Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 653

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
The paper is concerned with the issue of safety and risks in transport with a detailed focus on rail transport. Nowadays, when it is required to prefer safe and environmentally friendly modes of transport, the knowledge of this issue is important. Part of the paper is an analysis of individual risk factors in railway transport. These include risks in the field of railway safety, natural disasters, economic risks, risks in management systems and technical equipment, and risks related to legislative changes. Attention is paid to comparison and evaluation of individual risk factors in terms of severity and probability of occurrence - frequency. Following the analysis and evaluation of the risk level, are suggest possible or optimal ways to resolve them. The outcome of it is to eliminate or minimize them in the railway transport undertaking. The final part briefly describes the current situation in rail transport, recent develop-ments and the main conditions and assumptions for its further development.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania transportem kolejowym wśród władz samorządowych, zwłaszcza koleją aglomeracyjną. Szczególną inklinację w tym zakresie zauważa się w dużych aglomeracjach i otaczających je strefach podmiejskich, w których to coraz częściej pojawiają się problemy z transportem. Pozytywny wydźwięk omawianemu zagadnieniu nadaje fakt, że liczba pasażerów kolei aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce rośnie. Projekt utworzenia systemu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie podkarpackim ma w istotny sposób wpłynąć na rozwój regionu. Skrócenie czasu jazdy, poprawa oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego na obszarze aglomeracji rzeszowskiej a tym samym usprawnienie mobilności społeczeństwa, to niektóre z zalet inwestycji. Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń przedsięwzięcia oraz oszacowanie korzyści wynikających z realizowanego projektu dla regionu i jego mieszkańców. Na metodologię badań i źródła danych składają się głównie: analiza dokumentów, dotyczących Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem: Etapu II - Analiza marketingowa wariantów inwestycyjnych oraz Etapu III - Analiza techniczna wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów. Podstawą opracowania były ponadto studia literatury przedmiotu i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.
EN
Over the last few years, there has been a clear increase in interest in rail transport among local authorities, especially the agglomeration rail. A particular emphasis in this respect is being observed in large agglomerations and the surrounding suburban areas, where transport problems are becoming increasingly frequent. The fact that the number of passengers of agglomeration and regional railways in Poland is growing gives a positive overtone to the issue in question. The project of creating a system of Suburban Rail in the Podkarpackie Voivodeship is to significantly affect the development of the region. A reduction in commute time, the improvement of the transport off er and the increase in the accessibility to rail transport in Rzeszów area and thus the improvement of mobility of the society are some of the advantages of the investment. The project will encompass municipalities located within railway lines running from Dębica to Przeworsk and from Kolbuszowa to Strzyżów. The aim of the article is to present general assumptions of the project and to estimate the benefits resulting from the project for the region and its inhabitants. The research methodology and data sources consist mainly of an analysis of the documents concerning the Feasibility Study for the project The Construction of Suburban Rail obtained from the Marshal's Office in Rzeszów, with particular emphasis on Stage II - A marketing analysis of investment variants and Stage III – A technical analysis of all investment variants of the project together with cost estimation. The basis of the study also included research of the subject literature and interviews with the people responsible for project implementation.
EN
Maintaining the railway infrastructure in a condition ensuring safe railway traffic is the basic responsibility of railway infrastructure managers resulting from the Rail Transport Act. Elements of the railway infrastructure are subject to difficult atmospheric conditions as well as changing dynamic loads resulting from the operation of a given part of the infrastructure. The lack of proper maintenance of tracks adversely affects their operation: lowering the permissible speed, reducing driving calm, decreasing the safety of railway traffic, increasing the degradation of aggregate and railway subgrade, as well as increasing the influence of dynamic impacts on the surrounding buildings. The following article presents an analysis of maintenance tasks performed at 5 different locations. For the purposes of the article, data were collected in 2016−2018 on 100 km of track from daily reports performed by qualified supervisors managing maintenance brigades. The aim of the article is to present the results of the collected data, to analyze the most common maintenance tasks, to determine the root causes that result in the need to perform specific tasks and to propose remedies. The aim of the research was to achieve market competitiveness by minimizing costs because today’s performance of duties related to the maintenance of railway infrastructure is characterized by very high costs associated with high workload, repair technology, the need to use specialized equipment, and temporarily exclude a part of the line from traffic. The research was carried out in a company which is a manager of railway infrastructure.
