Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1271

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zarys historii trakcji elektrycznej w świetle obecności i rozwoju tej dyscypliny na Politechnice Gdańskiej. Szczególnie skupiono się na rozwoju transportu zelektryfikowanego w rejonie Pomorza Gdańskiego z perspektywy prac wykonywanych przez pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the history of electric traction in the light of the history of this discipline at the Gdańsk University of Technology. Particular attention was paid to the development of electrified transport in the region of Gdańsk Pomerania from the perspective of the work performed by employees of the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology.
EN
The issues discussed in this article concern the basic assumptions for the sustainable development of public transport in cities. We discussed the need and direction of changes that occur in public transport that were referred to both users and transport organizers in cities. To this end, we characterized the activities which encourage urban residents to use forms of urban transport and the limitations of commuting via individual transport. The purpose of this article was to determine the main directions and areas of development of public transport in Szczecin. In addition, we also presented the solutions applied in the city transport system aimed at making it sustainable. In addition, an attempt was made to determine the impact of selected solutions on residents’ transport behaviors. The survey research method was used to examine societal opinions and expectations regarding public transport. We also approximated the basic investments that have been implemented to make transport more sustainable and the activities for the development of electromobility. Future research directions on the sustainability of transport in the city, and especially on limiting vehicular traffic, were also discussed.
PL
Rozprzestrzeniające się od początku 2020 roku zachorowania na koronawirusa Covid-19 spowodowały znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się osób i transporcie towarów niemal na wszystkich kontynentach. W szczególny sposób dotknęły sektor pasażerski, a zwłaszcza przewozy międzynarodowe, gdzie w związku z zamknięciem granic odnotowano niemal 100% spadek liczby pasażerów, zaś w przewozach krajowych o ok. 80% [3]. Środki zapobiegawcze przyjęte przez rządy wielu państw znalazły odzwierciedlenie w działaniach operatorów kolejowych zapewniających transport zarówno w podróżach codziennych jak i okazjonalnych. Podstawowym problemem stało się zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pasażerów oraz pracowników. Dla spełnienia tego zadania przyjęte zostały rozwiązania przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The Covid-19 coronavirus disease spreading from the beginning of 2020 has caused significant restrictions in the movement of people and the transport of goods on almost all continents. The passenger sector was particularly affected, especially international transport, where due to the closure of the borders there was an almost 100% decrease in the number of passengers, and in domestic transport by about 80%. The preventive measures adopted by the governments of many countries have been reflected in the actions of rail operators providing transport for both daily and occasional journeys. The basic problem was ensuring the safety and security of passengers and employees. In order to fulfill this task, the solutions presented in this article have been adopted.
PL
W artykule opisano zastosowanie algorytmu mrówkowego w wyznaczaniu przydziału pojazdów do zadań w transporcie zbiorowym. Analizowany problem przydziału jest złożonym zagadnieniem optymalizacyjnym, klasyfikującym go do problemów NP-trudnych. W obszarze dotyczącym zagadnień miejskiego transportu zbiorowego jest podstawowym problemem, który należy rozwiązać w procesie konstruowania rozkładów jazdy oraz planów pracy pojazdów i kierowców. Celem niniejszej publikacji było opracowanie nowego narzędzia optymalizacyjnego adekwatnego do analizowanego zagadnienia przydziału pojazdów do zadań w komunikacji miejskiej. Przedstawiony algorytm mrówkowy jest nowym podejściem zastosowanym do rozwiązywania zagadnień przydziału w transporcie zbiorowym i stanowi podstawę do dalszych badań nad tematyką opracowywania nowych metod optymalizacyjnych w badanym problemie. Opracowany algorytm minimalizuje liczbę pojazdów przy jednoczesnej minimalizacji czasu pracy oraz przebytej drogi przez wykorzystane pojazdy. Opracowano model matematyczny zagadnienia przydziału pojazdów do zadań w transporcie publicznym, tj. zdefiniowano zmienne decyzyjne, ograniczenia oraz funkcje kryterium. Ograniczenia przydziału wynikają z czasu realizacji kursów w danym dniu roboczym, ograniczeń prawnych w zakresie czasu pracy i jazdy kierowcy, a także dostępnej liczy pojazdów. Problem został przedstawiony w aspekcie wielokryterialnym, gdzie decydujące znaczenie w ocenie efektywnego przydziału mają czas i dystans pokonany przez wszystkie pojazdy realizujące zlecone zadania. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję algorytmu mrówkowego, która jest w trakcie procesu weryfikacji na danych teoretycznych i rzeczywistych bazach danych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
EN
