Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  random variables
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper refers to the dynamic short-term response analysis of the Baltic steel drilling platform (see Fig.2) in a random sea-state represented by one-dimensional wave spectrum proposed by Striekalov and Massel, which is recommended for the Baltic Sea area. The Baltic drilling platform is a jack-up type platform for the exploration and exploitation of oil under the Baltic Sea. The presented analysis deals with the stationary phase of the platform life when its legs are fixed in the sea bottom. The submerged elements of jack-up platforms are relatively slender, thus to assess the in-line wave forces a modified Morison equation is justified. The application of frequency transfer functions to offshore vibration systems leads to structural response spectra whose input is defined by the wave elevation and wind velocity spectra. The analysis can be applied also to support structures for offshore wind turbines.
EN
The safety assessment of the Pacoima arch dam is investigated in this paper. A Load – Resistance (L-R) method was used to ensure that the dam is safe or if it is at risk of failure. The "probabilistic design system" ANSYS finite element software was used to calculate the probability of failure. The Monte Carlo (MC) method with 50,000 iterations utilized for simulation and the Latin Hypercube method were used for Sampling. Input random variables with normal distribution and coefficient of variation of 15% due to uncertainties were considered and the six random variables used are the concrete modulus of elasticity, Poisson's ratio of concrete, concrete mass, up-stream normal water level of the reservoir, and the allowable tensile and compressive strength of the concrete. Linear elastic behavior was assumed for the constitutive law of concrete material and if the stress exceeds the allowable stress of the concrete this is considered as a failure limit state. The maximum and minimum principal stresses were considered as the output parameter. Dam body safety was investigated only under self-weight and upstream hydrostatic pressure at the normal water level [...]
EN
The paper deals with sensitivity and reliability applications to numerical studies of an off-shore platform model. Structural parameters and sea conditions are referred to the Baltic jack-up drilling platform. The sudy aims at the influence of particular basic variables on static and dynamic response as well as the probability of failure due to water waves and wind loads. The paper presents the sensitivity approach to a generalized eigenvalue problem and evaluation of the performace functions. The first order time-invariant problems of structural reliability analysis are under concern.
EN
The study concerns the forced vibrations analysis of supporting structure in terms of probabilism. Structural design parameters are defined as the deterministic values and random variables. Random variables are not correlated. The criterion for structural failure is expressed as the limit of functions referring to the ultimate and serviceability limit state. The condition takes into account the material fatigue. The Hasofer-Lind reliability index and the probability of failure was determined. In calculations of reliability methods were used: FORM, SORM, Monte Carlo and Importance Sampling methods. The STAND program is used to present the examples of reliability analysis.
EN
The study deals with stability and dynamic problems in bar structures using a probabilistic approach. Structural design parameters are defined as deterministic values and also as random variables, which are not correlated. The criterion of structural failure is expressed by the condition of non-exceeding the admissible load multiplier and condition of non-exceeding the admissible vertical displacement. The Hasofer-Lind index was used as a reliability measure. The primary research tool is the FORM method. In order to verify the correctness of the calculations Monte Carlo and Importance Sampling methods were used. The sensitivity of the reliability index to the random variables was defined. The limit state function is not an explicit function of random variables. This dependence was determined using a numerical procedure, e.g. the finite element methods. The paper aims to present the communication between the STAND reliability analysis program and the KRATA and MES3D external FE programs.
PL
W pracy przedstawiono problem stateczności i dynamiki konstrukcji prętowych z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego. Posłużono się niejawną funkcją graniczną zmiennych losowych. Zależność taka wymaga zastosowania procedury numerycznej np. metody elementów skończonych. W pracy przedstawiono połączenie programu niezawodnościowego STAND z zewnętrznymi modułami MES: KRATA i MES3D. W pierwszej części pracy analizowano problem stateczności i niezawodności przestrzennej konstrukcji prętowej podatnej na zjawisko przeskoku węzła. Konstrukcję zaprojektowano z profili rurowych RO 180x8. Elementy wykonano ze stali S355NH o granicy plastyczności fy=355 MPa i module sprężystości E=210 GPa. Warunki podparcia zdefiniowano w postaci podpór przegubowo-nieprzesuwnych w węzłach zewnętrznych oraz w formie podparcia słupami. Dokonano weryfikacji założenia, że moment przeskoku nigdy nie będzie poprzedzony wyboczeniem poszczególnych prętów struktury. W związku z powyższym sprawdzono warunek nośności ze względu na wyboczenie dla najbardziej wytężonego pręta w chwili przeskoku węzła. Sprawdzono również czy w chwili wyboczenia konstrukcja pracuje w zakresie sprężystym. W tym celu wyznaczono wartość naprężeń krytycznych (granica proporcjonalności) i odpowiadającą im smukłość graniczną.
