Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  qualitative analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper aims to provide with a close picture of the SME public policies in one of the most prominent capitalist economies of the world, that of the European Union. In order to do this, a qualitative analysis has been undergone, on the basis of the following indicators: access to financial resources for SMEs, regulatory and legal frameworks for SMEs, and public assistance on information and knowledge about markets. Since there is no prior research on the subject, the implications of this paper have impact on the theory, practice and policy making. The results of the content analysis suggest that there is a contemporary structure to the European SBA, with a focus on a persistent business approach, based on the results of scientific research and market studies involving the problems raised by the now compact European SME industry. In the end, it must be acknowledged that the present research is only preliminary, and to better understand the mechanisms behind the European policy, further studies on the subject are necessary. Nevertheless, the paper has managed to point out that public policy in the SME industry represents one of the most important aspects of the EU-28 new economic direction.
EN
The procedure of the qualitative analysis of complex technical systems is discussed. One may use such methods of analysis for time series characterized the functioning of such systems. These time serious aren’t confirmed the hypothesis of trend existence. One may use at this qualitative analysis the methods of nonlinear dynamics and the theory of chaos. The basis for similar researches is Takens’s theorem. The randomness of the studied dynamical system as the model of the complex technical system given by time realizations is established by means of Lyapunov’s indicator. The state stability is estimated by Hausdorf’s fractal dimension and the fractality index. Visual evaluation of the time series was carried out by means of the phase trajectory restoration procedure. As a result of the analysis of the phase points in the phase space the split attractor is indicated, which gives the chance to speak about its bifurcation.
EN
The paper raises the problem of structural, cultural and agency barriers that limit the development of social innovations in the selected Silesian senior non-governmental organizations. The morphogenetic scheme is presented in terms of explaining the roots of the emergence of ressentimental mechanisms and effects determining the course of social innovations. On this basis and using qualitative analysis of data obtained during focus group interviews (FGI) with the leaders and members of NGO’s, a diagnosis and explanation is conducted concerning the occurrence of ressentimental tensions in the processes of initiating, testing and implementing innovation.
EN
The basic economic goal of pig iron process is to produce a finished product at the highest possible quality and at the lowest possible cost. The quality of pig iron depends on the quality of raw materials used in the process, quality of fuels and process parameters. The cost of fuel is one of the basic component of cost of pig iron production. Therefore, consumption of fuels should be minimized while maintaining its high quality. The main technological fuel of this process is blast furnace coke. Very often, cheaper alternative kinds of fuels are used in the form of finer sorts of coke or alternative fuels (e.g. coal dust). However, they can be used only in a limited amount. The aim of the paper is the assessment of the selected quality parameters of stabilized coke used in the blast furnace process and the comparison of their values with requirements.
PL
Zaproponowano efektywną metodykę wspierającą podjęcie decyzji dotyczącej wyboru penetrantu fluorescencyjnego do badań nieniszczących. W wyniku zastosowania zaproponowanej metodyki wybrano odpowiedni penetrant chemiczny spełniający postawione wymagania. Opisane działania miały miejsce w przedsiębiorstwie MB Aerospace. Instrumentem wspomagającym podjęcie decyzji w zakresie wyboru penetrantu była analiza kosztowo-jakościowa (AKJ) uzupełniona metodą oceny jakości, punktacją sformalizowaną (PS). W trakcie analizy wykazano, że nie zawsze najwyższa jakość i najniższa cena stanowią gwarancję najlepszego wyboru. W tym przypadku najkorzystniejszy okazał się penetrant oznaczony symbolem P1.
EN
An effective methodol. for selecting the most favourable material was developed. It was based on cost-quality anal. supplemented by a method of quality assessment in the form of formalized score. The highest quality and the lowest price guaranteed not always the best choice.
