Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  purification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Research of environmental and technological problems of cavitation
EN
The comparative analysis of systems of conversion of electric energy into mechanical and mechanical into thermal with realization of effect of cavitation in a stream of the liquid transported in a closed circuit is carried out. The optimal dimensions and relief of working surfaces of swirlers in tubular and rotary cavitators are determined. The regularities of the change of the coolant temperature depending on its nature, the intensity of cavitation, which is determined by the rotational-translational and rotational motion in cavitators of two types - tubular and rotary.
EN
The energy efficiency increase problem for railway rolling stock pneumatic systems compressed air preparation is directly connected with its purification and drying technology choice. In the presented materials in the article, the authors find a solution to the problem based on realization analysis of different factors that affect compressed air quality, purification and drying technology choice, as well as based on energy efficiency analysis. To realize the energy-saving events at railway rolling stock compressed air preparation, the authors suggest performing factor analysis influencing on compressed air purification method choice to consider pneumatic system as a module scheme and to employ the modernized construction of the locomotive main tanks.
EN
In this work, three-phase partitioning (TPP) was used for the purification of laccase from liquid cultures of Trametes versicolor. For determining the optimal conditions of TPP process, parameters such as initial pH (6.5, 7.0, 7.5, 8.0), ammonium sulphate saturation (20%-80%) and the water phase to tert-butanol ratio (1:0.5, 1:1, 1:2), were analyzed. The best conditions with 73% recovery and 24-fold purification was obtained with the use of 50% saturation with ammonium sulphate, water phase to tert-butanol ratio of 1:1 and initial pH 7.0. The molecular mass of the purified laccase secreted by analyzed strain T. versicolor was found for ≈ 66 kDa. The results showed that TPP is an efficient method for the fractionation and purification of laccase obtained from liquid cultures of T. versicolor and it allows for obtaining the relatively pure enzyme without the use of time-consuming and costly chromatographic methods.
PL
Oceniono możliwości zastosowania procesu koagulacji do oczyszczania popłuczyn z płukania złóż filtracyjnych pracujących w układzie cyrkulacji wody basenowej. Usunięcie części zanieczyszczeń z popłuczyn pozwoliłoby na ich odprowadzanie bezpośrednio do środowiska (np. do nawadniania zieleni) oraz na ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji. W badaniach laboratoryjnych zastosowano cztery różne koagulanty – glinowe (PAX) i żelazowe (PIX) – w zakresie dawek od 1,5 mg/dm3 do 6,0 mg/dm3. Analizie zmian wartości wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych (barwa, zawiesiny ogólne, mętność, chlor ogólny, fosfor ogólny, absorbancja w nadfiolecie, ChZT oraz wskaźnik fenolowy) towarzyszyła także analiza fitotoksyczności składników popłuczyn (cieczy nadosadowej i osadów) w stosunku do wybranych roślin wskaźnikowych – rzęsa (Lemna minor) i rzeżucha (Lepidium sativum). Przeprowadzone testy naczyniowe procesu koagulacji pozwoliły na uzyskanie jakości popłuczyn pozwalającej na wprowadzenie ich bezpośrednio do środowiska. Niezależnie od zastosowanego rodzaju koagulantu, poprawa jakości fizyczno-chemicznej popłuczyn została osiągnięta już przy dawkach w zakresie 1,5÷3,0 mg/dm3, przy czym najskuteczniejszy okazał się PAX 25, będący mieszaniną polichlorku glinu i chlorku żelaza(II). Dodatkowo nie odnotowano efektu fitotoksycznego zarówno cieczy nadosadowej, jak i osadów pokoagulacyjnych. Tak oczyszczone popłuczyny mogą być wykorzystane na przykład do nawadniania zieleni na terenach obiektów basenowych.