The article describes the application of the ant algorithm in the problem of vehicle allocation to tasks in public transport. The analyzed allocation problem is a complex optimization problem that classifies it as NP-difficult. In the area of public transport issues it is a basic problem that should be solved in the process of constructing timetables and work plans for vehicles and drivers. The purpose of this publication was to develop a new optimization tool adequate to the analyzed issue of the allocation of vehicles to tasks in public transport. The presented ant algorithm is a new approach used to solve allocation issues in public transport and is the basis for further research on the development of new optimization methods in the studied problem. The developed algorithm minimizes the number of vehicles while minimizing working time and the distance traveled by the operating vehicles. A mathematical model has been developed on the issue of allocation of vehicles in public transport, i.e. decision variables, constraints and criterion functions were defined. The restrictions on the allocation result from the duration of the courses on a given business day, legal restrictions on the driver’s working time and driving time, as well as the available number of vehicles. The problem was presented in a multi-criteria aspect, where the decisive factor in assessing the effective allocation is the time and distance covered by all vehicles carrying out the assigned tasks. The article presents the general concept of the ant algorithm, which is in the process of verification on theoretical data and real databases of public transport companies.
PL
Zwiększenie udziału podróży realizowanych środkami publicznego transportu zbiorowego należy do priorytetowych działań związanych z kształtowaniem zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich. Aby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oferowanych usług transportowych. Jednym z postulatów zgłaszanych przez pasażerów jest dostępność przystanków. Chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób pasażerowie podejmują decyzję dotyczącą dojścia do przystanku, przeprowadzono badania wpływu wybranych czynników związanych z podróżą na czas, jaki pasażerowie przeznaczają na dotarcie do przystanku autobusowego. Uwzględniono następujące czynniki wpływu: motywację podróży, moment rozpoczęcia podróży oraz czas podróży. W celu oceny zróżnicowania wpływu wybranych czynników zastosowano metody statystyczne: analizę porównawczą rozkładów za pomocą statystyk opisowych oraz analizę porównawczą za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz statystycznych stwierdzono, że jedynie czas podróży istotnie wpływa na czas dojścia pasażera do przystanku.
EN
Increasing the share of travel by public transport is of the priority actions related to the development of sustainable mobility in urban areas. In order to encourage passengers to use public transport it is necessary to provide appropriate level of offered transport services. One of demands made by passengers is the accessibility to public transport stops. To better understand how passengers make a decision on walking to the stop, a research was conducted to study the influence of selected travel-related factors on the time that passengers use to walk to the stop. Following factors have been studied in the research: trip purpose, start time of the trip and travel time. In order to study the diversification of the influence of selected factors, statistical methods were applied: comparative analysis of distributions using descriptive statistics and comparative analysis using Kruskall-Wallis test. Basing on obtained results of the analysis it was concluded that only travel time has significant influence on the time that passengers walk to the stop.
PL
Nowe technologie transportowe i rozwój gospodarki cyfrowej są w ostatnich latach determinantami zmian w zachowaniach transportowych ludności. Władze publiczne przeznaczają znaczne kwoty na rozwój nowych sposobów przemieszczania się, nie doceniając znaczenia wyboru dla nowej działalności odpowiednich form organizacyjnych. Przedsiębiorcy prywatni, eksperymentując z różnymi modelami biznesowymi, pod presją czasu podejmują ryzykowne decyzje kończące się często wycofaniem oferty z rynku lub likwidacją działalności na danym rynku. Zjawiska te są typowe dla rynków charakteryzujących się wysoką dynamiką wzrostu. Cele zrównoważonej mobilności wymagają jednak stabilizacji oferty usług transportowych alternatywnych dla prywatnych samochodów. Problematyce uwarunkowań organizacyjnych na różnych rynkach cząstkowych poświęcony jest niniejszy artykuł. Omówiono czynniki rozwoju na rynku transportu publicznego, pojazdów na minuty oraz nowej formy mobilności – Mobility as a Service. Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
In recent years, new transport and digital technologies have been determinants of changes in the transport behavior of the population. Public authorities allocate considerable amounts to the development of new modes of transport. They underestimate the importance of choosing appropriate organizational forms for new activities. Private companies experiment with various business models and under time pressure, take risky decisions that often result in withdrawing services from the market or liquidating activities in a given market. These phenomena are typical for markets with high growth dynamics. Sustainable mobility objectives, however, require stabilization of alternative services to private cars. This article is devoted to the issue of organizational conditions on various sub-markets. Market development factors from public transport, vehicles per minute and a new form of mobility - Mobility as a Service were discussed. The summary contains the most important conclusions from the analysis.
