Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pyły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W centrach miast występuje znaczne zanieczyszczenie powietrza. W związku z tym istnieje potrzeba lokalnego oczyszczania powietrza. W artykule przedstawiono analizę jakości powietrza w centrum Warszawy oraz sposoby poprawy jego jakości. Przeanalizowano dostępne filtry i sprawdzono ich przydatność. Wstępne badania przeprowadzono na zbudowanym stanowisku badawczym. Badano skuteczność filtracji, spadki ciśnienia i skład zanieczyszczeń przed i za przegrodą filtracyjną. Poszukiwano rozwiązania dla zanieczyszczeń o wielkości ziarna 1-2,5PM. Zbadano trzy rodzaje filtrów (pokrywę antysmogową do splita naściennego, filtr HEPA13 oraz trójstopniowy układ filtracyjny: warstwa węgla aktywnego + filtr F5 + filtr HEPA11) i określono ich przydatność do stosowania w warunkach wysokiego poziomu zapylenia w aglomeracjach wielkomiejskich.
EN
Air pollution is a significant problem in city centres. According to public health care there is a need for local authorities to propose good solutions for purification of an air. It is crucial for outdoor as well as indoor applications. In this paper the levels of PM10 and PM2.5 in the centre of Warsaw, Poland, are presented. Moreover, the experimental stand is introduced due to examination of different filtration materials. There are antismog cover for air conditioning split, HEPA13 class filter and 3-stage filtration (active carbon + F5 class filter + HEPA11 class filter) system for domestic applications. The filtration efficiency is defined and calculated upon experimental measurements of filtration materials. There is experimental stand where some parameters could be adjust. From experiments it is known the efficiency of filtration, the pressure difference and influence of moisture on filtration PM2.5 and less. A solution was considered for contamination of grain size from PM1 to PM2.5. Three types of filters were examined and their suitability for the proposed solution was evaluated. An air purification system was proposed at bus stops.
EN
The analysis of after reclamation dusts generated during the reclamation treatment of test portions of two kinds of polydispersive material in the Regmas device, is presented in the hereby paper. For the comparative purpose the fresh moulding sand marked as quartz sand „Sibelco” –1K 0.40/0.32/0.20, J88, >14000C, WK = 1.20 (acc. PN-83/H-11077), as well as the spent moulding sand, which was previously subjected to the primary reclamation and to dedusting, were used. Conditions of the process treatment were forced by the frequency of supplying the vibratory drive motors being successively 40, 50 and 60Hz for 5, 10 and 15 min. and by causing a diversified material flow through the functional system of the device (charging hopper, abrasive chamber acting as a buffer space). Two states of the process treatment, when a material was flowing through the chamber, were applied. In the first one, an intergranular surface abrasion of grains occurred as a result of the granular material circulation in the chamber forced by the vibratory drive. In the second one, the forced material flow was performed in the presence of crushing elements (steel balls), additionally introduced into the abrasive chamber. Analyses of the device influence were performed by determinations of the amount of dusts separated in the pneumatic classifier and analysis of their grain sizes by means of Analysette 22NanoTec.
PL
Spawalnictwo stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych. Duże narażenie zawodowe spawaczy wynika z występowania różnorodnych czynników szkodliwych, towarzyszących procesom spawania, w tym emisji mieszaniny drobnodyspersyjnych cząstek stałych (pyłu) oraz substancji chemicznych (gazów) do środowiska pracy. Główną rolę w zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń powietrza w strefach, gdzie prowadzone są prace spawalnicze, odgrywa wentylacja mechaniczna. W artykule przedstawiono charakterystykę dymów spawalniczych, parametry procesowe spawania oraz sposoby rozdziału powietrza poprzez zastosowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do spawania.
EN
Welding is a basic technology for joining metallic materials and plastics. The high occupational exposure of welders results from the presence of various harmful factors that accompany welding processes, including the emission of a mixture of fine particulates (dust) and chemical substances (gases) into the working environment. Mechanical ventilation is the main way to reduce the concentration of air pollutants in the areas where welding works are carried. The article presents the characteristics of welding fumes, welding process parameters and methods of air distribution with ventilation devices and installations in rooms with welding workstations.
