Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rama portalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych
PL
W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów okapowych na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych ramach portalowych. Analiza numeryczna obejmowała jeden układ poprzeczny wydzielony z układu przestrzennego, dla którego przeanalizowano 12 wariantów węzłów okapowych. Każdy z węzłów spełniał warunki nośności, ale charakteryzował się różną sztywnością obrotową, za pomocą której definiowano skończoną sztywność węzła okapowego ramy. Wykorzystano analizę nieliniową dla arbitralnie ustalonego obciążenia zewnętrznego. Otrzymane wyniki porównano z prętowym modelem referencyjnym zawierającym węzły sztywne. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie AxisVM X4.
EN
The article presents the influence of the rotational stiffness of eaves joints on the distribution of internal forces and displacements in the steel portal frames. The numerical analysis consisted of one transverse system separated from the 3D model, for which 12 variants of eave joints were analyzed. Each of the joints fulfilled the load capacity conditions. The joints were characterized by different rotational stiffness. The tasks were solved using non linear analysis for an arbitrarily determined external load. All calculations were carried out in the AxisVM X4 program.
PL
W artykule omówiono przypadek rygla żelbetowej ramy portalowej o bardzo dużej rozpiętości. Rygiel został wybudowany, ale błędy projektowe i wykonawcze spowodowały jego uszkodzenie (spękania). Przedstawiono przyczyny tych błędów oraz omówiono nowatorski sposób wzmocnienia rygla, eliminujący zaistniałe problemy i przywracający mu wymaganą nośność.
EN
The article discusses the case of a very wide reinforced concrete spandrel beam of a portal frame. The spandrel beam was built but the design and construction mistakes caused it to be severely damaged (cracks). The article presents the reasons for these mistakes to appear as well as discusses an innovative way of strengthening the spandrel beam that eliminates the problems and restores the required bearing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czwartego etapu walidacji hierarchicznej modeli MES, wykonanego w celu analizy zdolności do obrotu węzłów stalowych. Program badawczy obejmuje wykonanie testów laboratoryjnych dwóch ram portalowych wykonanych z kształtowników walcowanych oraz porównanie wyników testów z wynikami analiz numerycznych wykonanych metodą elementów skończonych przy użyciu oprogramowania Ansys. Jako kryterium porównawcze przyjęto krzywą odpowiedzi kąta obrotu połączenia rygla ze słupem, którą w teście laboratoryjnym wyznaczono za pomocą zestawu inklinometrów. Dokonano oceny wpływu użebrowania w słupie na zdolność do obrotu węzłów. Układ ramowy bez żeber usztywniających wykonano z kształtowników HEB 260, natomiast układ ramowy z żebrami usztywniającymi wykonano z kształtowników HEA 240. Elementy składowe układów ramowych wykonano ze stali S235 oraz S355. Na elementy złączne zastosowano śruby wysokiej wytrzymałości klasy 10.9 według normy ISO 4014.
EN
The laboratory test results of 4th stage hierarchical validation of FEM model created for analysis of steel joint’s rotation capacity have been presented in the paper. The research program contains performing laboratory tests of two portal frame made of hot rolled profiles and comparison of tests results with results obtained in numerical analysis using FEM by ANSYS software. As a comparative criterion was assumed the response curve of beam to column joint’s rotation angle, which was determined in laboratory test by set of inclinometers. An assessment was done for the impact of ribbing the column for joint rotation capacity. Frame system without stiffening ribs was made of HEB260, while the system with stiffening ribs was made of HEA240. The components of frame systems were made of steel grade S235 and S355. As fixing elements have been used high strength bolts class 10.9 according to ISO 4014.
PL
Zaprezentowano algorytm wyznaczania temperatury eksponowanej ogniowo stalowej nośnej ramy portalowej, skojarzonej z aktywowaniem się w niej krytycznego mechanizmu zniszczenia plastycznego. Zaproponowano zastosowanie uogólnionego podejścia kinematycznego z wykorzystaniem identyfikacji chwilowego środka obrotu. Miarodajna temperatura jest najniższą spośród uzyskanych ze szczegółowej analizy poszczególnych kinematycznie dopuszczalnych mechanizmów zniszczenia.
EN
Calculation algorithm helpful in the specific temperature assessment for steel load-bearing portal frame exposed to fire, being associated with the activation in such a structure of critical plastic failure mechanism, is presented and discussed in detail. It is proposed to apply to do this a generalized kinematic approach using the identification of the instantaneous centre of rotation. The lowest of the values obtained from a detailed study of all kinematically admissible collapse mechanisms can be recognized to be the conclusive temperature value related to the whole considered frame.
5
Content available remote Weryfikacja stateczności elementów ściskanych za pomocą analizy zaawansowanej
PL
Współczesne normy projektowania umożliwiają sprawdzanie nośności pojedynczych elementów poddanych ściskaniu w różny sposób. Klasyczne podejście to indywidualne sprawdzenie stateczności, przyjmując odpowiednie długości wyboczeniowe ustalone dla globalnej formy utraty stateczności. W celu wyznaczenia sił wewnętrznych stosowana jest wówczas najczęściej analiza I rzędu, sprężysta (LA), bez uwzględniania imperfekcji. Drugie podejście polega na uwzględnieniu podczas analizy wpływu globalnych imperfekcji przechyłowych i lokalnych łukowych i wykonaniu obliczeń według teorii II rzędu (GNIA). W takim przypadku indywidualne sprawdzanie stateczności poszczególnych elementów nie jest konieczne. Weryfikacja nośności ogranicza się do sprawdzenia obliczeniowych warunków nośności przekroju, z uwzględnieniem wyznaczonych w ten sposób sił wewnętrznych. W pracy przedstawiono porównanie oceny stateczności pojedynczych prętów oraz ramy portalowej przeprowadzone tymi metodami. Rozpatrywane w referacie elementy zostały zróżnicowane pod względem warunków podparcia, smukłości oraz rodzaju przekroju poprzecznego prętów. W przypadku ramy zastosowano stałą smukłość prętów, natomiast zmienną wartość obciążenia. Podano zależności pomiędzy zastosowaną analizą i modelami obliczeniowymi, a otrzymanymi rezultatami. Wyniki wskazują na znaczną, lecz nie całkowitą, porównywalność obu podejść obliczeniowych.