EN
Applicability of coagulation technique in purification of filter washings from the swimming pool circulation system was evaluated. Removal of some of the contaminants from washings would allow for their discharge directly into the environment (e.g., for irrigation of greenery) and limiting the amount of sewage entering the sewer. In the laboratory studies, four different coagulants were used – aluminum (PAX) and ferric (PIX) – in doses ranging 1.5–6.0 mg/dm3. In addition, the analysis of fluctuations of the values of selected physicochemical parameters (color, general suspensions, turbidity, total chlorine, total phosphorus, ultraviolet absorbance, COD and phenol index) was accompanied by the analysis of washing components (supernatant liquid and sediments) phytotoxicity against the selected indicator plants – eyelash (Lemna minor) and cress (Lepidium sativum). The jar tests conducted throughout the coagulation process resulted in washings of quality adequate to be introduced directly into the environment. Regardless of the type of coagulant used, the improvement of physicochemical parameters of washings was achieved already at doses in the range of 1.5–3.0 mg/dm3, with PAX 25, polyaluminum chloride and iron chloride(II) mixture, being the most effective. In addition, no phytotoxic effect of both the supernatant and post-coagulation sediments was noted. Such purified washings could be employed for example in watering greenery at swimming pool areas.
EN
The present work provides a study on high concentration of arsenic removal from acid leaching solution of zinc oxide dust by water-quenched slag. The water-quenched slag is a waste slag produced from fuming furnace of lead pyrometallurgical process and used as a substitute of ferrous sulfate heptahydrate to precipitate arsenic at purification section. The effects of reaction temperature, reaction time, the addition of H2O2 and the addition of water-quenched slag on arsenic removal rate were systematically investigated. The reaction temperature of 70°C, reaction time of 1h, H2O2 addition of 10.8 mL/L and water-quenched slag addition of 17.8 g/L are identified as the best technical parameters. At the optimum conditions, the arsenic (III) with high concentration (As 4.13 g/L) is efficiently removed (arsenic removal rate > 99%). The filtrate (Fe 1.21 mg/L, As 1.53 mg/L) with low concentrations of arsenic and iron and the stable filter residue are also obtained successfully. The United States EPA Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) test shows that the As leachability never exceeds the regulatory limit of 5 mg/L As. The results suggest that the water-quenched slag shows potential for removing high concentration of arsenic from acid leaching solution of zinc oxide dust.
PL
Ze względu na szerokie zastosowanie, głównie w przemyśle nawozowym, kwas fosforowy jest jednym z ważniejszych produktów wielkiej chemii. Jego produkcja jest od wielu lat przedmiotem badań nieorganicznej technologii chemicznej. Głównym problemem w tzw. metodzie mokrej, ekstrakcyjnej, która stanowi podstawę przemysłowego otrzymywania H3PO4, jest kwestia jego oczyszczania z jonów metali przemieszczających się w procesie rozkładu surowca kwasem siarkowym(V) do kwasu fosforowego. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze złóż minerałów fosforonośnych, będących surowcem w procesie. Prowadzi się liczne badania, mające na celu określenie przydatności wybranych rozpuszczalników organicznych w procesie oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą ekstrakcji H3PO4 do fazy organicznej, a następnie reekstrakcji produktu wodą. Ze względu na występowanie surowców o coraz większej zawartości zanieczyszczeń poszukuje się nowych sposobów oceny przydatności poszczególnych ekstrahentów w zmieniających się warunkach technologicznych. Celem pracy było wykonanie symulacji komputerowej, w której modelowano proces ekstrakcyjnego oczyszczania kwasu fosforowego z zastosowaniem eteru diizopropylowego (DiPE). Otrzymane wyniki porównano z rezultatami eksperymentów laboratoryjnych, co umożliwiło zweryfikowanie zaproponowanego modelu matematycznego opisującego proces oczyszczania kwasu. W przyszłości możliwe będzie ocenienie zastosowania otrzymanego modelu matematycznego do opisu innych ekstrahentów.