PL
Zanieczyszczenia powietrza oddziałują zarówno na człowieka, jak i całe środowisko naturalne: gleby, wody, ziemię, zwierzęta i rośliny. Jednym z nich jest pył zawieszony. Badania stężeń frakcji tego pyłu PM10, PM2,5, PM1,0 z liniowych źródeł komunikacyjnych zaplanowano i wykonano na Woli, jednej z dzielnic Warszawy. Pomiary za pomocą pyłomierza DustTrak II odbywały się dwa razy w ciągu doby w różnym czasie, ale w tych samych punktach pomiarowych, znajdujących się przy wybranych arteriach komunikacyjnych. Wpływ liniowych źródeł emisji pyłu zależy bardzo często od stanu technicznego pojazdów, ale również bardzo duże znaczenie ma sposób organizacji i natężenie ruchu oraz przepustowość dróg. Zwrócono uwagę na to, że bardzo istotny wpływ na rozkład stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym mają między innymi warunki meteorologiczne. Zjawisko inwersji termicznej w sposób istotny utrudnia ruchy zanieczyszczonych mas powietrza, w wyniku czego masy te kumulują się na danym terenie, powodując gromadzenie się mgły oraz wzmacnianie się smogu na obszarze, gdzie wystąpiła duża emisja zanieczyszczeń.
EN
Air pollution affects both man and the whole natural environment-soil, water, animals and plants. One of the key pollutants of the atmospheric air is the suspended dust. Investigations of the concentrations of this PM10, PM2.5, PM1.0 fractions from linear communication sources were planned and carried out in Wola, one of the Warsaw districts . The measurements using the DustTrak II dust meter took place twice a day at different times, but at the same measuring points located at selected traffic arteries. The influence of linear dust emission sources depends very often on the technical condition of vehicles, but also the manner of organization and volume of traffic as well as road capacity are very important. It has been pointed out that the meteorological conditions have a very significant influence on the distribution of particulate matter suspended in the atmospheric air. The phenomenon of the thermal inversion significantly impedes the movements of the contaminated air masses, as a result of which these masses are cumulated in a given area, causing the accumulation of fog and strengthening the smog in the area where a large emission of pollutants occurred.
PL
Pył - zjawisko nierozerwalnie związane z branżą górniczą. Jest on rezultatem specyfiki technologii przeróbczych, które polegają na dezintegracji surowca i przemieszczaniu rozdrobnionych produktów. Problem dotyka bezpośrednio zakładów górniczych, jak i terenów poza zakładami. Jego całkowita eliminacja jest niemożliwa, można jednak podjąć próby ograniczenia negatywnego wpływu pyłu na człowieka i środowisko.
EN
Thus, each type of fuel, each installation, is characterized by a certain economic grinding fineness which is determined depending on the fuel’s qualities and on the installation’s special characteristics. The equipment wear currently remains argument that are against the introduction of high granulosity pulverized coal burning. The pneumatic transport needs relatively high speeds of the carrying fluid which produce significant pressure rises, friction and clashing between the solid phase particles and thermal plants erosion. A high concentration leads to the intensification of wear. The quality of the materials the components subject to wear by the fuel dust are made of will influence the wear speed.
PL
Każda instalacja ciepłowni jest projektowana dla paliwa o ściśle określonych parametrach. Proces zużycia instalacji jest obecnie argumentem za spalaniem paliwa o optymalnym uziarnieniu. Transport pneumatyczny jest prowadzonym przy stosunkowo dużych prędkościach nośnika, co powoduje znaczny wzrost ciśnienia, tarcia i ilości zderzeń między cząstkami fazy stałej i ścianami instalacji powodując erozję. Wysoka koncentracja fazy stałej prowadzi do wzrostu erozji. Jakość materiałów z których wykonane są elementy instalacji ma wpływ na prędkość zużycia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy materiału pozostałego po odzysku cynku z pyłów stalowniczych. Do badań użyto pyłów stalowniczych pochodzących z elektrostalowni. Średnia zawartość tlenku cynku zawartego w pyłach wynosiła 35% mas. Proces redukcji tlenku cynku przeprowadzono w laboratoryjnym piecu oporowym, w atmosferze argonu. Do redukcji wykorzystano koksik. Pozostały po redukcji materiał przetopiono w laboratoryjnym piecu indukcyjnym. W wyniku procesu otrzymano stop metaliczny, który poddano dalszej analizie chemicznej.
