Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rainfall distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Irregular rainfall distribution is receiving considerable attention. The amount of rainfall for one region can account for 500-600 mm, sometimes 1000 mm. For example, in the year 1985, Zagtala in Azerbaijan received 716 mm of rainfall, while in 1988, 2004 and 2008 - 1151, 1306 and 661 mm, respectively, were measured. In Lankaran 2061 mm were measured in 1982 and 470 mm in 1999. Generally, rainfall distribution differs across the Republic of Azerbaijan. In this study, the physical side of such variations was clarified. In relation to that, the movement speed of the atmosphere in regard of the rotation of the Earth was analyzed, showing that the difference in rainfall distribution, according to the time structure, is connected to the direction change of the atmospheric movement. Generally, the reasons for atmospheric movements cannot be identified as the rotation movement of the earth, mainly because both environments show different activities. While the processes happening in the atmosphere often change, influenced by the pressure gradient, the rotation movement of the earth is more stationary. We also evaluated the rainfall forecast method for the region Lankaran. Taking into account its simplicity, the Shuster method was used. Observation data was divided into stationary and casual elements. Selection of periodicals was determined by separation of long term meteorological data into harmonic functions. By accepting the variation, the coefficient casual item was added.
2
EN
One of the essential needs for retention reservoirs is to reduce the volume of wastewater flows in sewer systems. Their main advantage is the potential to increase retention in the system, which in turn improves hydraulic safety by reducing the risk of node flooding and the emergence of the phenomenon of "urban flooding". The increasingly common use of retention reservoirs, the observed changes in the climate and the development of dedicated software tools necessitate the updating of the methods used to dimension retention reservoirs. So far, the best known procedures in this regard involve the application of analytical formulas and tools in the hydrodynamic modelling of current sewage systems. In each case the basis for the retention facility design is the evaluation of rainfall in terms of the probability of occurrence and duration that would result in a critical rainwater flow condition in the sewer system in order to define the required reservoir retention capacity. The purpose of this paper is to analyse of the feasibility of applying artificial neural networks in the preliminary estimation of the duration of critical rainfalls. Such an application of these networks is essential to the process of hydrodynamic modelling of the system and to determining the required retention capacity of the reservoir. The study used an artificial neural network model typically used as part of planning processes, as well as the Statistica software suite.
PL
Kanalizacyjne zbiorniki retencyjne są obiektami służącymi między innymi do redukowania przepływu strumienia objętości ścieków w systemach kanalizacyjnych. Ich główną zaletą jest możliwość zwiększenia retencji w systemie, co w efekcie wpływa na poprawę bezpieczeństwa hydraulicznego zlewni poprzez ograniczenie możliwości wylania się ścieków i powstania zjawiska „powodzi miejskich”. Coraz powszechniejsze użycie obiektów retencyjnych, obserwowane zmiany klimatu oraz rozwój dostępnych narzędzi softwarowych powodują konieczność aktualizowania metod ich wymiarowania. Dotychczas najczęściej wykorzystywane w tym celu są formuły analityczne oraz narzędzia do modelowania hydrodynamicznego. W obu przypadkach podstawą do właściwego zaprojektowania obiektu retencyjnego jest wybór miarodajnego opadu deszczu o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia i odpowiedniej długości czasu trwania, który powoduje krytyczny przepływ ścieków w systemie kanalizacyjnym i wymaga zastosowania największej niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. Celem artykułu jest wykonanie analizy możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych we wstępnym szacowaniu miarodajnej długości czasu deszczu. Jej wartość jest niezbędna w procesie modelowania hydrodynamicznego funkcjonowania systemu i wyznaczenia niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. W badaniach do budowy modelu sztucznej sieci neuronowej wykorzystano teorię planowania doświadczeń oraz pakiet Statistica.
EN
Storage reservoirs are objects which serving inter alia, to reducing the volume of wastewater flow in sewer systems. Their main advantage is the possibility to increase retention in the system, which in turn improves hydraulic safety by reducing the possibility of the node flooding and the emergence of the phenomenon of "urban flooding". An increasingly common use of storage reservoirs, observed climate change and the development of available software tools makes it necessary to update the methods of its dimensioning. So far, the most well-known calculation procedures in this regard is the use of analytical formulas and tools for hydrodynamic modeling the functioning sewage systems. In both cases, the basis for the designing of the retention facility is choosing a appropriate rainfalls which a certain probability of occurrence, and appropriate duration, which causes the critical flow of rainwaters in the sewer system and requires the use of the most necessary storage capacity of the reservoir. The purpose of this article is the analyze of the possibility of using artificial neural networks in the preliminary estimation of the length of duration the critical rainfall. Its value is essential in the process of hydrodynamic modeling of the system and determine the necessary storage capacity of the reservoir. In a study for the construction of an artificial neural network model used in the theory of planning experience and Statistica package.
