Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Mosty
|
2020
|
nr 2
22-23
PL
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od kilku lat prowadzą intensywne prace – zarówno modernizując obiekty, jak i budując nowe. W zeszłym roku do eksploatacji oddano ponad 150 mostów, plany na ten rok wyglądają podobnie. O nowych obiektach, projektach i planach opowiedział nam Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
2
Content available Koleje Białoruskie w 2019 r.
PL
Białoruś jest wschodnim sąsiadem Polski, krajem powstałym w 1991 r., po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Z powodów historycznych koleje białoruskie stosują rozstaw szyn 1520 mm, natomiast główne linie kolejowe są zelektryfikowane napięciem 25 kV 50 Hz. Spośród sąsiadów Białorusi, tylko Polska stosuje rozstaw 1435 mm. Stolica kraju – Mińsk – położona centralnie oraz zamieszkana przez 1,97 mln osób (ok. 20% populacji kraju, 2018 r.) ma dobre położenie w zakresie organizowania przewozów do innych ośrodków miejskich na Białorusi. Jest to jednocześnie jedyne białoruskie miasto, którego liczba mieszkańców przekracza 1 mln. Ponieważ Białoruś nie ma dostępu do morza, zatem korzysta z portów morskich na sąsiednich Litwie i Łotwie – Kłajpedy, Windawy i Rygi, co jest ułatwione przez fakt, iż te kraje – także z powodów historycznych, stosują rozstaw 1 520 mm. Poza tym państwa te do 1991 r. tworzyły jeden organizm polityczny, zatem obecne granice państwowe nie istniały. Wprawdzie białoruskie podmioty gospodarcze korzystają także z portów południowego sąsiada – Ukrainy, jednak odbywa się to na znacznie mniejszą skalę w porównaniu z portami łotewskimi i litewskimi.
EN
Belarus is Poland’s eastern neighbor, a post-Soviet country established in 1991. For historical reasons, Belarusian railways use a rail gauge of 1 520 mm. Among Belarus’s neighbors, the only railways in Poland use a 1435 mm gauge. The capital of the country - Minsk - is centrally located and has a good location to organize transport to other urban centers in Belarus. It is also the only Belarusian city with a population of over 1 million. Since Belarus has no access to the sea, it uses seaports in neighboring Lithuania and Latvia - Klaipeda, Ventspils, and Riga, which is facilitated by the fact that these countries also use a 1 520 mm spacing for historical reasons. Along with the New Silk Road project, i.e. the concept of increasing the percentage of cargo transported by rail between China and EU countries at the expense of sea transport, there was a chance to modernize the BC rail network due to the transit location of Belarus and to acquire new and modern rolling stock.
EN
The article describes the design of a system used for the improvement of the adhesion of locomotive wheels to rails; the principle of which is based on the electromagnetic feeding of the contact area with the bulk material that has magnetic properties and high hardness (iron scale Fe3O4 and magnetite FeO×Fe2O3). The experimental results of laboratory and bench tests confirming the effectiveness of the proposed system compared with the existing devices using quartz sand to improve the adhesion of wheels to rails are presented. It is concluded that the use of an electromagnetic system for improving the particle supply to the wheel/rail interface is promising.
PL
Jednym z istotniejszych elementów mających wpływ na poprawę obsługi logistycznej kraju jest zwiększenie ilości terminali intermodalnych oraz poprawa ich stanu technicznego. Ważnym elementem funkcjonowania terminali jest praca w układzie sieciowym oraz powstanie tego rodzaju obiektów w regionach gdzie one nie występują, a istnieje rynkowe zapotrzebowanie na nie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada sprzyjające warunki do budowania na jego obszarze infrastruktury logistycznej. Strategie przedsiębiorstw powinny zakładać dywersyfikację przewozów swoich ładunków. Obecnie na terenie województwa większość towarów przemieszczana jest transportem samochodowym. Budowa nowej infrastruktury kolejowej, w tym terminali intermodalnych, rozszerzy możliwości w zakresie dystrybucji towarów.
EN
Ones of the most important drivers of the country-wide logistics service performance are the number, quality and functionality of intermodal terminals. A systemic operational cooperation between node elements in the net of such facilities is crucial for the efficiency and environmental friendliness of the national logistic system. Moreover, looking from the perspective of national economy sustainable development, there is also a need to provide intermodal reloading services all over the county so creation of appropriate facilities in regions where they are missing is especially important. The Kujawsko-Pomorskie Region has favourable conditions for placement of logistic service infrastructure. Enterprise strategies should assume increased freight diversification as according to the EU transport policy 30% of long distance inland surface transport should be done with usage of environmentally friendly modes. Vast majority of freight is transported by roads. Construction of a new railway infrastructure, including intermodal terminals, should create new possibilities in the field of organization of physical distribution flows.
