Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pył
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote The measurements of PM2.5 dust concentration by using an integrated optical sensor
EN
Dust measurement depends of analog value of voltage read is equal to the PM2.5 dust concentration. The recorded values were analyzed by the ANOVA multivariate analysis. During the statistical analyzes, it was found the relative humidity influence on the PM2.5 dustiness level. The influence of the air temperature on the PM2.5 dust emissions was also found.
PL
Pomiar zapylenia zależy od wysokości odczytanego napięcia na wyjściu analogowym i odpowiada wartości stężenia pyłów PM2.5. Określone podczas pomiarów wartości jako czynniki materiałowe surowca poddano analizie statystycznej wykorzystując metodę wieloczynnikowej analizy wariancji ANOVA. W świetle analiz statystycznych stwierdzono, że istnieje wpływ wilgotności względnej na poziom zapylenia PM2,5. Dodatkowo, zaobserwowano wpływ temperatury powietrza na poziom emisji pyłów PM2,5.
EN
The paper presents the problem of dust pollution in the atmosphere of a typical urban agglomeration. !e influence of natural and anthropogenic factors on airborne dust concentration is described. !e results of air pollution tests with PM2.5 and PM10 particulate matter at five measurement points in the Cracow agglomeration are presented. !e use of statistical methods has shown the relationship between airborne dust concentration and the season of the year. !e highest levels of PM2,5 and PM10 dusts are recorded during the autumn and winter months. During the heating season, the municipal and household sector is mainly responsible for dust emissions. Measures to reduce emissions of air pollution from industrial sources and transportation are proposed.
PL
Artykuł prezentuje problem zanieczyszczenia pyłowego atmosfery typowej aglomeracji miejskiej. Opisano wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stężenie pyłów w powietrzu. Przedstawiono wyniki badań zapylenia powietrza cząstkami PM2,5 i PM10 w pięciu punktach pomiarowych aglomeracji krakowskiej. Przy zastosowaniu metod statystycznych wykazano zależność między stężeniem pyłu w powietrzu a porą roku. Największe stężenia pyłów PM2,5 i PM10 obserwuje się w miesiącach jesiennych i zimowych. W sezonie grzewczym za emisję pyłów odpowiedzialny jest głownie sektor komunalno-bytowy. Zaproponowano sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł przemysłowych i transportu.
PL
Przedstawiono ilość produkowanej surówki wielkopiecowej w trzech kolejnych latach w wybranym zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie wskazano ilości powstających podczas procesu technologicznego odpadów takich jak: żużle, pyły, szlamy i skrzepy. Dokonano porównania ilości produkowanych odpadów z ilościami zalecanymi w dokumentach referencyjnych (BREF). Stosowana technologia w wybranym zakładzie metalurgicznym może być uznać za Czystszą Produkcję. Związane to jest ze znaczącymi korzyściami zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla przedsiębiorstwa. Zalecane w stosownych dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami ujętymi w działalności tego zakładu.
EN
The amount of blast furnace pig iron produced in three consecutive years at a selected metallurgical plant is shown. At the same time, the amounts of waste generated during the technological process, such as slags, dusts, sludges and skull, were indicated. The amount of waste generated was compared with the amounts recommended in the reference documents (BREFs). The technology used in the selected metallurgical plant can be considered Cleaner Production. This is associated with significant benefits for both environmental protection and the company. The methods of utilization of the presented waste recommended in the relevant European documents are consistent with the main objectives included in the operation of this plant.