EN
The paper presents the results of research on the analysis of material remaining after the recovery of zinc from steelmaking dust. Steelmaking dust from the electric steelworks was used for the tests. The average content of zinc oxide contained in the dust was 35% wt. The reduction process of zinc oxide was carried out in a laboratory resistance furnace under argon. The coke breeze was used for the reduction. The material remaining after the reduction was melted in a laboratory induction furnace. As a result of the process, a metallic alloy was obtained, which was a subject of a further chemical analysis.
PL
Procesy rozdrabniania kruszyw, oprócz wysokiej energochłonności, cechują się także sporą uciążliwością dla środowiska i człowieka poprzez generowane zapylenie. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, że celowym jest analizowanie poziomu tego zapylenia z uwzględnieniem uwarunkowań produkcyjnych oraz uzyskiwanych efektów technologicznych poszczególnych kruszarek.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmienności parametrów jakości powietrza realizowanych w dwóch cyklach pomiarowych (marzec 2013 i listopad 2014 r.) w wybranym budynku edukacyjnym z lat 70-tych. Pomiary w każdym cyklu badań przeprowadzono w dwóch salach dydaktycznych o powierzchni 50,3 m2. (S.09 do nauczania początkowego i S.26 dla uczniów gimnazjum). Do analizy wyników badań wykorzystywano głównie pomiary wykonywane przed lekcjami, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz na zewnątrz budynku. Badania obejmowały ocenę fizycznej jakości powietrza (tygodniowy, ciągły pomiar zmienności temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności względnej oraz stężenia CO2) oraz mikrobiologicznej (ogólna liczebność bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowców, promieniowców, Pseudomonas fluorescens oraz grzybów mikroskopowych hodowanych na dwóch pożywkach). Badania mikrobiologiczne prowadzono przed lekcjami i bezpośrednio po ich zakończeniu. Dodatkowo w tych samych terminach (przed i po lekcjach) pobrano próbki powietrza w celu określenia koncentracji i rozkładu cząstek pyłu w salach w 1 dm3. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie ditlenku węgla wahało się w salach od 414 do 3133 ppm, a w środowisku zewnętrznym od 300 do 713 ppm. Temperatura ulegała znacznym wahaniom. Wewnątrz pomieszczeń notowano od 10,0 do 27,1°C, a w tle badań od -1,5 do 23,0 °C. Na podstawie wartości średnich można jednak stwierdzić, że problemem jest zbytnie przegrzanie sal lekcyjnych. Wilgotność względna wykazywała dużą zmienność (od 22,6 do 91,6%). Wyniki pomiarów mikrobiologicznych porównano z polskimi wytycznymi (PN), które klasyfikują stopień czystości powietrza w funkcji liczby mikroorganizmów w 1 m3 powietrza. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że fizyczna jakość powietrza jest niezadawalająca. Okresowe przekroczenie stężenia ditlenku węgla ponad poziom zalecany powoduje, że sale zaliczono do IV kategorii. Wahania temperatury i zbyt wysoka wartość średnia wyklucza zaliczenie pomieszczeń do I kategorii. Duże wahania wilgotności są także niekorzystne dla osób przebywających w salach. Pomiary stężenia pyłu wykazały, że sale sklasyfikowano do najgorszej klasy. Stwierdzono w badanych pomieszczeniach okresowe przekroczenie parametrów fizycznych i mikrobiologicznych powietrza.
