Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This article presents a calculation of condition detection wind farm by ship’s radar. The authors used computer programme CARPET 2 for simulation different propagation condition. Wind farm echoes are visible in significant distance and can be advantage to ship position mark.
EN
The reception antenna diagram side lobe’s level suppression algorithm for marine radar by means of antenna array with only a few tuning elements of antenna array is considered. The others no tuning elements of array are choosing for obtain a given value of average side lobe level suppression and with given value of antenna directivity without using of numerical optimization procedures. Special algorithm of interaction of these no tuning elements for realizing Supperdirectivity properties is used. The structural diagram of array is presented. The efficiency of suggested design has been investigated.
PL
W dobie dynamicznego rozwoju sprzedaży omnikanałowej menedżerom odpowiedzialnym za intralogistykę coraz trudniej w sposób odpowiedzialny udzielić odpowiedzi na pytania zarządów firm, które oczekują zwiększenia efektywności działań. Jakie będą faktyczne korzyści z zakupu i wdrożenia nowej technologii? Jak można zmierzyć efektywność danego rozwiązania? Jak określić jego stabilność? Jakie koszty instalacji i konserwacji firma musi ponieść?
EN
This article applies radar interferometry technologies implemented in the ENVI SARscape and SNAP software environment provided by the processing of data from the Sentinel-1 satellite. The study was carried out based on six radar images of Sentinel-1A and Sentinel -1B taken from September 2017 until February 2018 with an interval of one month and on the radar-module of the already mentioned SNAP software. The main input data for solving the considered problem are radar images received from the satellite Sentinel-1B on the territory of Stebnyk-Truskavets for six months with an interval of one month. Monitoring of the Earth’s surface using radar data of the Sentinel-1A with a synthesized aperture is implemented with the application of interferometric methods of Persistent Scatterers and Small baselines interferometry for estimating small displacements of the Earth’s surface and structures. The obtained quantitative and qualitative indicators of monitoring do not answer the processes that take place and lead to vertical displacements the six months but do provide an opportunity to assess the extent and trends of their development. The specification in each case can be accomplished by ground methods, which greatly simplify the search for sites with critical parameters of vertical displacements which can have negative consequences and lead to an emergency.
PL
W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez parametry urządzenia SDR oraz wyniki symulacji i testów rzeczywistych systemu.
EN
This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
6
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
7
Content available remote Development of a multi frequency phase method for measuring ranges
EN
The results of the development of a multi frequency phase method for measuring distance are presented. Mathematical transformation of a system of equations connecting complex amplitudes of harmonic summation signals and complex amplitudes of signals reflected from each object, the result of which is the obtaining of a polynomial equation. The solution of the polynomial equation gives the values of the unit vectors of signals reflected from each target.
PL
W pracy przedstawiono wyniki opracowania metody wieloczęstotliwościowej dla pomiaru odległości. Rozwiązanie równania wielomianowego daje wartości wektorów jednostkowych sygnałów odbijanych od każdego celu.
PL
W artykule scharakteryzowano pokładowe zasobniki służące do zakłócania pracy elektronicznych urządzeń naziemnych. Przedstawiono klasyfikację oraz właściwości wybranych zasobników. Następnie skupiono się na zasobniku AN/ALQ-167. Przeanalizowano efekty jego działania na przykładzie radaru średniego zasięgu pracującego w paśmie S. Na podstawie posiadanych informacji sformułowano wnioski.
EN
Selected aircraft PODs used for ground based electronic devices jamming are characterized in the meaning of their classification and properties. The main considerations are concentrated on the AN/ALQ-167 POD. Among others effects of the AN/ALQ-167 application directed at a medium range S-band radar are analyzed. Influence of the AN/ALQ-167 activity on the ground based radar effectiveness is described.
EN
This article presents the movement vector research conducted in the radar laboratory of Gdynia Maritime University and during vessel cruises. The precision of designating the vessels' location, course, speed and CPA were researched using on-baord radars and AIS data. It is concluded that the precision of designating the researched parameters is greater than the International Maritime Organization requires.