PL
Przedstawiono wyniki zmian właściwości asfaltów niemodyfikowanych i modyfikowanych kopolimerem styren-butadien-styren (SBS), następujących pod wpływem ich wygrzewania w wysokich temperaturach. Badane asfalty poddano starzeniu laboratoryjnemu metodą RTFOT, w warunkach normowych (160°C, 75 min) oraz w temp. 170°C i 180°C przez 75, 150 i 225 min. Efekty starzenia oceniono na podstawie zmian temperatury mięknienia, temperatury łamliwości, penetracji i lepkości dynamicznej. Dokonano również analizy jakościowej i ilościowej widm FTIR. Wykazano, że proces starzenia metodą RTFOT znacząco wpłynął na właściwości asfaltów niemodyfikowanych (bazowych), a w przypadku asfaltów wysokomodyfikowanych zmiany były nieznaczne. We wszystkich badanych asfaltach proces starzenia spowodował wzrost zawartości grup karbonylowych i sulfotlenkowych, przy czym zmiany te w większym stopniu dotyczyły asfaltów niemodyfikowanych. Proces starzenia praktycznie nie wpłynął na wartości indeksów grup polibutadienowych i polistyrenowych w asfaltach wysokomodyfikowanych.
EN
Two bitumens (BA-1 and BA-2) and their mixts. with a styrene- butadiene-styrene copolymer (HiMA-1 and HiMA-2) were subjected to the aging by the rolling thin film oven test under std. conditions (160°C, 75 min) and at 170 and 180°C for 75, 150 and 225 min. The aging effect were evaluated on the basis of changes in softening point, breaking point, penetration and dynamic viscosity. FTIR anal. was also performed. The aging significantly affected the properties of the BA-1 and BA-2 bitumens but insignificantly of HiMA-1 and HiMA-2 mixts. The increase in the content of carbonyl and sulfoxide groups for unmodified bitumens were obsd. The indices of polybutadiene and polystyrene groups in HiMA-1 and HiMA-2 were not changed during the aging.
PL
Skuteczne wykorzystanie metod proteomiki i metabolomiki do badania molekularnych mechanizmów procesów zachodzących w układach biologicznych w znacznej mierze zależy od tego, jak duży procent składników badanych układów uda się objąć skuteczną analizą.
PL
Artykuł przedstawia analizę potencjału transportowego przystanku kolejowego Skawina Zachodnia, z uwzględnieniem zmiany jego lokalizacji. Dokonano porównania stanu aktualnego ze stanem projektowym. Przeanalizowano zasadność koncepcji zawartej w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, oraz w sposób szczególny, możliwości jakie daje jego realizacja w odniesieniu do warunków transportowych i gospodarczych oraz mobilności mieszkańców Skawiny Zachodniej.
EN
The paper presents the analysis of the transport potential of the Skawina Zachodnia railway stop, taking into account the change of its location. The current status is compared with the design state. The validity of the concept included in the tender for the development of project documentation and execution of construction works on the Krakow Plaszow - Podbory Skawinskie section is analyzed with special emphasis on the possibilities offered by its implementation in terms of transport and economic conditions and mobility of Skawina Zachodnia residents.
EN
The article presents the results of the use of SPC tools, i.e. control charts and indicators of the qualitative capability to assess the stability and capability of the production process of rolled products - I-sections. Statistical analysis of the collected data regarding the selected feature of the analysed product - the width of the foot, and the normality of the distribution were done, which showed that the obtained distribution of measurement results is not a normal distribution. As a result, appropriate SPC procedures for non-normal distribution were used. The Pareto-Lorenzo diagram and FMEA method were also used to obtain information about the structure of non-conformities of the analysed product and the level of risk associated with them. This information was used to propose corrective actions and improve the production process of rolled products.
EN
Context: Previously, the authors had developed and evaluated a framework to evaluate systematic review (SR) lifecycle tools. Goal: The goal of this study was to use the experiences of researchers in other domains to further evaluate and refine the evaluation framework. Method: We investigate the opinions of researchers with experience of systematic reviews in the healthcare and social sciences domains. We used semi-structured interviews to elicit their experiences of systematic reviews and SR support tools. Results: Study participants found broadly the same problems as software engineering (SE) researchers with the SR process. They agreed with the tool features we had included in our evaluation framework. Furthermore although there were some differences the majority of the importance assessments were very close. Conclusions: In the context of SRs, experiences of researchers in other domains can be useful to software engineering researchers. The evaluation framework for SR lifecycle tools appeared quite robust.
PL
We współpracy z biologami próbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów procesów fizjologicznych i patologicznych leżących u podstaw funkcjonowania wielu organizmów.
PL
Rozwój nowoczesnych wysokorozdzielczych tandemowych spektrometrów mas, charakteryzujących się bardzo wysoką dokładnością pomiaru masy, umożliwia identyfikację i analizę ilościową tysięcy związków chemicznych zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych w próbkach pochodzenia naturalnego.
