Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantum standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Kierunki zmian we współczesnej metrologii naukowej
PL
W artykule przedyskutowano zmiany zachodzące w metrologii naukowej, wynikające zarówno z szybkiego rozwoju nauki (np. wykorzystanie zjawisk kwantowych do odtwarzania jednostek miar), jak i rosnących wymagań co do dokładności pomiarów (np. pomiar czasu w systemach nawigacji satelitarnej GNSS). W wielu dziedzinach nauki (np. w chemii, biologii, farmacji i medycynie) wprowadzane są metody wykonywania pomiarów i sposoby opracowania wyników pomiarów wywodzące się z metrologii (np. zmiana współczynnika rozszerzenia stosowanego w farmacji z k = 3 na k = 2). Współczesne trendy rozwojowe w metrologii naukowej, a w szczególności zbliżająca się reforma międzynarodowego układu jednostek miar SI, implikują zmianę priorytetów zapisanych w Konwencji Metrycznej i wpływają na rolę, jaką BIPM pełni w światowej infrastrukturze metrologicznej.
EN
The article presents evolution of scientific metrology that results both from the fast progress of science (e.g., the use of quantum standards) and the increasing demand for measurements at the highest metrological level (e.g., measurements of time in the global navigation satellite systems, GNSS). The measurement methods and general procedures for processing raw experimental data, which were developed in metrology, are being employed in the ever increasing number of fields (e.g., in chemistry, biology, pharmacology and medicine). The contemporary trends in scientific metrology, and particularly the forthcoming reform of the international system of units SI, imply a change of priorities stated in the Metric Convention and affect the role, which the BIPM plays in the global metrological infrastructure.
PL
Metrologia kwantowa obejmuje zagadnienia teoretyczne, jak niepewność pomiaru według zasady Heisenberga, oraz urządzenia techniczne- kwantowe wzorce i przyrządy pomiarowe o największej czułości. Metrologia kwantowa daje pod stawową wiedzę przy tworzeniu nowego systemu miar - kwantowego systemu Sl. W artykule opisano stosowane wzorce kwantowe. Wskazano także na kierunki rozwoju metrologii kwantowej.
EN
The quantum metrology embraces such theoretical problems, as the uncertainty of the measurement according to the Heisenberg's Uncertainty Principle, and technical devices, quantum standards and measuring instruments about the extreme sensitivity. Trie quantum metrology brings basic knowledge for establishing a new system of units. In the paper directions for a progress in quantum metrology are shown.
3
Content available remote The quantum SI - towards the new system of unit
EN
The possibility or even necessity of revising definitions of some of the base units of the present SI has been discussed over the past 15 years. The last General Conference of Weights and Measures (2007) recommended to redefine the kilogram, the ampere, the kelvin, and the mole using fixed values of the fundamental constants by the time of the next General Conference in 2011. This paper is a review of proposals of new definitions of units of mentioned quantities and arguments voting for particular variants of definitions. Most relevant paper for this review have been published by Metrologia, the international journal appointed at the BIPM, and many other useful pieces of information are avaible on www pages of the BIPM. The author notes that not only new definitions have been discussed but as well as the set of the base units of the SI. It means a replacement the ampere by the volt or the kelvin by the joule. Decisions concerning new definitions are not made and the discussions are still open.
4
Content available remote Wzorce kwantowe wielkości elektrycznych
PL
W artykule przeglądowym przedstawiono zasady działania wzorców kwantowych napięcia elektrycznego, rezystancji elektrycznej i częstotliwości. Podano parametry wzorców tych jednostek zainstalowanych w Głównym Urzędzie Miar. Pokazano także powiązanie kwantowych wzorców napięcia elektrycznego, natężenia prądu elektrycznego, częstotliwości i energii w kwantową piramidę metrologiczna.
EN
n review article one described principles of operating of quantum standards of the electrical voltage, electrical resistance and frequency. One published parameters of standards of these units installed in the Central Office of Measures (Warsaw). One showed also the connections of quantum standards of the electrical voltage, the electrical current, frequency and the energy into the quantum the quantum metrological pyramid.
