Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quinoa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Komosa jest cennym źródłem bardzo dobrze zbilansowanego białka. Charakteryzuje się przy tym niskim indeksem glikemicznym i jest całkowicie pozbawiona glutenu. Wartościowymi składnikami komosy są także niensycone kwasy tłuszczowe, błonnik, witaminy (C, B2, kwas foliowy, witamina E i karoten), sole mineralne (wapń, żelazo, cynk), a także związki o właściwościach antyoksydacyjnych. Komosa jest zatem dobrym składnikiem diety, zwłaszcza wegetarian oraz osób cierpiących na celiakię. W obrocie handlowym jest dostępna w postaci prażonej, ekspandowanej, płatków śniadaniowych, kaszy, mąki oraz mleka. Surowiec ten jest wykorzystywany m.in. do produkcji pieczywa, makaronu, przekąsek bezglutenowych oraz bezmlecznych deserów i puddingów. Komosa może być także poddawana fermentacji, która dodatkowo podnosi jej wartość żywieniową.
EN
Quinoa is a valuable source of a very well-balanced protein. Moreover, it is characterised by a low glycemic index and no-gluten content. Other important quinoa components include unsaturated fatty acids, fiber, vitamins (C, B2, folic acid, vitamin E and carotene), minerals (Ca, Fe, Zn) and also anti-oxidants. Quinoa is a good component of the diet especially for vegetarians and celiac patients. On the market it is available as roasted or expanded grains, component of cereals as well as groats, flour or plant milk. Quinoa is used as raw material for production of bakery goods, pasta, gluten-free snacks and dairy-free puddings. It can also be fermented to improve its nutritional value.
PL
Komosa ryżowa zaliczana jest do pseudozbóż, a te z kolei, do roślin alternatywnych. Rośliny alternatywne ze względu na swój skład chemiczny oraz przydatność technologiczną, mogą być zamiennikami lub cennym uzupełnieniem tradycyjnych surowców spożywczych. Komosa ryżowa, podobnie jak szarłat, ma duże, potencjalne możliwości wykorzystania w technologii żywności. Dotyczy to nie tylko nasion, ale i produktów z nich otrzymywanych, takich jak mąka czy płatki.
EN
Quinoa is considered to pseudo-cereals, and those for alternative crops. Plants alternatives, due to their chemical composition, and the usefulness of technological, may be substituted or a valuable complement to traditional raw materials in manufacturing food. Quinoa, as amaranth, has a large potential use in food technology, this concerns not only the seeds, but also received from them products such as flour or flaks.
PL
Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych odmian i nowych linii odmianowych komosy ryżowej. Materiałem badawczym były nasiona trzech odmian komosy ryżowej: Faro, Titicaca, Pinio oraz trzech linii odmianowych S1, S2 i S3. Przeprowadzono oznaczenia charakteryzujące wybrane właściwości fizykochemiczne. Stwierdzono, że badane odmiany i linie odmianowe cechują się zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi. Mogą stanowić źródło wartościowego białka i polifenoli. Odmiana Faro oraz linia S1 mogą być wykorzystane w przemyśle farmaceutycznym z uwagi na wysoką zawartość saponin. Odmiana Tiricaca jest obiecującym surowcem dla przemysłu spożywczego.
EN
The aim of this study was to compare physicochemical properties of cultivars and new cultivar lines of quinoa. Seeds of three varieties of quinoa: Faro, Titicaca, Puno and three cultivar lines S1, S2 and S3 were taken as experimental material. Assays characterizing selected physicochemical properties were performed. Based on the obtained results ts it was found that the tested varieties and cultivar lines are characterized by diverse physicochemical properties. They can be used as a valuable source of protein and polyphenols. Faro variation and the line S1 may be applied in pharmaceutical industry due to their high content of saponins. Titicaca is promising raw material for food industry.
PL
W pracy badano wpływ dawek oraz terminu stosowania antywylegacza płynnego 675 SL, w którym substancją czynną jest chlorek chloromekwatu - chlorek (2-chloroetylo) trimetyloamoniowy (związek z grupy czwartorzędowej soli amoniowej). Materiał badawczy stanowiły nasiona komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) odmiany Faro pochodzące z doświadczeń polowych z lat 2004, 2005 i 2007, które przeprowadzono w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Stwierdzono istotny wpływ dawki zastosowanego retardantu na zawartość białka w nasionach komosy ryżowej.
