Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Istota występowania kosztów przypisanych do działań powiązanych z zapewnieniem jakości nie jest powszechnie znana wśród przedsiębiorców. Każda organizacja prowadzi kalkulacje kosztów nierozerwalnie związanych z prowadzeniem działalności, jednak nie obserwuje miejsc powstawania oraz wielkości tzw. kosztów jakości. Powody takiego stanu rzeczy mogą być następujące: przede wszystkim brak zainteresowania tą problematyką, brak wymagań prawnych, obawa przed dużymi kosztami koniecznymi na wdrożenie tego systemu oraz błędne kojarzenie jakości jedynie z wdrożonymi systemami (np. wg normy ISO 9001). W artykule przybliżono charakterystykę rachunku kosztów jakości, jego zadania i funkcje. Przedstawiono propozycje zapisu i ewidencji poszczególnych kosztów jakości oraz możliwości wykorzystania ich wartości w przybliżeniu obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa za pomocą analizy wskaźnikowej.
EN
The nature of the costs associated with activities related to quality assurance is not widely known among entrepreneurs. Each organization conducts the calculations of costs inextricably linked to conducting of a business. However, it does not observe the places of origin and the size of the so-called quality costs. The reasons for that may be primarily the lack of interest in this issue, the lack of legal requirements, the fear of high costs necessary for the implementation of this system and the wrong understanding of the quality associated only with the implemented systems (e.g. according to ISO 9001). The article presents the characteristics of the quality cost account, its tasks and functions. A proposal was made to record the individual quality costs and the possibility of using their value to approximate the image on how the enterprise is performing by using the indicator analysis.
PL
Pojęcie kosztów jakości jest znane od ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat powstało wiele charakterystyk tego pojęcia, przedstawiano różnego rodzaju struktury obrazujące poszczególne grupy wchodzące w skład kosztów jakości. W artykule przybliżono ewolucję pojęcia i rozwój modelu kosztów jakości. Podkreślono zależność ich podziału na dwie główne grupy – tzw. koszty zgodności i koszty niezgodności. Na tej podstawie zaproponowano uniwersalny model kosztów jakości, który może być wykorzystywany przez wszelkie organizacje niezależnie od wielkości czy charakteru działalności.
EN
The concept of quality costs has been known since the last century. Over the years, many characteristics of this concept have been created. Various types of structures showing individual groups of quality costs have been introduced. The article presents the evolution of the concept and development of the quality cost model. The relationship in their division into two main groups was emphasized – the so-called compliance costs and non-compliance costs. On this basis, a universal quality cost model has been proposed, which can be used by all organizations regardless of the size or nature of the business.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zastosowań rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Obiektem badań są modele rachunku kosztów jakości. Osiągnięcie założonego celu badawczego było możliwe dzięki przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury przedmiotu na podstawie wybranych pozycji książkowych z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości zarządczej, a także wybranych czasopism. Artykuł został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze tendencje rozwojowe problematyki kosztów jakości. Druga część prezentuje korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości, a trzecia część zawiera zestawienie zastosowań tego rachunku. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present the current applications of quality costs calculation in companies. The object of research are models of quality costs calculations. The achievement of the assumed research goal was possible thanks to conducting a critical analysis of the literature on the subject based on selected books in the field of quality management, management accounting and selected journals. The article has been divided into three main parts. The first section presents the most important development trends in the issue of quality costs. The second part shows the benefits of implementing the quality costs calculation, and the third part contains a list of applications of this calculation. The summary of the article is the conclusion of the analyzes.
EN
Quality costs calculation is a tool companies use to measure quality costs. The origins of interest in the field noted in foreign literature and practice date to the end of the 1960s, while in Poland the subject has been known since the 1970s. The purpose of the paper is to present and classify selected models of quality costs calculation. The consequences of the undertaken research work will be the organization of knowledge about models of this calculation, and the specification of the key elements used to build them. Quality costs calculation is the subject of the research. In order to achieve the pursued research objective the critical analysis method was applied to the literature on the subject in the areas of quality management and management accounting, as well as to selected journals. The present paper forms a body of theory with which to develop the author’s own model of quality costs calculation.
PL
Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje studium przypadku w zakresie badania i analizy kosztów jakości przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej oraz prezentuje przykład modelu kosztów jakości. Model zbudowany jest w ujęciu procesowym i może być stosowany jako narzędzie decyzyjne przez menedżera zarządzania jakością, inżyniera jakości i menedżera produkcji na poziomie operacyjnym.
EN
The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is quality cost accounting and management accounting. The article presents a case study in the field of research and analysis of the quality costs of a company from the automotive industry. It also offers a model of quality costs. The model is built in terms of processes approach and can be used as a tool for the decision-making quality manager, the quality engineer and the production manager at the operational level.
