Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The probability of collisions with animals and their consequences depend on several factors, of which the speed and design of the train are very important. The problem of safety related to collisions concerns much more passenger trains than freight trains. Data obtained from carriers unambiguously indicate the growing scale of the problem – the number of incidents increases every year, as well as the related costs of rolling stock repairs, delays in train traffic, passenger confidence loss or costs of lowering the level of railway traffic safety. Collision maps made on the basis of these data should be a prelude to designing a system of preventive measures implemented in places with the highest risk. We should not wait with the introduction of preventive measures to a railway disaster. To protect sections of railway lines with an increased risk of collisions with animals the best available solution is the system of UOZ animal protection devices. This system, protecting both trains and animals from the effects of collisions, is still the most innovative and modern solution on a global scale. The growing interest of foreign railway authorities and our readiness to offer a state-of-the-art, proven system gives the opportunity to introduce the Polish invention to railway lines all around the world.
PL
Jednym z elementów modernizacji linii kolejowych w Polsce jest wprowadzenie systemów prowadzenia ruchu kolejowego spełniające wymagania rosnącym przewozom i podwyższaniu prędkości pociągów. Proces inwestycji i zmiany systemu prowadzenia ruchu kolejowego powinien być poprzedzony analizą prognoz przewozowych i zaprojektowanie adekwatnego do potrzeb systemu prowadzenia ruchu. Celem publikacji jest przedstawienie uproszczonej koncepcji, która może być podstawą analizy wyboru systemu. Analiza została wykonana na przykładowym odcinku linii magistralnej nr 2, pomiędzy stacją Międzyrzec Podlaski i stacją Biała Podlaska.
EN
One of the elements of modernising the railroad in Poland is introducing the management of the rail transport system which fulfills the needs of growing transportation and increased speed of trains. The proces of investing and innovating of the rail traffic system should be preceded by the analysis of transport prognoses and designing of the rail traffic system adequate to the needs. The aim of this this publication is introducing the simplified conception, which can be the basis for analysis of selecting the proper system. The analysis was carried out on the examplary section of the main arterial route no. 2 between Międzyrzec Podlaski and Biała Podlaska stations.
EN
In this study, the issue of intensity of cargo train-induced soil vibrations is presented. Oscillations were measured in Warsaw-Rembertow location with application of set of seismic receivers. The analysis concerns the ground vibration differentiation issue, depending on considered direction of oscillation propagation plane. Statistic distribution of vibration intensity for directions in 3-D space were done. The issue of potential effect on engineering structures of recorded vibrations was raised. The impact based on Scale of Dynamic Effects standard was estimated in the article. Vibration intensity results were also compared with classification according to the Swiss Standard.
PL
Jednym z najbardziej znaczących spośród antropogenicznych źródeł drgań, generowanych w obrębie obszarów zurbanizowanych, jest transport szynowy. Przenoszenie energii w postaci wibracji podłoża zachodzi głównie poprzez propagację fal powierzchniowych. Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów drgań podłoża, indukowanych przejazdem pociągów towarowych w rejonie dworca kolejowego Warszawa-Rembertów. Celem przeprowadzonych badań było określenie intensywności tych drgań, poprzez obliczenie ich amplitudy, przyspieszenia oraz częstotliwości. Przeprowadzone analizy dotyczyły przejazdów dwóch pociągów towarowych, przemieszczających się w różnej odległości względem wytyczonej linii pomiarowej.
PL
Modernizacja linii kolejowych jest związana z tymczasowymi zamknięciami torowymi i utrudnieniami w ruchu pociągów. Obecnie w Polsce dyskusja o wpływie realizacji robót na ruch pociągów skupia się na argumentach opisowych, unikając posługiwania się skwantyfikowanymi parametrami, co utrudnia obiektywne porównywanie różnych wariantów realizacji robót. W niniejszym artykule zaproponowano najważniejsze założenia do prognozowania wpływu kolejowych robót budowlanych na ruch pociągów w ujęciu liczbowym.
