Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality evaluation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) jest wiodącym systemem naziemnej radiofonii cyfrowej. W porównaniu do analogowej radiofonii FM wszystkie usługi, obejmujące tradycyjne programy radiowe oraz usługi transmisji danych, grupowane są w zbiór (ensemble). Praca ta przedstawia proces rekonfiguracji polskiego multipleksu na przykładzie lokalnej radiofonii DAB+ w Gdańsku i Wrocławiu. Opisuje wyniki badań subiektywnych dotyczących jakości programów radiowych nadawanych jednocześnie w technice cyfrowej i analogowej.
EN
The DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) system is one of the leading standards of terrestrial digital broadcasting. Compared with analog FM radio, all services, including traditional audio programs as well as additional data services, are grouped in an ensemble. This paper describes the process of reconfiguring the Polish multiplex on the example of local DAB+ radio in Gdansk and Wroclaw. It presents results of a subjective quality study, concerning broadcasting in both digital and analog techniques.
EN
Paper presents the results of quality assessment of speech and music signals transmitted via DAB+ system with the use of Single Frequency Network (SFN). The musical signals were evaluated in overall quality domain. The subjective research was provided with the use of Absolute Category Rating procedure according to the ITU recommendation and the results have been presented as the MOS values for various bit rates. The speech signals were additionally examined with PESQ method. The results have shown that the assumed quality of 4 MOS, for this kind of broadcasting could be achieved at 48 kb/s for speech and 64 kb/s for music. This fact was confirmed by both: subjective and objective research. The comparison between the results obtained for SFN broadcasting with three emitters with single-emitter broadcast was presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań subiektywnych ogólnej oceny jakości sygnałów mowy i muzyki emitowanych w systemie DAB+. Do badań wykorzystano fragmenty audycji emitowanych przez 7 rozgłośni na terenie Wrocławia w trzech punktach miasta. W wyniku przeprowadzonych testów okazało się, że wystarczającą jakość dźwięku muzyki zapewnia szybkość bitowa 64 kbit/s, natomiast mowy – 48 kb/s.
EN
Paper presents the results of quality assessment of speech and musical signals transmitted via DAB+ system. As a sound material, the parts of various programs broadcasted by 7 radio stations in Wrocław have been used. The programs were recorded in three different places in order to check the differences in qualities in dependence of receiving point. It turned out that the acceptable quality can be achieved at the bitrate of 64 kbps, or higher.
EN
Quality evaluation is very important for haptic rendering. In this paper, an objective evaluation method for a haptic rendering system based on haptic perception features is proposed. In the method, the haptic rendering process is compared to the real world perception process in a simple standardized procedure based on feature extraction and data analysis. A complete evaluation process for a simple haptic rendering task of pressing a virtual spring is presented as an example to explain the method in detail. Compared with the traditional objective method based on error statistics, the method is more concerned about the consistency of human subjective feelings rather than physical parameters, which makes the evaluation process more consistent with the haptic perception mechanism. The results of comparative analysis show that the method presented in this paper is simple, gives reliable results reflecting the consistency with subjective feeling and has a better discrimination ability for different kinds of devices and algorithms compared with the traditional evaluation methods.
PL
Systemy monitoringu wideo od szeregu lat wykorzystywane są w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochranianych obiektów [1]. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) są obecnie coraz częściej elementami systemu monitoringu IP wykorzystywanymi w działaniach rozpoznawczych, prewencyjnych czy ratowniczych. Zapewnienie realizacji usługi monitoringu wideo z przewidywalnym poziomem jakości jest ważnym wyzwaniem warunkującym zastosowanie BSP w praktycznych implementacjach. W artykule przedstawiono problemy implementacji BSP w systemie monitoringu oraz ocenę jakości realizacji usługi monitoringu wideo w rzeczywistym środowisku eksploatacji. Zaproponowana implementacja BSP stanowi część systemu monitoringu i akwizycji danych zrealizowanego w projekcie INSIGMA*.
