Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  questionnaire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Bullying and harassment in higher education sector impacts negatively on wellbeing of those who participating in these episodes and also gives wide-ranging negative consequences for every institution and for whole sector. It is necessary to develop an instrument that can reliably identify incidents of bullying and harassment and would contribute to setting targets for intervention and provide a basis for effective management of this phenomenon. The purpose of this research was to verify the dimensions and the methodological characteristics of the new tool. The survey employed a specially constructed questionnaire, which covers the following dimensions: communication, personal reputation, student’s reputation, experienced harm, intervention measures at higher education institution. Psychometric properties of the questionnaire were assessed in a sample of 623 studets. Verification of the methodological and psychometric characteristics of the questionnaire Bullying and Single Cases of Harassment in Higher Education Institutions (B-SCH-St) confirmed its validity and reliability. Also study revealed that in Lithuanian higher education institutions effective bullying and harassment management activities are not carried out.
PL
Zastraszanie i nękanie w sektorze szkolnictwa wyższego negatywnie wpływa na samopoczucie osób uczestniczących w tych odcinkach, a także ma daleko idące negatywne konsekwencje dla każdej instytucji i dla całego sektora. Konieczne jest opracowanie instrumentu, który będzie w stanie wiarygodnie identyfikować przypadki prześladowania i nękania oraz przyczyniłby się do ustalenia celów interwencji i stanowiłby podstawę skutecznego zarządzania tym zjawiskiem. Celem tych badań była weryfikacja wymiarów i cech metodologicznych nowego narzędzia. W ankiecie wykorzystano specjalnie skonstruowany kwestionariusz, który obejmuje następujące wymiary: komunikacja, reputacja osobista, reputacja studenta, doznana krzywda, działania interwencyjne w szkole wyższej. Właściwości psychometryczne kwestionariusza oceniono na próbie 623 studentów. Weryfikacja metodologicznych i psychometrycznych cech kwestionariusza Zastraszanie i pojedyncze przypadki nękania w szkołach wyższych (B-SCH-St) potwierdziła jego ważność i wiarygodność. Badanie wykazało również, że w litewskich szkołach wyższych nie prowadzi się skutecznych działań związanych z nękaniem i prześladowaniem.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacyjnego systemu zarządzania, z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur. Skrócona wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa zawiera 50 twierdzeń, które tworzą 10 wymiarów: partycypacja pracowników w sprawy bezpieczeństwa, zachowania bezpieczne, zaangażowanie kierownictwa, modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji, zarządzanie ryzykiem w sytuacji wypadku, zaplecze techniczne i ergonomia, tempo pracy i poziom zmęczenia, proces szkolenia w zakresie bhp, atmosfera w miejscu pracy, polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp. Badania przeprowadzono w grupie 813 osób. Wstępne analizy wskazują na satysfakcjonujące własności psychometryczne, a co za tym idzie – KKB-50 można uznać za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru klimatu bezpieczeństwa w organizacji. Wartość współczynnika alfa Cronbacha dla globalnego wymiaru klimatu bezpieczeństwa wyniosła 0,930, zaś dla jego poszczególnych skal wahała się w przedziale 0,67- 0,83. Trafność kwestionariusza szacowana przy użyciu współczynników korelacji liniowej r-Pearsona jest na dobrym poziomie (r = 0,84, p < 0,01). Analiza czynnikowa potwierdza jednorodność skal.
