Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równowaga termodynamiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Oxygen Activity in Melts of Fe-C-Cr-Ni Based Alloys
EN
Oxygen is an element that is first purposely brought into the steel melt to remove some unwanted elements or to reduce their concentration (oxidation). In the made cast steel there is on the contrary necessary to reduce the oxygen content with the use of deoxidation to such a level in order to avoid a reaction with carbon with the formation of CO bubbles. Concentration of oxygen in steel before casting is given, in particular, by the manner of metallurgical processing and the used deoxidation process. Oxygen is found in molten steels both as chemically bound in the form of oxides and in the form of oxygen dissolved in the solution – the melt. Chemical composition of the melt strongly influences the activity of oxygen dissolved in the melt and further on the composition of oxidic inclusions forming in the melt during the reaction with oxygen. In the Fe-C-Cr-Ni based alloys in the reaction with oxygen greatly participates also chrome, whose products are often in solid state and they are the cause of forming such defects as e.g. oxidic films.
PL
Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużla zawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składy faz dla układów: stały węgiel – ciekły żużel - stop Cu–Fe–Pb – faza gzowa oraz gazowy CO – ciekły żużel – stop Cu–Fe–Pb – faza gazowa. Symulację prowadzono dla temperatury procesu 1500, 1600, 1700 K. Gazowe produkty reakcji redukcji i stop Cu–Fe–Pb były usuwane z układu w każdym kroku obliczeniowym. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały, że redukcja za pomocą węgla odgrywa zasadniczą rolę w procesie odzysku miedzi.
EN
The present work deals with thermodynamic analysis of process of the reduction of molten slag containing copper oxide. Reduction of liquid slag is possible with solid carbon, gaseous carbon oxide. and carbon dissolved in liquid slag. This work studied two chemical reactions of liquid slag containing copper oxide: with solid carbon and gaseous CO. Thermodynamic equilibrium in the system: solid carbon – liquid slag – metallic alloy Cu–Fe–Pb – gas and gaseous CO – liquid slag – metallic Cu–Fe–Pb – gas were calculated by means of FACTSage software. The simulation of the progress of reduction process at 1500, 1600, 1700K was obtained under assumption that the gaseous reduction products and metallic alloy Cu–Fe–Pb were removed from consideration after each simulation step. The calculation revealed that consumption of reducing agent is much higher in the case of CO reduction. The effect of simulation suggested, that reduction with solid carbon is the predominant mode of industrial process.
PL
W pracy przeprowadzono termodynamiczną analizę elementarnych procesów zachodzących podczas redukcji ciekłego żużla zawierającego tlenki żelaza. Redukcja ciekłego żużla jest możliwa poprzez działanie węgla w stanie stałym, gazowego tlenku węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żelazie. Obecna praca rozpatruje dwie reakcje chemiczne tlenku żelaza rozpuszczonego w ciekłym żużlu ze stałym węglem i gazowym CO. Obliczono składy i masy faz dla sekwencji kolejnych stanów równowagi, odpowiadających układom: stały węgiel – ciekły żużel – metaliczne żelazo – gaz oraz ciekły żużel – metaliczne żelazo – gaz. Obliczenia dla temperatury 1700 i 1800 K wykonano przy pomocy programu FACTSage. Uzyskano w ten sposób symulację przebiegu procesu redukcji. Gazowe produkty redukcji oraz stałe żelazo były usuwane z układu po każdym kroku symulacji. Redukcja przy pomocy gazowego CO odpowiada przypadkowi granicznemu, gdzie dyfuzja w gazie przebiega znacznie wolniej od reakcji na powierzchni żużel – gaz. Obliczenia wykazały, że zużycie reduktora jest zdecydowanie większe w przypadku reakcji żużla z gazowym CO. Stężenie FeO w żużlu, stężenie CO2 w fazie gazowej oraz ilość powstającego żelaza zmieniają się w przybliżeniu liniowo w przypadku redukcji węglem, zaś parabolicznie w przypadku redukcji przy pomocy CO. Wyniki symulacji sugerują, że zasadniczym mechanizmem redukcji jest oddziaływanie stałego węgla z ciekłym żużlem.