7
PL
Usługa przewozów autobusowych na żądanie skierowana jest głównie do osób zamieszkujących obszary o słabym zaludnieniu, gdzie utrzymywanie stałych linii jest wysoce nierentowne. Znacznie skraca czas oczekiwania pasażera na przystanku i zapewnia łatwy dojazd do węzłów przesiadkowych stałych linii komunikacji zbiorowej prowadzących do centrum miasta. Sprzyja zwiększaniu mobilności mieszkańców peryferii miast, zwłaszcza dotychczas nieobsługiwanych z powodu braku dostatecznego popytu na komunikację regularną. Daje możliwość obsługi większego obszaru przy użyciu mniejszej ilości pojazdów. Może stanowić doskonałe uzupełnienie konwencjonalnej oferty przewozowej. W artykule, na tle rozważań teoretycznych o usłudze, przedstawiono wyniki jej funkcjonowania pod nazwą TELE-BUS w Krakowie. Usługa została uruchomiona w 2007 roku. Wśród wyników zawarto analizę zmienności wielkości przewozów, liczby zrealizowanych kursów, średniej rocznej wielkości liczby przewożonych pasażerów w kursie, średniej rocznej długości kursu oraz pracy przewozowej.
EN
The on-demand bus service is mainly aimed at people living in sparsely populated areas, where it is highly unprofitable to maintain permanent lines. It significantly reduces passenger waiting time at a bus stop and provides easy access to interchanges of public transport lines running to the city center. It encourages the increased mobility of citizens on the outskirts of cities, especially those not yet served due to insufficient demand for regular transport. It allows to handle a larger area with fewer vehicles. It can be a perfect complement to conventional transport offer. The article, against the background of theoretical considerations about the service, presents the results of its functioning under the name TELE-BUS in Kraków. The service was launched in 2007. The results include an analysis of the variability of the volume of transport, the number of completed journeys, the average annual number of passengers carried on the journey, the average annual length of the journey and transport work.
PL
Wzrost natężenia ruchu pojazdów na ulicach miast może przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku w Polsce najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w obszarze zabudowanym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości poruszania się w miastach środkami transportu alternatywnymi do samochodu osobowego, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu na terenach zabudowanych oraz zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obszarowej zostały przedstawione możliwości wykorzystania różnych form transportu w podróżach oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Krakowie. Dodatkowo przedstawiono analizę wykorzystania dwóch przykładowych tego typu rozwiązań tj. systemu rowerów miejskich oraz parkingów typu Park and Ride (P+R) w Krakowie w roku 2018. Analiza wykorzystania systemu rowerów miejskich w Krakowie pozwala na stwierdzenie, że duża liczba osób korzystała z rowerów miejskich w krótkich podróżach. Podróże te mogą być uzupełnieniem podróży wykonywanych z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego lub jako kontynuacja podróży po pozostawieniu samochodu osobowego na parkingu typu P+R. Natomiast na parkingach P+R w Krakowie użytkownicy pozostawiają swój pojazd najczęściej dłużej niż dziewięć godzin w ciągu dnia, co może wskazywać na fakt, iż najwięcej osób korzystających z tych parkingów to osoby dojeżdżające do pracy. Inwestycje i rozwój tego typu rozwiązań mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby podróży wykonywanych samochodem osobowym, a co za tym idzie do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych w obszarach zabudowanych.