EN
Modernization of railway lines require temporary track closures (possessions) and rail traffic disruptions. Currently in Poland a discussion about an impact of railway construction works on rail traffic is based on descriptive arguments, which makes it difficult to compare objectively different variants of works arrangement. This paper proposes the most important assumptions of a method for predicting the influence of construction works on rail traffic in numerical terms.
EN
This paper presents the study of the impact of vibration induced by the movement of the railway rolling stock on the Forum Gdańsk structure. This object is currently under construction and is located over the railway tracks in the vicinity of the Gdańsk Główny and Gdańsk Śródmieście railway stations. The analysis covers the influence of vibrations on the structure itself and on the people within. The in situ measurements on existing parts of the structure allow us to determine environmental excitations used for validation and verification of the derived FEM model. The numerical calculations made the estimates of the vibration amplitudes propagating throughout the whole structure possible.
PL
Analizowana konstrukcja to Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny "Forum Gdańsk" zlokalizowany w Gdańsku w rejonie Targu Siennego i Rakowego. W ramach budowy kompleksu modernizowany jest układ drogowy i torowy w samym centrum miasta z nadbudową nad torowiskiem płyty stropowej o wymiarach ~400×(30÷50) m. Na płycie mają być zlokalizowane m. in.: parking, hotel, biurowiec i galeria handlowa. Poszczególne sekcje obiektu oddzielają dylatacje, zaś strop zaprojektowano, jako układ płytowy lub płytowo-żebrowy.
PL
Jednym z istotnych elementów modernizacji transportu kolejowego w Polsce jest wdrażanie nowoczesnych interoperacyjnych systemów ERTMS/ETCS (europejski system zarządzania ruchem kolejowym/ europejski system sterowania pociągiem) spełniających zadania i funkcje BKJP. Proces inwestycyjny obejmujący wdrażanie ERTMS/ETCS wymaga uprzedniego opracowania szeregu dokumentów, do których zalicza się m. in. studium wykonalności, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wielu innych. Zainicjowanie procesu inwestycyjnego poprzedza szereg działań obejmujących ocenę i wybór właściwego i docelowego, dla wybranej linii kolejowej, systemu sterowania ruchem kolejowym (srk). Ze względu na wymagania interoperacyjności koniecznym staje się opracowanie metody oceny i wyboru rozwiązania ERTMS/ETCS dla wybranej linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych. Celem publikacji jest przedstawienie pewnej koncepcji, która może być rozważana jako podstawa metody analizy i wyboru systemu srk. Przykładowa linia, która została wybrana do przeprowadzenia badań i analiz, ze względu na jej strategiczne położenie oraz obciążenie ruchowe, jest odcinek linii kolejowej nr 7. (Otwock - Lublin, 147,404 km).
EN
One of the essential elements during modernization of railway transport in Poland, is the implementation of interoperable ERTMS / ETCS systems (European Rail Traffic Management System / European Train Control System), which can fulfill the tasks and functions of CCS. The investment process, which includes the implementation of ERTMS / ETCS, requires to develop a number of documents, which include feasibility study, terms of reference, a description of the contract and many others. The investment process is preceded by a series of activities, including evaluation and selection of the right railway traffic control system and for the selected railway line. Due to the requirements of interoperability, it becomes necessary to develop assessment methods and to choose the proper ERTMS/ETCS solutions for the selected railway line with given parameters of motor-transport. The aim of this document is to present a concept that can be considered as the basis for analysis methods and rail control traffic system selection. The Sample line, No. 7 (Otwock - Lublin, 147.404 km), was chosen as an example for the research and analysis due to its strategic location and load movement.
EN
Creation of separate system for railway transport purposes entails huge investment in development, certification and implementation of this technology. Therefore, in authors opinion, it is possible to use public open radio networks to communicate among railway transport users. Such approach can significantly reduce the cost without decreasing the safety. It is necessary to develop the transmission allowing for safe exchange of information (in accordance with railway standards) via already existing public infrastructure. Thus, this paper will presents the concept of data transmission in open networks for diagnostic of railway traffic control devices using LTE technology.
