Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantitative method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Analiza tendencji przedsiębiorstw produkcyjnych na rynkach globalnych wykazuje wzrost zjawisk powodujących dynamiczne i zmienne potrzeby w zakresie doboru dostawców, które stają się bardzo istotne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Autor na podstawie wieloletnich badań i licznych studiów przypadku opracował nową komplementarną metodę oceny dostawców zorientowaną na potencjał i możliwości w zakresie realizacji procesów transportowo-logistycznych. Swoje podejście uzasadnia istotnością, wymiernością i obiektywizmem ilościowych miar efektywności i czasu realizacji. W tym ujęciu opracował Parametryczna Ważoną Ocenę Dostawców (PWOD), która umożliwia wielokryterialną analizę z uwzględnieniem zdefiniowanych poziomów istotności wybranych parametrów oraz opracowanie karty oceny dostawców. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z cyklu opisującego Parametryczna Ważoną Ocenę Dostawców (PWOD), którego celem jest przedstawienie i otwarta dyskusja założeń proponowanej metody.
EN
The analysis of the tendency of manufacturing enterprises in global markets shows an increase in the phenomenon of dynamic and changing supplier selection needs that are becoming increasingly important in supply chain management. The author, based on long-term research and numerous case studies, has developed a new complementary methodology for evaluating suppliers, with a focus on the potential and capabilities of transport and logistics processes. This approach justifies the importance, measurability and objectivity of quantitative measure of effectiveness and time of implementation. In this perspective, he developed Parametric Weighted Supplier Evaluation (PWOD), which enables multicriteria analysis, taking into account defined levels of materiality of selected parameters and developing a supplier evaluation card. This article is the first in a series describing Parametric Weighted Supplier Evaluation (PWOD), which aims to present and open discussion of the proposed method.
EN
This contribution presents utilization of quantitative method of operational analysis - Bayes principle optimum in the area of utilizing alternative power sources. By this quantitative model we can find out solution of economic and technical difficulty in the area of biomass. Optimization of production processes brings lower cost and continual input – wood pulp for boiler plant. Following application of this model we can support decisions of processes and to optimize parameters of processes. Results of this optimization bring low cost, high quality and optimal processing time. It is direction to continual improvement in the firm that it brings competitive advantages for classification of the firm as” world-class business”.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wykorzystanie metody ilościowej analizy operacyjnej - zasady optimum Bayesa w zakresie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. W tym modelu ilościowym możemy znaleźć rozwiązanie ekonomicznej i technicznej trudności w zakresie biomasy. Optymalizacja procesów produkcyjnych przynosi niższe koszty i nieprzerwaną moc wejścia - pulpę drzewną do kotłowni. Po zastosowaniu tego modelu możemy wspierać decyzje dotyczące procesów i optymalizować parametry procesów. Wyniki tej optymalizacji przynoszą niskie koszty, wysoką jakość i optymalny czas przetwarzania. Jest to kierunek do ciągłego doskonalenia w firmie, który przynosi przewagę konkurencyjną klasyfikującą firmę jako " biznes światowej klasy".
EN
The article shows the exemplary use of qualitative and quantitative methods to conduct analysis, interpretation and presentation of research results in the field of social sciences. The creation of the Ishikawa diagram and the way the Pareto-Lorenz analysis is conducted, as well as the mutual relationship between these methods while interpreting research results, has been discussed in detail. The possibilities of the practical use of the methods above have been presented in the example of the analysis of the report on Causes of Unjust Convictions in Poland by the Civil Development Forum.
PL
We współczesnej ekonomi, w tym i logistyce nie uciekniemy od metod ilościowych oraz coraz to bardziej zaawansowanych programów komputerowych. Jednakże ekonomii nie można redukować tylko do jej aspektów ilościowych, ponieważ wielu złożonych procesów, które odgrywają ważną role w życiu gospodarczym, nie da się wyrazić za pomocą języka matematyki. Zawsze należy wziąć pod uwagę granice możliwości poznawczych modelu. W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe modele wykorzystywane w logistyce przy prognozowaniu popytu pierwotnego, jak i wtórnego.
EN
In contemporary economy, including the logistics cannot get away from quantitative methods and more and more sophisticated computer programs. However, the economy cannot be reduced only to the quantitative aspects, because many of complex processes that play an important role in the economic life cannot be expressed by using the language of mathematics. Must always be take into consideration limits of what can cognitive model. In this paper presents basic models used in logistics in forecasting demand primary and secondary.
PL
Analizy GMO umożliwiają identyfikację produktów żywnościowych, pasz i nasion pod kątem ewentualnej zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Mogą być one prowadzone przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej lub analizy chemicznej. Modyfikacja genetyczna może być wykrywana poprzez określenie obecności specyficznego białka, fragmentu DNA czy innego związku chemicznego lub struktur charakterystycznych dla GMO.
EN
GMO analyses enable identification of GMO content in food, feed products and seed samples. Methods used utilize different techniques of molecular biology or chemical analysis. Genetic modification can be detected by determining the presence of a specific protein, DNA fragment or other chemical, as well as structures characteristic for GMO.
6
Content available remote A quantitative method supporting the management of the teaching process
EN
A new method has been presented for testing the effectiveness of the teaching process based on a matrix questionnaire survey. This approach allows us to apply to the questionnaire data various quantitative and statistical methods such as: the classification and grouping of objects, factor analysis, as well as the game theory. This method of testing recognizes teaching as a continuous process, i.e. models it to the extent that it occurs in reality.
7
Content available remote Język R w odkrywaniu wiedzy górniczej
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania języka R w odkrywaniu wiedzy o produkcji górniczej. Ukazano podstawowe cechy języka, a także przeprowadzono przykładowe obliczenia dotyczące sezonowości sprzedaży węgla i podobieństwa taksonomicznego przodków górniczych.
EN
The selected examples of language R use for knowledge about mining production discovery are presented. The basic features of the language are shown and also hypothetical calculations have been carried out referring to seasonality of coal sale and taxonomic similarity of coal faces.
PL
Jednym z celów, jakie stawiaja sobie praktycy ekonomii jest przewidywanie wahań cen towarów i usług konsumpcyjnych. W artykule przedstawiono implementacje podstawowych metod ilościowych, służące wyjaśnieniu zmian w kształtowaniu się inflacji. Narzędzia te mogą być również z powodzeniem stosowane do budowy prognoz tego zjawiska w Polsce.
EN
In the paper we present several models describing monthly CPI in Poland in the period from January 1992 to December 1999. Linear regression models and neural networks contain: nominal wages, industry output sold and unemployment rate as well as lagged CPI as explanatory variables. CPI is predicted on the basis of actual data of descriptors and forecasts of explanatory variables that are estimated by applying: tend, Holt and moving average models.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.