EN
An increase in vehicle traffic on urban roads may contribute to a lower level of road safety. In 2018, the highest number of road accidents in Poland occurred in built-up areas. Therefore, the purpose of the article is to present the possibility of using means of transport alternative to a passenger car in cities, which in turn may contribute to the reduction of traffic congestion in built-up areas and to the reduction of the number of road accidents. The various forms of transport for travels have been presented based on the literature review. Area inventory carried out allowed to present solutions to increasing road safety of people using public transport in Cracow. In addition, an analysis of the use of two examples of this solutions type was presented i.e. a parking Park and Ride (P+R) and bike-sharing stations in Cracow in 2018. An analysis of the bike-sharing system usage in Cracow allows to state that a large number of people have used the bike-sharing system in short trips. These journeys may be complementary to journeys made using public transport or as a continuation of journeys after leaving the car in parking P+R. In the case of the parking P+R in Krakow, drivers usually leave their vehicles for more than nine hours. This may indicate that the majority of people using these parking lots are commuters. Investments and development of this type of solutions can contribute to a reduction in the number of trips made by cars and thus reducing the number of road accidents in built-up areas.
PL
Artykuł dotyczy roli kobiet jako pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi w miejskim transporcie publicznym. Temat jest znaczący nie tylko z powodu nierównego traktowania kobiet. Aktualnym problemem sektora są kłopoty kadrowe, wynikające z ograniczonego obecnie zainteresowania mężczyzn pracą w branży, w tym na kluczowych stanowiskach (zarządzanie, obsługa klientów i prowadzenie pojazdów), na których kobiety się sprawdzają. Dokonano przeglądu sytuacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono skrótowo wyniki dofinansowywanych przez UE projektów/badań WISE I i WISE II oraz informacje o działaniach innych podmiotów. W ostatnich latach w polityce unijnej oraz organizacji takich jak UITP i związki zawodowe podjęto wiele działań promujących i wspierających zatrudnienie kobiet w transporcie miejskim. Tematem związanym z rolą kobiet jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyniki badań dowodzą, że jedną z korzyści zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowców autobusów i motorniczych jest zredukowane ryzyko powodowania wypadków. Nie oznacza to ograniczenia działań do tej grupy zawodowej. W wielu przedsiębiorstwach rośnie udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jako czynniki wpływające pozytywnie na wzrost zainteresowania kobiet pracą w miejskim transporcie zbiorowym wymieniane są: umiejętność pogodzenia pracy i życia rodzinnego/ społecznego, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, kultura pracy, wynagrodzenie, perspektywy awansu i podnoszenia kwalifikacji.
EN
The article presents the role of women working in urban public transport companies. The topic is important not only because of unequal treatment of men and women in the sector. The current issue of the sector is the human resources problem, resulting from the currently limited interest of men in working in transport services including the key positions (management, customer service and driving) where women prove their quality and effectiveness. The current state in Polish companies and in other EU countries has been described . Among others, the findings of projects co-financed by the EU, such as WISE and WISEII have been described. Actions, taken by other organizations such as UITP and work associations, supporting and promoting of women employment in public transport sector have been discussed as well. Traffic safety is one of aspects taken into account. Research results show that one of the benefits of employing women as bus and motorists is a reduced risk of causing accidents. It does not mean that actions encouraging women to work in public transport are to be limited to attract them to this profession . In many companies the share of women on director/ manager position is growing. Aspects increasing attractiveness of women work in public transport companies that have been identified: ability to reconcile work and family/social life, especially concerning work organization, better workplace safety and security, culture of work, elimination of sector-based wage gap between women and men, remuneration, promotion and qualification prospects (vocational training).
10
PL
Obsługa transportem zbiorowym centrum miasta stanowi bardzo duże wyzwanie. Z jednej strony należy bowiem zachować walory historyczne i kulturowe tego obszaru, z drugiej zaś zaspokoić rosnące potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców i użytkowników tego obszaru. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ukształtowanie przystanków zlokalizowanych w centrum i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Także, kształtując przebieg poszczególnych linii transportu zbiorowego, należy zwrócić baczną uwagę na ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie centrum miasta. Działania te powinny być zintegrowane z rozwojem infrastruktury dla ruchu pieszego oraz ograniczeniami dla ruchu samochodowego. Te ostatnie stanowią bardzo istotną zachętę do korzystania z transportu zbiorowego przez nowych użytkowników.