EN
This article presents the results of works on a shortened version of Questionnaire of the Safety Climate. Safety climate is treated as the sum of the employees’ moral perceptions of their work environment. It reflects employees’ perceptions of organizational management system including policies, practices and procedures. The shortened version of Questionnaire of the Safety Climate contains 50 statements that create 10 dimensions: employees’ participation in safety matters, safe behaviours, management commitment, modeling and strengthening of safe behaviours in the organization, risk management in case of an accidents, technical facilities and ergonomics, work pace and the level of fatigue , the process of health and safety trainings, workplace atmosphere, organization policy in the field of occupational health and safety management. The research was conducted in a group of 813 people. Preliminary analyzes indicate satisfying psychometric properties, and thus – KKB-50 can be considered as a valid and reliable tool for measuring the safety climate in an organization. The value of Cronbach's alpha coefficient for the global dimension of the safety climate was 0.930, while for its individual scales it fluctuated within 0.67-0.83. The accuracy of the questionnaire estimated using the linear correlation coefficients r-Pearson is on a good level (r = 0.84, p < 0.01). Factor analysis confirms the homogeneity of scales.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
EN
Used engine oils are considered hazardous waste. They contain many potentially harmful substances. The amount of engine oil in passenger cars is not big however, due to the number of cars in use, the overall amount used in the EU amounts to several million tons. Despite the fact that engine oil change interval is generally set by the car manufacturer, usually it is rather determined by the knowledge and attitude of drivers. Timely oil change, apart from having an obvious influence on the engine wear process, also has a big impact on the environment. Therefore, studying the motives and factors which govern the oil change is crucial for optimizing the period of engine oil exploitation. The paper presents the results of a questionnaire on the frequency of oil change, the factors influencing the oil change time, the place of oil change and oil top ups. Moreover, thorough research has been conducted to connect the frequency of oil change with additional factors influencing the level of degradation of the engine oil. More than 1400 drivers participated in the study. The results were analysed with the use of correspondence analysis. The results presented in the paper show various correlations between the frequency of oil change and particular variables thus allowing for an assessment of drivers’ behaviour with regard to oil change. A need has been identified to implement a bigger education campaign concerning the oil change time and conduct research in order to establish guidelines for optimal oil change intervals.
PL
Oleje silnikowe zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Zawierają wiele substancji niebezpiecznych (np. wielopierścieniowe związki oraz węglowodory aromatyczne). W samochodach osobowych ilość oleju silnikowego nie jest duża, niemniej jednak liczba poruszających się pojazdów powoduje, że ilość oleju w obiegu ogólnym w EU jest rzędu kilku milionów ton. Mimo że termin wymiany oleju jest zazwyczaj określany przez producenta pojazdu to w rzeczywistości jest on pochodną wiedzy i zachowania kierowców. Terminowa wymiana oleju silnikowego w pojazdach oprócz oczywistego wpływu na zużycie silnika ma również duży wpływ na środowisko. Zbyt wczesna wymiana zwiększa ilość olejów odpadowych i powoduje większe zużycie zasobów naturalnych, natomiast zbyt późna wymiana oleju powoduje nadmierną akumulację szkodliwych związków w oleju. Stąd poznanie motywów i czynników, jakimi kierują się kierowcy przy wymianie oleju stanowi istotny element w optymalizacji długości eksploatacji oleju silnikowego. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie częstotliwości wymiany oleju, czynników wpływających na termin wymiany, miejsce wymiany oleju oraz stosowania dolewek oleju. Ponadto podjęto próbę powiązania częstotliwości wymiany oleju z dodatkowymi czynnikami (m.in. przebieg samochodu, eksploatacja miasto-trasa, pojemność silnika) wpływającymi na stopień degradacji oleju. Zebrano opinie ponad 1,400 użytkowników pojazdów. Do analizy wyników zastosowano opisową i eksploracyjną technikę analizy danych, jaką jest analiza korespondencji. Przedstawione w pracy wyniki pozwoliły wykazać istnienie wielu zależności pomiędzy częstotliwością wymiany oleju silnikowego a poszczególnymi zmiennymi, które pozwoliły ocenić zachowania użytkowników samochodów w zakresie wymiany olejów. Zdiagnozowano również konieczność przeprowadzenia szerokiej kampanii edukacyjnej w zakresie terminów wymiany olejów oraz badań naukowych, mających na celu opracowanie wytycznych związanych z optymalnym czasem eksploatacji oleju silnikowego.
EN
Rapid deployment of IT brings about new issues with software usability measurement. Usability is based on users’ experience and is strongly subjective, having a qualitative character. The users’ comfort is usually collected by surveys in their daily work. The present article stems from an experimental study related to the evaluation of the usability of tools by a rule-based system. The work suggests a robust computational model that will be able to avoid the main problems arising from the experimental study (a large and less-legible rule base) and to deal with the vagueness of IT user experience, different levels of skills and various numbers of filled questionnaires in different departments. The computational model is based on three hierarchical levels of aggregation supported by fuzzy logic. Choices for the most suitable aggregation functions in each level are advocated and illustrated with examples. The number of questions and granularity of answers in this approach can be adjusted to each user group, which could reduce the response burden and errors. Finally, the paper briefly describes further possibilities of the suggested approach.