4
Content available Desert loess: a selection of relevant topics
EN
In discussions on loess, two types are often demarcated: glacial loess and desert loess. The origin of the idea of desert loess appears to lie with V.A. Obruchev who observed wind-carried silt on the Potanin expedition to Central Asia in 1895. It might be considered that desert loess would be defined as loess associated with deserts but it came to be thought of as loess produced in deserts. This led to some controversy as no mechanism for producing silt particles in deserts was readily available. Bruce Butler in Australia in particular cast doubt on the existence of desert-made loess. Butler indicated loess-like deposits in Australia which he called Parna; these are very like loess but the silt sized particles are actually clay mineral agglomerates of silt size- formed in dry lake regions. At the heart of the desert loess discussion is the problem of producing loess material in deserts. It has been suggested that there are no realistic mechanisms for forming large amounts of loess dust but there is a possibility that sand grain impact may produce particle shattering and lead to the formation of quartz silt. This would appear to be a reasonable mechanism for the African deposits of desert loess, but possibly inadequate for the huge deposits in China and Central Asia. The desert loess in China and Central Asia is loess associated with a desert. The material is formed in cold, high country and carried by rivers to the vicinity of deserts. It progresses then from deserts to loess deposit. Adobe ground may be defined as desert loess. Adobe occurs on the fringe of deserts, notably in the Sahelian region of Africa, and in SW USA. The use of adobe in construction represents the major utilization of desert loess in a social context. More understanding of adobe is required, in particular with respect to the adobe reaction, the low order chemical reaction which provides modest cementitious properties, and can be likened to the pozzolanic reactions in hydrating cement systems. The location of loess and loess-like ground on the peripheries of deserts is aided by the observation of the nesting sites of bee-eater birds. These birds have a determined preference for loess ground to dig their nesting tunnels; the presence of nest tunnels suggests the occurrence of desert loess, in desert fringe regions. We seek amalgamation and contrast: ten main topics are considered: words and terms, particles, parna, geotechnical, adobe, people, birds, Africa, Central Asia, Mars. The aim is some large generalizations which will benefit all aspects of desert loess investigation.
PL
Niezwykle duża skala przetwórstwa zboża powoduje, że ryzyko wystąpienia incydentów związanych z zapłonem oraz wybuchem pyłu jest bardzo duże. Tylko w 2018 roku doszło do wielu wybuchów związanych z magazynowaniem i transportem roślinnych materiałów sypkich, z których największy miał miejsce w maju w miejscowości South Sioux City w stanie Nebraska (USA).Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Europie i jednym z większych w skali światowej. Roczna produkcja zboża w Polsce to ok. 35 mln ton, w tym ok. 10 mln ton pszenicy, 5 mln ton pszenżyta, 4 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton owsa. Taka ilość materiału zbożowego powoduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo awarii w trakcie procesu magazynowania, transportu i przetwarzania. Spośród wszystkich wybuchów pyłów blisko 25% stanowią eksplozje pyłów w przemyśle spożywczo-rolniczym i paszowym, przy czym najbardziej narażone na eksplozje są silosy, systemy odpylające i wentylacyjne (w tym suszarnie i magazyny przeznaczone do suszenia zbóż). W październiku 2013 r. doszło w Terminalu Masowym w Gdańsku do wybuchu i pożaru w silosie zbożowym. Akcja ratownicza trwała blisko 4 godziny, spaleniu uległo ok. 10 ton zboża (20% całkowitej ilości składowanego materiału zbożowego). W artykule opisano wyniki badań dotyczących zjawiska palności i wybuchowości pyłów przemysłowych dotyczących czterech najpopularniejszych w Polsce ziaren zbóż.
