świecie w latach 2003/2004-2015/2016. Wskazano jego głównych producentów oraz przedstawiono zmiany powierzchni upraw i plonowania. Zobrazowano zmiany produkcji oleju rzepakowego na świecie i w UE oraz wskazano główne kierunki jego wykorzystania. Pomimo stopniowego wzrostu produkcji rzepaku w sezonach 2003/2004-2013/2014, w ostatnich latach odnotowuje się spadek zbiorów. Przyczyn tej niekorzystnej sytuacji należy doszukiwać się w decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zmniejszenia produkcji biopaliw pierwszej generacji.
EN
In this paper the status and perspectives for rapeseed production in Poland and in the world in the years 2003/04-2015/16 were discussed. Rapeseed is found in the third place of world oilseeds production, while the European Union is the global leader in rapeseed production. The major producers of rapeseed were identified and changes in harvested area and yield of rapeseed yield were presented. Changes in production and use of rapeseed oil in the world and in the European Union were illustrated. Despite the gradual increase in rapeseed production in the seasons 2003/04-2013/14, fall in rapeseed crop was reported in the recent years. It seems reasonable to seek the cause of this unfavourable situation on rapeseed oil market in the decision of the European Parliament on reducing the production of the first generation biofuels.
PL
Do oznaczania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach oleju rzepakowego wykorzystano technikę spektroskopii bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera. W otrzymanych widmach FT-NIR określono pasma charakterystyczne dla wolnych kwasów tłuszczowych. Wykorzystując modelowe próbki oleju rzepakowego o zadanych zawartościach kwasu oleinowego, sporządzono krzywą kalibracyjną. Dokładność metody zweryfikowano, stosując potencjometrię jako referencyjną metodę analityczną.
EN
Rapeseed oil samples with varying content of oleic acid (up to 100%) were analyzed by Fourier transformation near IR spectroscopy to det. the free fatty acid content. Results of the anal. agreed with those obtained by a ref. method (potentiometry).
17
Content available remote Właściwości reologiczne odpadów z produkcji biopaliw z oleju rzepakowego
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych wybranych odpadów z produkcji biopaliw na bazie rzepaku. Testowano glicerol destylowany, glicerol techniczny oraz frakcję zawierającą inne niż glicerol związki organiczne. Wyniki (współczynnik lepkości, gęstość, aktywność wody) porównano z parametrami określonymi dla komercyjnego glicerolu dostępnego na rynku. Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w zakresie temp. 20–90°C zarówno podczas ogrzewania, jak i schładzania cieczy. Wyznaczono energie aktywacji. Wykazano wpływ typu odpadu na jego lepkość dynamiczną. Stwierdzono niską zawartość wody i zanieczyszczeń w glicerolu destylowanym, końcowym produkcie oczyszczania odpadów.
EN
Rheol. properties of the selected biofuel wastes (distilled glycerol, technical grade glycerol and org. matter-contg. non-glycerol fraction from rapeseed oil) were detd. at 20–90°C both during heating and cooling and compared with com. glycerol. Activation energies were also detd. The distilled glycerol showed the lowest content of moisture and impurities.
PL
Przedstawiono wyniki badań przetwarzania odpadowego (posmażalniczego) oleju rzepakowego w procesie Zeofining® na biokomponenty oleju napędowego. Stwierdzono, że rzepakowy olej posmażalniczy może być utylizowany do dobrej jakości biokomponentów (wg wymagań normy PN EN 590) w porównaniu z innymi biokomponentami wytwarzanymi z oleju rzepakowego (FAME, biokomponenty parafinowe) i tradycyjnego oleju napędowego. Zastosowanie oleju rzepakowego odpadowego w miejsce świeżego prowadzi (w tych samych warunkach procesowych zeoformingu i hydrokonwersji) do uzyskania produktu o odmiennych właściwościach. Olej rzepakowy odpadowy trudniej ulega reakcjom izomeryzacji i cyklizacji niż olej świeży w tych samych warunkach procesowych. Przeróbka olejów roślinnych posmażalniczych w procesie Zeofining® może wymagać stosowania ostrzejszych parametrów procesowych (głównie wyższej temperatury) niż przeróbka olejów świeżych.