4
Content available remote Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?
PL
Dokonując krytycznej analizy literatury, autorka publikacji stara się wskazać korzyści oraz niedogodności dla nieruchomości wynikające z sąsiedztwa linii kolejowych.
EN
The author of the publication, in a critical analysis of literature references, attempts to indicate the benefits and inconveniences for buildings, resulting from the neighbourhood of railway lines.
EN
Intensive pursuit in the introduction of automatic train driving systems, both with and without the driver in the cabin, can be observed around the world. Implementation of such a system allows for an increase in both the safety level of traffic and capacity of railway lines and consequently, an increase in the running frequency of these trains, which is extremely important in large urban agglomerations. One type of automatic train system is the CBTC class, in which a wireless network is used for data transmission. An important issue in the systems of this class is the problem of transferring information from the track to the train about the possibility and method of driving. This article describes the possible ways of sending information from the track to the train. The system of information transmission from track to trains (SPITP) was defined and discussed. The general characteristics of the CBTC class systems were presented. In Poland, a scientific project which aimed at developing the CBTC class system was recently undertaken. It is called rmCBTC and is being prepared as part of a project carried out by the Rail-Mil Computers Sp. z o. o. from Warsaw and the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, co-financed by the National Center for Research and Development from the European Union Funds. This article presents the assumptions of the designed system and discusses the scope of data that is necessary in the subsystem of information transfer from the track to the train with the rmCBTC system.
6
Content available Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski
PL
W artykule przedstawiono transport kolejowy jako element systemu logistycznego Polski. Zaprezentowano charakterystykę transportu kolejowego, stan infrastruktury oraz możliwości przewozowe Polskich Kolei Państwowych. W ramach artykułu wskazano rynek towarów i usług, główne korytarze transportowe oraz przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań opisano wybrane problemy polskiej kolei oraz zaproponowano kierunki rozwoju transportu kolejowego.
EN
The article presents rail transport as an element of the Polish logistics system. Firstly, it presents basic information about rail transport such as rail’s infrastructure, main companies responsible for the organization of transport and transport capability of the Polish State Railways. Secondly, the paper indicates the market of goods and services, main transport corridors and intermodal transport with the use of rail transport in Poland. Furthermore, based on the conducted research, selected problems of the Polish railways were described. The Article is finished by a propose the directions for the development of rail transport.
EN
This paper presents an insight into mathematical analysis of dynamic models of the vehicle–track system. After identification of its advantages and disadvantages, an improved three-dimensional "vehicle–track" system of a mathematical model is presented. It not only assesses the influence of realistic track irregularities but also on all elements of the railway structure: rail, rail pads, sleepers, ballasts, and subballast parameters on the wagon’s movement smoothness. Based on the expanded mathematical model of the “vehicle–track” dynamic system, the dynamic process of the wagon was theoretically studied, and the effect of track with irregularities on the vibrations of the wagon elements was studied. The final conclusions and recommendations are presented.
EN
The peculiarity of the transit freight transportation by rail in international traffic is the fact that while performing transportation, the railway administrations are in competition among themselves. At the same time, the routes of cargo traffic volumes significantly depend on the conditions of transportation by railways of individual states. The mathematical model for the distribution of transit freight traffic volumes on the railway network, based on the methods of graph theory and game theory, was proposed in this article. The developed model enables the evaluation of the possibilities of attracting transit freight traffic volumes by individual railway administrations by changing the tariff value and transportation conditions.