PL
W większości organizacji dokonuje się oceny pracowników na podstawie różnych kryteriów subiektywnych i obiektywnych. Często pracownicy czują się pokrzywdzeni oceną opisową lub ocena nie jest adekwatna do ich wyników pracy. W artykule proponujemy obiektywną metodę oceny pracowników z wykorzystaniem metod probabilistycznych, w tym funkcji gęstości prawdopodobieństwa, metod jądrowych oraz operacji arytmetycznych na zmiennych losowych. Omówiono również zastosowanie metody do budowania zespołu i jego oceny oraz wizualizacji wydajności prac zespołu oraz pracownika.
EN
In most of organizations evaluation of employees based on various criteria both subjective and objective is done. Employees feel often unfair by descriptive evaluation or the evaluation is not adequate to results of their work. In the publication we propose objective method of evaluation of employees based on probabilistic methods, including density estimation, kernel methods and arithmetic operations on random variables. In the paper we focus also on application method to build a team and evaluating it. The paper also introduces visualization of performance of both team and employee.
PL
Prędkość opadania ziaren jest cechą rozdziału, według której dokonuje się idealny rozdział ziaren w procesie wzbogacania w osadzarce. Uwzględnienie kompleksowych właściwości geometrycznych ziaren (wielkość i kształt ziaren) oraz fizycznych (gęstość ziaren) prowadzi do wyliczenia rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren jest to złożona cecha rozdziału, zawierająca w sobie trzy podstawowe cechy proste ziarna (gęstość, wielkość i kształt ziarna). W artykule podano metodykę wyznaczania rozkładu prędkości opadania w próbce ziaren sferycznych dla turbulentnego charakteru ruchu ziaren, w którym prędkość opadania wyraża się wzorem Newtona-Rittingera. Ze względu na to, że zarówno gęstość jak i wielkość ziarna są zmiennymi losowymi o pewnych rozkładach, również prędkość opadania jako funkcja tych zmiennych jest zmienną losową. Korzystając z twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa odnoszących się do funkcji zmiennych losowych podano wzór na funkcję gęstości rozkładu prędkości opadania oraz wyliczono rozkłady prędkości dla kilku kombinacji rozkładów wielkości i gęstości ziarna na podstawie eksperymentu przemysłowego. Artykuł przedstawia symulacyjne określanie rozkładów prędkości opadania ziaren sferycznych przy założeniu, że ziarna mają kształt kulisty o średnicy równej średnicy projekcyjnej ziaren nieregularnych. W takim przypadku, na graniczną prędkość opadania ziaren będzie miał wpływ rozkład właściwości densymetrycznych.
EN
Particle settling velocity is the partition feature of feed directed to jigging process. Distribution of terminal particles settling velocity characterizes feed for jigging process. Consideration of complex geometrical properties of particles (size and shape) and physical ones (density) leads to calculation of distribution of terminal particles settling velocity. That means that this is complex partition feature containing three basic particle features (density, size and shape). The paper presents the methodology of determining particle settling velocity distribution in sample of spherical particles for turbulent motion for which settling velocity is defined by Newton-Rittinger formula. Because of the fact that both particle density and size are random variables of certain type of distribution, settling velocity as function of these two variables is random variable too. Applying probability theorems connected with random variables functions the equation for statistical density function of settling velocity was given and distributions of velocities for several combinations of particle size and density were calculated on the basis of industrial velocity. The paper presents simulative determination of spherical particles settling velocity distribution functions assuming that particles are spheres of diameter being equal to projective diameter of irregular particles. In this case, terminal settling velocity is influenced by distribution of densimetric characteristics.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza statyczna konstrukcji prętowych w ujęciu probabilistycznym. Parametry projektowe konstrukcji zdefiniowano jako wielkości deterministyczne oraz zmienne losowe. Zmienne losowe nie są skorelowane. Kryterium awarii konstrukcji określają funkcje graniczne związane ze stanem granicznym nośności i użytkowalności. Wyznaczono wskaźnik niezawodności Cornella oraz HasoferaLinda. Podstawową metodą badawczą jest metoda FORM. W celu weryfikacji poprawności obliczeń zastosowano metody: SORM, Monte Carlo oraz Importance Sampling. Wyznaczono wrażliwość wskaźnika niezawodności na zmienne losowe. W przedstawionych przykładach analizy niezawodności wykorzystano program STAND.