EN
Extremely large scale of grain processing leads to a very high risk of incidents related to fire or dust explosion. Only in 2018 there were several outbreaks associated with the storage and transport of grain materials, the largest of which took place in May in South Sioux City, Nebraska. Poland is one of the largest grain producers in Europe and in the world. The annual grain production in Poland is about 35 million tons, including about 10 million tons of wheat, 5 million tons of triticale. 4 million tons of barley and 1.5 million tons of oats. Such an amount of grain material means that there is a high probability of failure during the storage processes (i.e. drying, pouring), transport and processing. Current research shows that of all dust explosions, those related to the food-agricultural and fodder industry account for nearly 25% The most vulnerable are silos, dedusting and ventilation systems (including dryers and warehouses for drying grains). In October 2013, in the Bulk Terminal in Gdańsk, there was an explosion and fire in grain silo. The rescue operation lasted nearly 4 hours and about 10 tons of grain have burned (20%) the total stored grain material) The purpose of this article is to describe the results of research on the phenomenon of flammability and explosibility of industrial dusts on the four most popular grains in Poland.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące nowego sposobu klasyfikacji i testowania przeciwpyłowych filtrów powietrza dla wentylacji ogólnej (grupa norm PN-EN ISO 16890). Zwrócono uwagę na powiązanie klasyfikacji z trzema zakresami wymiarów cząstek występujących w powietrzu jako pył i odkładających się w kolejnych odcinkach dróg oddechowych człowieka. Zamieszczono omówienie nowych norm oraz metody konwersji klas filtrów zgodnych z normą PN-EN 779 na nowe klasy według PN-EN ISO 16890-1:2017-01E.
EN
The article presents information on a new system of classification and testing of dust filters for general ventilation (group of standards PN-EN ISO 16890). The attention is drawn to the connection of the classification with the three ranges of particle dimensions occurring in the air as suspended dust and deposited in subsequent sections of the human’s airways. There is a discussion of new standards as well as methods of converting filter classes according to PN-EN 779 to new classes according to PN-EN ISO 16890-1:2017-01E.
EN
Loess constitutes a building site for over 6% area of Poland. Almost the entire area of its occurrence undergoes construction development. In the event of their sudden irrigation, a rapid reduction in the volume of the soil occurs. This process is known as hydrocompression. It is particularly dangerous in urban areas, where there is bulk land next to loess. The increase in humidity of these soils results in large changes in strength and deformation characteristics. At present, most construction damages caused by the phenomenon of hydrocompression are not the result of typical long-term moistening of soils by rainwater, but especially by errors in development: leaky sewerage, rainwater discharge to the ground or waterworks failure. The project encompassed the test of an original subsidence monitoring system in a specially designed physical model fit for this purpose. The aforementioned system was created on the basis of the ARDUINO platform that enabled monitoring of subsidence with an accuracy of 0.2 mm.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń związanych z występowaniem warstw i obłoków pyłowych w obiektach wielkokubaturowych. Występowanie pyłowych zagrożeń pożarowych i wybuchowych nie jest zjawiskiem rzadkim, zarówno w zakładach wykorzystujących pyły jako surowce, wytwarzających je w procesach obróbki fizycznej ciał stałych, takich jak: cięcie, mielenie, szlifowanie czy skrawanie, jak i w tych, w których pyły stanowią efekt końcowy produkcji. Znajomość podstawowych cech fizykochemicznych występujących wewnątrz hal produkcyjnych pyłów, charakterystyk pożarowo-wybuchowych oraz ich determinantów zwiększa świadomość zagrożeń i wspomaga proces doboru odpowiednich środków bezpieczeństwa.
EN
The purpose of the article isto provide information on the ignitability and explosibility properties of dust layers and clouds. In industries that manufacture, process, generate, or use combustible dusts, the occurrence of fire and explosion hazards is common. The accurate knowledge of fire and explosion hazards of dusts can be used to improve safety in many industrial processes. The basic variables that influence the characteristics of dust ignition and explosion are discussed in general terms without specific reference to particular practical systems.
PL
Poprzedni artykuł z serii o czynnikach szkodliwych w górnictwie dotyczył najbardziej szkodliwego w środowisku pracy - hałasu. Niniejszy porusza problem szeroko rozumianego negatywnego wpływu pyłu na człowieka. Problem tym większy, że niemożliwy do wyeliminowania.