PL
Stworzenie odrębnego wydzielonego systemu na potrzeby kolei wiąże się z ogromnymi nakładami na projektowanie, badanie, certyfikację a na końcu wybudowanie i wdrożenie takiej technologii. Dlatego też, możliwe jest w mniemaniu autorów wykorzystanie publicznych otwartych sieci radiowych na potrzeby kolei, co w znaczy sposób może wpłynąć na ograniczenie kosztów bez zmniejszenia bezpieczeństwa. Należy więc opracować taki sposób przesyłania informacji spełniający wymagania transmisji bezpiecznej w rozumieniu kolejowych systemów sterowania ruchem a wykorzystujący infrastrukturę zewnętrzną. Dlatego też w dalszej części artykułu zostanie przedstawiona koncepcja transmisji danych w sieciach otwartych dla potrzeb diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem technologii LTE.
PL
Zakłócenia od trakcji elektrycznej mają wpływ na prawidłową pracę układów sterowania ruchem kolejowym i automatyki kolejowej. Szczególnie wrażliwym na zakłócenia elementem układów srkjest obwód torowy. W konkretnych sytuacjach ruchowych, przy określonych, odległościach pojazdów trakcyjnych od podstacji może wystąpić wzrost zakłóceń powodowany istnieniem rezonansów w sieci trakcyjnej. W artykule omówiono symulacyjne i terenowe wyniki badań rezonansów w sieci trakcyjnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych symulacji i badań można stwierdzić, że odcinek sieci trakcyjnej już o długości 5 km można traktować jako linię długą. Modelowanie sieci trakcyjnej jako łańcucha czwórników typu n jest dobrą metodą oceny zjawisk zachodzących w sieci trakcyjnej traktowanej jako linia długa. Przedstawiono również wpływ rezonansów na poziom zakłóceń w urządzeniach srk. Rezonanse w sieci trakcyjnej mają wpływ na poziom zakłóceń w obwodach torowych pracujących na częstotliwościach powyżej l kHz. Rezonanse w sieci trakcyjnej powinny być brane pod uwagę przy określaniu dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla pojazdów trakcyjnych i obwodów torowych.
PL
W artykule przedstawiono źródła powstawania zakłóceń elektromagnetycznych mogących wpływać na poprawne działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zestawiono obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy występowania zakłóceń dla wybranych typów czujników. Badania wykonywane na infrastrukturze kolejowej wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Badania wykonuje się zgodnie z przygotowanym scenariuszem uwzględniającym możliwie wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wraz z kryteriami oraz sposoby przeprowadzania badań, a także szczegółowe wymagania dotyczące aparatury pomiarowej.
PL
W artykule omówiony został problem znaczenia rewitalizacji lokalnych linii kolejowych w aspekcie zrównoważenia rozwoju transportu poza obszarami ścisłych centrów aglomeracji. Przedstawiono również koncepcję metodyki służącej zrównoważeniu rozwoju transportu. Problem jest istotny z uwagi na słabe wykorzystanie lokalnych połączeń kolejowych w ruchu towarowym na terytorium Polski. Wynika to z wielu różnorodnych przyczyn, stanu infrastruktury kolejowej na liniach lokalnych, braku lub niedostatecznej liczby punktów przeładunkowych, złego stanu istniejących. Często temu stanowi rzeczy towarzyszy zły stan techniczny sieci drogowej w okolicach punktów dostępu do lokalnych linii kolejowych. Z drugiej strony degradacja linii kolejowych o znaczeniu lokalnym lub regionalnym związana jest w pewien sposób z przeniesieniem zbyt wielu potoków ładunków do sieci transportu drogowego. Sieć drogowa postrzegana jest w znacznej części obszaru Polski jako bardziej atrakcyjna, również w związku z problemami transportu tzw. ostatniej mili w przypadku korzystania z połączeń kolejowych. Między innymi dlatego lokalne linie kolejowe są omijane w transporcie towarów na terytorium Polski. Zjawiskom tym towarzyszy przeciążenie sieci drogowej połączone często z degradacją jej stanu przez pojazdy ciężarowe. Konieczne jest więc przerzucenie wielu potoków ruchu w drogowym transporcie towarowym na linie kolejowe. W konsekwencji odciążona zostanie również sieć dróg krajowych i autostrad. Panaceum na istniejący stan rzeczy w przedmiotowej problematyce może być próba zrównoważenia rozwoju transportu w rejonie obszarów potencjalnego oddziaływania lokalnych linii kolejowych. W artykule poruszono dwa problemy związane z przedmiotowym zagadnieniem. Problem doboru optymalnej lokalizacji punktu przeładunkowego na lokalnej linii kolejowej oraz problem doboru odpowiedniej dla niego technologii. Celem zastosowania takiego podejścia jest minimalizacja nakładów na tego typu rozwiązania. Autorzy wskazują dwa rozwiązania techniczne pomocne w realizacji równoważenia rozwoju transportu z wykorzystaniem lokalnych linii kolejowych.