EN
The article presents an analysis of the variability of air parameters quality realized in the two cycles measured (03.2013 and 11.2014). The measurements were made during 1.5 years in selected educational building from the 70s. Measurements in each cycle research were carried out in two classrooms, before lessons and directly after they are finished and outside the building. The research included an assessment of the physical air quality (the air temperature, relative humidity, CO2 concentration) and microbiological contamination (the general count of mesophilic bacteria, the general count of psychrophilic bacteria, the count of staphylococcus (Staphylococcus) mannitol positive (type α) and mannitol negative (type β), the count of Pseudomonas fluorescens bacteria, actinobacteria (Actinobacteria), as well as the general count of microscopic fungi). Additionally, air samples were taken to determine the concentration of dust in the classroom before lessons and immediately after their end. The quality of the physical air correlated with the abundance and activity of students in classrooms. The measurement results of microbiological contaminations were compared with the Polish requirements (PN), in order to classify the degree of air pollution as a function of microorganisms in 1 m3 of air. On the basis of the measurements it was found that the analysed school physical air quality is unsatisfactory. Periodically, the acceptable levels of selected groups of microorganisms were exceeded. The measurement of dust concentrations showed that pupils’ activity inside the classrooms leads to secondary dust particles entrain.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z emisją pyłów do powietrza atmosferycznego. Wskazano główne źródła emisji pyłów, ich rodzaje i właściwości. Omówiono czynniki wpływające na zdrowie ludzi związane z występowaniem podwyższonego stężenia pyłów w powietrzu. Pokazano rozkłady średniorocznych stężeń pyłu zawieszonego w Polsce z podziałem na klasy jakości powietrza. Opisano metodykę monitoringu powietrza oraz sposoby weryfikacji wyników pomiarów stężenia pyłu. Przedstawiono działania zapobiegawcze mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowych w najważniejszych źródłach emisji. W podsumowaniu stwierdzono, że problem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pyłu zawieszonego, wymaga wprowadzenia rozwiązań zarówno w skali międzynarodowej, jak i lokalnej.
EN
The article presents selected issues connected with emission of dusts to the atmospheric air. The main sources of emission but also types of dusts and their properties were indicated. Factors which have impact on human’s health connected with occurence of higher concentration of dusts in the air were discussed. The paper also shows the distributions of yearly average dusts concentration in Poland with the division of air quality. Methodology of air monitoring with the way of results modification was described. Preventive actions for lowering the amount of dust in the most important emission sources were also shown. In the last part of this paper it was said that the problem of air pollution in Poland especially with particulate matter needs the introduction of some solutions, not only in the local scale but also in the international scale.
PL
Dostępna w portalu internetowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, baza CHEMPYŁ stanowi źródło informacji dla pracodawców, pracowników i specjalistów do spraw BHP z zakresu zagrożeń chemicznych i pyłowych w miejscu pracy. Zgromadzone w bazie w jednym miejscu najbardziej przydatne materiały z tego zakresu, mają na celu pomoc w sprawnym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w środowisku pracy. W bazie CHEMPYŁ w formie szesnastu odrębnych rozdziałów i podrozdziałów umieszczone zostały zbiory definicji, podstaw prawnych, bazy niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, a także wyników pomiarów. Baza wyników pomiarów to zbiór praktycznych informacji dotyczących narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne, wyników badań jakościowych i ilościowych tych substancji w powietrzu na przykładowych stanowiskach pracy lub w przykładowych procesach technologicznych z różnych działów gospodarki oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. W bazie niebezpiecznych substancji chemicznych zebrano informacje na temat pięciuset sześćdziesięciu substancji, głównie o ustalonych wartościach najwyższych dopuszczalnych stężeń w Polsce, ale też ponad tysiąca substancji sklasyfikowanych, jako rakotwórcze i mutagenne wg rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych tj. CLP i materiał ten jest stale rozbudowywany. Obszerne materiały merytoryczne zebrano także w działy dotyczące oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne i pyły, jak również oceny ryzyka zawodowego związanego z ich stosowaniem i/lub występowaniem na stanowiskach pracy. Poza materiałem dotyczącym oceny ryzyka w narażeniu inhalacyjnym, dermalnym, czy zagrożenia wybuchem i pożarem, dane te uzupełniono o bezpomiarowe metody oceny narażenia i ryzyka zawodowego w przypadku substancji rakotwórczych i mutagennych, a także metody umożliwiające ocenę ryzyka związanego z substancjami chemicznymi o wymiarach nanometrycznych. Forum dyskusyjne, utworzone w roku 2015, pozwala na zadawanie pytań przez użytkowników serwisu oraz komentarze i odpowiedzi udzielone przez ekspertów z zakresu oceny narażenia i oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. Baza wykorzystywana jest, jako potrzebne narzędzie w codziennej pracy nie tylko specjalistów do spraw BHP, ale też pracodawców i pracowników, ułatwiające identyfikację i analizę zagrożeń, interpretację wyników badań, a także pozwalające uzyskać szybki dostęp do zebranego w jednym miejscu pełnego zestawu informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w środowisku pracy.