EN
Public transport service in the city center is a very big challenge. From one side it is necessary to maintain historical and cultural values of this area, from the other side growing expectation and needs of inhabitants and users of this area have to be fulfilled. One of the key issue is the location of public transport stops in the center and in its neighborhood. While developing of public transport lines in this area it is important to consider its impact on the functioning of the city. Those decisions should be integrated with the development of the infrastructure for pedestrians and with restrictions for car traffic. Especially the restrictions are significant incentive to use public transport by new users.
PL
Celem artykułu jest udostępnienie polskiemu czytelnikowi metody oceny jakości obsługi pojazdów pasażerskiego transportu zbiorowego przez ciąg uliczny. Analizowana metoda została opisana w wydaniu z 2010 roku prestiżowego amerykańskiego podręcznika Highway Capacity Manual, poświęconego badaniu i obliczaniu przepustowości infrastruktury drogowej. Metoda ta oblicza składniki strat czasu powodowane zatrzymywaniem się autobusów na przystankach oraz wynikające z działania urządzeń sygnalizacji świetlnej. Kwantyfikowane są komponenty podróży oraz waga częstotliwości kursowania autobusów. Uwzględnia się elastyczność popytu oraz postrzeganie przez pasażera warunków odbywania podróży, w tym relację pomiędzy uciążliwością oczekiwania i jazdy. Prowadzi to do stworzenia syntetycznego wskaźnika, na podstawie którego określa się poziom jakości obsługi pojazdów transportu zbiorowego przez odcinek ulicy. Przedstawiono wyniki wyrywkowych pomiarów oraz obliczeń przeprowadzonych dla dwóch ciągach ulic w Krakowie, które umożliwiły wstępną oceną zgodności wyników metody z własnymi danymi doświadczalnymi. Liczne komentarze odnoszą się do interpretacji pojęć i wzorów, a także zawierają uwagi krytyczne wobec metody. Wnioski końcowe skupiają się na ocenie trafności i przydatności metody HCM oraz zarysowują zakres potrzebnych badań w celu adaptacji tej metody do warunków polskich.
EN
The purpose of this article is to provide the Polish reader with the method of quality assessment for passenger transport vehicle, which operates on the street. The analyzed method was described in the 2010 edition of the prestigious American „Highway Capacity Manual”, dedicated to the study and calculation of road infrastructure capacity. This method calculates the components of delay caused by bus stops and as a result of traffic light operation. Travel components and weightiness of bus frequency are quantified. Elasticity of ridership and passenger perception of travel conditions are taken into account, including the relation between waiting and driving. This leads to the formulation of a synthetic indicator on the basis of which the quality service level of public transport vehicles, operating through the street section is determined. The results of casual measurements and calculations carried out for two streets in Krakow were presented. They enabled the preliminary compatibility assessment of the calculations using the HCM method with own experimental data. Numerous comments refer to the interpretation of terms and formulas, and also contain critical remarks on the method. The final conclusions focus on assessing the accuracy and usefulness of the HCM method and outline the scope of research needed to adapt this method to Polish conditions.
PL
Artykuł ma celu wskazać potencjalne korzyści, jakie może dać bezpłatna komunikacja publiczna miastom i ich mieszkańcom. Od 2007 roku w Polsce coraz częściej miasta decydują się na innowacyjne podejście w postaci rezygnacji z pobierania opłat za przejazd. Od tamtej pory na ten krok zdecydowało się kilkadziesiąt miejscowości. Mimo że zjawisko w Polsce jest dość nowe, to na świecie z bezpłatną komunikacją publiczną eksperymentuje się od blisko 60 lat. W artykule zaprezentowane są przykłady miast, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, przedstawiony jest wpływ bezpłatnej komunikacji na ruch samochodowy, liczbę pasażerów, skutki społeczne, a także jej krytyka oraz podsumowanie. Autor, na podstawie literatury, nie rozstrzyga o bilansie pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzenia bezpłatnej komunikacji.
