Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równania stanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Numerical simulations of bird strikes with the use of various equations of state
EN
The paper presents results of numerical analyses of the collision of various bird models(dummies) with a helicopter windshield. Three different numerical bird models were elaborated. According to the subject literature, applying an appropriate equation of state has an influence on impact parameters. The author used the LS_DYNA software package. This is a computational code designed to analyse fast-changing phenomena by means of the finite-element method. SPH method has been used for bird strike simulations. In the research, three different equations of state have been used: Grüneisen's, polynomial and tabulated.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych zderzenia różnych modeli ptaka z oszkleniem helikoptera. Opracowano trzy różne modele numeryczne ptaka. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu badań zastosowanie odpowiedniego równania stanu (EOS, Equation of State) wpływa na parametry zderzenia. W badaniach wykorzystano pakiet oprogramowania LS-DYNA. Jest to kod obliczeniowy do analizy zjawisk szybkozmiennych metodą elementów skończonych. Modele ptaków opracowano z wykorzystaniem metody SPH. W analizach uwzględniono trzy różne równania stanu, takie jak: Grüneisena, wielomianowej oraz w postaci stabelaryzowanej.
2
Content available remote The object behaviour analysis, control and prognosis in a state space.
EN
The paper deals with possibility of analyzing the behaviour of complex processes, controlling them and their prognosis in a state space. We express the coefficients of the state equations with increases in terms of the coefficients of the partial regression models based on the KolmogorovGabor equations with sensitivity functions [3]. Then we examine what derived increases’ values can mean. And whether they can be used in order to predict future values of the studied process. The results are promising for the processes characterized by certain regularities (without noises).
PL
Poniższy artykuł omawia możliwość analizowania zachowania się złożonych procesów, sterowania nimi oraz ich prognostyki w przestrzeni stanów. Próbujemy wyrazić współczynniki równań stanów w przyrostach poprzez współczynniki cząstkowych modeli regresyjnych opartych na równaniach Kołmogorowa-Gabora zawierających funkcje wrażliwości [3]. Badamy, jaki sens mogą mieć uzyskane wartości przyrostów oraz czy można ich wartości wykorzystać w celu predykcji przyszłych wartości badanego procesu. Dla funkcji charakteryzujących się pewnymi regularnościami (brak szumów) wyniki są obiecujące.
3
EN
This paper presents new approach to impedance spectroscopy measurements based on Fast Fourier Transform in biological application. The proposed solution uses a current excitation, which is continuous in a finite frequency range. The electrical response of tissue is measured using proposed circuit by two separate digital-to-analog converters. The impedance spectrum and the phase shift are computed by differentiation of complex spectrum obtained from FFT algorithm. The proposed method was simulated using state space representation and the results were presented.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę wyznaczania spektrum impedancji opartą o dyskretną transformatę Fouriera. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano wymuszenie prądowe, którego widmo jest ciągłe w skończonym przedziale częstotliwości. Do pomiaru odpowiedzi elektrycznej tkanki został zaproponowany układ pomiarowy oparty na dwóch równoległych przetworniki analogowo-cyfrowe. Wyznaczanie spektrum impedancji oraz przesunięcia fazowego obliczane jest na podstawie różnic między widmami uzyskanymi z algorytmu FFT. Proponowana metoda została zasymulowana z zastosowaniem równań stanu, wyniki zostały umieszczone w opracowaniu.
PL
W pracy przedstawiono prawie cały zakres zagadnień termodynamicznych związanych z przemysłem gazu ziemnego.
EN
In this work were given almost whole range of thermodynamic issues dealing with industry of natural gas.
5
Content available remote Stanowa synteza systemów bezstratnych o skończonej odpowiedzi impulsowej
PL
W artykule przedstawiono nowy algorytm syntezy ortogonalnych równań stanu systemów o skończonej odpowiedzi impulsowej. W odróżnieniu od istniejących algorytmów opartych na przekształceniach wielomianowych, prezentowana technika wykorzystuje rozwinięcie równań stanu w szereg potęgowy. Takie podejście pozwala prowadzić obliczenia z wykorzystaniem rachunku macierzowego liczb rzeczywistych. Dzięki temu algorytm ten może być bezpośrednio zaimplementowany przy użyciu typowych programów matematycznych operujących na macierzach.