EN
CHEMPYŁ database, which is available on the website of the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, is a source of information for employers, employees and specialists of health and safety in the field of chemical and aerosol hazards at the workplace. The most useful materials in this field, collected in one place in the database are aimed to help in the efficient management of occupational risks associated with the presence of hazardous chemical substances and its mixtures in the working environment. The online CHEMPYŁ database contains sets of definitions, legal acts, database of hazardous chemicals and dusts, as well as the measurement results in form of sixteen separate sections and subsections. The database of measurement results is a collection of practical information on exposure to harmful chemical substances, the results of their qualitative and quantitative measurements in air at the exemplary workplaces or exemplary technological processes from various economy sectors and occupational risk assessment connected with it. The database on hazardous chemicals covers over five hundred and sixty substances, mainly with fixed values of maximum admissible concentrations in Poland, but also more than a thousand substances classified as carcinogenic and mutagenic according to the CLP Regulation, and this material is continuously expanded. Extensive materials are collected in the sections on assessment of occupational exposure to chemicals and dust, as well as risk assessment associated with their use and/or presence at the workplace. Apart from the materials on risk assessment in inhalation and dermal exposure or risk of explosion and fire, data were complemented with non-measurement methods for assessing exposure and occupational risk for carcinogenic and mutagenic substances, and methods to assess the risks associated with chemical substances of nanometric dimensions. Forum, which was created in 2015, allows for users’ questions, as well as comments and answers given by experts in area of exposure and risk assessment related to the presence of chemical substances in the working environment. The database is used as a useful tool in the everyday work, not only for health and safety specialists, but also for employers and employees. It facilitates the identification and risk analysis, as well as the interpretation of measurements results, allows for a quick access to a complete set of information on threats associated with the presence of hazardous chemicals in the workplace collected in one place.
PL
Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia wynikającego z występowania w miejscach pracy pyłowych atmosfer wybuchowych wymaga poznania własności palnych i wybuchowych pyłów materiałów palnych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano parametry charakteryzujące właściwości wybuchowe pyłów palnych materiałów. Parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów są zdefiniowane, a metody ich badań oraz zasady budowy i wymagania techniczne dla aparatów do badań są znormalizowane. W CIOP-PIB opracowano metody badań maksymalnego ciśnienia wybuchu, maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu, współczynnika wybuchowości pyłu, dolnej granicy wybuchowości oraz minimalnej energii zapłonu. Opracowane metody spełniają wymagania techniczne i metodyczne nakreślone w normach PN-EN14034 i PN-EN 13821.
EN
Eliminating or reducing risk arising from the presence of dust explosive atmospheres al the workplace requires knowing the flammable and explosive properties of dusts of combustible materials. This paper presents and characterizes parameters of the explosive properties of dusts of combustible materials. Parameters characterizing explosive dusts are defined, and methods of testing them and the principles of construction and technical requirements for testing apparatus are standardized CIOP-PIB developed test methods for maximum explosion pressure, the maximum rate of pressure rise, the deflagration index, the lower explosive limit and the minimum ignition energy. The developed methods meet the technical requirements and the methodology specified in standards PN-EN14034 and PN-EN13821.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań dotyczących narażenia pracowników przemysłu ceramicznego na ultradrobnej nanocząstki, które powstają w trakcie wykorzystywania lasera do spiekania oraz w wyniku ablacji laserowej. Wyniki przeprowadzonych badań porównano z wartościami referencyjnymi, zalecanymi w stosunku do wymienionych cząstek, a także skomentowano poziom narażenia pracowników, który został uwidoczniony eksperymentalnie.