EN
The work deals with thermodynamic analysis applied to the elementary stages of the reduction of molten slag containing iron oxide. Reduction of liquid slag is possible through its interaction with solid carbon, gaseous carbon oxide and carbon dissolved in liquid iron. In the present work two chemical reactions of liquid slag with solid carbon and gaseous CO have been studied. The sets of thermodynamic equilibria in the systems: solid carbon-liquid slag-metallic iron-gas and liquid slag-metallic iron-gas were calculated by means of FACTSage software. Thus the simulation of the progress of reduction processes at the temperature 1700 and 1800 K was obtained. The gaseous reduction products and solid iron were removed from consideration after each simulation step. The reduction with gaseous CO simulates the limiting case, where diffusion in gas is slow in comparison to surface reaction. The calculations revealed that consumption of reducing agent is much higher in the case of CO reduction. The dependences of FeO concentration in slag, CO2 concentration in gas phase and the amount of obtained iron on the reaction progress are approximately linear in the case of reduction with carbon and parabolic in reduction with CO. The geometry of the reaction of carbon grains with slag is suggested, in which the solid carbon – slag reaction is the predominant mode of process.
PL
W pracy zaproponowano metodę wyznaczania stanów równowagowych i nierównowagowych wieloskładnikowych układów heterogenicznych i zastosowano ją do obliczania parametrów spalania i detonacji idealnych mieszanin wybuchowych. Sformułowano problem, przedstawiono procedurę jego numerycznego rozwiązania oraz program obliczeniowy. Wyniki obliczeń porównano z rezultatami uzyskanymi za pomocą istniejących kodów termochemicznych oraz z dostępnymi danymi eksperymentalnymi.
EN
The method of determination of equilibrium and non-equilibrium states of multicomponent heterogeneous systems was proposed and it was applied for calculation of combustion and detonation parameters of ideal explosive mixtures. The problem was formulated as well as the procedure of its solution and numerical code were presented. The results of calculations were compared with those obtained from existing thermochemical codes and with available experimental data.
PL
W pracy dokonano przeglądu termodynamicznych metod określania równowagi układów chemicznych, które zastosowane w kodach termochemicznych, pozwalają wyznaczyć parametry przemian przebiegających w materiałach wysokoenergetycznych. Pokazano powiązania różnych metod z potencjałem chemicznym reagujących składników i omówiono sposoby wyznaczania równowagi dla reaktywnych, idealnych układów substancji chemicznych.
EN
A review of thermodynamic methods of determination of chemical systems was made. These methods were applied in thermochemical codes used for estimation of decomposition parameters of energetic materials. Connection of the methods with the chemical potential of reactive components was showed. Ways of determination of the equilibrium state for reactive ideal systems were discussed.
6
Content available remote Thermodynamic analysis of elementary processes in molten oxide slag reduction
EN
The work deals with thermodynamic analysis applied to the elementary stages of the reduction of molten slag containing iron oxide. Reduction of liquid slag is possible through its interaction with solid carbon, gaseous carbon oxide and carbon dissolved in liquid iron. In the present work two chemical reactions of liquid slag with solid carbon and gaseous CO have been studied. The sets of thermodynamic equilibria in the systems: solid carbon-liquid slag-metallic iron-gas and liquid slag-metallic iron-gas were calculated by means of FACT software. Thus the simulation of the progress of reduction processes at the temperature 1800 K was obtained. The gaseous reduction products and solid iron were removed from consideration after each simulation step. The reduction with gaseous CO simulates the limiting case, where diffusion in gas is slow in comparison to surface reaction. The calculations revealed that consumption of reducing agent is much higher in the case of CO reduction. The dependences of FeO concentration in slag, CO2 concentration in gas phase and the amount of obtained iron on the reaction progress are approximately linear in the case of reduction with carbon and parabolic in reduction with CO. The geometry of the reaction of carbon grains with slag is suggested, in which the solid carbon – slag reaction is the predominant mode of process.