PL
Celem badań była identyfikacja problemów, jakie mogą wystąpić po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do Polic. Linia ta charakteryzuje się znacznym ruchem towarowym, dlatego rodzi się pytanie, jak pogodzić ruch aglomeracyjny o wysokiej częstotliwości i dużej liczbie postojów z ruchem towarowym, w tym przewozami ładunków niebezpiecznych. Przedstawiono rys historyczny funkcjonowania i charakterystykę badanej linii kolejowej z uwzględnieniem jej stanu technicznego. Omówiono natężenie ruchu pociągów towarowych z uwzględnieniem przewożonych ładunków oraz ruch pasażerski – przed jego zawieszeniem w 2002 roku i po planowanej reaktywacji. Zaprezentowano także zakres modernizacji linii Szczecin – Police. Na koniec wskazano na mankamenty projektu i problemy, jakie mogą się pojawić po uruchomieniu pociągów aglomeracyjnych między Szczecinem a Policami, a także przedstawiono rekomendacje.
EN
The aim of the research was to identify problems that may occur after starting SKM to Police. This line is characterized by considerable traffic of goods, which is why the question arises how to reconcile agglomeration traffic with high frequency and a large number of stops with the movement of goods, including transport of dangerous goods. The historical outline of the functioning and the characteristics of the railway line under examination, including its technical condition, are presented. The intensity of freight trains movement, including transported loads, and passenger traffic were discussed before its suspension in 2002 and after planned reactivation. The scope of modernization of the Szczecin - Police line was also presented. Finally, the shortcomings of the project and the problems that may arise after the commencement of agglomeration trains between Szczecin and Police were pointed out and recommendations were presented.
Mosty
|
2019
|
nr 5
38--40
PL
W Łodzi powstanie tunel kolejowy biegnący pod centrum miasta – na trasie Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Jest to inwestycja w ramach projektu budowy Łódzkiego Węzła Kolejowego, który ma połączyć główne stacje kolejowe w mieście.
7
Content available remote Kolej przyszłości
EN
The paper presents a method and the results of the CT test of the chead-check defect which commonly occurs in rails. It is one of the most dangerous defects which cause a rail discontinuity. The methods of simulation of the ultrasonic wave and projection possibilities of the real defect have been taken under consideration.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań metodą tomografii komputerowej wady typu head-check występującej powszechnie w torach eksploatowanych. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych wad występujących w szynach kolejowych, która może doprowadzić do pęknięcia szyny. Omówiono także metody symulacji propagacji wiązki ultradźwiękowej oraz możliwości odwzorowania wady rzeczywistej w zależności od stosowanego oprogramowania symulacyjnego.
PL
Na treść artykułu składają się informacje na temat transportu kolejowego wykorzystywanego do przemieszczania pasażerów oraz różnorodnych ładunków. Wymieniono i opisano rodzaje pasażerskich przewozów kolejowych oraz scharakteryzowano pracowników odpowiedzialnych za zorganizowanie i wykonanie procesu transportowego, którego celem jest dostarczenie ładunku do jego finalnego odbiorcy. Opracowano także analizę zrealizowanych usług przez transportowych kolejowych przewoźników funkcjonujących w Polsce w latach 2016-2018. Przedstawiono wyniki dotyczące liczby przetransportowanych koleją osób i ładunków oraz zaprezentowano dane na temat wykonanej pracy przewozowej. Treścią niniejszego artykułu były także informacje o asortymencie najczęściej przemieszczanym środkami transportu kolejowego.
EN
The content of the article consists of information on the rail transport used for passenger relocation and various loads. Types of passenger rail transport have been listed and described and the personnel in charge of organizing and executing the transport process, meant to deliver the cargo to the final recipient, have been characterised. An analysis of the completed services by railway transport carriers in Poland in the years 2016-2018 has also been presented. Results pertaining to the number of passengers and cargo transported by rail and data on the performed transport work have been presented. The content of this article has also included information about the assortment most often transported by rail means of transport.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze regionalnym świadczonych na obszarze województwa podkarpackiego. Dokonano analizy obecnie świadczonych usług przewozowych, obecnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz charakterystyki eksploatowanego taboru.
EN
The article presents an analysis of the analysis of the current state of regional rail passenger transport services provided in the Podkarpackie voivodeship. An analysis was made of the transport services currently provided, the current technical condition of the railway infrastructure and the characteristics of the rolling stock in service.