PL
W Polsce od kilku lat trwa intensywna modernizacja infrastruktury i sieci kolejowej. Obecnie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego, do roku 2023 przewiduje się modernizację 9000 km torów, z czego aż 8500 km zostanie dostosowanych do większych prędkości pociągów. Te gigantyczne inwestycje wymagają stabilnych dostaw surowców, głównie kruszyw łamanych. W tym kontekście wydaje się zasadnym zaprezentować aktualny stan naszej krajowej bazy zasobowej i możliwość jej wykorzystania, uaktualniając wcześniej publikowane dane (Radwanek-Bąk B., Miśkiewicz W„ Brzeziński D., 2014, 2015).
PL
Artykuł dotyczy dostępności kolejowej do uzdrowisk dwóch województw południowej części Polski. Autor przeprowadził ankiety w uzdrowiskach celem identyfikacji cech, które w oczach pacjentów są czynnikami rozwojowymi kolei. Przeanalizowano również treść rozkładów kolejowych pod kątem czasu podróży do uzdrowiska i częstotliwości połączeń. Opracowano autorską typologię dostępności kolejowej do uzdrowisk. Wyróżniono cztery rodzaje uzdrowisk: sąsiedzkiej łączności, nikłej osiągalności, niewykorzystanej szansy i ekspansji turystycznej.
EN
The article concerns railway access to spas of two voivodeships in the southern part of Poland. The author conducted surveys in spas to identify traits that in the eyes of the patients are developmental factors of the railway. The content of railway timetables in terms of travel time to spas and frequency of connections was also analyzed. The idea of an original typology of health resorts is being developed in terms of accessibility by rail. Four types of spas were distinguished: neighborly communication, poor reachability, unused opportunity and tourist expansion.
EN
The provision of quality transport services is a prerequisite for the creation of an efficient organization that can meet the expectations and requirements of both the enterprise itself and its customers. From the railway enterprise's point of view, it is necessary to pay attention to the increasingly demanding requirements of its customers in railway passenger transport. This article focuses on identifying defects in rail transport processes that negatively affect ordinary operations. One of the most serious bottlenecks affecting railway transport reliability is the train delay, which fundamentally affects the perception of railway transport. At the same time, it emphasizes the need to apply individual tools according to the DMAIC cycle in order to achieve continuous improvement. The aim of the implemented Six Sigma methodology in railway enterprise is disciplined application of statistical problem-solving tools to recognize the gaps in the transport process and set out individual steps for their gradual removal.
12
PL
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia kolejowej infrastruktury transportowej jako elementu zrównoważonego rozwoju kraju. W opracowaniu przedstawiono stan transportu kolejowego w Polsce oraz analizę założeń projektu Strategii zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, skierowanego do konsultacji przez Ministerstwo Infrastruktury 9 listopada 2018 roku. Badania, których wyniki przedstawiono w opracowaniu, prowadzone były metodą reprezentacyjną zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdań statystycznych. W 2017 roku transportem kolejowym przewieziono ogółem 239,5 mln ton ładunków, o 7,6% więcej niż w 2016 roku. Pomimo że wyniki badań z roku na rok są coraz lepsze dla transportu kolejowego, nie mogą być w pełni satysfakcjonujące. Udział przewozów ładunków w rynku kolejowym powinien być zdecydowanie większy. Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju transportu zakłada w latach 2015–2030 wzrost transportu drogowego minimum o 196 mln ton, a transportu kolejowego o minimum 30 mln ton, czyli 6,5-krotnie mniej niż transportu samochodowego. Zrównoważenie kosztów infrastruktury kolejowej z infrastrukturą samochodową jedynie w niedużym stopniu może poprawić konkurencyjność kolei. Nieodzowne jest więc podjęcie takich działań niezwiązanych z opłatami w transporcie kolejowym, które poprawią konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu samochodowego.