EN
Process of ensuring the security of citizens requires access to the information from sensors located in different points of monitoring and data acquisition systems [1]. Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly becoming an element of the IP surveillance system used in reconnaissance, preventive or rescue operations. Providing video surveillance services with a predictable level of quality is an important challenge for BSP implementation in practical operations. The article presents the problems of BSP implementation in the monitoring system and the evaluation of the quality of the video surveillance service in the real operating environment. The proposed BSP implementation is part of the monitoring and data acquisition system of the INSIGMA project*.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania mikroskopii akustycznej do oceny jakości złączy spajanych. Scharakteryzowano ideę działania mikroskopii akustycznej i wskazano jej zalety w porównaniu z innymi nieniszczącymi technikami badawczymi. Opisano funkcjonalność stosowanego do badań mikroskopu OKOS i przedstawiono możliwości badawcze w zakresie kontroli jakości połączeń spajanych. Z jego wykorzystaniem analizowano złącza klejowe, lutowane, zgrzewane rezystancyjnie punktowo, spawane metodą MAG, spawane wiązką lasera, złącza doczołowe rurowe zgrzewane łukiem wirującym oraz powłoki natryskiwane metodą Cold Spray. Przedstawiono wyniki badań ultradźwiękowych połączeń za pomocą różnych sposobów zobrazowania (B-skan, C-skan), szczególnie w aspekcie badań połączeń cienkościennych.
EN
The article presents the possibilities of using scanning acoustic microscopy (SAM) for quality evaluation of joints made by selected welding methods. The concept of acoustic microscopy has been characterized and its advantages compared to other non-destructive testing techniques have been described. The functionality of the OKOS microscope and its potential for quality evaluation of welded joints has been presented. Adhesive, soldered, spot welded, MAG welded, laser welded joints, pipe butt MIAB welded and Cold Sprayed layers have been tested and analyzed by SAM. The results of ultrasonic examination of the selected joints have been presented in different ways of ultrasonic visualization (B-scan, C-scan), especially in the aspect of thin-wall tests.
7
Content available remote Quality evaluation of take home vanilla ice cream
EN
Ice cream is a very popular dessert and is consumed usually during summer. Popularity of eating this cold, frozen sweet is slightly rising in Poland. Although impulse ice creams are consumed mostly in summer, family (take home) ice creams are popular and consumed during other seasons as well. One of the most popular tastes of this kind of ice cream is vanilla. Vanilla is a natural and expensive aroma and is often replaced by artificial vanillin. Therefore it causes different price of products including this flavouring, ice cream as well. What is important, the price of ice cream should stand for high quality of any product. That is why the aim of this study was to investigate this dependency and quality evaluation of selected vanilla ice cream. The study showed, that there was not ice cream which could fulfil the highest requirements and that high price does not always stand for high quality.
8
Content available remote Koncepcja procesu oceny jakości danych lotniczych
PL
Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych. W jego treści zawarto krótki przegląd specyfikacji, rozporządzeń i norm z przedmiotowej dziedziny, zwracając uwagę na brak opisanych metod zapewnienia jakości, a następnie skoncentrowano się na zagadnieniu ocenyjakości danych i informacji lotniczych. Bazując na normie ISO19157, Informacja Geograficzna - Jakość danych, omówiono klasyfikację metod ewaluacji oraz schematycznie przedstawiono proces oceny jakości. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy badane dane należy odrzucić czy uznać za spełniające wymagania jakościowe, zaproponowano rozszerzenie procesu oceny jakości, przedstawionego w normie. Ponadto poddano analizie zagadnienie zapewnienia jakości danych lotniczych, w aspekcie pewnych komponentów systemu zarządzania, adekwatnie do (zmieniających się) wymagań normy ISO 9001.
EN
The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. Its contents includes a brief overview of the specifications, regulations and standards concerning examined issue and paying attention to the absence of described quality assurance methods, afterwards focusing on aeronautical data and information quality evaluation problem. Based on ISO19157 standard, Geographic Information - Data Quality, classification of data quality evaluation methods was presented and then quality evaluation process in a sequence of steps was shown. In order to clearly determine whether the audited data should be rejected or considered as meeting the quality requirements an extension to the quality evaluation process, featured in the standard, was presented. In addition, issues of aeronautical data quality assurance, in terms of certain management system’s components, adequately to the (changing) requirements of ISO 9001 standard, were analysed.