EN
In this paper, a novel state-space synthesis algorithm for orthogonal finite impulse response systems is presented. In contrast to known algorithms based on polynomial transformations, this technique utilizes the power series expansion. Such an approach allows performing calculations by means of real matrix calculations. Thanks to it, this algorithm can be directly implemented using standard mathematical software based on matrix representation.
EN
This paper presents the parallel method for state equation solving. The general idea of this method is based on the division of the integration interval into sub-intervals, in which the values of state variables are computed in parallel with the use of one of the well-known sequential numerical methods for state equation solving. Computations in particular sub-intervals require knowledge of initial conditions at the beginning of each sub-interval. In the proposed method the initial conditions are determined on the basis of an approximation of the convergence graph by the exponential function.
PL
Praca przedstawia dwie wersje równań konstytutywnych materiałów lepkosprężystych w ogólnym stanie naprężenia. Do ich wyprowadzenia wykorzystano model Kelvina-Voigta oraz model standardowy, które uogólniono na przestrzeń trójwymiarową. Zastosowano współczynniki umożliwiające uwzględnienie relaksacji odkształceń, relaksacji naprężeń i wpływu chwilowych (nierelaksujących) modułów sprężystości na deformacje materiału przy obciążeniach złożonych poniżej granicy plastyczności.
EN
This paper presents two versions of constitutive equations of viscoelastic materials in the general stress state. To derive them the Kelvin-Voigt's model and the standard model, which have been generalized for the 3-D space, are used. The coefficients applied make it possible to take into account the strain relaxation, stress relaxation and the influence of momentary (non-relaxatory) moduli of elasticity on the material deformations under complex loads below the yield point.
EN
Determination of gas solubility in polar liquids was analyzed by applying the equations of state and mixing rules. The modified Nakamura-Bredveld-Prausnitz equation with classic mixing rules has been proposed. It was stated that description of gas solubility by MNBP equation needs temperature dependence of the interaction coefficient kij. The parameters of this dependence have been determined for some substances. The comparative calculations showed that the method of equations of state gives good description of CO2 solubility in water.
PL
Zanalizowano zagadnienie opisu rozpuszczalności różnych gazów w rozpuszczalnikach polarnych za pomocą równań stanu i różnych reguł mieszania. Zaproponowano zastosowanie zmodyfikowanego równania Nakamury-Bredvelda-Prausnitza z klasycznymi regułami mieszania. Stwierdzono, że do opisu rozpuszczalności wielu substancji gazowych w wodzie za pomocą równania MNBP konieczne jest uwzględnienie zależności współczynnika interakcji kij od temperatury. Dla szeregu substancji wyznaczono parametry tej zależności. Przeprowadzone obliczenia porównawcze wykazały, że metoda równań stanu daje dobry opis rozpuszczalności CO2 w wodzie.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczenia testu diagnostycznego metodą macierzy boolowskich. Zaprezentowano przykład wykorzystania testu diagnostycznego stworzonego metodą macierzy boolowskiej. Przedstawiono sposób tworzenia grafów wiązań i równań stanu, które mogą być narzędziem oceny stanu technicznego urządzeń.
EN
This paper presents basic information on the structure of diagnostic tests used for the assessment of the technical state of parts and groups of technical systems. The Boolean matrix method is also demonstrated. The construction of bond graphs and state equations, which can be tools for the assessment of technical condition of machines has been presented.
EN
The paper presents the results of calculation for the vapour-liquid equilibrium in the subcritical region, using the cubic equations of state and mixing rules. Six normal and highly non-ideal binary systems have been chosen for the test calculations. Each of them is frequently present in industrial practice.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń dla równowagi para-ciecz w obszarze podkrytycznym otrzymane na podstawie kubicznych równań stanu i reguł mieszania. Do obliczeń próbnych wybrano sześć normalnych i nieidealnych układów dwuskładnikowych, często spotykanych w praktyce przemysłowej.
EN
Comparatible calculations of different equations of state were carried out in order to describe of thermodynamic characteristics of substances in supercritical region. The substances used in supercritical processes and components of gas mixtures are taken into account in the test calculations.
PL
Przeprowadzono obliczenia porównawcze z użyciem różnych równań stanu do opisu charakterystyki termodynamicznej substancji w obszarze nadkrytycznym. W obliczeniach uwzględniono substancje najczęściej stosowane w procesach zachodzących w warunkach nadkrytycznych oraz substancje wchodzące w skład różnych mieszanin gazowych.