6
Content available remote Perception of air quality in the selected classroom
EN
This work is focused on monitoring the perception of indoor environment quality in the classroom. The research was carried out within the framework of the authors’ internship at the Lviv Polytechnic in Ukraine in March 2019. The experimental measurements were carried out in the selected teaching class. In this article, there are presented the results of measurements, that were carried over three teaching hours with varying numbers of students. The measurements recorded by the means of measurement devices were: the air temperature, the relative humidity and the concentration of carbon dioxide in the interior of the classroom. At the same time as the objective measurements, a subjective evaluation was conducted. At the beginning and at the end of the lesson, the students and teacher completed the questionnaires about their perception of the internal environment. The results of the subjective assessment were compared with the measured values of the objective evaluation. Completion of the research is oriented on the perception of temperature and smell in the classroom, as well as overall satisfaction with the internal environment of the selected room.
PL
Praca dotyczy monitorowania postrzegania jakości środowiska wewnętrznego w sali dydaktycznej. Badania przeprowadzono w ramach stażu na Politechnice Lwowskiej na Ukrainie w marcu 2019 r. Pomiary eksperymentalne przeprowadzono w wybranej sali dydaktycznej Politechniki Lwowskiej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, które zostały przeprowadzone w ciągu trzech godzin dydaktycznych z różną liczbą studentów. Rejestrowane za pomocą urządzeń parametry to: temperatura powietrza, wilgotność względna i stężenie dwutlenku węgla we wnętrzu sali. Równolegle z pomiarami przeprowadzono subiektywną ocenę środowiska. Na początku i na końcu zajęć studenci i nauczyciele wypełnili kwestionariusze dotyczące postrzegania otaczającego środowiska. Wyniki subiektywnej oceny środowiska dokonanej przez studentów porównano ze zmierzonymi wartościami parametrów. Wnioski dotyczą odczuwania temperatury i zapachu w klasie, a także ogólnej satysfakcji z wewnętrznego środowiska wybranego pomieszczenia.
PL
W artykule omówione zostały czynniki wpływające na jakość transportu żywności szybko psującej się. Do realizacji tematu posłużono się badaniem ankietowym, które pozwoliło na uzyskanie danych potrzebnych do określenia częstotliwości występowania uchybień, które wynikają z niewłaściwych warunków przewozów, niewiedzy ze strony kierowców, niezapewnienia właściwych środków transportu do przewozu żywności, czy braku odpowiednich standardów jakości w przedsiębiorstwach. Ankieta skierowana była do osób zarządzających transportem żywności w firmach transportowych i spedycyjnych działających na terenie Polski.
EN
Paper discusses factors affecting the quality of transport of perishable food. A questionnaire was used in the research part of the work. The survey allowed to obtain the data, which was needed to determine the frequency of appearance of shortcomings, that result from incorrect transport conditions, lack of specialist knowledge of drivers, failure to provide required means of transport for food transport, or short of appropriate quality standards in enterprises. The questionnaire was addressed to people who manage food transport in companies that operate in Poland.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu, w tym – stresu zawodowego. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem oraz jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy wyników badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników kopalni. W badaniach uwzględniono informacje o stażu pracy w górnictwie oraz zajmowanym stanowisku pracy. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
This paper presents the problems associated with occupational stress among employees of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. We presented the results of a survey regarding the occupational stress among employees of the coal mine. The studies included information on the length of service in mining and the occupied workplace. The factors discussed above which contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response were described.
9
Content available Wynagradzanie za efekty w oczach pracowników
PL
Artykuł przedstawia propozycję krótkiego kwestionariusza do pomiaru przekonań pracowników o stopniu uzależnienia wysokości ich wynagrodzenia od efektów wykonywanej pracy. Proponowane narzędzie może dostarczyć wiedzy, użytecznej zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce zarządzania wynagrodzeniami. Przeprowadzone badania walidacyjne (N = 1303) wskazują, iż proponowany sposób pomiaru jest trafny. Uzyskiwane za pomocą proponowanego narzędzia wyniki mogą służyć jako zmienne zależne, niezależne lub pośredniczące w procesie badania percepcji systemu wynagradzania za efekty. Kwestionariusz może znaleźć także zastosowanie w procesie ewaluacji skuteczności systemów wynagradzania za efekty pracy.