EN
The article presents original research results regarding the exposure of workers employed in the ceramic industry towards ultra small and nanoparticles created as a result of laser sintering as well a laser ablation. The results of the research were compared with the referential values for the abovementioned particles and the experimentally proven level of worker's exposure was awarded a commentary.
EN
Results of research on the hazard posed by polycyclic aromatic hydrocarbons contained in the dusts emitted from motor vehicle braking systems have been presented. The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) constitute a group of chemical compounds that pose a serious danger to the human health, chiefly because of their carcinogenic properties. Investigations into the issue of environmental pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons generated by motor vehicle traffic were carried out in connection with the work being done at PIMOT on systems to reduce dust emission from motor vehicle braking systems. The investigations included determination of PAH contents of the dust emitted from vehicle braking systems as well as the PAH concentrations in the indoor air in a room with the stand for testing dust emissions from braking systems and in the duct to carry away gases from that room. Moreover, the PAH contents of soil were measured in the context of location of the soil sampling points in relation to traffic routes. The PAH contents were measured in Warsaw and in Zabrze. The investigation results confirmed that PAHs considered as being most harmful to the human health due to their carcinogenic properties were actually present in the dusts emitted from braking systems. The PAH contents of soil were found to be very sensitive to the location of the soil sampling points in relation to traffic routes and this is a confirmation of the thesis that motor traffic is an important source of environmental pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zagrożenia wielopierścieniowymi węglowodorami pierścieniowymi z pyłów z samochodowych układów hamulcowych. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków, będących poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, głównie z powodu swych właściwości kancerogennych. W związku z pracami prowadzonymi w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji nad urządzeniami do zmniejszania emisji cząstek stałych z samochodowych układów hamulcowych przeprowadzono badania dotyczące motoryzacyjnych zanieczyszczeń środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Badano zawartość WWA w pyłach pochodzących z układów hamulcowych oraz stężenie WWA w powietrzu w pomieszczeniu ze stanowiskiem do badań par trybologicznych układów hamulcowych, a także w kanale odprowadzającym gazy z tego pomieszczenia. Badano również zawartość WWA w glebie w różnych miejscach ze względu na usytuowanie w stosunku do tras komunikacyjnych. Badania zawartości WWA wykonywano w Warszawie i Zabrzu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pyły hamulcowe zawierają WWA z grupy związków najbardziej szkodliwych ze względu na właściwości kancerogenne. Stwierdzono znaczną wrażliwość zawartości WWA w glebie na położenie względem tras komunikacyjnych, co potwierdza fakt, że motoryzacja jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.
EN
Exposure to flour dust can be found in the food industry and animal feed production. It may result in various adverse health outcomes from conjunctivitis to baker's asthma. In this paper, flour dust exposure in the above-mentioned occupational environments is characterized and its health effects are discussed. A peer-reviewed literature search was carried out and all available published materials were included if they provided information on the above-mentioned elements. The hitherto conducted studies show that different components of flour dust like enzymes, proteins and baker's additives can cause both non-allergic and allergic reactions among exposed workers. Moreover, the problem of exposure to cereal allergens present in flour dust can also be a concern for bakers’ family members. Appreciating the importance of all these issues, the exposure assessment methods, hygienic standards and preventive measures are also addressed in this paper.
PL
Wprowadzenie do zbioru PKN normy PN EN 933-8 dotyczącej oznaczania wskaźnika piaskowego dla kruszyw, a następnie jej nowelizacja w 2012 r. spowodowało sporo niejasności i niejednoznaczności. Dotychczas oznaczaliśmy wskaźnik piaskowy SE, natomiast zgodnie z wprowadzoną w normie metodyką oznaczać możemy wskaźnik SE4 lub SE(10). Autorzy artykułu przeanalizowali wyniki oznaczeń SE4 i SE(10) dla różnych rodzajów kruszyw, wykazując wyraźne różnice w uzyskanych wynikach, co może być przyczyną niewłaściwej oceny pyłów.