PL
Dokonano analizy równań stanu złożonych z członu odpychania typu Carnahana i Starlinga i członu przyciągania w formie funkcji wymiernej drugiego stopnia. W wyniku wstępnej analizy wybrano trzy uogólnione równania stanu z dwoma parametrami (u, w) w członie przyciągania zależnymi od substancji. Współczynniki (u, w) wyznaczono dla 20 substancji przez aproksymację danych termodynamicznych w otoczeniu izotermy krytycznej. Przedstawiono sposób estymacji parametrów (u, w) substancji, dla których brak danych termodynamicznych w otoczeniu izotermy krytycznej. Stwierdzono liniowe zależności (u, w) oraz (Z[C], Z[C]^eos ) dla każdego z analizowanych równań. Dalsze testy obliczeniowe w obszarze linii przemiany fazowej paraciecz oraz izoterm P-V wykazały najlepsze rezultaty dla równania stanu oznaczonego symbolem CS3L2M0.
EN
An analysis is presented of new equations of state composed of a repulsive term of the Carnahan - Starling type and an attractive term in the form of a rational quadratic function. Three generalized equations of state with two substance-dependent parameters (u, w) in the perturbation term were selected as a result of the preliminary analysis. The (u, w) coefficients were evaluated for 20 substances by an approximation from the reference thermodynamic data in the neighborhood of a critical isotherm. Linear relations (u, w) and (Z[C], Z[C]^eos ) were ascertained for each of the equations analyzed. Further computational tests performed on the lines of a vapour-liquid phase transition and on the isotherms revealed the best results for a CS3L2M0 equation, that is also numerically, stable. A method is also demonstrated for the estimation of the (u, w) parameters of the substances which lack thermodynamic data in the neighborhood of the critical isotherm.
13
Content available remote Zastosowanie kubicznych równań stanu w inżynierii procesów gazowniczych
PL
Kubiczne równania stanu są najczęściej stosowanymi równaniami do wyznaczania stanów równowagi fazowej, ustalającej się w gazie ziemnym. W niniejszym studium przedstawiono: analizę kubicznych równań stanu pod kątem możliwości ich wykorzystania do opracowania modeli termodynamicznych opisujących właściwości składników niepolarnych i polarnych, które wchodzą w skład gazu ziemnego, ■ ocenę kubicznych równań stanu i wybór równania pozwalającego wyznaczyć z zadawalającą dokładnością właściwości czystych składników (prężność pary nasyconej oraz objętość właściwą cieczy i gazu) oraz równowagę fazową ciecz-para ustalającą się w gazie ziemnym, ■ ocenę możliwości wykorzystania kubicznych równań stanu w przemyśle gazowniczym do analizy stanów równowagi fazowej ciecz-para, ustalającej się w wyniku kondensacji węglowodorów ciężkich zawartych w gazie ziemnym, na podstawie wyników obliczeń wykonanych przy wykorzystaniu opracowanych modeli termodynamicznych (programów komputerowych przeznaczonych do wyznaczania temperatury i ciśnienia punktów kondensacji węglowodorów w gazie ziemnym), ■ analizę najważniejszych parametrów termodynamicznych istotnych z punktu widzenia określenia stanu równowagi fazowej ustalającej się w gazie ziemnym (krytyczną temperaturę kondensacji i krytyczne ciśnienie kondensacji), analizę rozpuszczalności węglowodorów ciężkich w metanie i wpływu zawartości węglowodorów ciężkich w gazie ziemnym na krytyczną temperaturę kondensacji gazu i na temperaturę kondensacji węglowodorów wchodzących w skład gazu ziemnego oraz analizę zjawiska zwanego kondensacją wsteczną ■ metody wyznaczania punktu rosy wody, oparte na równaniach korelacyjnych i równaniu stanu Penga-Robinsona, analizę możliwości wykorzystania opracowanego modelu termodynamicznego, opartego na równaniu stanu Penga-Robinsona (programu komputerowego umożliwiającego wyznaczanie temperatury lub ciśnienia punktów rosy wody zawartej w gazie ziemnym).