EN
In the view of a wide range of applications of phosphoric acid, mainly in fertilizer industry, H3PO4 is one of the most important products in the large volume inorganic chemistry. Its industrial production has been the subject of studies in inorganic chemical technology for many years. The main problem of the wet, extraction method, which is the basic method of phosphoric acid production, is the separation of metal ions from the unpurified acid. These ions come from raw phosphorous materials, which were digested by sulfuric acid in the phosphoric acid production process. There are studies about the use of organic solvents in purification of phosphoric acid by extraction method, where H3PO4 is extracted to the organic phase and then next to the water. Researchers are looking for new methods of assessment of other extractants due to the increasing impurity of available raw materials. The main objective of this study was to simulate the method of phosphoric acid purification by extraction. Diisopropyl ether was used as an organic solvent. Results of the simulation have been compared with laboratory results. That allowed to verify the proposed model. The mathematical model can be assessed in terms of its usability for different extractants in the future.
PL
Tradycyjne oczyszczanie wody gruntowej w urządzeniach naziemnych jest z powodzeniem zastępowane przez wykonane pod ziemią, na trasie naturalnego przepływu wody, przegrody z materiałów neutralizujących zanieczyszczenia. Przedstawiono cechy tych przegród, metody ich wykonania i stosowane w nich materiały reaktywne oczyszczające wodę.
EN
Traditional cleaning of groundwater in the surface installations is successfully replaced by barriers made of contamination neutralizing materials and situated under the ground on the route of the natural water flow. The article presents features of such barriers, methods of their construction and groundwater cleaning reactive materials used, as well as their performance characteristics.
8
Content available Purification of Hexabenzylhexaazaisowurtzitane
EN
Hexabenzylhexaazaisowurtzitane (HBIW) is produced by a condensation reaction of benzylamine with glyoxal in suitable organic solvents in the presence of protonic acid catalysts. Impurities have to be removed prior to the subsequent stages of the synthesis of CL-20. The effectiveness of HBIW purification by recrystallization from a variety of solvents has been studied here. This method was compared with a novel approach suggested for HBIW purification that consists of prolonged heating of the crude product in boiling methanol. This new purification method allows the product to be prepared in satisfactory purity, it is simple and easily performed on a large-scale.
9
Content available remote Recykling tłuszczów posmażalniczych
PL
Omówiono możliwości zagospodarowania zużytych tłuszczów posmażalniczych. Przedstawiono sposoby oczyszczanie olejów posmażalniczych metodami fizykochemicznymi, takimi jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, techniki membranowe oraz metody adsorpcyjne (adsorbenty węglowe i mineralne). Omówiono wykorzystanie wyeksploatowanych olejów smażalniczych jako surowca do produkcji biopaliwa oraz zastosowanie bakterii i enzymów w ich utylizacji.
EN
A review, with 87 refs., of methods for regeneration of frying fats by membrane sepn. and adsorption and their processing to biofuels and surfactants by chem. and enzymic transestrifications.
PL
Badania obejmowały wstępne oczyszczanie bakteryjnych bioflokulantów oraz porównanie aktywności flokulacyjnej w obrębie analizowanych szczepów. Stwierdzono, że szczepy bakteryjne należące do Actinobacteria syntetyzują bioflokulanty o wysokiej aktywności flokulacyjnej, której nie tracą w wyniku oczyszczania. Wysoka aktywność wyizolowanych biopolimerów pozwoli na wydajne ich wykorzystanie w przemyśle i medycynie.
EN
An appropriate purification method of bacterial bioflocculants was selected and flocculating activities of studied strains were compared. Studies showed that bacterial strains from Actinobacteria can synthesise bioflocculants with high flocculating activity which is very stable during purification process. The high activity of isolated biopolymers will enable their efficient application in industry and medicine.
EN
Unit and integrated membrane operations were investigated for purification of a spent alkaline single-phase detergent from a CIP system in a milk production plant. The filtration experiments were performed in a concentration mode with the use of UF and NF modules differing in their configuration, MWCO, and polymer material. The performance of the modules was characterised in terms of their retention characteristics, hydraulic efficiency, and tendency to fouling. The results revealed that unit and integrated membrane processes were suitable for the recovery of spent cleaning baths containing single-phase detergents, and the permeates maintained their basic cleaning properties. Due to the greater selectivity of the NF module, integrated membrane operations resulted in a much greater modification of the composition of the single-phase detergent in comparison with unit UF processes.