EN
The previous article in a series about noxious agents in mining addressed the most harmful agent in the workplace - noise. This paper deals with the issue of the widely perceived negative impact of dust. It is still bigger since it cannot be eliminated.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zawirowania strugi spalin odlotowych kotła grzewczego na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie sprawności cieplnej urządzenia. Badany obiekt spełniał warunki cieplno-emisyjne w odniesieniu do kotłów wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz normy PN-EN 303-5:2012. Kocioł był wyposażony przez producenta w palnik na paliwo stałe typu pelet drzewny. W trakcie badań praca kotła była sterowana przez mikroprocesorowy regulator temperatury. Celem badań było sprawdzenie czy zastosowanie turbulatorów spalin w częściach konwekcyjnych kotła obniży stężenie cząstek stałych oraz zwiększy sprawność cieplną urządzenia. W artykule opisano metodykę badań oraz analizę otrzymanych wyników. Skutkiem przeprowadzonych badań jest zestawienie średnich wartości emisji pyłów oraz otrzymanej mocy cieplnej w zależności od liczby zastosowanych turbulatorów. Wyniki badań stanowią przesłankę do dalszych prac badawczych w aspekcie wpływu zawirowania strugi spalin na obniżenie stężenia pyłów i podniesienia sprawności cieplnej kotłów na paliwa stałe.
EN
The article presents the analysis of the influence of turbulence in the stream of waste gas from a boiler to reduce dust emissions and increase the thermal efficiency of the device. The research facility met the heat and emission conditions for boilers made in accordance with the EU Commission Regulation 2015/1189 regarding the ecodesign for solid fuel boilers and EN 303-5:2012. The boiler was supplied with a wood pellet burner dedicated from the manufacturer. During the tests, boiler operation was controlled by a microprocessor temperature controller. The aim of the research was to check if using turbulators in the boiler’s convection parts a reduction of particulate matter emission would be achieved and the thermal efficiency of the device would increase. The article describes the research methodology used and the analysis of the results obtained. The effect of the conducted tests is a comparison of average dust emission values and thermal power received depending on the number of turbulators used. The test results are a prerequisite for further research work in terms of the impact of turbulence in the exhaust stream on reducing dust emissions and increasing the thermal efficiency of solid fuel boilers.
PL
Cel: Celem artykułu była analiza porównawcza parametrów zapalności, palności i termostabilności wybranych rodzajów mąk. Do badań użyto dostępne na rynku produkty spożywcze stosowane m.in. w przemyśle gastronomicznym, spożywczym czy w gospodarstwach domowych, tj. mąki z ciecierzycy, mąki pszennej, owsianej, ryżowej oraz kukurydzianej. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych wykazano, że na zapalność mąk wpływa rodzaj rośliny, z której pochodzi, jak również grubość warstwy pyłu. Wprowadzenie: Zagrożenie wybuchem pyłów spożywczych może występować nie tylko w trakcie normalnych warunków pracy urządzeń lub procesów technologicznych, ale przede wszystkim w przypadku pracy wadliwej i awarii. Wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne mogą tworzyć się podczas transportu czy magazynowania surowców, takich jak zboże, cukier, mąka. W celu zaprojektowania i doboru odpowiednich urządzeń, wyposażenia młynów, elewatorów oraz innych obiektów, w których wytwarza się, przetwarza oraz magazynuje rozdrobnione produkty zbożowe, należy zbadać, jakie właściwości powstałych w tych warunkach pyłów decydują o zwiększonym zagrożeniu wybuchem i pożarem. Metody: Do oznaczania palności i zapalności badanych próbek pyłów mąk przeprowadzono badania dotyczące: oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłów od nagrzanej powierzchni według PN-EN 50281-2-1:2002, wyznaczenia temperatury zapalenia produktów rozkładu termicznego według normy PN-69/C-8902, analizy termograwimetrycznej według PN-EN ISO 11358-1:2014 oraz oznaczania ciepła spalania według PN-EN ISO 1716:2010. Przedstawiono wartości minimalnych temperatur zapłonu warstw i obłoków, temperatury zapalenia palnej fazy gazowej, wartości ciepła spalania oraz wykonano analizę termograwimertyczną czterech rodzajów produktów spożywczych: mąki pszennej, mąki z ciecierzycy, mąki owsianej, ryżowej oraz kukurydzianej. Wyniki: Stwierdzono, że