EN
Cubic equations of state are the most widely used for the prediction of phase equilibrium in natural gas. It is the aim of this study to present: ■ an analysis of cubic equations of state from the point of view of the possibility of using them for developing the thermodynamic model suitable for predicting the properties of polar and nonpolar compounds, contained in natural gas, ■ evaluating of cubic equations of state and selecting an equation of state, which will be accurate for the prediction pure components properties in saturated region (saturated vapour pressure and liquid and gas volume) as well as vapour/liquid equilibrium behaviour of natural gas, ■ an analysis of the possibility of using the cubic equation of state in the gas industry for evaluating the condensation behaviour of natural gas on the base of the results of computations done by using the developed thermodynamic models (computer programmes for predicting the hydrocarbon dew point temperature and pressure of natural gas), ■ an analysis of the main thermodynamic parameters important from the point of view of the phase behaviour of natural gas (critical condensation pressure - cricodenbar point and critical condensation temperature - cricodentherm point), analysis of solubility of hydrocarbons in methane, the dependence of the hydrocarbon dew point temperature and cricodentherm point on the concentration of hydrocarbon with high molecular weight and an analysis of the phenomenon called retrograde condensation, ■ methods for the prediction of water dew point temperature and pressure, ■ Analysis of the predictive capabilities of the developed thermodynamic models based on PengRobinson EOS (computer programmes for the calculating the water dew point of natural gas).
PL
W pracy przedstawiono metodę sterowania poziomem drgań układu dyskretno-ciągłego przy zastosowaniu strukturalnej syntezy podatności. Metoda może być również stosowana do aktywnego sterowania drgań za pomocą równań stanu, które wyznaczono na podstawie otrzymanej macierzy podatności. Pracę zakończono przykładem.
EN
The paper presents a method of passive control of discrete flexible system vibration with the receptance synthesis which can be applied also to the active method of vibration control by a formulation of space equations from the receptance matrix. The study includes the results of numerical investigations.
PL
W pracy przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące różnego typu sformułowań równań stanu w odniesieniu do ośrodków jednorodnych. Wskazano na statystyczne podstawy mikroskopowego opisu właściwości płynów, istotę sił międzycząsteczkowych i ich wpływ na cechy fizykochemiczne. Przedstawiono zasady formułowania termicznych i kalorycznych równań stanu a także ograniczenia ich stosowalności. Na wybranych przykładach pokazano zasady wyboru i sposoby oceny równań stanu.
EN
Selected important questions ofvarious equations of the state (EOS's) formulation for homogenoues substances are presented. The intermolecular forces and its influence on thermodynamic properties of the fluids has been indicated based on the statistical thermodynamics backround. An attention has been paid to the principal rules and methods of a thermal and fundamental EOS derivation as well as the restrictions of their application. In order to test an EOS quality and unity the calculation of fluid properties, an elaborated heuristic algorithm of "virial compressibility derivatives" (VCD's) has been suggested. The different examples of a VCD method practice with a commoniy used forms of thermal and fundamental EOS are explained for carbon dioxide (ideal curves), water and steam, technical gases and the prediction of new refrigerants properties.
PL
W pracy przedstawiono syntezę podatności metodą strukturalną. Metoda posiada szereg zalet. Każdy z podukładów pojawia się w strukturze samodzielnie i jeżeli podukład jest trudny do opisu analitycznego można go wyznaczyć doświadczalnie. Metoda może być również zastosowana do aktywnych układów kontroli drgań ponieważ na podstawie znajomości macierzy można wyznaczyć równania stanu układu. W celu przedstawienia proponowanej metody proces zakończono przykładem.
EN
The paper presents the synthesis of the receptance by using the block diagrams. This methos has same advantages. Each sub-system is described by its receptance and occour in the formulas separately and the second, if the sub-system is so complicated its receptance can be obtained by experiments. It can be applied also to the active method of vibration control by formulation the state space equations from the receptance matrix. In oder to illustrate the connection of the receptance and transformation to the state-space equations the example was presented.