EN
The problematic nature of the identification and assessment of the risk factors is a familiar subject area. As a result of this, many scientists are continually attempting to modify existing methods and develop new approaches to achieve this objective. Therefore, it is recommended to periodically review the methods used – this reveals areas of knowledge in this area which remain undeveloped and also determines which methods can complement or verify each other. In this article, current methods for the identification and qualitative assessment of risk factors are described and compared in a tabular manner; the author also proposes potential approaches for the modification and improvement of these methods.
PL
Identyfikacja oraz ocena jakościowa czynników ryzyka jest szeroko znanym zagadnieniem. Przekłada się to na częste modyfikowanie istniejących oraz opracowywanie nowych narzędzi do tego służących. W związku z tym wskazane jest, aby co pewien czas dokonać przeglądu stosowanych metod. Pozwala to wydzielić jeszcze niezagospodarowane obszary wiedzy w tym temacie, a także określić, które metody mogą wzajemnie się uzupełniać lub weryfikować. W artykule omówiono i porównano tabelarycznie obecnie stosowane metody identyfikacji oraz oceny jakościowej czynników ryzyka, a także przedstawiono potencjalne kierunki modyfikowania i ulepszania tych metod.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę jakościową procesów realizowanych w podmiocie badawczym. Podmiotem badawczym jest przedsiębiorstwo produkcyjne, zajmującej się wytwarzaniem lamp oświetleniowych. Przedstawiono podstawowe produkty oferowane przez podmiot badawczy oraz dokonano analizy procesów wytwórczych na przykładzie produktu modelowego. Charakterystyka strumienia wartości kolejnych procesów wytwórczych dokonana została na przykładzie lampy typu Kleks. Dokonana została analiza jakościowa przedstawionych procesów, zidentyfikowano typy niezgodności i dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem analizy Pareto-Lorenza. W pracy zawarto również ocenę ryzyka związanego z występowaniem określonych wcześniej niezgodności. Określono przyczyny i skutki ich występowania oraz oszacowano Liczbę Priorytetową Ryzyka. Analiza poziomu jakości objęła również zaplanowanie działań korygujących mających na celu ograniczenie ryzyka wytworzenia elementów niezgodnych z założoną specyfikacją techniczną w kolejnym cyklu produkcyjnym.
EN
The paper presents the characteristics and qualitative analysis of the processes carried out in the research entity. The research company is a manufacturing company, which manufactures lighting lamps. The basic products offered by the researcher are presented, and the manufacturing processes are analyzed on the example of the model product. The value stream of subsequent production processes is characterized by the Kleks type. Quality analysis of the presented processes was performed, types of nonconformities were identified, and hierarchies were analyzed using the Pareto-Lorenz analysis. The study also includes an assessment of the risks associated with the occurrence of certain previously non-compliance. The causes and effects of their occurrence and the Priority Risk have been identified. The quality level analysis also included planning corrective measures aimed at limiting the risk of producing nonconforming items in the next production cycle.
EN
Qualitative microstructure investigations of the AlSiMg alloy’s microstructure in both its original state (with the characteristic primary structure) and after precipitation hardening revealed the significant heterogeneity of the eutectic phases concerning their shape, size, and distribution. An evaluation of the stereological parameters of the eutectic phases was carried out. The computer‑image analysis was performed in order to define the fraction of the relative volume and shape of the eutectic phases and to establish their influence on the mechanical properties.
PL
Jakościowe badania mikrostruktury stopu AlSiMg, zarówno w stanie wyjściowym (o charakterystycznej strukturze pierwotnej), jak i po utwardzaniu wydzieleniowym, wykazały występowanie w badanym stopie istotnych niejednorodności faz eutektycznych pod względem kształtu, wielkości oraz rozmieszczenia. W pracy przeprowadzono ocenę parametrów stereologicznych faz eutektycznych w stopie AlSiMg zarówno w stanie wyjściowym, jak i po utwardzaniu wydzieleniowym. Wykorzystując analizę obrazu komputerowego, określono udział objętościowy względnej faz eutektycznych oraz ich kształt, a także ustalono ich wpływ na właściwości mechaniczne.