EN
The article aims to present potential benefits of introducing fare-free public transport for cities and their residents. Since 2007, cities in Poland have been increasingly opting for an innovative approach of abolishing public-transport fares. Since then, several dozen towns have decided to take this step. Although the phenomenon is relatively new in Poland, the world has been experimenting with fare-free public transport for nearly 60 years. The article presents examples of cities where such transport operates as well as free public transport impact on the car traffic and number of passengers, social effects, its criticism and the summary. Based on literature, the author doesn’t decide about positive and negative effects of introducing fare-free public transport.
PL
W funkcjonowaniu publicznego transportu miejskiego pojawiły się dwa bardzo niekorzystne procesy: eksploatowanie zużytego taboru i ciągły wzrost kwot dopłat do transportu miejskiego. Jedną z przyczyn tych zjawisk jest nikła współpraca środowisk nauki z praktykami. W artykule przedstawiono niedoskonałości w metodyce badania problemów funkcjonowania transportu publicznego. Ponadto wykazano, że występują niedoskonałości w zarządzaniu transportem publicznym na poziomie władz miejskich. Brak zmian w podejściu do badania procesów w transporcie miejskim przez praktyków i przedstawicieli nauki jest niekorzystny dla wdrażania nowoczesnych rozwiązań w systemie transportu miejskiego.
EN
Two very unfavourable processes have emerged in the functioning of urban public transport: the exploitation of used rolling stock and a continuous increase in the amount of urban transport subsidies. One of the reasons for these phenomena is the poor cooperation between the scientific community and practitioners. The article presents imperfections in the methodology of studying problems of the public transport functionning. On the other hand, it has been shown that there are imperfections in public transport management at the level of municipal authorities. The lack of changes in the approach to studying processes in urban transport by practitioners and scientists is unfavorable for the implementation of modern solutions in urban transport system.
PL
W artykule zaprezentowano historię kształtowania się współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwanie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach transportu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykańskich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekonomiczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglądzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatorami, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej ekspansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
EN
The article presents the history of the formation of contemporary tramway networks from the beginning of progress in track formation, through the problems of constructing rail vehicles, search for optimal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the great crash in American tramway networks. The essence of innovation is not only technology, but the economic, legal, material and political environment. In the process of development, many alternative possibilities are created. However, at every stage of development, rail transport has used its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, experimenters and manufacturers. They were supported by a combination of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of existing legal, economic and political structures. In the review of the most important events, their background is important: links between innovators, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last chapter of the described history includes an analysis of the regression and collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
PL
System ITS dla transportu zbiorowego w Poznaniu budowano w latach 2013–2016 równolegle z inwestycją modernizacji ulicy Grunwaldzkiej i jej przebudową do drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz wydzielonym torowiskiem tramwajowym na odcinku od pętli Junikowo do skrzyżowania z ulicą Smoluchowskiego. Wdrożono wówczas zasady funkcjonowania systemu udzielania priorytetów dla komunikacji tramwajowej. Efekt wprowadzonych zmian spełnił założone oczekiwania i przy zachowaniu wysokiego poziomu priorytetów dla komunikacji tramwajowej uzyskano poprawę warunków przejazdu dla autobusów komunikacji miejskiej. W artykule przybliżono działanie systemu ITS oraz rozmiar uzyskanych efektów w czasie przejazdu tramwajów i autobusów.
EN
ITS system for public transport in Poznań was developed in the years 2013–2016 in parallel with the investment in the modernization of Grunwaldzka street and its reconstruction to a two-lane road with two lanes in each direction and a separate tram track on the section from Junikowo loop to the intersection with Smoluchowskiego street. Then the principles of the system of prioritization of tramway transport were implemented. The effect of the introduced changes has met the expectations and, while maintaining a high level of priority for tramway transportation, the conditions for public transport buses have been improved. The article presents the operation of the ITS system and the size of the obtained effects during the passage of trams and buses.
PL
W artykule zaprezentowano statystyki z zakresu organizowanych w okresie Wszystkich Świętych specjalnych sieci miejskiego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Przedstawiono wyniki badań nad powiązaniami między zebranymi statystykami a wybranymi wskaźnikami geograficznymi i miejskimi, takimi jak np. powierzchnia miasta, liczba ludności, liczba linii miejskiego transportu zbiorowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przy planowaniu sieci linii „cmentarnych”, poza własnymi doświadczeniami i wnioskami z lat ubiegłych, bardzo wysoko na skalę działań wpływają podstawowe wskaźniki geograficzne, przede wszystkim liczba ludności i wielkość miasta.