EN
An influence of dose and application time of liquid anti-lodging agent 675 SL, in which chlormequat chloride - chloride (2-chloroethyl) trimethylam-monium chloride (compound from the group of quaternary ammonium salt) is an active ingredient was studied. Research material consisted of quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) of Faro variety originated from field tests carried out in years 2004, 2005 and 2007 in the Central Cultivar Research - Experimental Station for Cultivar in Chrząstów. A significant influence of retardant dose on the protein content in seeds of Chenopodium quinoa was observed.
PL
Celem pracy było określenie skuteczności skaryfikacji mechanicznej, jako procesu wstępnej obróbki oczyszczania nasion komosy ryżowej odmiany Faro. Skaryfikację mechaniczną prowadzono dwoma sposobami (I sposób - skaryfikacja, przesiewanie; II sposób - przesiewanie, skaryfikacja, przesiewanie) z zastosowaniem dwóch typów skaryfikatorów: bębnowego i talerzowego. Badano efektywność oczyszczania nasion w zależności od zastosowanego sposobu oczyszczania, rodzaju skaryfikatora, czasu skaryfikacji mierzonego liczbą obrotów części roboczej skaryfikatorów (odpowiednio bębna lub talerza) oraz gradacji ścierniwa. Bez względu na typ zastosowanego skaryfikatora zaobserwowano, że zastosowanie wstępnego przesiewania przed skaryfikacją pozwala na uzyskanie lepszych efektów oczyszczania nasion (około 92%) w porównaniu do metody bez wstępnego przesiewania (około 81%). Ilość wydzielonych zanieczyszczeń była zauważalnie większa w przypadku skaryfikatora talerzowego. Zastosowanie tego rodzaju skaryfikatora wpłynęło jednak niekorzystnie na stan okrywy nasiennej, co zostało wykazane za pomocą zdjęć mikroskopowych.
EN
The objective of the study was to determine the efficiency of mechanical scarification as a process of the initial purification processing of quinoa grains of Faro variety. Mechanical scarification was carried out with two methods (I method - scarification, screening; II method - screening, scarification, screening) with the use of two types of scarifiers: a drum scarifier and a plate scarifier. Efficiency of grain purification was investigated in relation to the applied method of purification, a type of a scarifier, time of scarification measured with the number of rotations of the working parts of scarifiers (respectively of a drum or a plate) or abradant gradation. Without regard to the type of the applied scarifier, it was observed that application of the initial screening through a scarifier allows obtaining better results of grains purification (approx. 92%) in comparison to the method without initial screening (approx. 81%). The amount of the selected pollutions was noticeably bigger than in case of a plate scarifier. However, the use of this type of a scarifier negatively influenced the condition of the grain cover, which was proved with the use of microscope images.
6
Content available remote Charakterystyka masy nasiennej komosy ryżowej po zbiorze
PL
W pracy scharakteryzowano masę nasienną otrzymaną po zbiorze komo-sy ryżowej Chenopodium quinoa (Willd). Przeprowadzono analizę składu określając rodzaj i ilość zanieczyszczeń. Przeprowadzono analizę sitową badanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnicę zastępczą oraz zawartość frakcji w zbiorze. Rozkład granulometryczny badanego materiału opisano funkcją rozkładu RRSB. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania założeń procesu oczyszczania nasion komosy ryżowej.
EN
Seed mass received after harvest of Chenopodium quinoa Willd. is characterized in the paper. The analysis of composition determining a type and amount of impurities was performed. The sieve analysis of tested material was also conducted. On basis of results calculated the equivalent diameter of replacement and the content of fractions in the set were calculated. The material particle size distribution was described using the RRSB distribution function. The results can be used in the determination of foredesigns for the treatment process of quinoa seeds.
EN
Red amaranth (Amaranthus cruentus) and quinoa (Chenopodium quinoa ) are pseudocereals with particularly highly regarded nutritional value. Because of the high biological significance of the flavonoids and phenolic acids in these plants, qualitative and quantitative analysis has been performed by HPLC. Extracts from the seeds of two amaranth varieties (A. cruentus v. Rawa and v. Aztek) and quinoa seeds, and their sprouts grown in natural conditions and in the dark were analyzed. The main phenolic acid found both in seeds and sprouts was gallic acid. p -Hydroxybenzoic acid, vanillic acid, p -coumaric acid, caffeic acid, and cinnamic acid were also found in the seeds and p -coumaric acid, syringic acid, and ferulic acid in the sprouts. The main flavonoid found in the sprouts was rutin. Vitexin, isovitexin, and morin were also detected in the sprouts, and orientin, vitexin, isovitexin, morin, and traces of hesperidin and neohesperidin in the seeds. Although sprouting conditions (daylight or darkness) had no effect on gallic acid content, light caused an increase in the amount of rutin and darkness resulted in increased amounts of isovitexin and vitexin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.