EN
The paper presents an improved methodology of analysing the qualitative importance of components in the functional and reliability structures of the system. We present basic importance measures, i.e. the Birnbaum’s structural measure, the order of the smallest minimal cut-set, the repetition count of an i-th event in the Fault Tree and the streams measure. A subsystem of circulation pumps and fuel heaters in the main engine fuel supply system of a container vessel illustrates the qualitative importance analysis. We constructed a functional model and a Fault Tree which we analysed using qualitative measures. Additionally, we compared the calculated measures and introduced corrected measures as a tool for improving the analysis. We proposed scaled measures and a common measure taking into account the location of the component in the reliability and functional structures. Finally, we proposed an area where the measures could be applied.
PL
Artykuł przedstawia udoskonaloną metodykę jakościowej analizy ważności elementów w niezawodnościowej i funkcjonalnej strukturze systemu. Przedstawiono podstawowe miary ważności, takie jak: strukturalna miara Birnbauma, rząd najmniejszego minimalnego przekroju niezdatności, liczba powtórzeń i tego zdarzenia w drzewie niezdatności oraz miara strumieni. Jakościowa analiza ważności elementów została zilustrowana na przykładzie podsystemu pomp obiegowych i podgrzewaczy instalacji zasilania paliwem silnika napędu głównego statku kontenerowego. Dla przeprowadzenia jakościowej analizy ważności elementów opracowano model funkcjonalny systemu oraz drzewo niezdatności. Ponadto, porównano wartości wyznaczonych miar ważności i wprowadzono skorygowane miary ważności jako narzędzie usprawniające proces analizy. Zaproponowano wykorzystanie skalowanych i powszechnie znanych miar zależnych od lokalizacji elementów w strukturze niezawodnościowej i funkcjonalnej. Zaproponowano także możliwe obszary wykorzystania zaprezentowanych miar.
PL
Wysokie ceny surowców ustanowione przez Chiny są jednym z powodów, że wydobycie pierwiastków ziem rzadkich z dna oceanu będzie bardziej atrakcyjne i opłacalne dla przedsiębiorców.
18
Content available remote Woltamperometryczny "odcisk palca" jako źródło informacji o badanych obiektach
PL
W niniejszej pracy zastosowano technikę woltamperometryczna DPV do badania próbek żywnościowych – cydrów. Wielowymiarowość otrzymanych danych wymagała zastosowania odpowiednich technik chemometrycznych, tak by móc wyodrębnić użyteczną informację w analizie jakościowej. Początkowo powstałe woltamogramy należało przetworzyć stosując algorytm niezbędny do aproksymacji tła pomiarowego. Można dokonać podziału metod chemometrycznych na dwa rodzaje: z nadzorem (LDA i metoda drzew decyzyjnych CART) i bez nadzoru (PCA i analiza skupień). Dla każdej techniki utworzono odpowiednie procedury umożliwiające rozróżnienie badanych obiektów między sobą. Optymalizowano poszczególne parametry, aż do momentu uzyskania satysfakcjonujących wyników końcowych. Celem pracy było wykazanie czy metoda woltamperometryczna do pomiarów próbek żywnościowych może służyć jako tytułowy „odcisk palca” z wykorzystaniem szeroko rozumianej chemometrii.
EN
The introduction to the Fault Tree Analysis has been presented in this article. Selected publications on the Fault Tree Analysis have been listed. The usefulness of the method in marine engineering application has been indicated. Reliability testing facility has been presented, that is typical two-stroke, slow-speed ship crosshead Diesel engine intended to power the ship. The way of creating system model with the Fault Tree Analysis application has been presented. Reliability structure of tested engine has been modelled using Reliability Block Diagrams, as well as the Fault Tree Analysis. Main tree describing the object reliability structure analysis and the sub-tree structure modelling crank system, subsystem of the cam shaft, cylinder exemplary system and turbocharger have been built. Qualitative analysis of the tree has been conducted – the minimal cut sets of the system has been determined. The directions for further research have been indicated.
PL
Marihuana, haszysz, olej haszyszowy - otrzymywane z konopi narkotykowych są najbardziej popularnymi nielegalnymi produktami na rynku narkotycznym. Materiał dowodowy trafiający do laboratorium kryminalistycznego powinnien być jednoznacznie zidentyfikowany jako pochodna rośliny z rodzaju Cannabis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.