5
Content available remote Wykorzystanie zjawisk kwantowych w pomiarach napięcia elektrycznego i rezystancji
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie zjawisk kwantowych do odtwarzania i przenoszenia jednostek miar napięcia elektrycznego oraz rezystancji. Zawiera on opis zjawisk kwantowych wykorzystywanych we wzorcach pierwotnych Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Głównego Urzędu Miar. Artykuł opisuje stanowiska pomiarowe wzorców napięcia i rezystancji, jak również system przekazywania jednostek tych wielkości.
EN
The article introduces using quantum phenomena in reproduction and transfer of voltage and resistance units. It contains quantum phenomena description used in primary standards utilized in Central Office’s of Measures (GUM) Laboratory of Electric Quantities. The article describes measurement systems of voltage and resistance standards and unit measurement transfer system of this quantities.
6
Content available remote Revising the SI: the joule to replace the kelvin as a base unit
EN
The joule is proposed to replace the kelvin in the set of SI base units. Arguments in favour of such replacement are presented, including improved standard accuracy and unit system coherence. The joule is also proposed to be added to the quantum metrological triangle (which couples the volt, the ampere and the hertz) to transform it into a system called quantum metrological pyramid, that would couple four units rather than three, and allow comparison of the respective standards.
PL
Autor przedstawia propozycję zastąpienia kelwina dżulem w zestawie 7 jednostek podstawowych Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). W artykule dyskutuje się argumenty dla takiej propozycji. Energia jest być może najbardziej uniwersalną wielkością fizyczną w naturze. Jedno ze sformułowań pierwszej zasady termodynamiki głosi: Ilość energii w Wszechświecie jest zawsze stała". Dla metrologa jest ważne, że energia jest wielkością występującą w zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, ustalającej podstawowe relacje dla niepewności pomiaru. Energia jest powiązana fundamentalnymi zależnościami z masą (wzór Einsteina), częstotliwością (wzór Plancka), temperaturą oraz z innymi wielkościami: mechanicznymi i elektrycznymi. Takie powiązania, których nie ma temperatura, sprzyjają spójności systemu miar. Ponadto w artykule stwierdzono, że w zestaw jednostek podstawowych systemu SI powinny wchodzić jednostki miary tych wielkości fizycznych, których pomiary mają największe znaczenie dla ludzi. Energia jest przedmiotem powszechnej wymiany handlowej na wielką skalę i dlatego jednostka miary energii, dżul, i dokładność jej odtwarzania są bardzo ważne dla działalności handlowej i gospodarczej ludzi. Wzorzec dżula może być odtworzony znacznie dokładniej niż kelwin, jeżeli do wzorcowania wykorzystamy kwantowe wzorce napięcia i oporu elektrycznego oraz wzorzec czasu. Energia jest wielkością addytywną, zatem pomiary większych ilości energii mogą być dokonane przez wiele pomiarów cząstkowych. Temperatura nie jest wielkością addytywną. W artykule zaproponowano także pojęcie kwantowej piramidy metrologicznej, która wiąże zależnościami kwantowymi napięcie elektryczne, prąd elektryczny, częstotliwość i energię. Kwantowa piramida metrologiczna jest rozwinięciem pojęcia kwantowego trójkąta metrologicznego, wprowadzonego w 1985 r. przez Likhareva.
PL
Związek między mechaniką kwantową a metrologią stworzył nowy dział metrologii - metrologię kwantową. Obejmuje ona zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i niepewność pomiaru według zasady Heisenberga oraz urządzenia techniczne: kwantowe wzorce i przyrządy pomiarowe o największej czułości. W artykule opisano stosowane wzorce kwantowe - napięcia, oporu elektrycznego oraz zegar atomowy.
EN
The relationship between the quantum mechanics and the metrology created the new division of the metrology - the quantum metrology. The quantum metrology embraces such theoretical problems, as the uncertainty of the measurement according to the Heisenbergs Uncertainty Principle, and technical devices: quantum standards and measuring instruments about the extreme sensitivity. In the article one described quantum standards: the standard of voltage, the standard of the electrical resistance and the atomic clock.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.