PL
Współczesne technologie termicznego przetwarzania odpadów są skutecznym sposobem neutralizacji różnego rodzaju odpadów, połączonym z wykorzystaniem ich do celów energetycznych. Spośród wielu metod termicznej neutralizacji odpadów najbardziej perspektywicznymi wydają się być piroliza i zgazowanie. Według niektórych właśnie proces zgazowania może być najlepszym rozwiązaniem spośród termicznych metod utylizacji osadu ściekowego. Zgazowanie jest procesem polegającym na termicznym rozkładzie materii organicznej przy niedoborze tlenu, w wyniku którego powstaje między innymi mieszanina gazów (H2, CO, CO2, CH4) nazywana gazem generatorowym. Taki gaz, odpowiednio oczyszczony może być wykorzystany do zasilania silnika spalinowego napędzającego zespół prądotwórczy. W ramach pracy zaprezentowano prototypową instalację zgazowania osuszonego osadu ściekowego z systemem oczyszczania gazu, współpracującą z zespołem prądotwórczym 80 kW, napędzanym doładowanym silnikiem tłokowym, adaptowanym do zasilania dwupaliwowego gazem generatorowym i olejem napędowym. Wykorzystany w instalacji system oczyszczania gazu generatorowego zapewnił odseparowanie smół pogazowych uniemożliwiając ich kondensację układzie dolotowym silnika badawczego. W wyniku zgazowania z 1 tony osadu uzyskano około 1450 m3 gazu generatorowego o wartości opałowej zawierającej się w granicach 2,5-3,5 MJ/m3. W warunkach ciągłej całodobowej eksploatacji instalacja zgazowująca współpracująca z silnikiem badawczym była w stanie w ciągu doby zgazować około 1,8 ton osadu i wytworzyć w tym czasie około 0,9 MWh energii elektrycznej zużywając do tego celu około 50 kg oleju napędowego.
EN
Modern technologies of thermal processing of waste are an effective way to neutralize the different types of waste, combined with their use for energy purposes. Pyrolysis and gasification seem to be the most perspective of all methods of thermal neutralization of waste. According to some, just gasification process may be the best solution of thermal sludge disposal methods. Gasification is a process of thermal decomposition of organic matter using oxygen deficit, which arises as a result of, inter alia, a mixture of gases (H2, CO, CO2, CH4 ) is called a gas generator. Such gas, properly cleaned can be used to power an internal combustion engine driving a generator. As part of the paper presents a prototype installation of gasification of dried sludge from the gas cleaning system, works with a team of 80 kW generator driven turbocharged piston engine, adapted to power the dual fuel gas and diesel generator. The generator gas cleaning system allowed the separation of gas pitch in the sludge and prevented the condensation of tars in the intake test supercharged piston engine. As a result of gasification of the precipitate, a one tone of about 1450 m3 of gas with a calorific value generator is in the range 2.5-3.5 MJ/m3. Under continuous operating hour installation gasifying cooperating with the test engine was able to gasify about 1.8 t of sludge per day and prepared at the time of about 0,9 MWh of electrical energy for this purpose while consuming about 50 kg of diesel fuel.
