Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pucolana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article reports the results of a study evaluating the effect of natural zeolite and silica fume on the properties of cement mortar. The study used binders in which 20% of portland cement was replaced with the pozzolanic admixtures. Both admixtures were studied separately and combined as a 1:1 blend. Reference samples were produced with non-modified cement binders. The tests were conducted for hydration kinetics on cement pastes, consistencies and strength in flexure and compression on mortars. The results indicated that different pozzolans affected the mortar differently. The effect of zeolite and silica fume blend on the properties of mortars is not an averaged effect of those admixtures used individually.
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy wpływu zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy cementowej. W tym celu sporządzono spoiwa, w których 20% cementu portlandzkiego zastępowano dodatkami pucolanowymi. Oba dodatki przebadano oddzielnie, jak i łącznie w formie mieszanki pucolan w stosunku 1:1. Próbki odniesienia wykonano z niemodyfikowanego spoiwa cementowego. Wykonano badania kinetyki hydratacji na zaczynach oraz konsystencji, jak również wytrzymałości na zginanie i ściskanie na zaprawach. Wyniki badań wykazały, że wpływ różnych rodzajów pucolan na właściwości zaprawy jest odmienny. Wpływ mieszanki zeolitu i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy nie jest uśrednionym wpływem, jaki wywierają te dodatki stosowane oddzielnie.
PL
Celem przedstawionych w niniejszym artykule badań była ocena granulometrii pyłów ceramicznych pod kątem wykorzystania ich jako dodatku do betonu. Materiał do badań pochodził z poprzemysłowych odpadów ceramiki sanitarnej, które poddane były procesowi kruszenia w kruszarkach szczękowych. Praca kruszarek oprócz wyodrębnienia uziarnień o średnicach 0-4mm oraz 4-8mm pozwalała na odseparowanie z drobniejszego uziarnienia pyłów o średnicy 0-0,125mm. Do badania cech granulometrycznych wykorzystano stanowisko badawcze składające się z laserowego analizatora granulometrycznego Horiba LA-300 podłączonego do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Jako cechę poboczną zbadano gęstość pyłów przy użyciu kolby Le Chateliera. Wyniki przeprowadzonych badań porównano z danymi jakie uzyskano dla tradycyjnie stosowanego dodatku do betonu jakim są pyły lotne krzemionkowe. Analiza porównawcza wyników dowiodła, że tak odseparowane pyły ceramiczne posiadają większe rozmiary niż popioły lotne krzemionkowe, a ich gęstość jest większa. Cechy te sugerują że aktywność pucolanowa pyłów ceramicznych może być niższa niż popiołów lotnych, a przy komponowaniu kompozytów betonowych z kruszywami ceramicznymi dodatek pyłów nie będzie miał korzystnego wpływu na parametry uzyskanego betonu.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the granulometry of ceramic dust in terms of their use as an additive to concrete. The material for testing came from postindustrial sanitary ceramic waste, which was subjected to a crushing process in jaw crushers. A research stand consisting of a Horoir LA-300 laser particle analyzer connected to a computer equipped with appropriate software was used to study the granulometric characteristics. As a side feature, the dust density was examined using a Le Chatelier flask. The results of the tests carried out were compared with the data obtained for the traditionally used concrete additive - silica volatile dusts.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość stosowania popiołów lotnych z Elektrowni Pątnów do otrzymania zapraw tynkarskich. Ze względu na zmienny skład chemiczny tych popiołów utylizacja tego typu surowca jest trudna. W trakcie przeprowadzonych badań napotkano problem wzrostu objętości wywołany zbyt szybkim wiązaniem anhydrytu oraz krystalizacją wodorotlenku magnezu. Konsekwencją tych procesów jest niszczenie stwardniałej zaprawy. Badaniom poddano właściwości reologiczne oraz podstawowe parametry stwardniałej zaprawy. Wykonane badania wybranych właściwości zapraw, wskazują, że popiół lotny może być wykorzystany do otrzymania zapraw tynkarskich i murarskich.