PL
Zaproponowano zastosować temperaturę, mierzoną metodą termowizyjną, do indywidualnej oceny jakości warystorów. Badania przeprowadzono dla 20 warystorów niskonapięciowych. Wykonano pomiary parametrów elektrycznych i temperatury warystorów przed testami narażeniowymi i po 2 kolejnych cyklach narażeń. Testy narażeniowe zastosowano w celu pogorszenia jakości warystorów. Zaproponowano zasady klasyfikacji badanych warystorów do grup o wysokiej i niskiej jakości na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych przed testami. Na podstawie porównania wyników pomiarów parametrów elektrycznych i temperatury wykonanych, przed i po testach narażeniowych, wytypowano temperaturę T warystora, mierzoną po 5 minutach samo-podgrzania, jako wartość umożliwiającą klasyfikację badanego warystora do grup jakościowych. Wartość temperatury T większa niż 40 0C wskazuje, że badany warystor jest niskiej jakości.
EN
The use of thermography displacement (NDT - non-destructive tests) is proposed to assess the quality of individual varistor. Twenty low-voltage varistors were studied where electrical and thermal performance measurements were taken before the stress-tests (part I) and after two subsequent cycles of two-tier stress tests (part III and V, respectively). Stress-tests were used to obtain degradation of the tested varistors (part II and IV, respectively). The following electrical parameters were measured: electric resistance Rp , quality Q, dissipation factor D and leakage current Iupł. The scope of the thermographic study included measurements of the varistors’ temperature within 5 minutes after turning on the power (self-heating) and 5 minutes after turning off the power (cooling). A comparison study was conducted of the classification rules, where varistors were assigned to groups depending on their quality based on either the electrical parameters measured before the stress tests, or their temperature measurements. Varistor’s temperature T, measured after self-heating it up for 5 minutes, was selected as the borderline value on basis of which the selection to the different quality groups was conducted. The temperature T higher than 40 0C indicates that the test specimen is of average or poor quality and should not be used.
10
Content available remote Ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena porównawcza jakości pieczywa chrupkiego wybranych producentów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Materiał do badań stanowiły dwa rodzaje pieczywa chrupkiego: żytnie i graham dwóch czołowych producentów oraz jedna marka własna. Zakres badań obejmował ocenę organoleptyczną pieczywa chrupkiego przez wybrany zespół oceniających, a także przeprowadzenie wybranych analiz fizykochemicznych: oznaczenia zawartości wody, włókna surowego oraz soli. Ocena organoleptyczna została wyrażona w formie opisowej zgodnie z polską normą. Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że niezależnie od producenta w każdym pieczywie chrupkim występowała cecha, której były przyporządkowywane przez oceniających niższe noty punktowe. Stwierdzono, że wyższą jakością charakteryzowało się pieczywo chrupkie marki własnej C niż pieczywa znanych marek A i B.
EN
The objective of the research was the comparative quality assessment of crispbread of selected producers available in retail sale. The research material consisted of two types of crispbread: rye and Graham bread of two leading producers and one private label. The scope of the research included the organoleptic assessment of crispbread by the selected assessment team and carrying out some physiochemical analyses: determination of water, crude fibre and salt content. The organoleptic assessment was presented in a descriptive form in accordance with the Polish standard. The conducted organoleptic research showed that each type of crispbread, irrespective of the producer, had a feature to which lower points were assigned by the evaluators. It was concluded that the crispbread of private label C was higher quality than bread of known brands A i B.
11
Content available remote Ocena jakości i odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo wybranymi stopami typu Fe-Cr-Ti-Si-Mn, Fe-Cr-B-Si-Mn, Ni-Cr-Mo-Fe-Nb, Ni-WC-Cr-B-C oraz nano stopem na osnowie żelaza wzmacnianym wydzieleniowo węglikiem boru Fe-Si-Mn-Cr-Mo-Nb-W-B, na płyty ze stali niestopowej ASTM A516, Grade 55 przeznaczonej do pracy w podwyższonej temperaturze. Do natryskiwania łukowego zastosowano najnowszej generacji urządzenie spawalnicze Eutronic Arc Spray 4 zapewniające wysoką stabilność przebiegu procesu oraz użyto druty proszkowe metaliczne EuTronic Arc 502, EuTronic Arc 547, EuTronic Arc 595, EuTronic Arc 599 i EnDOtec DO*390N o średnicy 1,6 mm. Natryskiwano łukowo powłoki o grubości około 0,8 mm, odznaczające się zróżnicowaną twardością oraz odpornością na zużycie erozyjne.