EN
This article presents a short questionnaire to measure perception of pay for performance. The proposed questionnaire might provide new knowledge, useful both in research studies and practice of salary management. The conducted validation studies (N = 1303) indicated that the proposed method of pay for performance measurement is a valid one. Results obtained by using questionnaire might be used as dependent variables, independent variables or mediators in a research studies on salary perception. The questionnaire might also be applied for evaluation of the effectiveness of the pay for performance remuneration systems.
PL
Praca prezentuje wyniki badań dotyczących infrastruktury ekoenergetycznej w powiecie bialskim (jednym z powiatów woj. lubelskiego). Na podstawie danych uzyskanych w badaniach ankietowych w gminach powiatu, określono aktualną skalę produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) oraz liczbę urządzeń ją wytwarzających w 2016 r. Były to instalacje funkcjonujące w obiektach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub dofinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę oraz te, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Zebrano też dane o istniejących zakładach przetwórczych, które mogą stać się potencjalnym źródłem surowców dla instalacji przetwarzających biomasę w różnych procesach konwersji. Stwierdzono, że we wszystkich dziewiętnastu gminach, tworzących powiat bialski, funkcjonują instalacje wykorzystujące OZE o różnej skali produkcji. Najczęściej stosowaną instalacją OZE były kolektory słoneczne (79% gmin), moduły fotowoltaiczne (58% gmin), pompy ciepła (42% gmin), kotły na biomasę (37% gmin) oraz biogazownie (11% gmin). Nie odnotowano instalacji wykorzystujących energię wody i wiatru. Dwanaście gmin powiatu skorzystało ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej lub innych funduszy zewnętrznych w zakresie rozwoju infrastruktury OZE. Najczęściej wybieranym źródłem finansowania był „Program rozwoju obszarów wiejskich” oraz „Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego”. Większość gmin deklaruje zainteresowanie dalszymi inwestycjami w obszarze OZE, szczególnie w przypadku pozyskania dofinansowania z zewnętrznych środków wsparcia.
EN
The paper presents the results of the research concerning ecological energy infrastructure in Biała Podlaska County (one of the counties located in Lublin Voivodeship). On the basis of the survey data, the current number of renewable energy generation (RES) units in various communities and the scale of this production in 2016 were determined. These were devices operating in objects man aged by local government units or financed from external funds obtained by the municipality and those which required obtaining a building permit. Data on existing processing plants has also been collected and it has been shown that they may become a potential source of raw materials for biomass processing plants in various conversion processes. It has been found that in all 19 communities, that form Biała Podlaska County, there are installations using RES of different production scales. The most commonly used RES installations were solar collectors (79% of communities), photovoltaic modules (58% of communities), heat pumps (42%), biomass boilers (37%) and biogas plants (11%). There has been no water and wind installations observed. Twelve communities have benefited from financial support from the European Union or other external funds for the RES infrastructure development. The most popular source of funding was the Rural Development Programme and the Regional Operational Programme of Lublin Voivodeship. Most municipalities declare their interest in further investments in the RES area, especially if they obtain funding from some external support.
PL
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. (w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców) wskazuje na konieczność oceny osobowościowej uczestników badań z zakresu psychologii transportu pod względem m.in. rozumienia norm. Oznacza to, że rozumienie norm może być istotnym predyktorem zachowań kierowców, a zatem użyteczną zmienną w badaniach naukowych z zakresu psychologii transportu. W artykule przedstawiono kwestionariusz „Kontrowersje”, który skonstruowano w celu takiego pomiaru przekonań normatywnych dotyczących postępowania niezgodnego z prawem o ruchu drogowym, który nie wymaga od kierowców deklaracji wprost dotyczących własnych zachowań. W kwestionariuszu pominięto deklaracje wprost, ponieważ mogą one być obciążone zniekształceniami m.in. pod względem dostosowania do powszechnie akceptowanych – w tym ustalonych przepisami prawa - wzorców postępowania. Własności psychometryczne kwestionariusza weryfikowano w trzech badaniach. Współczynniki rzetelności i trafności narzędzia okazały się zadowalające. Wstępna ocena kwestionariusza pozwala sądzić, iż może on stanowić narzędzie przydatne do badań naukowych nad zachowaniem kierowców.