EN
Application of phytoremediation process for the purification of the environment, particularly of surface water (running or standing) may be a future alternative to existing standard purification methods, in particular for heavy metal removal. Numerous hyperaccumulators are known which can be used for the purification of water, soil or sediment such as Salvinia or Lemna lemnids, occurring in temperate climates, and thus on the territory of Poland. Ability of mercury accumulation by Salvinia natans and Lemna minor was analyzed. The phytoremediation ability of lemnids was compared depending on their origin - commercial (artificial) cultures and those obtained from the natural environment. Phytoremediation process was carried out for a period of 14 days for the concentration of 0.15 mg Hg/dm3 and 0.2 mg Hg/dm3. It was found that both Salvinia natans and Lemna minor show a significant increase in biomass in the presence of mercury, even up to 76% for Lemna minor and 40% for Salvinia natans. The result of this increase was incorporation a considerable amount of mercury in the tissues of plant. The quantity of mercury in plants biomass was in the range of 41.16-115.28 mg Hg/kg DM, while in the control samples - only 0.2-0.6 mg Hg/kg DM.
14
PL
Bakteriofagi są wirusami infekującymi wybiórczo komórki bakteryjne. Zainfekowana bakteria może ulec lizie uwalniając wiriony potomne, wraz z którymi uwalniane są do środowiska fragmenty ściany komórkowej bakterii np. lipopolisacharydy (endotoksyny; pirogeny). Istotnym aspektem przygotowania preparatów bakteriofagowych jest standaryzacja procedur ich wytwarzania i przechowywania, między innymi spełnienie szeregu wymagań dotyczących apirogenności. Opracowanie przedstawia historię odkrycia bakteriofagów, potencjalne zastosowania terapeutyczne oraz metody oczyszczania preparatów.
EN
Bacteriophages are viruses that infect selectively bacterial cells. The infected bacterium may undergo bacteriolysis releasing descendant virions, along with which fragments of bacterium cell wall, e.g. lipopolysaccharides (endotoxins; pyrogens) are also released. The important aspect of preparing bacteriophage preparations is standardisation of production and storage procedures, i.a. satisfying number of requirements related to their apyrogenicity. This work presents history of bacteriophage discovery, their potential therapeutic applications and methods for purification of preparations.
EN
Nanodiamonds are diamond particles measured in nanometers. The ideal nanodiamond molecule should have surface ability to bind with many organic groups. They are also susceptible to chemical modifications. Nanodiamonds due to their biocompatibility and low toxicity, can be used for biological materials or in medicine. They can also be used as drug carriers and as covalent and electrostatic binding to the active biomolecules. This review describes the chemical modification of nanodiamond powders. This research work aimed and gain new knowledge, understanding and interpretation of the phenomena occure during the chemical functionalization of nanodiamond powders. An observation and an analysis of the mechanisms of chemical bonds formation or physical interactions will broaden the knowledge in this field. An examination of the impact of organic groups on the nanodiamond surface and onto its physical and chemical properties contribute to the selection of the best method of modification. An implementation research allows to broaden the knowledge in the field of chemical surface modification of nanodiamonds powders.
PL
Wody opadowe i roztopowe z terenów miejskich zawierają znaczne ilości związków organicznych, w tym zaliczanych do ropopochodnych, których źródłem mogą być produkty powstałe z przerobu ropy naftowej. Ropa naftowa zawiera wiele węglowodorów alifatycznych, karbocyklicznych i heterocyklicznych, a otrzymane z niej produkty w postaci paliw trafiają do wód opadowych i roztopowych i mogą być kojarzone z intensywnym ruchem komunikacyjnym w terenach miejskich. W celu poprawy jakości wód rzecznych, zanieczyszczanych tymi związkami, zamontowano na terenie miasta 2 eksperymentalne separatory, których zadaniem było podczyszczanie wód przed zrzutem do rzeki. W celu oceny pracy separatorów prowadzono badania zawartości: BTEX oraz parafin w próbkach wód na dopływie i odpływie z separatorów. Łącznie na przestrzeni dziesięciu miesięcy wykonano serię dziesięciu analiz, dostosowując pobór próbek mieszaniny obu rodzajów wód do specyficznych warunków klimatycznych (opady deszczu, roztopy śniegu). Z wstępnych badań wynika, że eksperymentalne separatory koalescencyjne pełnią rolę urządzeń absorbujących zanieczyszczenia ropopochodne w stopniu pozwalającym na zrzuty podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód rzecznych.