EN
The introduction of the standard number PN-EN 933-8 for determining the sand equivalent for the aggregates and the subsequent amendment of this standard caused ambiguities. So far we have determined SE, however in accordance with the method introduced in the standard, we can determine SE4 or SE(10). The authors of the article have analyzed the test results of sand equivalent SE4 and SE(10) for various kinds of aggregate, but thus showing district differences in the values, which can be the reason of wrong evaluation of the quality of fine materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pyłu zawieszonego, pochodzącego z liniowych źródeł zanieczyszczeń emitowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych prawobrzeżnej Warszawy. Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego i jego frakcji wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm w punktach pomiarowych, położonych w najbliższych odległościach od Trasy Łazienkowskiej i alei Waszyngtona. Mogą one powodować nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w tym rejonie, ale także mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników ogródków działkowych oraz okolicznych mieszkańców. Szczególnie niebezpieczna dla zdrowia jest drobna frakcja pyłu zawieszonego PM2,5, powodująca wzrost liczby zgonów wynikających z chorób serca, niedoczynności układu krążenia, niewydolności dróg oddechowych oraz raka płuc.
EN
The paper presents the results of the research into the dust from the linear sources of pollution emitted close to the right-bank Warsaw allotments. The results of dust measurements and its fraction show that the legal limits of the concentration of dusts floating in the atmospheric air for the measurement points are exceeded. The points are located in the nearest distance from Trasa Łazienkowska and aleja Waszyngtona – two busy roads in the right-bank Warsaw. The results show that the dust and its fractions can pose the ecological safety hazards and can constitute a significant reduction of health safety of both allotments users and local residents. The fraction of the PM2.5 dust is especially dangerous for human health. It may cause an increase in the number of deaths resulting from heart disease.
PL
Pyły stanowią poważne zagrożenie zdrowia i środowiska ludzi. Istotnym źródłem antropogenicznej emisji pyłów jest transport. Duża ilość pyłów jest wytwarzana w układach hamulcowych samochodów. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji podjęto zadanie opracowania sposobu ograniczenia emisji pyłów z samochodowych układów hamulcowych. Zaproponowana metoda polega na pochłanianiu w filtrze pyłów odprowadzanych z układu hamulcowego dzięki zastosowaniu wymuszonego przepływu powietrza opływającego okładziny cierne. W artykule przedstawiono zasadę działania oraz szczegóły konstrukcji zaprojektowanych urządzeń do zmniejszania emisji pyłów z tarczowych i bębnowych układów hamulcowych samochodu osobowego. Prototypy urządzeń zostały wykonane i zamontowane w samochodzie oraz poddano je badaniom w testach na hamowni podwoziowej i w czasie użytkowania trakcyjnego samochodu.
EN
The dust poses a serious threat to human health and the environment. An important source of anthropogenic emission of dust is transport. A large amount of dust is generated in the braking systems of cars. The Automotive Industry Institute developed a way to reduce dust emissions from automotive braking systems. The proposed method consists of the absorption of the dust discharged from a braking system in a filter through the use of air flow over the friction lining. The article presents the principle of operation and the details of construction of designed devices to reduce emissions of dust from disc and drum braking systems in a passenger car. Prototypes of the devices have been built and mounted in a car and subjected to the tests on a chassis dynamometer as well as to the road tests.
PL
Kruszywa używane do podbudów niezwiązanych powinny spełniać szereg postawionych im wymagań, m.in. charakteryzować się odpowiednią zawartością pyłów, spełniających określone wymagania jakościowe. Wg wymagań określonych w PN-S-06102:1997 oceny jakości pyłów dokonuje się na podstawie badania wskaźnika piaskowego wg normy BN-64/8931-01. Norma branżowa została wycofana, jednak nadal jest przywoływana w wielu specyfikacjach technicznych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.