pył z mąki ciecierzycy spośród przebadanych pyłów stanowi największe zagrożenie pożarowe. Posiada najniższe temperatury zapłonu i początku rozkładu termicznego, a dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń pracujących w obecności tego pyłu dla warstwy o grubości 5 mm, 12,5 mm nie mogą przekroczyć kolejno: 245°C, 200°C. Wnioski: Przeprowadzone badania eksperymentalne dają możliwość zminimalizowania zagrożeń i uzasadniają konieczność szczególnie dbałego i częstego usuwania nagromadzonych pyłów, przestrzegania reżimów technologicznych i wymaganej częstotliwości prowadzenia przeglądów i konserwacji biorących udział w procesie technologicznym maszyn i urządzeń. Pyły mąk – pszennej, kukurydzianej i ryżowej wykazują podobne właściwości fizykochemiczne i palne, co można zauważyć na przykładzie wartości gęstości nasypowej, temperatury zapalenia, minimalnej temperatury zapalenia obłoku oraz początkowej temperatury rozkładu termicznego. Biorąc pod uwagę wartość ciepła spalania i gęstość obciążenia ogniowego najkorzystniejsze parametry ma mąka ryżowa. Natomiast największą zapalność fazy gazowej od małego płomienia spośród badanych mąk posiada mąka owsiana.
EN
Aim: The paper presents a comparative analysis of parameters for ignitability, flammability and thermal stability for each of the selected types of flour. The tests were performed using food products available on the market and used in the catering and food industry as well as in households, i.e. chickpea, wheat, oat, rice and maize flour. Experimental research demonstrated that the combustibility of flour depends on the type of the plant from which it is made and the thickness of the dust layer. Introduction: The hazard caused by an explosion of food dusts may be present not only under normal operating conditions of appliances or during technological processes, but primarily during the faulty work of devices or system malfunctions. Explosive mixtures of dust and air may be formed during the transport or storage of raw materials, such as cereals, sugar or flour. In order to ensure the appropriate design and selection of suitable appliances, equipment of mills, elevators and other facilities in which ground grain products are produced, processed and stored, a study should be made as to which properties of dusts generated in those conditions cause an increased danger of explosion and fire. Methods: To determine the flammability and ignitability of the analysed samples of flour dusts, the following tests were performed: determining the minimum ignition temperature of dusts igniting from a heated surface in accordance with PN-EN 50281-2-1:2002, specifying the ignition temperature of thermal decomposition products according to PN-69/C-8902, thermogravimetric analysis in line with PN-EN ISO 11358-1:2014, and determining combustion heat according to PN-EN ISO 1716:2010. The presented values included the minimum ignition temperatures of layers and clouds, the ignition temperature of the flammable gaseous phase and the value of combustion heat. A thermogravimetric analysis was carried out of five types of food products used, inter alia, in the catering industry, food industry and in households, including wheat, chickpea, oat, rice and maize flour. Results: It was found that among all the tested types of dusts the chickpea flour dust causes the highest fire hazard. It has the lowest temperature of ignition and of the onset of thermal decomposition, and the admissible temperatures of the surface of appliances operating in the presence of this dust, for a layer of 5 mm and 12.5 mm may not exceed 245˚C and 200˚C, respectively. Conclusions: The conducted experimental tests allow minimising the hazards and justify the necessity of ensuring a particularly thorough and frequent removal of accumulated dusts, respecting technological regimes and the required frequency of inspections and maintenance activities of all machines and appliances used in the technological process. The dusts of flours made of wheat, maize and rice were found to have similar physicochemical and flammable properties, which may be seen in the example of the bulk density value, ignition temperature, minimum cloud ignition temperature and the initial temperature of thermal decomposition. Given the value of combustion heat and fire load density, it was found that rice flour offers the most favourable parameters. The highest ignitability of the gaseous phase by a small flame among the tested types of flour was found for oat flour.