PL
W artykule poddano analizie główne czynniki generujące rozkład opadu na terenie zlewni Trzebuńki usytuowanej w Beskidzie Średnim, w Karpatach Zachodnich. Stwierdzono, że na rozkład opadu na terenie zlewni podgórskiej duży wpływ wywierają topografia, ekspozycja stoków w stronę głównych kierunków napływu wilgotnych mas powietrza oraz typ cyrkulacji atmosferycznej. Na stokach o ekspozycji północnej i północno-zachodniej zanotowano wyższe sumy opadów, które nierównomiernie rosną ku szczytom, a na stokach o ekspozycji południowo-zachodniej wystąpił wyraźny spadek wysokości opadu wraz ze wzrostem wysokości terenu.
EN
In this article the main factors generating rainfall distribution on the catchment area of the Trzebuńka Stream situated in the Middle Beskids in the Western Carpathians have been analysed. The research showed that the rainfall distribution on the catchment area is influenced by topography, slope exposure facing the main directions of arrival of the moist air masses and atmospheric circulation. On the slope exposed to the North and North West a higher total rainfall, which irregularly increase towards the summits, was noted. On the south west facing slopes, an evident decrease in the amount of rainfall was noted with increasing height of the terrain.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w wybranych okresach wzrostu i rozwoju oraz w całym okresie wegetacji, w południowej części Polski, na glebach pszennych i żytnich. Na podstawie 1413 danych z lat 1981-1996 pochodzących z 12 stacji doświadczalnych przeprowadzono badania, które umożliwiły określenie wpływu wysokości i rozkładu opadów na wielkość plonu pszenżyta ozimego. Jakość gleby istotnie wpływała na plony pszenżyta ozimego. Najwyższe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,0 t·ha-¹) wystąpiły, gdy suma opadów wynosiła 180-220 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm - 35-45, a ogólna liczba dni z opadem - 50-60. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 220-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The paper presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfall in particular growth stages and throughout the vegetation season in the southern part of Poland on wheat and rye soils. The study was based on 1413 results of experiments carried out at 12 experimental stations in the years 1981-1996. Soil quality had a significant effect on winter triticale yielding. The highest yields of ca. 7.0 t·ha-¹ on wheat complexes were obtained under the following conditions: rainfall 180-220 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm - 35-45 days and the overall number of days with rainfall 50-60 days. The respective figures for rye complexes (yield 6.5 t·ha-¹) were: 220-260 mm, over 50 days and over 60 days.
PL
Na podstawie wyników doświadczeń COBORU z lat 1981-1996 określono zależność plonowania pszenżyta ozimego na glebach pszennych i żytnich w północnej części Polski od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach wzrostu i rozwoju: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wiosenno-letniej wegetacji. Wyniki pochodziły z 13 stacji, a łączna liczba danych wynosiła 1039. Dane opracowano stosując analizę korelacji i regresji kwadratowej. W warunkach prowadzenia badań największe plony pszenżyta ozimego (ok. 7,5 t·ha-¹) na kompleksach pszennych wystąpiły, gdy opady wyniosły 180-200 mm, liczba dni z opadem ≤ 45 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60. Na kompleksach żytnich największy plon (6 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 150-225 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była równa 60, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
Based on COBOR experiments from the years 1981-1996, the dependence of winter triticale yielding on rye and wheat soils in the northern part of Poland was determined on the sum and distribution of rainfall in the following growth periods: the spring beginning of vegetation - shoooting, shooting - dough maturity and in the entire summer vegetation. The results came from 13 stations, the total number of data being 1039. The data were processed using the square correlation and regression analysis. The highest yields of winter triticale on wheat complexes, ca. 7.5 t·ha-¹, were obtained when rainfall ranged between 180-225 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm exceeded 50 days and the total number of days with rainfall was over 60 days. Respective figures for rye complexes (yield 6 t·ha-¹) were: 150-200 mm, 60 days and more than 60 days.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach rozwojowych: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wegetacji na glebach pszennych i żytnich w środkowej części Polski. Na podstawie 2437 danych z 19 stacji doświadczalnych z lat 1981-1996 opracowano modele plonowania. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie, które z badanych parametrów i w jakich okresach mają istotny wpływ na wielkość plonu ziarna pszenżyta ozimego. Największe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,3 t·ha-¹) wystąpiły, gdy opady wyniosły 200-240 mm. Liczba dni z opadem ≤ 5 mm i ogólna liczba dni z opadem nie wpływały wyraźnie na plon. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 200-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 45, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The study presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfalls in the growth stages: beginning of vegetation - shooting, shooting - dough maturity and in the whole vegetation season. Winter triticale was grown on wheat and rye soils in the middle part of Poland. Based on 2437 one-year experiments from 19 experimental stations over 1981-1996, a model of yielding has been elaborated. The study allowed determining which of the studied parameters and when exerts an essential impact on the yield of winter triticale. The largest yields of ca. 7.3 t·ha-¹ was obtained on wheat complexes when rainfall was 200-240 mm. The number of days with precipitation ≤ 5 mm and the total number of days with rainfall did not significantly correlate with the yield. The largest yield (6.5 t·ha-¹) on rye complexes was obtained at total rainfall ca. 200-260 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm over 45 days and overall number of days with rainfall greater than 60 days.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.