PL
Praca dotyczy analizy termodynamicznej stosowanej w podstawowych etapach redukcji ciekłych żużli zawierających tlenek żelaza. Redukcja ciekłych żużli jest możliwa przez ich współdziałanie ze stałym węglem, gazowym tlenkiem węgla i węglem rozpuszczonym w ciekłym żelazie. W tej pracy zostały zbadane dwie reakcje chemiczne ciekłego żużla ze stałym węglem i gazowym CO. Ustalenie termodynamicznych stanów równowagi w układach: stały węgiel – ciekły żużel – żelazo metaliczne – gaz oraz ciekły żużel – żelazo metaliczne – gaz zostało dokonane z wykorzystaniem oprogramowania FACT. Tym samym uzyskano symulację postępu procesów redukcji w temperaturze 1800 K. W kolejnych etapach symulacji nie rozpatrywano gazowych produktów redukcji i stałego żelaza z poprzedniego kroku. Redukcja gazowym CO symuluje proces limitujący, gdzie dyfuzja w gazie jest wolniejsza w porównaniu z reakcją na powierzchni. Obliczenia pokazują, że zużycie czynnika redukującego jest znaczne większe w procesie redukcji za pomocą CO. Zależności zawartości FeO w żużlu, zawartości CO2 w fazie gazowej i ilości uzyskanego żelaza na postęp reakcji są w przybliżeniu liniowe w procesie redukcji węglem i paraboliczne przy redukcji za pomocą CO. Została zaproponowana geometria reakcji węgla z żużlem, w której reakcja stały węgiel – żużel jest dominującym czynnikiem procesu.
PL
Przeanalizowano warunki, w jakich w niskowęglowej stali niskostopowej, zawierającej wydzielenia tlenkowe MnO-SiO2-TiO2 tworzy się ferryt iglasty, korzystny dla własności wytrzymałościowych. Stwierdzono, że decydującą rolę odgrywa skład chemiczny i temperatura likwidus fazy tlenkowej. Za pomocą własnego programu komputerowego obliczono ewolucję temperaturową stanów równowagi termodynamicznej między ciekłą stalą, zawierającą Fe, Mn, Si, Ti, O a ciekłą fazą tlenkową. Wyniki obliczeń wskazują, że program i zastosowana procedura obliczeniowa mogą służyć do projektowania procesu przygotowania stali o żądanym składzie chemicznym i ilości wydzieleń tlenkowych.
EN
The conditions relevant for acicular ferrite formation in low carbon low alloyed steel containing MnO-SiO2-TiO2 precipitates were analyzed. Acicular ferrite is beneficial for steel strength. It was concluded that the composition and liquidus temperature of oxide solution play a dominant role. The temperature evolution of thermodynamic equilibrium states between liquid steel containing Fe, Mn, Si, Ti, O and liquid oxide phase was determined by means of authors computer program. The results of calculations reveal, that the program and applied calculation procedure may by utilized in designinh the process of preparation of steel of required amount and chemical composition of oxide inclusions.
EN
The work deals with the determination of the composition of liquid oxide solution MnO-SiO2-TiO2-Al2O3, present as an inclusion in liquid steel during its solidification. The region of compositions at which oxide solution remains entirely liquid at the temperatures 1523 K and 1673 was calculated by means of FACT program. The evolution of oxide phase chemical composition in thermodynamic equilibrium with liquid steel during its equilibrium solidification was calculated. The procedure of calculations may be applied in the determination of the conditions for acicular ferrite formation, which nucleates at oxide inclusions.
PL
Praca zajmuje się określeniem zmian składu ciekłego roztworu tlenkowego MnO-SiO2-TiO2-Al2O3 znajdującego się w postaci wtracenia w ciekłej stali w trakcie jej krzepnięcia. Obliczono przy pomocy programu FACT zakres składów roztworu tlenkowego, przy jakim pozostaje on całkowicie ciekły przy temperaturach 1523 i 1673 K. Wyznaczono ewolucje składu chemicznego fazy tlenkowej pozostającej w równowadze termodynamicznej z ciekłą stalą w trakcie jej równowagowego krzepnięcia. Procedura obliczeniowa może być zastosowana do określania warunków tworzenia ferrytu iglastego zarodkującego na wydzieleniach tlenkowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.