EN
The article presents the results of the study on erosion resistance of arc sprayed coatings made of selected alloys such as Fe-Cr-Ti-Si-Mn, Fe-Cr-B-Si-Mn, Ni-Cr-Mo-Fe-Nb, Ni-WC-Cr-B-C, and also nano alloy based on the iron matrix, strengthened by precipitations of boron carbide Fe-Si-Mn-Cr-Mo-Nb-W-B, on plates made of unalloyed steel ASTM A516, Grade 55 designed for for operation at elevated temperature. The latest generation of welding device Eutronic Arc Spray 4 for arc spraying was applied in the investigations, which ensure high stability of the process. Cored metallic wires such as EuTronic Arc 502, EuTronic Arc 547, EuTronic Arc 595, EuTronic Arc 599 i EnDOtec DO*390N with the diameter of 1,6 mm were used as the additional material. The coating produced by arc spraying were approx. 0,8 mm thick and had different hardness as well as different erosion wear resistance.
12
Content available Evaluation of paving stone production quality
EN
The results of tests carried out for the company involved in the production of paving stones. The study used the Pareto-Lorenz diagram. After analyzing the production process 10 discrepancies were identified. The Pareto-Lorenz diagram shows that the highest value is cumulative deficiency "uneven concrete mix to fill the form on the structural layer and a top." The results indicate that another cause of incompatibilities in terms of the cumulative value is the "poorly chosen concrete mix".
13
Content available remote Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu
PL
Kryteria zgodności w odniesieniu do wytrzymałości betonu na ściskanie wykazują liczne i dobrze rozpoznane wady. Mimo wielu publikacji dotyczących wad normowych kryteriów zgodności nadal jednak widoczna jest marginalizacja problemu. Często źródłem sceptycznego zapatrywania się na kontrolę jakości jest to, że posługuje się ona koncepcjami i metodami mało znanymi większości środowiska inżynierskiego opartymi na podejściu probabilistycznym bądź statystycznym. Stąd bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie ryzyka związanego z niedotrzymaniem wymagań jakościowych produkowanego betonu. W pracy dokonano analizy ryzyka dla produkcji początkowej i próby o liczebności n=3. Oszacowanie ryzyka jest niezbędne w celu określenia bezpieczeństwa konstrukcji, ale również bywa często wymogiem przy zawieraniu umów przez kontrahentów, czy ubezpieczeniach budowli. Wynika z tego konieczność dokonania rewizji metod statystycznej kontroli jakości i dostosowania ich do warunków produkcji betonu oraz szukania innych metod kontroli. W artykule określono wpływ oceny jakości betonu na ryzyko poprzez wykorzystanie autorskich algorytmów i procedur. Zaproponowane algorytmy szacowania ryzyka w przypadku stosowania kryteriów zgodności dla próby o liczebności n=3 są oparte na aplikacji teorii zbiorów rozmytych. Został przedstawiony przykład liczbowy z zastosowaniem rozmytego modelu ryzyka. Podano funkcję rozmytą parametru wejściowego dla betonu klasy C25/30 i zdefiniowano bazę reguł do analizy ryzyka oraz przeprowadzono wnioskowanie.