EN
The main source of information on the situation across the sea basins used by operators of shipping monitoring systems is a network of coastal radar stations. Presently, it is possible to gather navigational information from many individual radar stations simultaneously, which may be used for improving the accuracy of vessel position fixing. However, without making other estimates, we obtain an inconsistent image comprising multiple echoes of the same ship, and as such it is impossible to say which echo presents the vessel on the move. Another problem is the method of performing radar observations, which significantly affects the accuracy of position fixing. The estimated radar distance is encumbered with a gross error in the case of large vessels, as the position of a large vessel is not the same as the position of the edge of the radar echo to which the estimation is made. In this paper, the authors present a method to adjust the measured radar distance. The proposed method may be automated easily, which would significantly enhance VTS positioning processes.
PL
Źródłami sygnałów mikrofalowych są między innymi, radary naziemne lub radary zamontowane na pociskach przeciwradiolokacyjnych. Jako specyficzne źródła sygnałów mikrofalowych przyjmuje się także obiekty, które odbijają sygnały mikrofalowe. W celu kontroli przestrzegania przepisów określających zasady wykorzystywania urządzeń mikrofalowych oraz zapobiegania aktom terrorystycznym z użyciem mikrofalowych urządzeń nadawczych, prowadzony jest monitoring sygnałów elektromagnetycznych propagujących się w przestrzeni. W pracy opisano koncepcję wykorzystania monoimpulsowego zespołu namierzającego w płaszczyźnie elewacji oraz azymutu. Opisany zespół może pracować jako radar aktywny lub jako pasywne urządzenie namierzające oraz rozpoznawcze. Jeżeli wyniki bieżącego procesu obserwacji wskażą, że wykryty nadajnik lub obiekt odbijający stanowią zagrożenie wówczas automatycznie są uruchamiane środki obrony aktywnej. Środkami obrony aktywnej mogą być na przykład antypociski oraz tak zwane pułapki radiolokacyjne służące do ochrony radaru przed pociskami przeciwradiolokacyjnymi.
EN
Microwave signals transmitters are, for example, ground radars or radars mounted on anti-radiolocation missiles. Objects reflecting microwave signals can be considered as sources of microwave signals too. Electromagnetic signals propagating in the space are monitored in order to control compliance with the regulations determining the rules of microwave devices using and to prevent terrorist attacks with the use of microwave transmitting devices. The paper describes a concept of application of a monopulse set for direction finding in the elevation and azimuth plane. The set can work as an active radar or as a passive direction finding and identification device. If the results of the current identification process revealed that the detected transmitter or reflecting object pose a threat, then the active defence resources are activated automatically. The active defence resources may include antimissiles or radiolocation decoys used for protection the radar against anti-radiolocation missiles.
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację demonstratora radaru FMCW (ang. Frequency-Modulated Continuous-Wave) z wykorzystaniem urządzenia NI USRP (ang. Universal Software Radio Peripheral) X310. Szczegółowo opisana implementacja opiera się na architekturze SDR (ang. Software-Defined Radio). Podczas serii eksperymentów dowiedziono możliwości wykrycia obiektów w postaci samochodów poruszających się po drogach przy użyciu opracowanego radaru zbudowanego z urządzenia USRP bez dodatkowych zewnętrznych analogowych układów przemiany częstotliwości. W pracy przestawiono zarówno implementację wstępnego przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym w układzie FPGA jak i obliczenia wykonywane w oparciu o uprzednio zarejestrowane surowe dane radarowe. Na podstawie wyników pomiarów zidentyfikowano ograniczenia prezentowanego rozwiązania oraz przedyskutowano przydatność urządzenia USRP w prototypowaniu radarów FMCW.
EN
The paper describes practical implementation of FMCW (Frequency-Modulated Continuous-Wave) radar demonstrator using NI USRP (Universal Software Radio Peripheral) device. Described in detail implementation is based on SDR (Software-Defined Radio) architecture. During a series of experiments the possibility of detection of objects such as moving cars using implemented USRP-based radar with no external frequency-conversion devices has been proven. The paper presents detailed description of both real-time processing in FPGA device and offline signal processing of recorded data in the MATLAB environment. Basing on measurements results the limitations of the presented solution have been identified and the applicability of USRP device in prototyping of FMCW radars has been discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych na filtrze dopasowanym zaimplementowanym w strukturach FPGA. Analizowano wpływ obcięć najbardziej i najmniej znaczących bitów (ang. MSB – Most Significant Bit, LSB – Least Significant Bit), na magistrali danych na postać sygnału wyjściowego.