EN
The article discussed the problem of the importance of revitalizing local railway lines in terms of sustnaible development of transport outside the metropolitan areas. The issue is important because of the poor use of local rail freight traffic. This is due to many different reasons, the state of the railway infrastructure on local lines, lack or absence of a large number of transfer points, the poor condition of the existing ones. Often this is accompanied by dystrophy road network in the area of access points to local railway lines. On the other hand, the degradation of railway lines due to the transfer of too many streams of cargo to road transport network. The road network of a large part of Polish as more attractive, mainly due to transport problems called “the last mile”. Among other things, because local railway lines are omitted in the transport of goods. These positive developments were accompanied by congestion of the road network often accompanied by deterioration of her condition by heavy goods vehicles. It is therefore necessary shift traffic flows freight from roads to rail. As a result, the network will also be relieved of national roads and motorways. A panacea for the status quo in this problems may be an attempt to balance the development of transport in the area of potential impact local railway lines. The paper describes two problems associated with the present subject. The problem of selecting the optimal location of the loading on the local railway line and the problem of selecting appropriate technology for it. The authors suggest two technical solutions help in achieving sustainable development.
PL
W artykule opisano konfigurację w zakresie sprzętu i oprogramowania stanowisk laboratoryjnych warstwy podstawowej, obejmującej symulatory posterunków ruchu rozmieszczonych na wirtualnej sieci kolejowej. Powstające na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej laboratorium inżynierii ruchu kolejowego ma służyć doskonaleniu procesu dydaktycznego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia, organizowania i nadzorowania ruchu pociągów. Podstawowym narzędziem informatycznym, wykorzystanym na poszczególnych stanowiskach laboratoryjnych jest symulator prowadzenia ruchu kolejowego isdr.
EN
The configuration of hardware and software for laboratory positions of the base layer, which includes simulators, traffic posts located on the virtual rail network have been presented in the article. The rail traffic engineering laboratory setting up at the Faculty of Civil Engineering Cracow University of Technology aims to improve the educational process, especially in conducting, organizing and supervising the movement of trains. The isdr simulator of railway traffic is the main IT tool deployed at different lab positions.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę systemu LTE w aspekcie wykorzystanie tej technologii do transmisji telegramów kolejowych. Zawiera on rozważania na temat możliwości przejścia od technologii GSM-R do LTE. Wstępna analiza teoretyczna i weryfikacja terenowa potwierdzają możliwości migracji GSM-R do LTE.
EN
Paper presents the general characteristics of LTE systems in terms of the use of this technology for the transmission of telegrams stations. It contains reflec-tions on the possibility of transition from GSM-R to LTE. Preliminary theoretical analysis and field verification confirmed the possibility of migration of GSM-R to LTE.