PL
Celem dwuczęściowego artykułu jest przedstawienie potrzeby aktywnego prowadzenia nadzoru nad kosztami jakości produktów w przedsiębiorstwie, a w szczególności nad reklamacjami, co znajduje wyraz w efektywności zarządzania kosztami niskiej jakości. Przyjęto tezę, że zarządzanie reklamacjami nabiera znaczenia strategicznego z punktu widzenia organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa. W podjętych badaniach Autorki wykorzystały metodykę rozwiązywania problemów według cyklu DMAIC, będącej podstawą Six Sigma, a także metodę analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na diagnozę sytuacji i sformułowanie wniosków do ewentualnego ich wykorzystania przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to show the need for active supervision over the quality costs of products in an organization, especially complaints, which is reflected in effectiveness of poor quality costs management. In the study, the thesis was adopted that complaint management has strategic meaning from an organisation economics point of view. From the research that has been undertaken in this study, the authors used the methodology of problem solving according to DMAIC cycle, which is the base of Six Sigma, as well as economic analysis in an organization. From the research that has been undertaken, it is possible to diagnose the situation and to draw conclusions which can be used in the future by the company management when necessary.
PL
Celem dwuczęściowego artykułu jest przedstawienie potrzeby aktywnego prowadzenia nadzoru nad kosztami jakości produktów w przedsiębiorstwie, a w szczególności nad reklamacjami, co znajduje wyraz w efektywności zarządzania kosztami niskiej jakości. Przyjęto tezę, że zarządzanie reklamacjami nabiera znaczenia strategicznego z punktu widzenia organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa. W podjętych badaniach Autorki wykorzystały metodykę rozwiązywania problemów według cyklu DMAIC, będącej podstawą Six Sigma, a także metodę analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na diagnozę sytuacji i sformułowanie wniosków do ewentualnego ich wykorzystania przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to show the need for active supervision over the quality costs of products in an organization, especially complaints, which is reflected in effectiveness of poor quality costs management. In the study, the thesis was adopted that complaint management has strategic meaning from an organisation economics point of view. From the research that has been undertaken in this study, the authors used the methodology of problem solving according to DMAIC cycle, which is the base of Six Sigma, as well as economic analysis in an organization. From the research that has been undertaken, it is possible to diagnose the situation and to draw conclusions which can be used in the future by the company management when necessary.
PL
Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje branżę motoryzacyjną i obowiązujące ją systemy zarządzania jakością oparte o specyfikację techniczną ISO/TS 16949 oraz prezentuje przykład modelu kosztów jakości. Model zbudowany jest w ujęciu procesowym wprowadzania nowego wyrobu do produkcji i może być stosowany jako narzędzie decyzyjne przez menedżera zarządzania jakością, inżyniera jakości i menedżera produkcji na poziomie operacyjnym.
EN
The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is cost accounting and management accounting. The article describes the automotive industry and the applicable quality management systems based on the technical specification ISO/TS 16949. It also presents a model of quality costs. The model is built in terms of processes used when introducing a new product into production and can be used as a tool for the decisionmaking quality manager, the quality engineer and the production manager at the operational level.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą jakości zarządzania w transporcie publicznym oraz w syntetycznym ujęciu przedstawiono czynniki mające wpływ na koszty jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty komfortu podróży. Zakres ujętych w artykule rozważań związany jest z tezą, że w Polsce w niedostatecznym stopniu uwzględnia się jakość w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym, co wynika ze zbyt niskiego inwestowania w tabor po okresie transformacji ustrojowej (od początków lat 90. ubiegłego stulecia). W artykule omówiono również pojęcie kosztów jakości oraz cel ich ewidencjonowania. Ponadto przedstawiono rozważania na temat jakości produktu, jakim są usługi publicznego transportu zbiorowego - ze szczególnym uwzględnieniem przewozów autobusami.
EN
In the article issues concerning nature of quality management in the public transport were discussed and in the synthetic way factors influencing quality costs, with a special focus on travel comfort costs were described. The scope of deliberations included in the article is associated with the thesis, that in Poland a quality is insufficiently implemented in management of public transport resulting from too low Investing in means of transporting after the period of political transformation (since the early 1990s of the last century). In the article the concept of quality costs and the aim of their inventorying were also discussed. Moreover dissertations regarding product quality, which include public transport services - with a particular consideration of public bus transport services were presented.