EN
Results of research carried out on a FPGA-implemented matched filter are presented in this paper. Purpose of the work was to analyze an influence of MSB and LSB (Most Significant Bits and Least Significant Bits) truncations on the output signal waveform.
EN
In the 21st century marine navigation has become dominated by satellite positioning systems and automated navigational processes. Today, global navigation satellite systems (GNSS) play a central role in the process of carrying out basic navigational tasks, e.g. determining the coordinates of a vessel’s position at sea. Since satellite systems are being used increasingly more often in everyday life, the signals they send are becoming more and more prone to jamming. Therefore there is a need to search for other positioning systems and methods that would be as accurate and fast as the existing satellite systems. On the other hand, the automation process makes it possible to conduct navigational tasks more quickly. Due to the development of this technology, all kinds of navigation equipment can be used in the process of automating navigation. This also applies to marine radars, which are characterised by a relatively high accuracy that allows them to replace satellite systems in performing classic navigational tasks. By employing M-estimation methods that are used in geodesy as well as simple neural networks, a software package can be created that will aid in automating navigation and will provide highly accurate information about a given object’s position at sea by making use of radar in comparative navigation. This paper presents proposals for automating the process of determining a vessel’s position at sea by using comparative navigation methods that are based on simple neural networks and geodetic M-estimation methods.
PL
W artykule przedstawiono problematykę opisu oraz zastosowania sygnału szumowego jak również problematykę jego przetwarzania w strukturach FPGA. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych korelatora cyfrowego szerokopasmowego sygnału szumowego.
EN
The problems of the description and usage of noise signal as well as the issues of its processing in the FPGA are presented. The results of experimental studies on digital correlator for the wideband noise signal are shown.
PL
Artykuł przedstawia pogłębioną charakterystykę nowych technologii telekomunikacji SCIP – NINE, których celem jest zapewnienie interoperacyjności dowództw, sztabów i pododdziałów w operacjach sojuszniczych wykorzystujących różne utajnione systemy łączności, które takiej cechy nie posiadają. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty bezpieczeństwa łączności pomiędzy terminalami SCIP, SCIP/NINE zapewniającymi utajnioną łączność poprzez istniejące sieci heterogeniczne, co jest istotnym elementem sieciocentryczności systemów stacjonarnych i polowych. Ponadto autorzy przedstawili ogólny scenariusz wykorzystania tych technologii dla potrzeb kierowania stacjami radiolokacyjnymi w dywizjonie obrony przeciwlotniczej.
EN
This paper presents depth characterization the new technologies of telecommunication ie. SCIP (Security Communications Ineroperability Protocol) and NINE ((Network and Information IP Encryption) that will be used for interoperability commands, headquarters and military units on the battlefied. Especially it is needed during coalition operations, where are used different secure communication systems without possibility of interoperability. Particular attention autors paid on SCIP/NINE transfer aspects between secure enclaves of the heterogenic nets. This is an essential problem in the network-centric stationary and field communication systems. Additionally autors presented general operational scenario of utility these technologies for managing the radars used in anti-aircraft defence squadron.
EN
A number of factors affect the safety of navigation, the collision of two ships being one of them. In ship encounter situations, certain principles of behaviour set forth by regulations are in force. Traditionally, a navigational situation is evaluated by identifying the closest point of approach for the passing ships and by comparing it with the assumed safe distance. Then it is necessary to use technical aids: radar and Arpa (depending on the regulations). In Arpa, navigational situation information is mainly presented in the form of vectors. The other presentation that can be used in an encounter situation is the predicted point of collision (PPC). This is the point or points toward which one’s own ship should steer at her present speed (assuming that the target does not manoeuvre) in order for a collision to occur. This paper presents original results of a study into the assessment of ship encounter situations based on PPC. The methods (analytical and graphical) of PPC as a set of circles are elaborated and an analysis of a ship encounter situation performed.