EN
Conformity criteria for compressive strength of concrete show a lot of well-identified disadvantages. Despite numerous publications on disadvantages of the code compliance criteria, marginalization of the problem is still visible. Concepts and methods based on probabilistic or statistical approaches are often source of skeptical views on quality control because they are not very familiar to most engineers. Hence, an important issue is to determine the risk associated with exceeding quality requirements of produced concrete. The paper presents analysis of the risk for initial production and simple size of n=3. The risk estimation is necessary to determine the safety of the structure and often is a condition for entering into contracts and insurance of building structures. This implies the need to revise the methods of statistical quality control and search for alternative methods in order to adapt them to the conditions of concrete production. In this article influence of concrete quality evaluation on the risk has been determined with the use of the authors’ algorithms and procedures. The proposed algorithms for estimation of the risk, in the case of the compliance criteria for the sample size n=3, are the application of the theory of fuzzy sets. A numerical example with use of the fuzzy risk model has been presented. Fuzzy function of input parameter for concrete class C25/30 and defined base of rules for the risk analysis has been shown and the inference has been conducted.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości regeneracji mieszaniny zużytych mas rdzeniowych pochodzących z procesów warm-box i technologii piasków otaczanych (Croninga), z dodatkiem zużytej masy klasycznej z bentonitem. Ze względu na rodzaj badanych mas zużytych poddano je regeneracji kombinowanej termiczno-mechanicznej, z wykorzystaniem stanowisk doświadczalnych zainstalowanych w Hali Maszyn Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. Efekt regeneracji określany był poprzez badanie straty prażenia uzyskanego regeneratu, morfologii powierzchni ziaren oraz wytrzymałości na zginanie próbek mas formierskich, wykonanych z masy na osnowie regeneratu zagęszczanej metodą nadmuchiwania na stanowisku doświadczalnym PS-1 w technologii warm-box, po czasie odstawania próbek wynoszącym 1h.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of reclamation of used core sands mixtures originated from the processes of warm-box and croning with the addition of the classical sand with bentonite. Due to the nature of studied sands combined thermal and mechanical regeneration was performed, with the use of experimental stands installed at the Foundry Engineering Faculty of AGH University of Science and Technology. The effects of reclamatiom process were determined by studying the loss on ignition of the reclaim, as well as the particle surface morphology and a bending strength of samples prepared according to warm-box core molding sands technology, performed using the laboratory PS-1 blower.
EN
The subject consist of two parts. The first one discusses the theoretical basis and methodology of using qualitative research in programming and design. This second part presents some examples of buildings’ assessment, with an indication of the methods and techniques of research, and discusses the main results. The approach to design using research fits into the current trend associated with quality assessment in architecture known as research by design and design by research. Theoretical grounds are based on literature studies and evaluations of dozens of objects with different functions conducted by the authors. Presented research was carried out: qualitative (in terms of technical, functional, organizational, behavioral and economic quality), observations, surveys, interviews (with users, managers, experts, investors), way-finding and participatory. Based on the simplified POE method and personal experiences own methods of objects’ evaluation adapted to Polish conditions were developed. Author K. Fross mapped out a simple, quick and effective ways of pre-designing research (in 8 steps) and for building in use (in 7 Steps) for verification of design decisions. The effectiveness of the methods was examined on many examples of evaluated objects. Selected examples of research carried out on facilities with claim of applied methods and techniques were presented and the main results of the evaluations were described. Research examples were chosen to show the versatility and effectiveness of assessments for a variety of functions.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza omawia podstawy teoretyczne i metodologię w zakresie badań jakościowych z zastosowaniem w programowaniu i projektowaniu. Natomiast niniejsza część druga prezentuje wybrane przykłady wykonanych ocen budynków ze wskazaniemzastosowanychmetod i technik badawczych oraz omówieniemnajważniejszych wyników. Podejście do projektowania z wykorzystaniem badań wpisuje się w aktualny nurt tematyczny związany z ocenami jakości w architekturze zwany jako research by design oraz design by research. Podstawy teoretyczne oparto na badaniach literaturowych oraz przeprowadzonych przez autorów ocenach jakościowych kilkudziesięciu obiektów o różnych funkcjach. Wykonano badania: jakościowe (w zakresie jakości technicznej, funkcjonalnej, organizacyjnej, behawioralnej, ekonomicznej), obserwacyjne, ankietowe, wywiady (z użytkownikami, zarządcami, ekspertami, inwestorami), way-finding, partycypacyjne. Bazując na uproszczonejmetodzie POE oraz własnych doświadczeniach stworzono własnemetody oceny obiektów dopasowane do polskich warunków. Autor K. Fross opracował łatwe, szybkie i skuteczne metody badań przedprojektowych (w 8 krokach) oraz w trakcie użytkowania (w 7 krokach) dla weryfikacji podjętych decyzji projektowych. Skuteczność metod sprawdzono na wielu przykładach ocenianych obiektów. Zaprezentowano wybrane przykłady badań wykonanych na obiektach z podaniem zastosowanych metod i technik badawczych oraz opisano najważniejsze wyniki ocen. Przykłady badawcze dobrano tak aby pokazać uniwersalność i skuteczność ocen dla różnorodnych funkcji.