EN
The aim of the study is to show the importance of railway transport infrastructure as an element of sustainable development of the country. The study presents the state of railway transport in Poland and the analysis of the assumptions of the Sustainable Transport Development Strategy Project until 2030, addressed to consultations by the Ministry of Infrastructure on 9 November 2018. The research results presented in the study were conducted using the representative method in accordance with the provisions of Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2012 on statistical reports. In 2017, a total of 239.5 million tons of cargo was transported by rail, ie by 7.6% more than in 2016. Al-though research results from year to year are increasingly improved by rail transport, however, they can not be fully satisfying. The share of rail freight transport should be much larger. The draft of the Strategy for Sustainable Transport Development until 2030 assumes an increase in road transport by a minimum of 196 million tons in 2015–2030, while railway transport increases by at least 30 million tons in 2015–2030, which is 6.5 times less than in road transport. Balancing the costs of railway infrastructure with the car infrastructure can only slightly to improve the competitiveness of the railways. Therefore, it is indispensable to undertake such activities unrelated to rail transport charges, which will improve the competitiveness of rail transport in relation to road transport.
EN
The paper starts with a presentation of the conformity proving principles, which are utilized all over the European Union as a basis for the common market. Then, it shows how these principles are being applied in the case of railway transport, taking into account European and national requirements. It describes European requirements applicable before and after implementation of the fourth railway package. It also shows different complementary requirements. The paper ends with a short overview of the Railway Research Institute test capabilities and formal authorisations.
EN
The subject of the article concerns the issue of transport accessibility, due to the special needs of disabled persons and persons with reduced mobility. The disability related to the state of health is presented numerically for Poland, including the dysfunctions occurring and also in relation to the population of Europe and the world. The presented values indicate a significant size of problems that cannot be ignored or downplayed in the context of the policy of equal treatment of all citizens. On the basis of European and Polish legal regulations, the issues of rail transport accessibility in relation to meeting the requirements specified in the technical specifications for interoperability are discussed. The conditions specified in the PRM TSI for the “Infrastructure”and “Rolling Stock” subsystems are presented in detail, including the obligation to create registers: railway infrastructure and rolling stock and requirements for the development of strategic documents, such as national implementation plans and access strategies to passenger infrastructure and access strategies to passenger rolling stock. Following the National Implementation Plan of the PRM TSI, a diagnosis of the condition and assessment of the accessibility of Polish railways for people with disabilities was discussed, as well as the functioning principles and actions taken by infrastructure managers and railway operators to eliminate existing barriers. The article also indicates the internal project carried out in the Railway Track and Operation Department of the Railway Research Institute, concerning the development of a method facilitating the preparation of a strategy guaranteeing full access to passenger infrastructure in accordance with the requirements of the TSI PRM. The proposed method uses the questionnaire of the facility, which covers all aspects related to the accessibility of the railway station for people with disabilities. This project is an offer for rail infrastructure managers who are required to have a strategy for each passenger station and are part of the state policy implemented to improve the accessibility of public space.
15
Content available remote Wykorzystanie transportu kolejowego w trakcie realizacji zadań przez SZ RP
PL
Wykorzystanie transportu kolejowego na potrzeby obronności państwa jest zagadnieniem niezwykle szerokim i wymagającym nieustannych analiz oraz badań dynamiki zmieniających się potrzeb SZ RP w zakresie przewozów kolejowych. Potencjał przewozowy przewoźników kolejowych świadczących usługi na rzecz wojska oraz rozwiązania organizacyjno-prawne oraz techniczne w tym zakresie powinny być dostosowywana do nowych uwarunkowań. Celem tego artykułu jest zidentyfikowanie ograniczeń mających wpływ na wykorzystanie transportu kolejowego przez SZ RP do realizacji zadań w ramach przemieszczenia operacyjnego w warunkach pokojowych.