PL
W pracy rozważa się gniazdo produkcyjne, w którym występują dwa roboty współpracujące przy realizacji określonego zadania. Każdy z robotów cyklicznie wykonuje zadaną sekwencję operacji technologicznych. Przyjmuje się, że jedna z operacji w każdej sekwencji realizowana jest w oparciu o wspólny zasób, który musi być wykorzystywany w trybie wzajemnego wykluczania (np. zasobem może być wspólna przestrzeń robocza). System tego typu może być rozpatrywany jako układ dwóch, współbieżnych, cyklicznych procesów sekwencyjnych, konkurujących o dostęp do zasobu. Przedstawiono metodę modelowania i oceny wydajności systemu procesów cyklicznych. Zadanie analizy wypadkowego 2-procesu podzielono na przypadki, dla których istnieją przypadki szczególne. Przy założeni stałej reguły rozstrzygania konfliktów zasobowych wprowadzono równania stanu określające chwile rozpoczęcia operacji przez procesory w kolejnych iteracjach. Dokonano analizy zachowania układu w stanie ustalonym. Wyznaczono zależność czasu cyklu, i czasu oczekiwania procesów składowych na dostęp do zasobu, od parametrów systemu.
EN
A manufacturing cell with two robots cooperating toward specified task is considered. Each robot cyclically executes a given sequence of the technological operations. It is assumed that the exactly one operation in each sequence uses a common resources that has to be shared in the mutual exclusion (e.g. the common work area can be seen as the resource). This kind of the production processes can be considered as the system of two concurrent, cyclic, sequential processes sharing the resource. A method of modelling and performance evaluation of the system of cyclic processes was presented. The problem of an analysis of the system with two processes sharing a single resource was decomposed into cases of particular solutions. Assuming a static policy for the resource conflicts resolution the recurrent description was presented where the state vector denotes the time dates at which the following sequences start. The analysis at the steady state was presented. The closed forms of the period and the waiting time of the processes for the resource allocation were derived.
18
Content available remote Równania stanu w przemyśle naftowym i gazowniczym
PL
Przedstawiono zastosowanie równań stanu w wybranych zagadnieniach przemysłu naftowego i gazowniczego. Omówiono dwa najbardziej użyteczne równania: wirialne do opisu mieszanin gazowych i sześcienne do opisu równowag fazowych. W oparciu o równanie stanu Penga - Robinsona, z klasycznymi regułami mieszania, przeprowadzono obliczenia równowag ciecz-para dla trzech składów układu trójskładnikowego metan-butan-dekan oraz dla układu siedmio-składnikowego, modelującego gaz ziemny. Dla drugiego układu przedstawiono krzywe wykraplania w funkcji ciśnienia i temperatury.
EN
The paper presents some applications of equations of state in selected domains of oil and gas industry. There have been discussed two of the most useful equations: the virial to describe gas mixtures and the cubic one to describe phase equilibria. Basing on the Peng-Robinson equation of state, containing the classical rules of mixing, it has been carried out calculations of liquid-vapor equilibria for three compositions of 3-component system methane-butane-decane and for 7-component system, which was modelling natural gas. For the second system outdropping curves have been presented as functions of presssure and temperature.
PL
W pracy zaproponowano półempiryczną metodę wyznacznia współczyńńików izentropy JWL (Jones-Wilkins-Lee) dla produktów detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych. Danymi eksperymentalnymi wykorzystywanymi w metodzie są wyniki pomiaru ciepła, ciśnienia i prędkości detonacji oraz dane z tzw. testu cylindrycznego, polegającego na rejestracji położenia ścianki rurki miedzianej napędzanej produktami detonacji. Wyniki pomiaru oraz numerycznego modelowania procesu napędzania rurki są podstawą do wyznaczania współczynników równania izentropy JWL. W pracy opisano metodę oraz wyznaczono wartości współczynników dla produktów detonacji wybranych materiałów wybuchowych wykorzystując literaturowe dane eksperymentalne. Otrzymane izentropy JWL porównano z izentropami wyznaczonymi innymi metodami.
EN
In the present work a semi-empirical method for determining coefficients of the JWL (Jones-Wilkins-Lee) isentrope for detonation products of condensed explosives is proposed. The experimental data used in the method are the results of measurements of the detonation wave velocity, the detonation pressure, the heat of reaction and the results of so-called test, that is, recording data of expansion of copper tube being accelerated by the detonation products. The measurement results and those of numerical modelling of the process of tube acceleration are the basis for determining the coefficients of isentrope. In the paper, the method is described and the values of the coefficients for the detonation products of the selected explosives are obtained using the experimental data given in literature. The JWL isentropes obtained are compared with those determined in literature by other methods.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.