EN
The subject consists of two parts. The first one discusses the theoretical basis and methodology of using qualitative research in programming and design. The second part presents some examples of buildings’ assessment, with an indication of the methods and techniques of research, and discusses the main results. Theoretical grounds are based on literature studies and evaluations of dozens of objects with different functions conducted by the authors. Presented research was carried out: qualitative (in terms of technical quality, functional, organizational, behavioral, economic), observations, surveys, interviews (with users, managers, experts, investors), way-finding and participatory. Own design experiences were also used, including pre-designing study of objects with similar functions, as well as the conclusions of the assessment of designed objects. Experience gained during classes with students of architecture in the subject of qualitative research was also crucial. Authors’ views in the field of architectural design and teaching students of architecture were also presented.
PL
Temat ujęto w dwóch częściach. Część pierwsza omawia podstawy teoretyczne oraz metodologię w zakresie badań jakościowych z zastosowaniem w programowaniu i projektowaniu. Natomiast część druga prezentuje wybrane przykłady wykonanych ocen budynków ze wskazaniem zastosowanych metod i technik badawczych oraz omówieniem najważniejszych wyników. Podstawy teoretyczne oparto na badaniach literaturowych oraz przeprowadzonych przez autorów ocenach jakościowych kilkudziesięciu obiektów o różnych funkcjach. Wykonano badania: jakościowe (w zakresie jakości technicznej, funkcjonalnej, organizacyjnej, behawioralnej, ekonomicznej), obserwacyjne, ankietowe, wywiady (z użytkownikami, zarządcami, ekspertami, inwestorami), way-finding, partycypacyjne. Wykorzystano także własne doświadczenia projektowe, w tym wykonane badania przedprojektowe obiektów o podobnych funkcjach, a także wnioski z ocen zaprojektowanych obiektów. Istotne są również doświadczenia uzyskane podczas zajęć ze studentami architektury w zakresie badań obiektów. Zaprezentowano osobiste poglądy autorów w zakresie projektowania architektonicznego i nauczania studentów architektury.
17
Content available remote Ocena porównawcza jakości pieczywa tradycyjnego i ekologicznego
PL
Celem badań było porównanie jakości pieczywa pochodzącego z wybranych piekarni tradycyjnych i ekologicznych. Materiał badawczy stanowiły trzy rodzaje pieczywa: chleb zwykły, żytni oraz pszenny. Wybrane rodzaje pieczywa poddano następującym analizom: organoleptycznej, polegającej na ocenie punktowej następujących cech: wyglądu zewnętrznego, skórki, miękiszu, smaku i zapachu, oraz fizykochemicznej, obejmującej oznaczenie zawartości wody, soli, kwasowości i cukrów ogółem. W wyniku przeprowadzonej oceny sensorycznej i fizykochemicznej stwierdzono, że poziom jakości pieczywa ekologicznego nie był wyższy od poziomu jakości pieczywa tradycyjnego oraz że pieczywo ekologiczne nie wykazało się lepszą jakością sensoryczną w stosunku do pieczywa tradycyjnego. Badane rodzaje pieczywa tradycyjnego i ekologicznego nie uzyskały pierwszego poziomu jakości.
EN
The aim of the study was to compare the quality of bread from selected traditional and ecological bakery. The research materials consisted of three types of bread: plain bread, rye and wheat. Selected types of bread were subjected to the following analyses: organoleptic point of assessing the following characteristics: appearance, crust, crumb, taste and flavour and physicochemical analyses including determination of the water content, salt, acidity and total sugar. As a result of the sensory and physicochemical evaluation found that the level of quality of organic bread was not higher than the level of quality of traditional breads. After the sensory evaluation by a team of evaluators found that organic bread did not show a better sensory quality compared to traditional breads. The examined types of traditional and ecological breads did not receive the first level of quality.
18
Content available remote Eksploatacyjne aspekty oceny jakości technicznych środków transportu
PL
W artykule omówiono pojęcie jakości technicznych środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk jakości eksploatacyjnej. Zwrócono uwagę, że kryteria oceny jakości eksploatacyjnej wynikają ze stanów eksploatacyjnych środków transportu. Przedstawiono przykładowe kryteria jakości obsługiwania i jakości użytkowania. Scharakteryzowano wskaźniki oceny eksploatacyjnej technicznych środków transportu w aspektach: niezawodności, funkcjonalności, ergonomiczności, kosztów użytkowania i obsługiwalności.