EN
Utilization of the railway transport for the needs of national defense it is a very broad issue, which requires constant analysis and studying the dynamics of changing needs the defense system in the field of railway transport. The carrying potential of the railway services providers for the army and also the organizational, legal and technical solutions in this area, should be adapted to contemporary conditions. The aim of this article is an identification of restrictions affecting the use of rail transport by the Polish Armed Forces to carry out tasks within the operating movements in conditions of peace.
PL
W referacie przedstawiono pilotażową analizę dynamiki wagonu kolejowego przeznaczonego do przewozu zestawów drogowych. Uwadze poddano nowatorskie rozwiązanie konstrukcji wagonu, posiadającego ruchomą platformę, umożliwiającą przewozy pojazdów drogowych w ramach transportu intermodalnego. Przedstawiony w artykule opis techniczny uwzględnia zapisy Patentu nr 214797, na wynalazek pod nazwą „Kolejowy wagon transportowy oraz kolejowy zespół transportowy i system transportu kolejowego zawierający taki wagon”. W pracy przedstawiono koncepcję charakterystyki technicznej rozwiązania konstrukcji wagonu oraz zbudowano model symulacyjny wykorzystując autorskie oprogramowanie. Dokonano analizy parametrów technicznych, a następnie przeprowadzono pilotażowe badania symulacyjne. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dynamiki układu wagonu platformy, obciążonej typowym zestawem drogowym. Dokonano analizy wartości własnych dla elementów analizowanego układu, pozwalającej na wstępną ocenę zjawisk dynamicznych występujących w warunkach eksploatacji obciążonego wagonu. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią wstęp do przeprowadzenia złożonych analiz symulacyjnych obejmujących badania dynamiki w łukach, krzywych przejściowych, oraz zużycie powierzchni tocznej kół i szyn przy różnych prędkościach ruchu.
EN
The paper presents a pilot analysis of the dynamics of a railway wagon designed for transporting road semi-trailer trucks. Attention was given to the innovative solution of the wagon construction, having a movable platform enabling transportation of road vehicles as a part of intermodal transport. The technical description presented in the article takes into account the provisions of Patent No. 214797, for the invention under the name "Railway transport wagon, railway transport unit and railway transport system containing such wagon". The work presents the concept of technical characteristics of the wagon construction solution and a simulation model was built using in-house software. The technical parameters were analyzed, followed by pilot simulation tests. This paper presents the results of research on the dynamics of the platform wagon, loaded with a typical road semi-trailer truck. The system's eigenvalues were analyzed, allowing for the initial assessment of dynamic phenomena occurring in the conditions of exploitation of the loaded wagon. The tests are of pilot nature and constitute a prelude to carry out complex simulation analyzes including tests of dynamics while running on transition curves, arcs, and wear of the rolling surfaces of wheels and rails at different traffic speeds.
PL
Rozwój rynku IoT w Polsce może stać się czynnikiem upowszechniającym monitoring środowiska naturalnego i zwiększającym automatyzację tego działania. Pomiary wykonywane obecnie albo z użyciem zobrazowań niskorozdzielczych (dane satelitarne), albo punktowych (in situ) są obarczone błędami wynikającymi ze zbyt małej szczegółowości danych lub niskich rozdzielczości czasowych. Często kampanie pomiarowe są czasochłonne i generują wysokie koszty. Od wielu lat, zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej, prowadzone są badania mające na celu umożliwienie użycia sensorów umiejscowionych na kolejowych platformach mobilnych (lokomotywy, wagony) w monitoringu środowiskowym. W publikacji przedstawiamy możliwość implementacji sensorów akustycznych, obrazowych oraz skaningu laserowego. Przedstawiamy przykłady zastosowań oraz odpowiadamy na pytanie o możliwość ich implementacji w Polsce.