EN
The article presents the results of surface morphology of dust from dry dedusting of moulding sand with bentonite and mixtures of bentonite with lustrous carbon carrier using scanning electron microscopy. The study identifies the approximate chemical composition of the dust, and compares it with the composition of starting mixtures. The mixtures of bentonite with lustrous carbon carrier from different manufacturers differ in chemical composition. The process of de- dusting should be carried out using properly selected operating parameters of the dedusting equipment. If the process of dedusting is carried out incorrectly, it can lead to the loss of valuable components.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem oraz mieszanek bentonitu z nośnikiem węgla błyszczącego z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej. Badania pozwoliły wskazać przybliżony skład chemiczny pyłu i porównać go ze składem mieszanek wyjściowych. Mieszanki bentonitu z nośnikiem węgla błyszczącego oferowane przez ich producentów różnią się pod względem składu chemicznego. Proces odpylania mas formierskich z bentonitem powinien przebiegać przy odpowiednio dobranych parametry pracy urządzeń odpylających. Niewłaściwie prowadzony proces odpylania może doprowadzić do utraty cennych składników.
PL
W artykule przeanalizowano obowiązujące regulacje prawne i wymagania techniczne w zakresie oznaczania zawartości pyłów w gazach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gazy palne wykorzystywane w energetyce oraz transporcie samochodowym, jak również na gazy techniczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową i analityczną
EN
This article analyzes the applicable legal regulations and technical requirements for the determination of dust content in gases, with particular attention to flammable gases for use in power generation and road transport, as well as for industrial gases for control and measurement equipment.
PL
Źródłem powstawania pyłu w zakładzie przeróbczym jest zarówno sam urobek, jak i procesy degradacji ziarnowej, którym podlegają węgiel i skała płonna w poszczególnych operacjach przeróbczych i transporcie. Łączna ilość pyłu, jaka zawarta jest w urobku i jaka powstaje w procesach przeróbczych, wywiera istotny wpływ na zapylenie zakładu przeróbki mechanicznej kopalni. W opracowaniu przedstawiono metody administracyjno-prawne i organizacyjne zwalczania zagrożenia wywołanego pyłem. Zaprezentowano przedmiotowe akty prawne z tego zakresu i przykłady rozwiązań organizacyjnych. Opisano także metody techniczne zwalczania zapylenia w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego, prezentując rozwiązania odpylaczy służących do wychwytywania pyłu powstającego w technologicznych procesach przeróbczych i transportowych, których rozwiązania konstrukcyjne powstały w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG.
EN
The sources of coal dust in coal preparation plants are associated not only with the excavated material but also with preparation processes such as comminution of both coal and gangue. The amount of dust present in the excavated material and created during coal preparation has an impact on the dust content in a coal preparation plant. The paper presents methods of dust control imposed on coal preparation plants by specific regulations and organizational procedures. Regulations related to dust control and examples of organizational solutions are given. Technical methods of dust control in coal preparation plants such as dedusters used for dust capturing in mineral processing and haulage systems developed in the Institute of Mining Technology KOMAG are presented in the article.
15
Content available remote Comparison of PM10 washout on urban and rural areas
EN
This paper reports the results of research into the effectiveness of scavenging of PM10, resulting from the occurrence of solid and liquid hydrometeors. The measurement campaign was undertaken over 7 years and involved the registration of PM10 in areas which have different aerosanitary conditions (i.e. urban and undeveloped rural area). The analysis involved 426 observations taken at constant time intervals of 0.5 hour. The measurements of the concentration of PM10 were performed by means of a reference method accompanied by concurrent registration of basic meteorological parameters. It was indicated that in a urban location, the intensity of the local emission sources is a principal factor influencing the value of mass concentration changes and the effectiveness of the dust scavenging that accompanies a given type of precipitation. It was also noted that for the same intensity of precipitation, only the deposition of convective rainfall and long-term large-scale precipitation do not lead to statistically relevant differences in the value of mass concentrations of dust for both areas. It was indicated that during solid and liquid frontal precipitation of light intensity (< 0.5 mm·h−1), the effectiveness of PM10 removing is less in rural area. It was statistically proven that continuous precipitation of constant intensity and duration exceeding 2 hours has a similar effect of purifying the ambient air in both locations. The study revealed that short-term solid precipitation provides better characteristics of scavenging of PM10 compared with classic rainfall.