EN
Samples of fresh and waste oil were subjected to catalytic isomerization and hydroconversion. No substantial differences between the samples were obsd. after Zeofining® and hydroconversion but the waste oil required higher process temp.
EN
Organic products undergo biodegradation processes in favourable conditions while being improperly stored. The production of vegetable oils by means of the pressing technology requires high electrical energy input which is converted by friction forces in screw extrusion presses into heat. The heat, in turn, is conducive to the organic mass degradation processes. The purpose of the study was to determine the impact of the pressing temperature and the dynamic oil cooling processes on the oxidative stability. The tests were carried out in the industrial environment in a production room of an oil and fat plant producing rapeseed oil. Based on the summarised test results, it can be concluded that the initial oil temperature and the cooling rate had a significant impact on the variable value. The higher the values of these parameters were, the longer the oxidative stability period was. The oxidative stability was more than 60 h for the hot-pressed oil and about 10 h for the cold-pressed oil. The oil free from solid impurities showed resistance at a level of 18 h.
PL
Produkty organiczne ulegają procesom biodegradacyjnym w sprzyjających warunkach, podczas niewłaściwego ich przechowywania. Produkcja olejów roślinnych za pomocą technologii tłoczenia wymaga dużych nakładów energii elektrycznej, która na skutek sił tarcia w prasach ślimakowych jest przekształcana w ciepło. Ciepło natomiast sprzyja procesom degradacyjnym masy organicznej. Celem pracy było określenie wpływu temperatury tłoczenia oraz procesów dynamicznego schładzania oleju na stabilność oksydacyjną. Badania wykonywano w warunkach przemysłowych w hali produkcyjnej zakładu tłuszczowego, zajmującego się produkcją oleju rzepakowego. Na podstawie zebranych wyników badań można stwierdzić, że istotny wpływ na wartość zmiennej miała temperatura początkowa oleju i tempo schładzania. Im wyższe wartości tych parametrów, tym okres stabilności oksydacyjnej się zwiększał. Dla oleju tłoczonego na gorąco stabilność oksydacyjna wynosiła powyżej 60 h, dla tłoczonego na zimno około 10 h. Olej pozbawiony zanieczyszczeń stałych charakteryzował się odpornością na poziomie 18 h.
EN
The first part of this paper presents an evaluation of the rheology of three fuel types for compression ignition engines, i.e. a conventional fuel grade and two biofuel grades, each with rapeseed oil. The analysis completed for this work has uncovered that a clear relationships exist between fuel temperature, density and viscosity. The second part of this paper is a determination of stream parameters of the analyzed fuels injected into a specially designed metering chamber via a common rail injection system. The third and last part of this paper is an evaluation of the microstructure of rapeseed stream by division of the stream into contours of different light reflectivity values corresponding to different fuel concentrations within the stream.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ocenę parametrów reologicznych trzech paliw stosowanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym – paliwa konwencjonalnego oraz dwóch rodzajów biopaliw rzepakowych. Przeprowadzona analiza uwidoczniła istnienie wyraźnych zależności pomiędzy temperaturami paliw a ich gęstościami i lepkościami. Druga część pracy obejmuje wyznaczenie parametrów strug analizowanych paliw wtryskiwanych do specjalnie w tym celu przygotowanej komory pomiarowej przy użyciu układu wtryskowego typu commonrail. Ostatni etap dotyczy oceny mikrostruktury strugi oleju rzepakowego poprzez jej podział uwzględniający warstwice o różnym stopniu odbicia światła tj. różnym stopniu nagromadzenia paliwa w strudze.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.