EN
The development of the IoT market in Poland may become a factor that propagates the monitoring of the natural environment and increases the automation of it. Measurements performed currently either using low-resolution images (satellite data) or locally (in situ) are burdened with errors due to insufficient data detail or low time resolutions. Often, measurement campaigns are timeconsuming and generate high costs. For many years, both in Europe and North America, research has been carried out to enable the use of sensors located on railway mobile platforms (locomotives, carriages) in environmental monitoring. The publication presents the possibility of implementing acoustic and image sensors as well as laser scanning. We present examples of applications and answer the question about the possibility of their implementation in Poland.
EN
Surviving on the market and gaining a competitive advantage require the effective management that guarantees the success of the company. Outsourcing is one of the methods. The term outsourcing derives from English and is an abbreviation of the expression outside resource using, which means the use of external resources. Outsourcing should focus on optimization of costs and employment. The main benefit should be the pursuit of increased flexibility of structures, access to the qualified staff and other resources of the company. Failures of outsourcing may result both from the side of the ordering company and providing railway freight transport services. The empirical studies on decision-making problems of recipients of railway freight outsourcing services allowed to identify the benefits, risks, communication methods and problems in partner cooperation.
PL
Przetrwanie na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej wymagają efektywnego zarządzania gwarantującego sukces przedsiębiorstwu. Jedną z metod jest outsourcing. Określenie outsourcingu pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia outside resource using oznaczającego wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Outsourcing powinien się koncentrować na optymalizacji kosztów i zatrudnienia. Główną korzyścią powinno być dążenie do zwiększonej elastyczności struktur, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz innych zasobów przedsiębiorstwa. Niepowodzenia outsourcingu mogą wynikać zarówno ze strony przedsiębiorstwa zlecającego i świadczącego usługi transportu kolejowego ładunków. Badania empiryczne dotyczące problemów decyzyjnych odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków pozwoliły zidentyfikować korzyści, ryzyko, sposób komunikacji oraz problemy we współpracy partnerskiej.
PL
Metody defektoskopowe dedykowane szczególnie do diagnozowania deformacji i degradacji elementów stalowych wymagają szczegółowych badań parametrów magnetycznych i elektrycznych. W opracowaniu zamieszczono wybrane wyniki badań dotyczących możliwości wykrywania zmian strukturalnych za pomocą metod indukcyjnych. Z grupy metod indukcyjnych opisano badania polegające na rozdziale i szczególnej interpretacji przebiegu składowych impedancji w funkcji pulsacji pola magnetycznego w układzie współrzędnych kartezjańskich, unormowanych według zależności F. Förstera. W wybranych zakresach częstotliwości możliwa jest diagnostyka zarówno stanu powierzchni, jak i głębszych warstw materiału. Zainteresowanie badaniami nieniszczącymi, analizą rozwoju defektu oraz skutecznym i wczesnym wykrywaniem nastąpiło po katastrofie kolejowej w Eschede.
EN
Flaw detection are especially dedicated to diagnosing structures of their deformation and degradation require detailed tests of parameters magnetic and electric. The study includes selected results research related to the possibility of detecting structural changes with the help of induction methods. Inductive methods have been described in research involving chapter and special interpretation of the course of impedance components in function magnetic field pulsation in the Cartesian coordinate system according to F. Förster. In selected frequency ranges, it is possible to identify surfaces and deeper layers of material up to 8 mm. The sensitivity of defect detection using these dependencies is discussed. Effective detection of defects in transport took place several years after (Eschede).
20
Content available Information Flow in the Security Management System
EN
Implementation of security objectives is conditioned by fast access to reliable and up-to-date information about processes occurring within the Safety Management Systems. The amount of information and the speed of changes taking place in the environment makes it necessary to introduce a system of information management and channels of their flow not only within the organization, but also in communication with third parties. Proper management of information resources increases the efficiency and effectiveness of SMS functioning. The article presents the possibility of a formalized description of the flow of external and internal information in a well-functioning Railway Operator Safety Management System. Analogous maps can be identified for infrastructure managers, defining key elements of its functioning.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.