PL
W artykule przedstawiono właściwości cieplne kompozytowego materiału izolacyjnego przeznaczonego do wytwarzania technicznych środków transportu. Materiał ten można nakładać w postaci powłok na większość tworzyw konstrukcyjnych. Osnowę kompozytu stanowi żywica akrylowa, a fazę zbrojącą − zamknięte sfery ceramiczne wykonane z tlenku glinu. Dzięki temu, że wewnątrz sfer jest prawie próżnia (0,13 Pa), i dzięki dużej liczbie sfer na jednostkę grubości jest możliwe uzyskanie bardzo małej przewodności cieplnej. Zastosowanie tych powłok w budowie kabin chłodniczych pojazdów samochodowych pozwoli zmniejszyć ilość paliwa zużywanego na utrzymanie zadanej temperatury, a wykorzystanie ich w statkach powietrznych latających na dużych wysokościach (temp. do 213 K) umożliwi zmniejszenie zużycia paliwa na ogrzewanie. Ma to istotny wpływ na jakość i na koszty jakości transportu.
EN
The paper presents the thermal properties of composite insulating material designed for producing of technical means of transport. This material can be coated on most of engineering materials. The matrix of this material is an acrylic resin ant non porous ceramic microspheres made of alumina are the reinforcing phase. Thanks to that into the spheres almost vacuum (0,13 Pa) dominants and a big amount of spheres pro thickness unit is it possible to achieve low thermal conductivity. Usage of these coatings for producing of cooling cabins on vehicles let us to reduce of fuel for maintain of given temperature. Usage of these coatings in planes flying on high altitudes (temperature up to -60) allows to reduce of fuel consumption for heating. It has an important influence on transport quality and quality costs.
PL
W artykule przedstawiono problematykę określania kosztów własnych w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji oraz możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań w procesie oceny i wyboru optymalnego przebiegu procesu produkcyjnego wybranych części maszyn charakteryzującego się możliwym najniższym kosztem własnym przy zachowaniu wymagań jakościowych. W tym celu opracowany i przedstawiony został model określania kosztów bazujący na metodzie rachunku kosztów działań ABC. Na przykładzie dotyczącym wytwarzania koła zębatego walcowego do przekładni ogólnego przeznaczenia zaprezentowano możliwości określania kosztów własnych wytwarzania oraz kosztów jakości realizacji procesu produkcyjnego. W oparciu o wykonane kalkulacje przeprowadzono optymalizację przebiegu procesu produkcyjnego elementów maszyn w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji.
EN
The research problem presented in the paper concerns the assessment and choice of the optimal manufacturing process route that is characterized by the lowest cost level for required product quality. To this end the appropriate procedure of the choice and the model of product self cost and quality cost calculation based on the Activity Based Costing method have been worked out. The procedure of cost calculation has been shown on the example of the production of a gear wheel. Optimization of the manufacturing process route of machine components in conditions of piece and small batch production based on performed calculations has been carried out - optimal solutions have been pointed out.
EN
The quality of product manufactured in the company is one of the most important factors influencing its competitiveness in the market. It decides on the level of achieved customers satisfaction, and thus determines the market position of the company. Many of the tools of quality management is now widely used in production. Selection of specific techniques should be preceded by an analysis of the current situation of the company. One of the major techniques is a control chart. This article presents the basic aspects of control charts selection for specific data from the manufacturing process.
EN
The article discusses structures and dependence among criteria of measurements cost of quality. In author's opinion they belong to main dilemmas of measurement cost of quality e.g. management, comparing, preparation, responsibility, range, object of measurement, definitions, methods, staff and accuracy. It present phases of development of measurements of cost of quality in company's system also. In conclusions said that company's levels of maturity in quality (P. B. Crosby matrix) has reference to quality phases of development of systems of measurements cost of quality.
EN
Article discusses object, purpose and tasks in company's practice of cost analysis. Subsequent benefits have been discussed from carried analysis of quality costs in prospect of management and audit. Presented criteria of analysis of quality costs had possible on purpose areas indication and range. However reference has allowed for indicators of guality cost their show capabilities of employment for estimate of process. In modern quality management great importance of accounts of quality costs ascertain in condusions.
EN
The author offers a review of the basic structural models of quality costing (including e.g. the model presented by A. V. Feigenbaum, ASQ model, the model incorporated in ISO 9004, etc.). Against this background, she presents her own proposal for cost modelling. It differs from the other ones by accounting for the risk principle.
PL
W tekście ukazano możliwości wykorzystania rachunku kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na istotę kosztów jakości i przesłanki ich pomiaru w przedsiębiorstwie orazj przedstawiono schemat postępowania w ocenie kosztów jakości.
EN
The Article presents possibilities of using quality costs measurement in the assessment of company's efficiency. It has been pointed out on essence of quality costs and circumstances their measurement in the company and there has been presented procedures in the quality costs assessment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.