EN
In the article a possibility of applying fly ashes from Pątnów Power Station was analysed for obtaining masonry mortars. On account of the changeable chemical composition of these ashes the recycling of the raw material of this type is difficult. In the course of the conducted examination a problem of the volume increase triggered by too fast anhydrite setting and the crystallization of the magnesium hydroxide was encountered. A decay of hardened mortar is a consequence of these processes. Rheological properties and basic parameters of hardened mortar were tested. The performed research on the chosen properties of mortars shows that the fly ash can be used for obtaining masonry mortars and bricklaying.
PL
Ignimbryt jest miękką skałą wulkaniczną stosowaną w historycznych budowlach, a obecnie wykorzystywaną również do wykonywania elewacji budynków. W pracy zbadano wpływ dodatku ignimbrytu, perlitu, pumeksu i zeolitu na ekspansję zapraw wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. W pracy zastosowano przyspieszoną metodę podaną w normie ASTM C1260. Cement portlandzki zastępowano dodatkiem wspomnianych pucolan w ilości 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40%. Uzyskane wyniki pokazały, że ekspansja zapraw malała wraz ze wzrostem zawartości tych pucolan. Wykazano, że 30% dodatek ignimbrytu może ograniczać ekspansję wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. Ponadto stwierdzono, że spośród zbadanych pucolan zeolit jest najbardziej skutecznym dodatkiem ograniczającym ekspansję.
EN
Ignimbrite is a soft volcanic rock which was generally used in historical buildings and as an plaster of contemporary buildings. In this study the effect of ignimbrite, perlite, pumice and zeolite powders addition on the mortars expansion caused by the alkali-silica reaction was investigated. The accelerated mortar bars test was applied according to ASTM C 1260. Ordinary Portland cement was replaced by aforementioned powders in the quantity: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40%. The obtained results showed that the length change of mortar bars was decreasing with the increasing content of natural pozzolanas. It was determined that the ignimbrite powder replacing 30% of cement can controi the ASR expansion. Moreover, it was found that zeolite powder is the most effective pozzolana to reduce the ASR expansion among other pozzolanas used in this study.
5
Content available remote Reologia zapraw i betonów z dodatkami mineralnymi
PL
Zapotrzebowanie na trwały beton wzrosło znacznie w Algierii po ogromnych zniszczeniach sejsmicznych jakie wystąpiły w roku 2003, po których prowadzi się obecnie prace budowlane zakrojone na szeroką skalę. Wzrosło także zainteresowanie stosowaniem dodatków mineralnych zastępujących cement przy zachowaniu dobrych właściwości mieszanki betonowej i betonu. W celu poszukiwania takich dodatków w pracy przeprowadzono badania wpływu na własności reologiczne zapraw i betonów dodatków mineralnych zastępujących 10% cementu. Stosowano metakaolinit, pucolanę naturalną oraz odpadowe cegły szamotowe. Przeprowadzone badania reologiczne wykazały, że te dodatki powodują wzrost stopienia i zagęszczenia mieszanki betonowej oraz zwiększają znacznie granicę płynięcia. Jest to związane ze wzrostem tiksotropii w przypadku dodatku pucolan i metakaolinu. Oznacza to, że przy danym stosunku woda/spoiwo i dodatku superplastyfikatora powstaje struktura matrycy o dużym stopniu flokulacji. W celu poprawy płynności trzeba więc zwiększyć dodatek wody lub superplastyfi katora. Natomiast dodatek zmielonych cegieł szamotowych zwiększa jedynie zawartość drobnej frakcji piasku, co wymaga zwiększenia zawartości wody w mieszance w celu poprawy urabialności.