EN
The Minister of Health regulation of 8 July 2014 obligates transportation psychologists to evaluate clients’ personality, including norm comprehension. This means that norm comprehension may be an important predictor of driver behavior and a useful variable in the transportation psychology research. The article presents a questionnaire prepared for the measurement of normative beliefs concerning law breaking, which does not require the driver to literally report his driving behavior. This is because such declarations, may be subject to some bias resulting from – among others – striving for presenting oneself in accordance with social expectations, also those which are legally constituted. The psychometric characteristics of the questionnaire were verified in three studies. The questionnaire reliability and validity are satisfactory. The preliminary assessment of the questionnaire, provides basis for considering it to be a useful tool for scientific research on drivers’ functioning.
PL
Dla wielu ludzi praca zawodowa jest źródłem silnych emocji. Złość, gniew, lęk, strach lub silne zdenerwowanie dezorganizują postrzeganie i zakłócają myślenie oraz wykonywanie czynności. Pośrednio wpływają na popełnianie wielu różnych błędów, w tym także wypadkowych. Dlatego też ważnym elementem jest rozpoznawanie i eliminowanie w zakładach pracy przyczyn stresu zawodowego oraz uodparnianie ludzi na działanie stresu. W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem zawodowym oraz wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono propozycję badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników górnictwa. Zawarta w nim ankieta złożona jest z trzech części ujmujących następujące obszary problemowe: właściwości fizyczne środowiska pracy, czynniki społeczne środowiska pracy oraz czynniki stresogenne powodowane złą organizacją pracy. Ankieta ma formę otwartą i jest anonimowa. Respondenci mogą udzielać jednej lub kilku odpowiedzi spośród podanych, bądź mogą sami wyrazić własną opinię. Badania obejmą reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi zatrudnionych na stanowiskach dołowych i przeprowadzane będą na okresowych szkoleniach bhp. Dodatkowo w badaniach uwzględnione będą informacje o wieku, stażu pracy (w tym, w samym górnictwie) oraz wykształceniu zawodowym pracowników. Badania ankietowe odnośnie stresu zawodowego umożliwią podjęcie właściwych działań profilaktycznych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania występujących w zakładzie górniczym stresorów zawodowych. Pozwolą dostrzec, iż stres jest problemem dotyczącym zarówno poszczególnych pracowników jak i całego zakładu pracy. Pomogą pracodawcy w projektowaniu odpowiednich warunków pracy o ograniczonym potencjale wywoływania stresu oraz dadzą możliwość wyposażenia pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie za stresem.
EN
For many people, professional work is a source of strong emotions. Anger, wrath, anxiety, fear or nervousness strong perception disorganize and disrupt thinking and execution activities. Indirectly affect the perpetration of a variety of errors, including the accident. Therefore, an important element is the identification and elimination in the workplace causes of occupational stress and immunization of humans under stress. The article presents the problems associated with occupational stress among employees of coal mines. Describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that trigger the body's response. Presents the health effects associated with occupational stress and the effect of stress on the functioning of the company. The article presents a proposal for the survey regarding the occupational stress among employees of mining. Included in the survey it consists of three parts endearing following problem areas: physical environment, social factors working environment and stress factors caused by poor work organization. The survey takes the form of an open and anonymous. Respondents may provide one or more of the answers given, or they can express their opinion. Research will include a representative, randomly selected group of people employed in positions of underground and will be carried out on a periodic safety training. In addition, studies will be included information on age, length of service (including in the mining industry) and education unions. Surveys regarding occupational stress make it possible to take appropriate preventive measures in order to identify and eliminate occurring in the mining industry job stressors. Will see that stress is a problem for both individual employees and the entire company. Employers will help in the design of appropriate working conditions with limited potential to cause stress and give possibility to equip employees with the knowledge and skills to handle the stress.