EN
The article discusses the term of quality of the technical transport means, with particular emphasis on the quality of the operational characteristics. It was noted that the operating quality assessing criteria result from the operating conditions of the transport means. Are examples of the quality criteria of servicing and quality of operating, have been presented. The operational assessment indicators of the technical transport means have been characterized in the aspects of: dependability, functionality, ergonomics, cost of operation and maintainability.
19
Content available Ocena jakości usług telefonii pakietowej
PL
W artykule kompleksowo opisano podejście do zagadnienia oceny jakości usług telefonii pakietowej. Na wstępnie dokonano systematyki pojęć związanych z oceną jakości, wyjaśniając m.in. różnicę pomiędzy używanymi w tym kontekście terminami QoS (Quality of Service) oraz QoE (Quality of Experience). Następnie omówiono możliwe poziomy oceny jakości, tj. poziom sieci, aplikacji i użytkownika, opisując dla każdego z nich adekwatne metryki jakościowe, stosowne rekomendacje organizacji standaryzujących oraz sugerowane wartości graniczne warunkujące akceptowalną jakość. Dla poziomu użytkownika dokonano krótkiej systematyki stosowanych metod oceny, koncentrując się na metodzie E-model z zalecenia ITU-T G.107 [1]. E-model jest nieinwazyjną, pasywną metodą pozwalającą na oszacowanie subiektywnej oceny użytkownika w skali MOS (Mean Opinion Score) na bazie wartości parametrów obiektywnych tzn. w pełni mierzalnych. W pracy zilustrowano praktyczne zastosowanie E-modelu, wyjaśniając sposób pozyskiwania niezbędnych dla niego wartości m.in. z raportów protokołu RTCP (Real Time Control Protocol).
EN
This paper summarizes quality evaluation of the IP packet telephony service. At the beginning the taxonomy of the quality related concepts is introduced and the fundamental differences between QoS (Quality of Service) and QoE (Quality of Experience) approaches are explained. Furthermore the possible quality evaluation levels including user, application and network perspective are proposed and for each quality evaluation level the relevant recommendations of 23 standardization bodies, the adequate metrics and associated thresholds necessary for the acceptable service quality are discussed. For the user level, the brief review of the quality evaluation methods is presented with the special focus on E-model as defined in ITU-T G.107 [1] recommendation. E-model is a not invasive passive method that let to estimate the user subjective opinion in MOS (Mean Opinion Score) scale based on the values of the measurable objective parameters. In this paper the practical application of the E-model is described including details related to acquisition of the necessary values from RTCP (Real Tome Control Protocol) reports.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań mikrostruktury nieniszczącą metodą replik stali 16Mo3 rur kotłowych po długotrwałej eksploatacji. Celem badań była analiza ewentualnych zmian w mikrostrukturze – ocena jakości i stopnia zużycia stali rur kotłowych. Repliki na powierzchni wytrawionej stali zostały odwzorowane w dwóch różnych miejscach rurociągu (próbka 1 – niższe naprężenia termiczne, próbka 2 – wyższe naprężenia termiczne). Badania wykonano przy użyciu mikroskopu świetlnego Optatech. Na podstawie badań stwierdzono niewielkie zmiany w mikrostrukturze stali, nieodbiegające od mikrostruktury w stanie wyjściowym. Efekt eksploatacji rur został uwidoczniony jedynie wydzieleniami węglików wewnątrz i na granicach ziaren ferrytu.
EN
The article presents the result of the microstructure researches by nondestructive replica method of steel (16Mo3) on boiler pipes after long-term operation. The aim of the performed research was to analyze the possible changes in the microstructure – quality evaluation and steel boiler pipes wear degree. The research was performed on replicas taken from the etched surface of steel in two different places of pipeline (sample 1: lower thermal stresses and sample 2: higher thermal stresses). The research was carried out using an optical microscope Optatech. The process of examination has shown a small change in the microstructure of steel which slightly differs from the microstructure of steel in the initial state. The effect of exploitation of pipes was visualized only by precipitates of carbide inside and on the grain boundaries of ferrite.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.