EN
It's common to find petroleum substances, especially polycyclic aromatic hydrocarbons, in the sewer or haw waters of the urban environment. These polluted waters flows directly to the urban sewer system in the form of a wastewater. Examination of such events has been carried out in the Pomorskie Voivodeship. In order to limit the polluted surface and rain water flow to the salmon river, twelve oil separators has been deployed around the city. First phase consisted of four such deployments. The separators were designed to filter the rain and surface waters. The following efficiency evaluation showed that according to polish law, in any case the BTEX end CH (C7– C11) limits has not been reached.
17
Content available remote Biosynthesis of silver nanoparticles by a Bacillus sp. of marine origin
EN
This study was aimed to explore the nanoparticle synthesizing properties of a silver resistant Bacillus sp. isolated from a marine water sample. The 16SrDNA sequence analysis of the isolate proved it as a Bacillus strain. Very interestingly, the isolate was found to have the ability to form intracellular silver nanoparticles at room temperature within 24 hours. This was confirmed by the UV-Vis absorption analysis which showed a peak at 430 nm corresponding to the plasmon absorbance of silver nanoparticles. Further characterization of the nanoparticles was carried out by transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM) analysis. The presence of silver nanoparticles with the size less than 100 nm was confirmed. These particles were found to be extremely stable as confirmed by the TEM analysis after three months of purification. So, the current study is the demonstration of an efficient synthesis of stable silver nanoparticles by a marine Bacillus strain.
18
Content available remote Bezodpadowa metoda oczyszczania gazu ze zgazowania biomasy
PL
Opracowano dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów drzewnych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania 150Nm3/h gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego.
EN
Two variants of an innovative method for the purification of gas from gasification of wood waste has been elaborated. For each of these variants flowsheet for producing of 150Nm3/h purified gas that meets the power requirements for dual fuel gas engine have been developed.
PL
W pracy opisano sposoby i metody, jakie w ciągu ponad sześćdziesięciu lat zastosowano, aby ograniczyć negatywny wpływ wód pochodzących z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Celem było wskazanie pozytywnych osiągnięć z określeniem kierunku prowadzenia dalszych badań i prac nad zagospodarowaniem i oczyszczaniem zasolonych wód kopalnianych.
EN
The article describes the ways and methods which were applied during more than sixty years in order to reduce the negative impact of waters originating from mines in the Upper Silesian Coal Basin. The objective was the indication of positive achievements with the determination of the direction of conducting of further works regarding the management and purification of salty mine waters.
20
Content available remote Modification of amorphous phase of semicrystalline polymers
EN
Routes of amorphous phase modification of several semicrystalline polymers, such as polypropylene, high density polyethylene and polyamide 6 were described. It appeared that amorphous phase alteration leads in each case to changes in tensile deformation of those polymers, especially cavitation. The reason is the modification of amorphous phase free volume: increase or decrease of the average size of free volume pores. The modification of the free volume of amorphous phase by introducing penetrants has been developed that affects the initiation and intensity of cavitation. Furthermore, the reasons for the yield stress decrease as a result of introducing low-molecular weight penetrator into pores of free volume of the amorphous phase were also described.
PL
Opierając się na doniesieniach literaturowych oraz badaniach własnych zaprezentowano sposoby modyfikacji fazy amorficznej polimerów częściowo krystalicznych, takich jak polipropylen, polietylen wysokiej gęstości oraz poliamid 6, wpływające na proces ich deformacji podczas rozciągania jednoosiowego. Przedstawiono sposób modyfikacji swobodnej objętości fazy amorficznej i wpływ zmiany, zwiększenia oraz zmniejszenia, średniej wielkości porów, swobodnej objętości na inicjowanie oraz intensywność procesu powstawania kawitacji. Opisano także przyczyny obniżenia naprężenia na granicy plastyczności w efekcie wprowadzenia w obszar fazy amorficznej molekuł małocząsteczkowego penetratora.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.