EN
Modern structural codes enable load-bearing verification of axial compressed columns using different approaches. Traditional way is based on individual stability verification, with the use appropriate buckling length, obtained from global mode of instability. First-order, linear analysis (LA) without imperfections is used to predict internal forces in this case. Such approach is named as AVA0. Another way is based on incorporation of imperfections (global sway imperfections and local out-of-straightness imperfections) and providing calculation according to second-order theory. If second order effects in individual members and relevant member imperfections are totally accounted for in the global analysis of the structure, no individual stability check for the members is necessary. This analysis is named as GNIA and the way verification as AVA2. Nowadays, this approach is more popular because of constant development of computer calculation packages. But there is no information available containing comparison these described above two methods. The paper presents verification of resistance and stability of axial compressed elements and portal frame done by these two methods. Considered elements were varied in support conditions, slenderness and type of cross-section. In the case of analysed portal frames, slenderness was constant whereas value of load treated as a variable. The relation between types of used method, calculation model and receive results were presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami. Ramę portalową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu, a następnie przeanalizowano wpływ rozmieszczenia dyskretnych stężeń bocznych i przeciwskrętnych na jej nośność. Obliczenia uwzględniają imperfekcje konstrukcji, które zaimplementowano w modelu jako przeskalowane formy wyboczenia lokalnego i globalnego ramy portalowej, wyznaczone ze sprężystej analizy wyboczeniowej LBA. W celu zbadania wpływu rodzaju i kształtu imperfekcji na nośność ramy, przeprowadzono najpierw analizę układu o geometrii idealnej, materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNA, a następnie analizę materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNIA układu imperfekcyjnego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego ABAQUS/Standard. W uwagach końcowych podsumowano wyniki analiz oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
An assessment of the load bearing capacity analysis of steel planar frame fabricated from slender tapered plate girders, with span length of 36,0 m and pinned bases was presented in the paper. Initially, considered portal frame was designed in accordance with the Eurocode 3 and then an influence of lateral and torsional braces location on the frame load bearing capacity was analyzed. Calculations take into account imperfections of the structure, which were implemented in the FEM model as local and global scaled modes derived from linear buckling analysis LBA. In order to investigate the effect of type and shape of particular imperfection patterns on the frame stability strength, two tasks were solved. Firstly, geometrically and materially nonlinear analysis GMNA of perfect frame geometry was carried out. Then, GMNIA analysis concerning additionally imperfections was performed. Numerical models were prepared with the use of shell finite elements, which are available in ABAQUS/Standard program. Concluding remarks were drawn.
PL
Ramy portalowe są obecnie bardzo często stosowane jako układy nośne hal przemysłowych i handlowych. Przedstawiono zalecenia projektowe kształtowania i obliczeń wstępnych ram. Główny nacisk położono na wyjaśnienie zasad normy PN-EN 1993-1-1 dotyczących rozmieszczania stężeń bocznych i przeciwskrętnych w ramach portalowych. Zamieszczony przykład obliczeniowy przedstawia praktyczne wykorzystanie reguł normy w projektowaniu plastycznym ramy portalowej.
EN
Portal frames are nowadays very often used as a structural systems of industrial and commercial halls. Design recommendation on shaping and preliminary design rules of portal frames has been presented. Main focus was placed on the design rules of PN-EN 1993-1-1 concerning limit distances of lateral and torsional restrains providing out of plane stability of members. Working example is included presenting practical implementation of code rules in plastic design of portal frame.
8
Content available remote Kształtowanie ram portalowych z zastosowaniem połączeń śrubowych
EN
The rational shaping of steel portal frames relies not only on suitable choice of the structural system, static schema or the type of sections, but also on the suitable solution of joints and their actual characteristics. In the paper, the influence of the strength and stiffness of the joints on redistribution of internal forces in the one-storey portal frame was presented. The procedure for calculation of the stiffness of the bolted splice joints was elaborated too.
PL
Rozwiązano problem optymalnego kształtowania ramy o danym schemacie statycznym i zmiennym przekroju poprzecznym. Kryteriami optymalizacji byty: objętość lub maksymalne przemieszczenie rygla. Problem optymalnego kształtowania został sformułowany w kategoriach teorii sterowania; do wyznaczenia optymalnego rozwiązania służy zasada maksimum. Warunki konieczne optymalizacji tworzą wielopunktowy problem brzegowy, który został rozwiązany numerycznie za pomocą programu komputerowego.
EN
In the paper, by using consequently maximum principle, various problems of optimal design of portal frame with variable cross section were solved. The volume or maximum displacement of spandrel beam were the cost function. The maximum principle, applied in the research allowed to formulate the optimizations necessary conditions. The necessary conditions define so called multipoint boundary value problem, which was solved numerically.
PL
Omówiono algorytm obliczania ram portalowych uwzględniający w praktyczny sposób podatność węzłów narożnych. Podano przykład liczbowy.
EN
Method of account steel framed structures with not ideal stiff joints is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.