PL
Jednym z istotniejszych elementów mających wpływ na poprawę obsługi logistycznej kraju jest zwiększenie ilości terminali intermodalnych oraz poprawa ich stanu technicznego. Ważnym elementem funkcjonowania terminali jest praca w układzie sieciowym oraz powstanie tego rodzaju obiektów w regionach gdzie one nie występują, a istnieje rynkowe zapotrzebowanie na nie. Województwo kujawsko-pomorskie posiada sprzyjające warunki do budowania na jego obszarze infrastruktury logistycznej. Strategie przedsiębiorstw powinny zakładać dywersyfi kację przewozów swoich ładunków. Obecnie na terenie województwa większość towarów przemieszczana jest transportem samochodowym. Budowa nowej infrastruktury kolejowej, w tym terminali intermodalnych, rozszerzy możliwości w zakresie dystrybucji towarów.
EN
Ones of the most important drivers of the country-wide logistics service performance are the number, quality and functionality of intermodal terminals. A systemic operational cooperation between node elements in the net of such facilities is crucial for the efficiency and environmental friendliness of the national logistic system. Moreover, looking from the perspective of national economy sustainable development, there is also a need to provide intermodal reloading services all over the county so creation of appropriate facilities in regions where they are missing is especially important. The Kujawsko-Pomorskie Region has favourable conditions for placement of logistic service infrastructure. Enterprise strategies should assume increased freight diversifi cation as according to the EU transport policy 30% of long distance inland surface transport should be done with usage of environmentally friendly modes. Vast majority of freight is transported by roads. Construction of a new railway infrastructure, including intermodal terminals, should create new possibilities in the fi eld of organization of physical distribution flows.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych linii komunikacji miejskiej przebiegających wzdłuż linii kolejowej Szczecin Główny - Police. Zbadano czas przejazdu komunikacją miejską między stacjami i przystankami kolejowymi. Porównano czas przejazdu pociągiem pasażerskim i pojazdami komunikacji miejskiej. Ponadto dokonano porównania planowanego i rzeczywistego czasu przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej. W sposób ogólny określono liczbę pasażerów komunikacji miejskiej.
EN
The article presents an analysis of selected public transport lines running along the railway line Szczecin Gtowny - Police. Examined journey time by public transport between the railway stations and stops. Compared to the travel time by train and passenger public transport vehicles. In addition, a comparison of planned and actual travel times of public transport vehicles. In a general manner specified number of passenger public transport.
PL
Obecnie w polskiej sieci kolejowej trwa implementacja systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Na wszystkich liniach, na których wdraża się rozwiązanie lub planuje się wdrożyć w najbliższym czasie, zdecydowano o prowadzeniu ruchu mieszanego, tzn. zarówno pociągów wyposażonych, jak i niewyposażonych w urządzenia pokładowe systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Artykuł prezentuje zagadnienia związane z funkcją kontroli przejazdu w systemie i jego prawidłowego zaprojektowania, tak aby system ETCS spełniał wymagania dostępności i bezpieczeństwa dla linii o ruchu mieszanym.
EN
Currently the ERTMS/ETCS level 2 system is implemented on the polish railway lines. On all railway lines where this system is implemented (or will be implemented in near future) there is a mix traffic. It means that both equipped and unequipped with ETCS system trains shall be considered from command and control system point of view. This article presents issue related to the function of passage control in the system and its proper design for fulfill availability and safety requirements for mix traffic signaling.
15
Content available remote Bogie steering system improving alignment of the urban railway vehicle in a track
EN
Urban rail systems are characterized by low-radius curves which are very problematic to negotiate for modern rail vehicles. There are several inventions developed throughout time to cope with that problem. One group of them are bogie steering systems, responsible for the improvement of the alignment of carbodies in a curve, increasing ride comfort and reducing wheel and rail wear. The principle of those systems is to correct the relative settlement of bogies and carbodies during curve negotiations, to lower the angle of attack. One of such systems is described in this paper in terms of design, operation and verification. Some experimental and simulation results are presented and discussed.
16
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunikacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizowanych pojazdach komunikacji miejskiej w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Przeprowadzone badania mogą stanowić jeden z czynników potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i sieci połączeń kolejowych w Szczecinie w celu integracji z komunikacją miejską.
EN
The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passengers in public transport vehicles under conditions of actual operation. The conducted research may be one of the factors confirming the possibility of using the existing infrastructure and the railway connection network in Szczecin.