EN
The demand of the concrete of high durability was increased in Algeria due to seismic destructions, which took place in 2003. After this disaster the construction works increased significantly. Also the importance of mineral addition application, as partial replacement of Portland cement rose considerably, but under conditions of maintaining high properties of the mix and hardened concrete. In order to choose such mineral additions in this work the rheological properties of the mixture and concrete were tested, in which 10% of Portland cement were replaced by metakaolin, natural pozzolana and grand chamotte bricks. The rheological tests have shown that this additions caused the increase of concrete mix densification and increase significantly the stress yield value. It is linked with the increase of mix thixotropy in the case of pozzolana and metakaolin addition. It means that at given w/c ratio and superplasticizer content the concrete has high flocculation degree. In order to enhance fluidity it is necessary to increase of water content or superplasticizer addition. However, the addition of ground chamotte bricks increase only the content of fine aggregate, but it needs also water increase in order to workability improvement.
6
Content available remote Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych
PL
Praca zawiera przegląd metod badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych stosowanych w technologii produkcji cementu i betonu, na podstawie których oceniana jest przydatność określonej pucolany w danych warunkach i zastosowaniach. Ogólnie, metody te polegają na badaniu samej pucolany lub analizie zmian, jakie pucolana powoduje w układzie pucolana–wapno–woda lub pucolana–cement woda.
EN
A wide range of methods for determining the pozzolanic activity of mineral additives to cement and concrete are described in this paper. Generally, the methods encompasses studies of pozzolana or analysis of changes in the pozzolana–lime–water or pozzolana–cement–water systems. On this basis, usefulness of pozzolana in given conditions or applications is assessed.
PL
Badano mieszaniny naturalnej pucolany z gipsem oraz bez i z dodatkiem mielonego klinkieru portlandzkiego, a także z chemicznym aktywatorem. Dla porównania przeprowadzono także doświadczenia z klinkierem, lecz bez gipsu. Z mieszanin tych sporządzono zaczyny o stałej urabialności, jednak ze zmiennym stosunkiem wody do spoiwa w zakresie od 0,34 do 0,28. Oznaczono koniec czasu wiązania oraz wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, skurcz suszenia i powstawanie wykwitów, także po tym okresie. Wyniki doświadczeń wykazały, że wytrzymałość na ściskanie wzrasta z 17 MPa do 32 MPa, przy zwiększającym się dodatku klinkieru, jednak pewien dalszy wzrost wytrzymałości wystąpił przy równoczesnym dodatku chemicznego aktywatora. Mieszaniny te z 25% dodatkiem gipsu, kosztem pucolany, osiągnęły praktycznie taką samą wytrzymałość, niezależnie od mniejszego stosunku wody do spoiwa. Dodatek chemicznego aktywatora pociągnął za sobą znaczne zmniejszenie skurczu suszenia, natomiast zwiększenie wykwitów, szczególnie w przypadku jego 4% zawartości.
EN
The mixtures of natural pozzolana with gypsum without and with ground Portland cement clinker as well with chemical activator were investigated. For comparison also mixes with clinker, and witout gypsum were examined. Of these mixtures pastes were obtained with equal workability, but changeable water to binder ratio, in the range from 0.34 to 0.28. Final setting time, compressive strength after 28 days of hardening, drying shrinkage and the efflorescence also after 28 days were examined. The results of experiments have shown that the compressive strength increases from 17 MPa to 32 MPa with the increased ground clinker content, however a small increase is also found when chemical additive was simultaneously added to these mixtures. 25% content of gypsum, replacing pozzolana in these mixtures, gives practically the same strength, intedendently of lower water to binder ratio. The addition of chemical activator causes the significant decrease of drying shrinkage, but the efflorescence phenomena increased with the chemical activator content, especially in the case of 4%.
8
Content available remote Pozbawiony glinu kaolin jako zamiennik cementu
PL
Badano zastępowanie cementu portlandzkiego przez pozbawiony glinu kaolin, stanowiący odpad poekstrakcyjny z produkcji ałunu oraz także po jego obróbce wapnem. Zbadano chemiczny i fazowy skład tych odpadów, a także właściwości pucolanowe i powierzchnię właściwą. Wpływ zastąpienia tym odpadem 20 % cementu na czas wiązania, rozpływ zapraw raz ich wytrzymałość zostały także zbadane i porównane z próbkami z cementu bez dodatków oraz z dodatkiem pyłów krzemionkowych. Stwierdzono, że powierzchnia właściwa pozbawionego glinu kaolinu jest dwukrotnie większa niż pyłów krzemionkowych. Odpad w stanie dostawy skraca czas wiązania cementu natomiast po obróbce wapnem dodatek odpadu działa jak opóźniacz. Początkowy rozpływ zapraw cementowych ulega małym zmianom przy dodatku odpadu w stanie dostawy, jednak ulega znacznemu zmniejszeniu po dodaniu odpadu traktowanego wapnem oraz pyłów krzemionkowych. Rozpływ zmniejsza się także szybko z upływem czasu we wszystkich przypadkach. Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie zapraw jest lepsza przy zastąpieniu 5 i 10% cementu odpadem.