EN
The study concerns the static analysis of rods structures in terms of probabilism. Structural design parameters are defined as the deterministic values and random variables. Random variables are not correlated. The criterion for structural failure is expressed the limits of functions referring to the ultimate and serviceability limit state. The Cornell and Hasofer-Lind index is used as a reliability measure. The primary research method is the FORM method. In order to verify the correctness of the calculation SORM, Monte Carlo and Importance Sampling methods are used. The sensitivity of reliability index to the random variables is defined. The STAND program is used to present the examples of reliability analysis.
9
Content available remote Mismatch Error by Measurement of Radiated Disturbances in EMC Testing
EN
Radiated disturbances by EMC testing are sensed with an antenna and transmitted via the 50[omega] coaxial path to the receiver. The recalculation factor between the receiver signal and the measurand is defined with neglecting mismatching. As a matter of course the mismatch error appears. It is not determined but estimated and built-in into the measurement uncertainty budget. Formulas for the mismatch error by the junction antenna-receiver and with the inserted path are derived. Two approaches to estimation of the mismatch error in the bands C and D in the frequency range from 30MHz to 1GHz: the first recommended in the document CISPR 16-4-2 and the second with the Monte Carlo method are presented and illustrated with the numerical calculations. Evidently the first approach is to pessimistic and gives vastly overestimated error.
PL
Zaburzenia promieniowane w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej mierzone są anteną połączonaą z miernikiem zaburzeń koncentrycznym torem pomiarowym o impedancji charakterystycznej 50�[omega]. Wspóczynnik przeliczeniowy sygnalu miernika na wielkość mierzoną anteną (mezurand) zdefiniowany jest z pominięciem niedopasowań w torze pomiarowym. Jest to jeden ze składników błędu pomiaru. Błędu tego nie da sie wyznaczy�ć w sposób deterministyczny. Jest on szacowany i wbudowany w bilans niepewno�ści pomiaru. Wyprowadzono wzory na dwa rodzaje błędu niedopasowania: dla bezpośredniego połączenia anteny z odbiornikiem oraz z wtrąconym torem pomiarowym. Estymacjeę błędu niedopasowania polecaną w dokumencie CISPR 16-4-2 oraz z wykorzystaniem metody Monte Carlo zilustrowano obliczeniami numercznymi dla pomiaru pola elektrycznego zaburze�ń promieniowanych w pasmach C i D, w przedziale częstotliwości od 30MHz do 1GHz. Podej�ście proponowne w dokumencie CISPR 16-4-2 jest zbyt pesymistyczne i prowadzi do znacznego przeszacowania błędu.
10
Content available Overview of Fading Channel Modeling
EN
VisSim and LabVIEW based approaches are proposed and implemented to demonstrate fading in the communication systems. The introduction to fading, models for flat fading like Rayleigh, Weibull, Nakagami-m and the results of simulations are presented.
11
Content available remote Evolutionary identification of laminates' granular parameters
EN
The paper deals with the identification of material constants in simple and hybrid laminates. It is assumed that identified constants are non-deterministic and can be described by means of different forms of the information granularity represented by interval numbers, fuzzy numbers or random variables. The Two-Stage Granular Strategy combining global (Evolutionary Algorithm) and local (gradient method supported by an Artificial Neural Network) optimization techniques is used to solve the identification problems. Finite Element Method in the granular form is used to solve the direct problem for laminates. Modal analysismethods are employed to collect measurement data for the identification process. Numerical examples presenting effectiveness of the strategy are enclosed.
EN
In this paper we present generalization of probability density of random variables. It is obvious that probability density is definite only for absolute continuous variables. However, in many practical applications we need to define the analogous concept also for variables of other types. It can be easily shown that we are able to generalize the concept of density using distributions, especially Dirac’s delta function.
EN
Let: {Xi} be a sequence of r.v.'s, and: Mn := max (X1,..., Xn), mn := min (X1,..., Xn). Our goal is to prove the almost sure central limit theorem for the properly normalized vector {Mn,mn}, provided: 1) {Xi} is an i.i.d. sequence, 2) {Xi} is a certain standardized stationary Gaussian sequence.