13
Content available remote Potencjał zawodowy – samoocena magistrantów ekonomii UWM w Olsztynie
PL
Celem badań było określenie poziomu samooceny potencjału zawodowego (tzw. zatrudnialności) magistrantów ekonomii UWM w Olsztynie. Wykorzystano specjalny kwestionariusz, który został opracowany na podstawie modelu zatrudnialności studentów. W badaniach empirycznych wzięło udział 113 studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Poziom samooceny potencjału zawodowego badanej zbiorowości studentów był ogółem niski. Respondenci zdecydowanie niżej ocenili zewnętrzne warunki wpływające na ich zatrudnialność, np. sytuację na rynku pracy, niż własne umiejętności i kompetencje.
EN
The aim of the study was to identify self-perceived employability of economy students at University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. A questionnaire compatible with the model of students’ employability was used. The respondent group consisted of 113 students of the last year of master economy studies. The level of self-perceived employability of respondents was low. However, the components of employability connected with the skills and competences of students were much higher assessed, whereas the components connected with external environment, e.g. current situation on the labour market, were lower assessed by students.
PL
Badania sondażowe są ważnym elementem pozwalającym poprawić działanie systemu zaopatrzenie w wodę oraz bezpieczeństwo jego funkcjonowania. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonego sondażu, na temat zadowolenia z funkcjonowania wodociągów publicznych przez konsumentów korzystających z ich usług. W badaniu udział wzięło 100 respondentów z miasta Mielec. Badanie obejmowało opinie ankietowanych na temat cen i jakości wody, nieudogodnień oraz poziomu uciążliwości jaki są związane z przerwami w dostawie wody.
EN
The analysis of the opinions are the most important component letting correct the functioning of the system the water supply and the safety of his functioning. In the thesis result of resarch about satisfaction from functioning of public water supply systems by consumers using their services. The resarch was performer by 100 respondents from the city of Mielec. The resarch included opinions of respondents about prices and the quality of water, nonconveniences and the level for the nuisance from services were included.
PL
Transformacja światowej gospodarki, w tym także transportu lotniczego spowodowała dynamiczny proces intensyfikacji zachowań konkurencyjnych, stając się jednym z głównych źródeł rozwoju tego sektora i tworząc równocześnie skuteczny mechanizm selekcji rynkowej. Przemiany, jakie w transporcie lotniczym na ogół dokonywały się w sposób ewolucyjny obejmowały kolejno demonopolizację, deregulację oraz liberalizację, których skutkiem były wielokierunkowe zmiany, w tym najbardziej spektakularna – powstanie niskokosztowych przewoźników lotniczych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działalności podmiotów oferujących niskokosztowe usługi lotnicze, głównie poprzez zidentyfikowanie ich istoty, charakteru, reguł funkcjonujących w tym segmencie rynku, wpływu na rozwój turystyki i innych gałęzi gospodarki oraz wielostronnej aktywizacji regionów znajdujących się w strefie ich oddziaływania. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN
The transformation of the global economy, including air transport, has led to a dynamic process of intensifying competitive behavior, becoming one of the main sources of growth in this sector and creating an effective market selection mechanism. At the same time, the dynamics of air transport have generally been demonstrable in the evolution of air transport. Deregulation and liberalization, which resulted in multidirectional changes, including the most spectacular – the emergence of low cost airlines. The purpose of this paper is to present the activities of low cost airlines, mainly by identifying their character, the nature of the rules in this market segment, their impact on the development of tourism and other sectors of the economy, and the multilateral activation of the regions in their zone of influence.
EN
Societal changes at the turn of the centuries had an impact on the condition of present-day society, and thus the image of the space in which social life takes place. Urbanization happening for decades contributed to the phenomena and problems currently faced by the city and its existing housing stock. Residential areas are constantly transformed, changing their space, residents and quality of life. Therefore, it is worthwhile to examine them constantly, in various ways, by monitoring changes in the spatial and social aspects. The aim of this work is to examine the three selected Wrocław housing complexes from the 2nd half of the twentieth century – Popowice, Różanka and Gaj, mainly in architectural-urban and social terms, in order to identify their problems, the needs of residents and image of their place of residence. The results show the relation between the functional-spatial structure of the Wrocław block settlements and their image in the opinion of the inhabitants. Moreover, there formulated guidelines that can help housing cooperatives, city councils and local authorities to create a comprehensive concept of revitalization and development of the studied areas. This would provide an opportunity to undertake comprehensive measures aimed at improving the quality of life and spatial order of the housing complexes, reduce investment and revitalization activities inconsistent with their urban concept and the protection of public spaces and green areas, which is all of these the image of a housing estate is composed of.
