Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiogram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Estimation of hip joint loading is fundamental for understanding joint function, injury and disease. To predict patientspecific hip loading, a musculoskeletal model must be adapted to the patient’s unique geometry. By far the most common and cost effective clinical images are whole pelvis plain radiographs. This study compared the accuracy of anisotropic and isotropic scaling of musculoskeletal model to hip joint force prediction by taking patient-specific bone geometry from standard anteroposterior radiograms. Methods: 356 hips from 250 radiograms of adult human pelvis were analyzed. A musculoskeletal model was constructed from sequential images of the Visible Human Male. The common body position of one-legged stance was substituted for the midstance phase of walking. Three scaling methods were applied: a) anisotropic scaling by interhip separation, ilium height, ilium width, and lateral and inferior position of the greater trochanter, b) isotropic scaling by pelvic width and c) isotropic scaling by interhip separation. Hip joint force in one-legged stance was estimated by inverse static model. Results: Isotropic scaling affects all proportions equally, what results in small difference in hip joint reaction force among patients. Anisotropic hip scaling increases variation in hip joint force among patients considerably. The difference in hip joint force estimated by isotropic and anisotropic scaling may surpass patient’s body weight. Conclusions: Hip joint force estimated by isotropic scaling depends mostly on reference musculoskeletal geometry. Individual’s hip joint reaction force estimation could be improved by including additional bone geometrical parameters in the scaling method.
2
Content available remote Optimization of radiogram thresholding procedure
EN
This study deals with the automated segmentation of radiographic pictures, which is an important task in the process of automatic weld defect recognition. Generally, the process of radiogram binarisation is controlled by several parameters, the selection of which is a very demanding task that strongly influences the overall results. This paper presents an algorithm for an automatic selection thresholding method as well as its parameters using genetic programming techniques. The proposed method could be applied as part of the industrial process of automatic radiogram analysis.
PL
Praca porusza zagadnienia związane z procesem automatycznej obróbki i analizy cyfrowych zdjęć radiograficznych połączeń spawanych. W pracy zaprezentowano metodę doboru parametrów progowania zdjęć radiograficznych celem ekstrakcji obiektów – potencjalnych niezgodności spawalniczych. Dobór optymalnych parametrów procedury progowania dokonywany jest za pomocą techniki programowania genetycznego.
3
Content available remote Wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie
PL
Przedstawiono wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie. Omówiono zjawiska fizyczne towarzyszące promieniowaniu rozproszonemu oraz jego praktyczne skutki. Zaprezentowano przykłady badania wpływu promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie dla różnych obiektów, uwzględniając wpływ promieniowania rozproszonego od obiektów znajdujących się poza błoną oraz niezgodności w obliczeniach czasów ekspozycji.
EN
The influence of scattered radiation on the image quality of the radiograph was presented in the paper. Physical phenomena accompanying scattered radiation and its practical results were shown. The authors discussed practical examples of research on the influence of scattered radiation on the image quality of radiograph for different objects, including the influence of scattered radiation from objects situated behind the X-ray film and incompatibility in exposition time calculating.
4
Content available remote Inteligentny system analizy radiogramów do oceny jakości złączy spawanych
PL
W pracy przedstawiono koncepcję systemu do inteligentnej oceny jakości połączeń spawanych dokonywanej na podstawie komputerowej analizy radiogramów. Opisano założenia projektu, sprzęt stosowany do jego realizacji oraz oprogramowanie stworzone na potrzeby omawianego zadania. Projekt przewiduje ograniczenie udziału człowieka w podejmowaniu decyzji do niezbędnego minimum. System ma za zadanie automatyzację procesu wydawania opinii i informowania o stanie badanych złączy na podstawie obowiązujących norm.
EN
An intelligent system for radiogram analysis for welds quality inspection is presented. The conception of this project, hardware used in it and implemented software applications are described. The limitation of human influence in making decision about welds quality is the main aim of this project. The system is able to prepare an opinion about welds quality automatically taking into consideration existing European standards.
PL
W pracy analizowano zmiany w obrazie radiologicznym zachodzące w obszarze styku: kość-cement-implant pod wpływem obciążeń zmiennych realizowanych w badaniach preparatów na symulatorze stawu biodrowego. Analiza widma amplitudowego posłużyła do obiektywnego wnioskowania o charakterze zmian zachodzących w strefach granicznych: kość-cement-implant pod wpływem obciążeń i rokowania co do trwałości połączenia.
EN
In the paper, changes in the radiological image at the bone-cement-implant contact region under changing loads have been analyzed. The tests of specimens have been performed on a hip-joint simulator. The analysis of the amplitude spectrum has served to come to the objective conclusions of the nature of changes occurring in border zones: bone-cement-implant under the influence of loads. Furthermore, the results obtained from the analysis allow to predict the durability of the joint.
PL
Przedstawiono system analizy umożliwiający wykonanie dokładnych pomiarów morfometrycznych krawędzi stawowych oraz szpary stawowej z uwzględnieniem dużej zmienności ich kształtu. Sporządzenie bazy danych dotyczących fluktuacji parametrów zdrowego stawu krzyżowo-biodrowego umożliwia określenie wskaźników odstępstwa od normy badanego zdjęcia. Planimetryczna analiza kolejnych radiogramów leczonego pacjenta umożliwia ocenę dynamiki procesu chorobowego, a tym samym monitorowanie skuteczności leczenia. Cyfrowa obróbka obrazu w środowisku MatLab umożliwia ponadto znaczne uwydatnienie takich szczegółów, jak drobne nadżerki kostne, nie dostrzegalne przy wzrokowej interpretacji zdjęcia. Ma to duże znaczenie podczas analizy wczesnych, radiologicznie wątpliwych stadiów zapalenia. Zjawisko to dobrze ilustruje porównanie klasycznego obrazu radiologicznego z przetworzonym cyfrowo obrazem.
EN
The system for analysis described makes it possible to conduct precise morphometric measurements of joint edges and articular space, taking into account wide range of their shapes. Creation of data base concerning fluctuation of parameters in healthy sacroiliac-lumbar joint, enables definition of difference factors from the standard in the picture examined. Planimetrie analysis consecutive radiograms of the patient treated, makes it possible to evaluate dynamics of the disease process and, as a consequence, monitor efficacy of the treatment. Digital analysis of image in Matlab environment makes it possible to emphasise such details as small bone erosion, which cannot be noticed during visual interpretation of the x-ray. It is very important in analysing early, radiologically doubtful, stages of inflammation. The phenomenon is well illustrated by comparison of classic x-ray image and digitally processed image.
7
Content available remote Zautomatyzowana obróbka wyników kontroli radiograficznej.
PL
Omówiono założenia metodyki oceny zdjęć radiograficznych z zastosowaniem wspomagania komputerowego. Przedstawiono trudności związane z różną kontrastowością zdjęć i identyfikacją typów wykrytych niezgodności. Podano schemat strukturalny zautomatyzowanego systemu obróbki zdjęć radiograficznych.
EN
It has been presented the assumptions of methodics for radiograms assesment with use of computer aiding. The difficulties connected with different contranst of radiograms and identification of the kinds of imperfections being detected have been presented. The structural scheme of automated system for radiograms treatment has been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.