EN
For the purpose of this article, oedometer tests were performed on organic silt samples derived from the bottom of an excavation made near the Dead Vistula River. Three independent oedometer tests, with required basic tests for them, were carried out on specimens made from the same sample. Based on the test results, compressibility characteristic, physical and strength parameters of organic silt were determined. Using finite element method, attempts of simulation oedometer tests and calibration of compression parameters were made.
PL
Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania edometryczne na próbkach gruntu pyłu organicznego pochodzących z dna wykopu wykonanego niedaleko Martwej Wisły. Wykonano trzy niezależne badania edometryczne na próbkach z tego samego bloku gruntowego wraz z badaniami towarzyszącymi. Na podstawie wyników badań wyznaczono cechy fizyczne, charakterystykę ściśliwości oraz parametry wytrzymałościowe pyłu organicznego. Dokonano próby symulacji badań edometrycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych oraz przeprowadzono kalibrację parametrów ściśliwości badanego gruntu.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z produkcją i przetwarzaniem odpadów produkcyjnych oraz analizę możliwości ich zagospodarowania w postaci składnika do Spiekania wsadu do pieca lub pigmentów żelazowych żaroodpornych.
EN
The article is introducing chosen issues associated with the production and processing the waste material and analysis possibility of developing them in the form of element for the sintering of batch to stove or ferric pigments heatproof.
PL
Niniejszy artykuł dostarcza podstawowych informacji na temat jakości powietrza w pomieszczeniach. Przedstawione są w nim źródła i rodzaje zanieczyszczeń występujących w powietrzu wewnętrznym oraz związane z nimi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Omówione zostały również metody poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków.
EN
The following article introduces the subject of indoor air quality. Described are sources and types of pollutants commonly found in indoor air as well as their influence on human health and wellbeing. Furthermore, methods of indoor air quality improvement are given and discussed.
EN
The phenomena of the impact of electric field on the dust particles were observed in the late 19th century. However, the first successful attempts to build electrostatic precipitators were carried as late as at the beginning of the 20th century. Currently, electric filters, called electrostatic filters, are electrostatic devices. This type of filter is used for extraction of dust in metallurgy, mining and energy sectors. Although they are characterized by high efficiency dust collection (even above 99%, they) are not applied in facilities generating explosive dusts e.g. in mills, groat plants etc. The fabric filters are commonly used in this sector. Electrostatic gas cleaning is still a rapidly growing technology. In conjunction with the decontamination technologies is certainly the basis for the further development of the electrostatic precipitators.
PL
Zjawisko oddziaływania pola elektrycznego na cząstki pyłu zaobserwowano pod koniec XVIII wieku. Jednak pierwsze udane próby budowy elektrofiltrów przeprowadzono dopiero na początku XX wieku. Obecnie filtry elektryczne, zwane elektrofiltrami, to urządzenia elektrostatyczne. Ten typ filtrów jest stosowany do odpylania pyłów w przemyśle hutniczym, wydobywczym i energetycznym. Chociaż charakteryzują się one dużą skutecznością odpylania (nawet powyżej 99%), nie znajdują jednak zastosowania w obiektach, w których pyły mają charakter wybuchowy, np. pyły w młynach, kaszarniach itp. W tej gałęzi przemysłu powszechnie stosowane są filtry tkaninowe. Elektrostatyczne oczyszczanie gazów jest w dalszym ciągu dynamicznie rozwijającą się technologią. W połączeniu z technologiami usuwania zanieczyszczeń stanowi z pewnością podstawę dalszego rozwoju elektrofiltrów.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.