PL
Zmiany cywilizacyjne na przełomie wieków miały wpływ na kondycję dzisiejszego społeczeństwa i tym samym na obraz przestrzeni, w której odbywa się życie społeczne. Urbanizacja zachodząca przez dziesięciolecia przyczyniła się do powstania zjawisk i problemów, z którymi borykają się obecnie miasta oraz ich istniejące zasoby mieszkaniowe. Osiedla mieszkaniowe ulegają ciągłym przekształceniom, zmienia się ich przestrzeń, zmieniają się mieszkańcy oraz jakość życia. Dlatego warto badać je stale, na różne sposoby, monitorując zmiany przestrzenne i społeczne. Zamierzeniem pracy jest rozpoznanie trzech wybranych wrocławskich zespołów mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku – Popowic, Różanki i Gaju, głównie w aspekcie urbanistyczno-architektonicznym i społecznym, w celu określenia ich problemów, poznania potrzeb mieszkańców oraz obrazu ich miejsca zamieszkania. Wyniki ukazują związek między strukturą funkcjonalno-przestrzenną wrocławskich osiedli blokowych a wizerunkiem w opinii mieszkańców. Ponadto sformułowano wytyczne, które mogą posłużyć spółdzielniom, radom osiedli i władzy lokalnej do stworzenia kompleksowej koncepcji rewitalizacji i rozwoju badanych osiedli. Dałoby to szansę na prowadzenie kompleksowych działań mających na celu poprawę jakości życia i ładu przestrzennego założeń mieszkaniowych, ograniczenie inwestycji i działań rewitalizacyjnych niespójnych z ich koncepcją urbanistyczną oraz ochronę przestrzeni publicznych i terenów zielonych; czyli to, na co składa się na wizerunek osiedla.
PL
W artykule omówiono znaczenie kierownika projektu w zarządzaniu przedsięwzięciem. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury pod kątem wpływu kierownika projektu na sukces przedsięwzięcia. Druga część artykułu skupia się na omówieniu wyników badań przeprowadzonych na grupie 65 kierowników projektu z województwa śląskiego. Celem badania było określenie wpływu atrybutów kierownika projektu na sukces w realizowanych przedsięwzięciach. Ponadto uzyskano informacje na temat posiadanej wiedzy oraz stosowania przez kierowników projektów standardów i metod z zakresu zarządzania projektami. Analiza wyników badań ukazała, że na sukces projektu przede wszystkim wpływają posiadane kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się zarządzaniem projektami.
EN
The article discusses the significance of project manager in project management. The first part shows a review of the literature concerning the impact of the project manager on the project’s success. The second part of the article presents the results of the research that was conducted on a group of 65 project managers from the Silesian area. The aim of the research was to show how the skills of the project manager affect the project’s success. The research provided information about the manager’s knowledge and the project’s standards and methods which they use in the process of project management. The analysis of the research showed that the most important issue necessary to achieve a successful project is the qualifications of the project manager.
PL
Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.
EN
The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method – pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19–30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono także wyniki badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników analizowanej kopalni. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
This paper presents the problems associated with occupational stress among the employees of one of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. We have presented the results of a survey regarding occupational stress among employees of the analyzed the coal mine. The factors which contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response have been discussed.
20
Content available remote Obszary ryzyka w małych i średnich firmach budowlanych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących postrzegania ryzyka w małych i średnich firmach budowlanych. Prowadzenie niewielkiej firmy budowlanej zatrudniającej małą liczbę personelu tzw. inżynieryjno-biurowego wymaga działań pozwalających na zmniejszenie ryzyka w kolejnych etapach działalności. W artykule omówiono wyniki ankiet przeprowadzonych na grupie małych i średnich firm budowlanych.
EN
The article presents the results of surveys carried out in small and medium-sized construction companies on risk perception. Running a small construction company that employs a small number of people with the so-called staff, engineering office requires activities to reduce the risk in the next stages of its operations. The publication will present the results of surveys conducted on a group of small and medium-sized construction companies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.