EN
The replacement of Portland cement by dealuminated calcined kaolin, the waste obtained from the extraction of aluminum in the alum factories, also by samples treated with lime solution, is investigated. The chemical and mineralogical compositions of the samples are measured. Their pozzolanic reactivity and their surface areas are determined. The effect of up to 20% cement replacement on the setting time, the flowabilily behavior of the mortars, and the strength are tested and compared to OPC and OPC-silica fumes mixes. It is found that the surface area and the pozzolanic reactivity of the dealuminated kaolin are larger than that of silica fumes. The as received sample accelerates the selling time of OPC; while the lime-treated samples act as retarder. The initial flowability of the OPC mortars is slightly affected by the as received sample but reduces strongly in the presence of the lime-treated one and silica fumes. The flowability is strongly lost with time under all conditions. The 56d-compressive and tensile strengths of the mortars improve with 5 and 10% replacement.
9
Content available Dzieje betonu
10
Content available remote Wpływ ropy naftowej na właściwości zapraw cementowych z dodatkiem pucolany
PL
Badano wpływ długotrwałego działania odpadowej ropy naftowej na właściwości fizyczne i mikrostrukturę zapraw z dodatkiem pucolany jako zamiennika cementu. Stwierdzono, że zaprawa wykonana z cementu bez dodatku wykazywała dużą odporność na działanie ropy naftowej. Jej wytrzymałość po poddaniu działaniu odpadowej ropy naftowej przez 14 miesięcy wzrosła w stosunku do wytrzymałości po 28 dniach i w stosunku do wytrzymałości po 14 miesiącach dojrzewania w wodzie. Zastąpienie 20% cementu pucolaną nieznacznie zmniejszyło tę odporność, pomimo korzystnej zmiany mikrostruktury.
EN
The effect of long term influence of petroleum waste on physical proper- ties and microstructure of cement mortars with addition of pozzolana was investigated. It was found, that the mortar without this additive showed a good resistance to waste petroleum corrosion in a period of 14 months. The mortar strength without pozzolana was increasing in comparison to the standard strength after 28 days and to the strength after the same period of water curing. A replacement of 20% of cement with pozzolana reduced the resistance slightly in spite of favourable change of microstructue of the mortar.
11
Content available remote Perspektivi zastosuvannja kompozicihjjnikh modifihkovanikh cementihv
EN
Research results of the activity of composite cements modified with the alkalis containing substantial quantity of aluminium-silicate component in the form of the natural pozzolana and production side effects are presented. Composite modified cements are obtained as a result of compatible grinding of Portland cement clinker and active mineral additive of natural product and by-product. The specific surface of cements after grinding was fluctuating from 430 m2/kg to 400 m2/kg. The modification of the composite modified cements is done with the help of compounds of alkaline metals namely with the salt cake and the soda-sulfate mixture. The possibility of obtaining of composite modified cements containing Portland cement clinker in quantity from 20 to 65% has been proved. Activity of these cements is not less (and in some cases even bigger) than the activity of their analog - Portland cement. The modification of composite cements with compounds of alkaline metals provides the chemical interaction on the "artificial stone - aggregate" interfaces, as well as chemical likeness between the binder new product and products that appear in the contact zone. This will promote the improvement the structure of material and as a result the rise of stretching by bending that gives the special actuality to their use in the monolithic layers of the pavement.
12
Content available remote Cementa znaczy kamienie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.