PL
Podejście systemowe powinno uwzględnić podrzędne podzespoły składowe systemu istotne z punktu widzenia jego budowy. Hierarchiczność struktury systemu sterowania ruchem kolejowym uwzględnia różne poziomy konstrukcyjne. Zadania realizowane przez system srk określają ciąg relacji pomiędzy jego elementami funkcjonalnymi tworzącymi strukturę funkcjonalną systemu. Funkcjonowanie systemu sterowania ruchem kolejowym ma odpowiednie przełożenie na jego właściwości techniczne i ruchowe.
EN
The system approach should consider the subcomponents of the system important from the point of view of its construction. Hierarchical structure of railway traffic control system takes into account different structural levels. Tasks performed by the railway traffic control system determine the sequence of the relationship between the functional elements that form a functional structure of the system. The functioning of railway traffic control system has a significant impact on its technical and movement properties.
PL
W eksploatacji systemów srk podstawowym wymaganiem użytkownika jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizacja zakłóceń w ruchu pociągów. Z uwagi na wysoki koszt systemów istotne jest także niedopuszczenie do uszkodzeń lub zniszczeń poszczególnych urządzeń lub ich elementów. Obsługi techniczne urządzeń srk są realizowane zgodnie z uproszczoną strategią według resursu. Efektywność zarządzania procesem eksploatacji zależy od poprawności oceny rzeczywistego stanu technicznego urządzenia oraz wartości resursu. Niezbędna jest analiza parametrów jakości procesu eksploatacji oraz określenie wag resursów cząstkowych. Prawidłowo określony resurs urządzenia umożliwia wskazanie długości okresów między kolejnymi obsługami profilaktycznymi.
EN
In exploitation of signaling systems the user's basic requirement is safety assurance and minimization of disturbances in trains movement. Because of high cost of systems important is to prevent damages or destructions of individual devices or their elements. Signaling devices maintenance is carried out in accordance with simplified strategy by resource. Effectiveness of the exploitation process management depends on the correct qualification of device real technical condition and value of its resource. It is necessary to analyze the parameters connected with quality of exploitation processes and determine the importance of fragmentary resources. Properly defined device resource lets us to indicate the length of periods between successive preventive maintenances.
EN
Once again, the study covered the role of road transport in combination with air, sea and rail transport and shared zones for pedestrians and vehicles. Two diverse ports located in Portugal have been chosen, first Marina de Albufeira and second Cascais Marina. Due to their specifics, the ports address the issues concerning traffic connections in a completely different way. The summary highlights and identifies the key features, pointed out by users, considered as advantageous or disadvantageous for selected European marinas from the point of view of transport and architectural and urban design solutions. Transport connections including car traffic, sea-lanes, rail traffic, pedestrian communication are presented in the paper. Network of communication connection in Marina de Albufeira and Cascais Marina is subject of the paper. The paper covered the role of road transport in combination with air, sea, rail transport and shared zones for pedestrians and vehicles.
EN
Marinas are extremely complex urban solutions that incorporate all the necessary communication routes in its structure. The role of transport in selected European marinas can vary depending on location and conditions of an area. The study covered the role of transport in combination with air, sea, rail transport and shared zones for pedestrians and vehicles in Royan Marina (France) and Brighton Marina Village (Great Britain). The summary highlights and identifies the key features, pointed out by users, considered as advantageous or disadvantageous for selected European marinas from the point of view of transport and architectural and urban design solutions. Transport connections including car traffic, sea-lanes, rail traffic, pedestrian communication are presented in the paper. Network of communication connection in Royan Marin and Brighton Marina Village is subject of the paper. The paper covered the role of road transport in combination with air, sea, rail transport and shared zones for pedestrians and vehicles.