EN
The article presents statistics on the special municipal public transport networks organized in All Saints’ days in Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warsaw and Wrocław. The results of research on the connections between collected statistics and selected geographical and urban indicators, such as e.g. city area, population, number of public transport lines were presented. Based on the research results, it was found that when planning the network of “cemetery” lines, apart from experiences and conclusions from previous years, the basic geographical indicators, primarily the population and size of the city, have a very high impact on the scale of operations.
PL
W artykule został omówiony projekt dotyczący autonomizacji jazdy tramwajem realizowany jako narzędzie wpierające pracę motorniczych. W ramach tego zadania odbył się pierwszy w Polsce przejazd tramwajem sterowanym w trybie autonomicznym. Tramwaj wyposażono w precyzyjny układ nawigacji satelitarnej oraz system sterowania, które zapewniają, że pojazd bez motorniczego porusza się po trasie. Docelowym założeniem projektu jest wdrożenie dla prowadzących asystenta jazdy, który będzie ich wspierał, wyręczając z części obowiązków. Ma też za zadanie nadzorowanie bezpieczeństwa jazdy.
EN
The article discusses the project related to the autonomy of tram driving, implemented as a tool supporting the work of motorists. Within the framework of this task the first tram controlled in Poland in an autonomous mode took place. The tram was equipped with a precise satellite navigation system and a control system, ensuring the vehicle without an engineer to move along the route. The target assumption of the project is to implement a driving assistant for the motorists, to support them by taking care of some of their duties. It is also designed to supervise driving safety.
PL
Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez naukowców z całego świata. Badania w tym zakresie potwierdzają istotne różnice między decyzjami kobiet i mężczyzn dotyczącymi wyboru sposobu i środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, poczucia bezpieczeństwa i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na różnice w zachowaniach komunikacyjnych wpływają nie tylko posiadanie prawa jazdy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kulturalno- -społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie i społeczeństwie oraz gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. Równość płci jest obecnie częścią dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak planowanie transportu oraz prowadzone badania naukowe niejednokrotnie pomijają różnice między kobietami i mężczyznami w zachowaniach transportowych oraz preferencjach związanych z realizowaniem podróży. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy istnieją różnice w preferencjach dotyczących jakości funkcjonowania transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonujących systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych zebranych w badaniach ankietowych w Krakowie.
EN
Transport behaviour with particular emphasis on gender aspects has been nowadays more and more studied by scientists around the world. Research in this area confirms the significant differences between the decisions usually taken by women and men regarding the transport mode choice, a sense of security and road safety issues. Differences in transport behaviours are influenced not only by owning a driving license or access to a car, but also by cultural and social conditions, including the traditional division of family roles and the worse position of a woman on the labour market. Gender equality is currently part of the political discourse in the European Union, but transport planning and scientific research often overlook the differences between men and women in transport behaviour and travel preferences. The purpose of this article is to examine whether there are any differences towards the preferences regarding the quality of public transport and in the assessment of functioning systems among women and men, based on data collected in surveys in Krakow.
20
Content available remote Analiza oraz modernizacja układu napędowego w tramwaju TATRA T-3
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych procesów w systemie trakcyjnego napędu elektrycznego tramwaju na przykładzie tramwaju typu TATRA T-3. Zaproponowano modernizację układu trakcyjnego napędu elektrycznego tramwaju z wykorzystaniem konwerterów firmy Siemens. Na podstawie uzyskanych danych dokonano doboru parametrów i podzespołów analizowanego systemu. Zgodnie z wynikami obliczeń opracowano model komputerowy do badania wpływu układu trakcyjnego na pracę napędu elektrycznego tramwaju dla różnych stanów pracy.
EN
The article presents the results of the tests on dynamic processes in the electric traction system on the example of the TATRA T-3 tram. Modernization of the electric traction system with the use of Siemens converters has been proposed. Based on the obtained data, the parameters and components of the analyzed system were selected. According to the results of calculations, a computer model was developed to study the impact of the traction system on the operation of the tram electric drive for various operating states.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.