PL
W radiolokacji do opisu własnosci odbijających obiektów stosuje się pojęcie skutecznej powierzchni odbicia σ. Mimo że skuteczna powierzchnia odbicia σ rzeczywistych obiektów radarowych ma złożony przebieg w funkcji kąta obserwacji θ w literaturze nierzadko przedstawia sie ją za pomocą pojedynczej liczby, rozumianej najczęściej jako wartość średnia lub mediana σ (θ) Takie podejście należy traktować jako uproszczone. Umożliwia ono jednak przeprowadzenie pewnych porównań i klasyfikacji obiektów. Ze względu na wspomnianą silną zmienność σ od katą obserwacji do jej opisu, a zatem opisu mocy odbieranej przez odbiornik radaru, stosuje się także modele statystyczne opisujące sposób fluktuacji σ. Najbardziej znane są modele fluktuacji Swerlinga oraz model Marcuma. Dla pełnego określenia właściwości odbijających obiektu radarowego, a także dopasowania statystycznego modelu fluktuacji do danego obiektu, istotna jest znajomość charakterystyki skutecznej powierzchni odbicia wfunkcji kąta obserwacji σ (θ). Jej znajomosc umozliwia zarowno ilosciowe, jaki jakosciowe okreslenie mozliwosci wykrywania okreslonego obiektu przez radary. Podano i opisano definicje skutecznej powierzchni odbicia σ i scharakteryzowano metody obliczeniowe jej określania.
EN
Numerical methods of RCS determination are presented as well as their main properties are described including exact and asymptotic methods. Modern determination methods enable designers to calculate RCS at the design phase, which is important especially for stealth objects. An RCS image of the object created this way becomes very useful when different objects have to be compared at production stage and the influence of different modifications on RCS has to be evaluated. Prior knowledge of RCS (obtained through simulation) makes it possible to compare high resolution radar image with the calculated RCS image. This in turn enables modern radars to classify observed targets and, to some extent, recognize certain flying objects.
PL
W radiolokacji do opisu własności odbijających obiektów stosuje się pojęcie skutecznej powierzchni odbicia σ. Mimo że skuteczna powierzchnia odbicia σ rzeczywistych obiektów radarowych ma złożony przebieg w funkcji kąta obserwacji θ, w literaturze nierzadko przedstawia się ją za pomocą pojedynczej liczby rozumianej najczęściej jako wartość średnia lub mediana σ(θ). Takie podejście należy traktować jako uproszczone. Umożliwia ono jednak przeprowadzenie pewnych porównań i klasyfikacji obiektów. W drugim z serii artukułów, dotyczących skutecznej powierzchni odbicia, scharakteryzowano stosowane w praktyce metody określania skutecznej powierzchni odbicia σ, w tym: metody określania σ obiektu w locie, metody pomiaru σ na poligonach zewnętrznych oraz metody pomiaru σ na poliginach wewnętrznych, w tym na poligonach typu compact range.
EN
In this paper practical methods of determination of radar cross section are described. In flight determination, farfield range and compact range determination methods are presented. Modern determination methods enable designers to calculate RCS at the design phase, which is important especially for stealth objects. An RCS image of the object created this way becomes very useful when different objects have to be compared at production stage and the influence of different modifications on RCS has to be evaluated. Prior knowledge of RCS (obtained through simulation) makes it possible to compare high resolution radar image with the calculated RCS image. This in turn enables modern radars to classify observed targets and, to some extent, recognize certain flying objects.
20
Content available Diagnostyka radarowego systemu ACC
PL
W pracy scharakteryzowano budowę i zasadę działania radarowego systemu adaptacyjnej kontroli prędkości (ACC). Przedstawiono najważniejsze elementy składowe systemu oraz omówiono jego współpracę z innymi elektronicznymi układami pojazdu. Istotną część pracy stanowią badania diagnostyczne jakie zostały przeprowadzone na przykładowym układzie ACC. W artykule przedstawiono urządzenie diagnostyczne użyte podczas badań oraz scharakteryzowano badany system. W trakcie badań diagnostycznych zweryfikowano poprawność komunikacji systemu ACC z innymi układami. Przetestowano pracę przycisków manipulatora ACC. Odczytano wartości napięć i prądów istotnych dla poprawnej pracy systemu. W ostatniej części badań zweryfikowano sygnały związane z bieżącymi ustawieniami i stanem systemu ACC.
EN
The work was characterized by the construction and operation of the radar system, adaptive cruise control (ACC). It presents the most important components of the system and discussed its cooperation with other electronic vehicle systems. An important part of the work are the diagnostic tests have been carried out on the sample system. The paper presents a diagnostic tool used in the tests and the test system characterized ACC. During the diagnostic tests verified the correctness of communication ACC with other systems. Tested working buttons manipulator ACC. Read voltages and currents essential for the proper operation of the system. In the last part of the study verified the signals associated with the current settings and the state of the ACC.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.