PL
Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w dobie zmian w organizacji pasażerskiego transportu kolejowego wymaga podjęcia działań na rzecz optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału. Po dokonaniu analizy aktów normatywnych regulujących system realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez przewoźników kolejowych, należy przyjąć, iż aktualizacja aktów prawnych nie nadąża za rozwojem rynku kolejowego. Cała odpowiedzialność za realizację przewozów spoczywa na spółkach Grupy PKP a w szczególności na PKP CARGO S.A. w zakresie koordynacji kolejowych przewozów wojskowych, przewozu pojazdów i sprzętu dla wojska oraz na PKP INTERCITY S.A. w zakresie przewozu żołnierzy zabezpieczających powyższe transporty. Zaangażowanie pasażerskich przewoźników kolejowych spoza Grupy PKP w realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie transportu kolejowego pozwoli na przeprowadzanie ćwiczeń oraz szkolenie pracowników mogących realizować w przyszłości obowiązek obrony kraju w spółkach transportowych jako jednostkach zmilitaryzowanych. Powyższe działania pozwolą na optymalne wykorzystanie pasażerskich przewoźników kolejowych do alokacji wojska zarówno w czasie pokoju, działaniach poniżej progu wojny jak również w czasie „W”. Według autora niezbędne jest rozszerzenie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym o wybrane w drodze analizy potencjału podmioty kolejowe świadczące usługi transportowe w ramach realizacji obowiązku organizacji publicznego transportu zbiorowego.
EN
Implementation of non-military defense preparation in an era of changes in the organization of passenger transport by rail requires to take action for the optimal use of existing potential. After analyzing the the normative acts regulating the system of non-military defense preparation carriers, which oversees the minister responsible for transport, it should be assumed that the updated legislation has not kept pace with the development of the railway market. The entire responsibility for implementation lies with the freight companies of PKP Group and in particular on the PKP CARGO SA in the coordination of the whole rail military transport vehicles and equipment for the army and on PKP INTERCITY SA the carriage of soldiers securing these transportations. Defensive preparations in the field of rail transport is a significant element of non-military defense preparation of the state. Involvement of passenger rail outside the PKP Group in the realisation of non-military defense preparation in the field of railway transport will conduct exercises and training of employees likely to pursue in the future duty to defend the country in the transport companies as militarized units. These activities will allow for optimal use of passenger rail carriers to allocate the army both in time of peace, the activities below the threshold of war on territory of Poland as well as during the “W” time. According to the author it is necessary to extend the list of companies of special importance for the economy and defense on selected through an analysis of the potential rail operators providing transport services as part of the obligation to organize public transport.
PL
W artykule przedstawiono analizę potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie Szczecin–Police. Celem analizy było uzasadnienie wznowienia kolejowych połączeń pasażerskich na tej trasie. Ze względu na liczbę wykonanych pomiarów badania mają charakter poglądowy.
EN
The article presents an analysis of public transport passenger flows on Szczecin–Police route. The purpose of the analysis was to justify the resumption of rail passenger services on the Szczecin–Police route. Due to the number of results taken, the research are of an overview character.
PL
W artykule opisano przebieg prac projektowych, prowadzących do wdrożenia nowej konstrukcji szyn kolejek podwieszonych na potrzeby kopalń wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Celem prac, stanowiących jeden z etapów typizacji wyposażenia wyrobisk górniczych w ramach JSW SA, było usprawnienie gospodarki materiałowej w ramach Spółki, zmniejszenie kosztów wytworzenia szyn, poprawę ich własności antykorozyjnych i wydłużenie żywotności toru jezdnego. Celem nadrzędnym takich działań jest redukcja kosztów wydobycia.
EN
Designing process of the new rail construction for deep mining transport was presented in this article. This rails was designed within the mining excavation’s equipment typification project of JSW SA coal mines. Goals of the study are improvement of material management, reduction of production cost, improvement corrosion resistance and extension of the track life. The primary aim of such actions is to reduce the cost of final coal price.
EN
The attention to effective logistics system and material flow promotion has been increased in up-today economic transformation in Ukraine. Meanwhile, core process of any firm or system functioning still have place. The profit motive and high level of services for consumers’ purposes miss risk of capital erosion due to delaying of payments. Lack of financial flows make difficult of making any action, especially supporting high level of logistics servicing. Existing scientific and methods to the logistics management consider individually financial and material flows separately. The interaction of them needs further exploring. A frequency and transportation volume of logistic chain is unevenness and depends on seasonal consumption. Authors simulate the transportation service numerous different logistics chains with compatible cargos. Schedule of vehicles analysis per months and years shows irregularities of vehicles use in different systems. Orders redistribution between vehicles, led to synergetic effect that demonstrated by vehicles’ quantity decrease. Authors modelling and simulate the transportation service mode for manufacture of building material. Estimating the total cost for using auto and rail transport. Wilson models, just-in-time models for stock management have been used. Result of using auto transport instead of rail a been reduce of costs for more than 20%. Releases operating capital can effectively use in the logistics system operation cycle. Also, such actions provide acceleration of costs movement. The paper formalized relationship models of material and financial flows interaction. The proposed approach will allow evaluating the efficiency of various modes of transport, as well as improving the efficiency of the logistics system.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.