EN
We establish here an inequality of Ostrowski type for a random variable whose probability density function belongs to L-infinity[a, b], in terms of the cumulative distribution function and expectation. The inequality is then applied to generalized beta random variable.
15
Content available remote Triangular structures and duality
EN
We introduce and study the category AFD the objects of which are generalized convergence D-posets (with more than just one greatest element) of maps into a triangle object T and the morphisms of which are sequentially continuous D-homomorphisms. The category AFD can serve as a base category for antagonistic fuzzy probability theory. AFD-measurable maps can be considered as generalized random variables and ADF-morphisms, as their dual maps, can be considered as generalized observables.
EN
In our paper we prove two kinds of the so-called almost sure central limit theorem (ASCLT). The first one is the ASCLT for the vectors ((Mn(1) , . . . ,Mn(r)), where Mn(j) n - the j-th largest maximum of X1, . . . ,Xn and {Xi} is an i.i.d. sequence. Our second result is the ASCLT for some random permanents.
EN
Settling velocity is an independent variable of the hydraulic separation performed for instance by means of jigs. Therefore, the settling velocity characterizes material forwarded to the separation process. The paper presents a method of determining the distribution of settling velocity in the sample of spherical particles for the turbulent particle motion in which the settling velocity is expressed by the Newton formula. Because it depends on density and size of particle which are random variables of certain distributions, the settling velocity is a random variable. Applying theorems of probability, calculations concerning the functions of random variables, formulas for the frequency function of settling velocity and the distribution of velocities for several combinations of distributions of particle sizes and densities were presented.
PL
Prędkość opadania jest argumentem rozdziału procesu wzbogacania w osadzarce. Rozkład prędkości opadania stanowi więc charakterystykę materiału kierowanego do procesu wzbogacania. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania rozkładu prędkości opadania w próbce ziaren sferycznych dla turbulentnego charakteru ruchu ziaren, w którym prędkość opadania wyraża się wzorem Newtona-Rittingera. Ze względu na to, że zarówno gęstość jak i wielkość ziarna są zmiennymi losowymi o pewnych rozkładach również prędkość opadania jako funkcja tych zmiennych jest zmienną losową. Korzystając z twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa odnoszących się do funkcji zmiennych losowych podano wzór na funkcję gęstości rozkładu prędkości opadania oraz wyliczono rozkłady prędkości dla kilku kombinacji rozkładów wielkości i gęstości ziarna.
18
Content available remote Nonelementary notes on elementary events
EN
Our goal is to present simple examples illustrating the nature and role of elementary events and random variables in probability theory, both classical and operational (fuzzy). As stated in Płocki [10], in teaching probability we should concentrate on the construction of probability spaces and their properties, and not on the calculation of probability of various strange events (like hitting a bear if we can shoot three times, etc.). On a rather advanced level, Łoś [8] analyzed the constructions of probability spaces in the classical probability. J. Loś explained the nature and underscored the role of elementary events. Roughly, the events form a Boolean algebra, but some probability properties of the algebra depend on its representation via subsets and this is done via the choice of some fundamental subset of events and the choice of elementary events. Remember, choice! There are situations in which the classical probability model is not quite suitable (quantum physics, fuzzy models, c.f. Dvurečenskij and Pulmannová [3], Frič [5]), and I would like to present simple examples and simple models of such situations. In order to understand the generalizations, let me start with a well-known example of throwing two dice.
19
Content available remote Snell's optimization problem for sequences of convex compact valued random sets
EN
A random set analogue of the Snell problem is presented. In the original Snell’s problem one observes a sequence of random variables (ξn), say a gambler’s capital at successive games. If the gambler leaves the game at a random time ν, his expected capital at this time is Eξν. The objective is to stop at time ν (using information available up to this moment) such that the expected gambler’s fortune Eξν is maximal. Here a multivalued analogue of this problem will be studied. Given a Banach space and a sequence of convex weakly or strongly compact valued random sets (Zn) in that space, the existence of a stopping time ν such that EZν is maximal is investigated.
20
EN
We present the Marcinkiewicz-type strong law of large numbers for ran-dom fields{Xn, n ∈Zd+}of pairwise independent random variables, where Zd+, d≥1, is the set of positived-dimensional lattice points with coordinatewise partial ordering.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.