EN
This article presents selected components of the prototype of the Integrated System of Supporting Information Management in Passenger Traffic (the polish acronym of the system is ZSIKRP Demonstrator+). The system is equipped with significantly expanded range of offered functionality, which corresponds to the current demands of the market. Additionally, it has features distinguishing it from other products available on the market. Prototypes of the system are built in two versions: for electric (EMU - type) and diesel (PCS - type) vehicles. They will be installed in demonstration scale in real conditions in Mazovia Railways and Regional Transport. ZSIKRP system also focuses on ensuring the safety of travelers in both types of vehicles. It is done by installation of the fire alarm module in vehicles. Thanks to this it will be possible to transfer information about possible emergency situation to Supervision Center. The system also improves passenger comfort by wireless modules for Internet and Intranet access using “leaky cable” technology.
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz techniki mikroprocesorowej, mikrokomputerów i sterowników programowalnych PLC do systemów sterowania ruchem kolejowym przyczyniło się do powstania nowoczesnych systemów, które zapewniają wysoką niezawodność, mały pobór mocy, stabilność pracy i bezpieczeństwo przemieszczania się pociągów. Systemy sterowania ruchem kolejowym wykonane w technologii komputerowej cechuje m.in. modułowa konstrukcja oprogramowania umożliwiająca szybką adaptację systemu do potrzeb topograficznych, wbudowane funkcje diagnostyczne, małe rozmiary, łatwa zabudowa, ciągła co najmniej 24-godzinna rejestracja zdarzeń, itp. Dokonano komputeryzacji urządzeń przekaźnikowych. Powstały systemy srk wykonane w technologii hybrydowej (przekaźnikowo-komputerowej) oraz rozwiązania w pełni skomputeryzowane. Powszechnie uznaje się, że technologie komputerowe wyznaczają standard i kierunki postępu techniki sterowania ruchem kolejowym na początku XXI wieku.
EN
The new computer's solutions and microprocessor technology, microcomputers and the programmable controllers (PLC) to rail traffic control systems, which are implemented, contribute to the creation of modern rail systems. These systems provide high reliability, low power consumption, stability and safety of the trains' movement. The rail traffic control systems, which are made in computer technology, they are characterized by i.a. modular design of the software enabling quick adaptation of the system to meet the needs of topographic, built-in diagnostic functions, small size, easy installation, continuous event registration for at least 24 hour, etc. There are also made computerization of relay equipment and the rail traffic control systems, which are made in hybrid technology (relay and computer) and fully computerized solutions. It is generally recognized that computer technologies designate the standard and the directions of progress of rail traffic control techniques at the beginning of the 21st century.
EN
The paper presents a new specification method for the interlocking functions executed railway traffic control objects. On the example of short track section object, the procedure of creating the description in the form of state matrices, transition matrices and priorities matrices was presented. The intuitive transition from these matrices to the Moore machine in FSM editor was also shown. This description of object's interlocking functions allows to automatically generate the VHDL output file which, using the computer aided design environment, can be used for designing such object in FPGA structures.
PL
W artykule przedstawiono nowy sposób specyfikacji funkcji zależnościowych realizowanych przez obiekty systemów sterowania ruchem kolejowym. Na przykładzie odcinka torowego krótkiego, pokazano mechanizm zapisu funkcji obiektu w postaci macierzy stanów, macierzy tranzycji oraz macierzy priorytetów. Pokazano mechanizm intuicyjnego przejścia od tych macierzy do grafu przejść automaty skończonego Moore’a w edytorze FSM. Taki zapis funkcji obiektu pozwala na automatyczne wygenerowanie kodu języka VHDL, pozwalającego na wykorzystanie narzędzi wspomagania komputerowego w projektowaniu takich obiektów w układach FPGA.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje wykorzystania zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego dla przejazdów kolejowych. Nadrzędnym celem proponowanego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa na analizowanych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogą kołową. Pozwoli to najprawdopodobniej na zmniejszenie liczby zdarzeń niebezpiecznych, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa ruchu zarówno drogowego jak i kolejowego.
EN
The paper presents the concepts of the use of an integrated visual monitoring system for railway crossings. The overall objective of the proposed solution is to increase the safety of the analyzed intersections of railroads with wheel road. This will likely reduce the number of hazardous events, and thus to improve the safety of both road and rail traffic.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.