Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public consultation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czy w dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja z mieszkańcami to konieczność? Przykry obowiązek? A może wartość dodana w codziennej pracy zarządców terenami zieleni?
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych i ich wpływem na rozwiązania transportowe – w szczególności dotyczące uspokojenia ruchu na obszarach miejskich o historycznej zabudowie. W pracy przedstawione zostały trzy warianty koncepcji organizacji ruchu, które zostały zaproponowane na Osiedlu Św. Łazarz w Poznaniu. Propozycje te zostały poddane społecznej weryfikacji podczas konsultacji prowadzonych, zarówno w tradycyjnej postaci – spotkań i warsztatów, jak również przez Internet. W ich efekcie, po uwzględnieniu części uwag, zaproponowane zostało rozwiązanie, które nazwano kompromisowym. Autorzy artykułu poddali weryfikacji postać finalnego rozwiązania, a następnie podjęli się próby oceny czy pierwotne założenia towarzyszące opracowaniu koncepcji organizacji ruchu na rozważanym obszarze uda się zrealizować, wprowadzając wyłonione rozwiązanie kompromisowe. Artykuł kończą wnioski z przebiegu całego procesu – od przygotowania wielowariantowej koncepcji do wyłonienia rozwiązania końcowego.
EN
The article focuses on issues related to conducting social consultations and their impact on the transportation solutions - in particular on calming urban traffic within historical areas of the city. The article presents three variants of the traffic concept that were proposed in the Św. Łazarz District in Poznan. These proposals have been subject to social verification during consultations which were carried, both in traditional form - meetings and workshops, as well as via the Internet. As a result, after accepting some of the comments, a solution – called a compromise - was proposed. Authors of the article verified the shape of the final solution, and then have taken a try to assess whether the original assumptions for the development of the traffic calming concept in the considered area might be achieved by introducing a compromise solution. The article ends with conclusions describing the entire process – beginning from the preparation of a multi-variant concept.
PL
Budżet obywatelski to metoda dysponowania miejskimi pieniędzmi zdobywająca coraz szersze poparcie w naszym Kraju, a na świecie stosowana już od dziesięcioleci. Nadchodzi czas na refleksję jak takie dysponowanie środkami wpływa na kształt i organizację miasta, oraz jego poszczególnych dzielnic. Na podstawie konsultacji z mieszkańcami Katowic, które idee budżetu wdrażają i udoskonalają od 2 lat, podejmuję próbę zdiagnozowania zagrożeń związanych z tego typu rozwiązaniem, oraz uchybień w procedurach nim powodujących. Prowadzi to do konstruktywnych wniosków i opracowania swego rodzaju instrukcji naprawy procedur związanych z Budżetem Obywatelskim. W obecnym kształcie, niesie on ze sobą poważne zagrożenia związane z dezintegracją tkanki miejskiej. Może doprowadzić do pogłębiania się nierówności w stopniu rozwoju poszczególnych dzielnic, oraz bezmyślnego powielania podobnych do siebie funkcji w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. W wielu przypadkach, poprzez przesuniecie pieniędzy z jednostek organizacyjnych gminy, pod władanie obywateli prowadzi również do zaspokajania potrzeb drugorzędnych w pierwszej kolejności. Pomimo krytycznego podejścia, nie staram się kompromitować takiego sposobu rozdysponowania środków, uważając go za wartościowe narzędzie jeśli chodzi o kształtowanie naszych przestrzeni miejskich, jak i mechanizm służący budowaniu tzw. Społeczeństwa Obywatelskiego.
EN
Participatory budgeting, known in the world for decades, arised lately wide application among Polish cities. After four years, since it was introduced in Sopot in 2011 it is high time to give it the second thought and consider how does it reflect the shape to the cities and it’s districts. Based on consultation with citizens of Katowice who put their own ideas on votes since it was established there two years ago, this paper tries to diagnose threats and misconducts among participatory budgeting procedure. Despite all the advantages, in present shape, this procedure can be a couse of urban tissue disintegration. Still I considered it as a fruitful tool of social integration and a great way ti hear from the citizens.
PL
Konsultacje społeczne to przyjemność czy katorga? Działalność ta wydaje się ważna, ale czasami traktowana jest nieco po macoszemu. Zapytaliśmy środowisko branżowe, jak postrzega włączanie mieszkańców w proces kształtowania przestrzeni miejskiej i jak wzorowo ten proces przeprowadzać.
PL
Przemiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce po 1989 r., zapoczątkowały powstawanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. takiego, w którym sami obywatele podejmują aktywność na rzecz własnych wspólnot lokalnych lub samorządowych. Jednym z przejawów tej aktywności jest uczestnictwo w konsultacjach społecznych, dotyczących m.in. zmian w przestrzeni miejskiej, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania terenu czy procesów wspierających integrację społeczną.
PL
Badania miały na celu analizę opinii respondentów w zakresie gospodarki energetycznej, jej oddziaływania na środowisko oraz znaczenia różnych źródeł energii. Materiał badawczy stanowiło 1036 kwestionariuszy ankiet, wypełnionych w okresie październik – grudzień 2015 r. W celu określenia wpływu charakterystyk opisujących respondentów na prezentowane przez nich oceny, podzielono ich na grupy z uwagi na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i deklarowany stopień zainteresowania zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. Do weryfikacji wpływu tych charakterystyk na poglądy ankietowanych osób zastosowano statystyki testu chi-kwadrat. Badania wykazały, że ogólnie niska ocena poziomu wiedzy społeczeństwa dotyczącej problematyki ochrony przyrody była bardziej pesymistyczna u osób z wykształceniem zawodowym i średnim oraz prezentujących niższy poziom zainteresowania ekologią. Jednocześnie osoby te oraz kobiety, osoby starsze oraz absolwenci szkół wyższych, jako bardziej znaczący uznali wpływ człowieka na globalne ocieplenie. Na węgiel kamienny, jako najważniejsze źródła energii w gospodarce kraju, wskazywali mieszkańcy miast oraz osoby mniej zainteresowane problematyką ochrony środowiska, a ta ostatnia grupa osób upatrywała w tym surowcu także najbardziej znaczące źródło energii dla gospodarki podkarpackiej. Spośród rozważanych w opracowaniu źródeł energii odnawialnej praktycznie największy potencjał posiada biomasa, a potrzebę jej szerszego wykorzystywania w gospodarce podnosili mężczyźni, natomiast możliwość zwiększenia jej znaczenia w mieszkalnictwie - absolwenci szkół wyższych. Ponadto większymi zwolennikami budowy elektrowni atomowej okazali się mężczyźni, osoby młodsze i mieszkańcy wsi. Przeprowadzona analiza dowodzi często pewnych niezgodności między opiniami respondentów, a rzeczywistym stanem problematyki będącej przedmiotem badań. Stąd niezbędna staje się potrzeba pełniejszego informowania społeczeństwa o stanie i kierunkach rozwoju gospodarki energetycznej w oparciu o rzetelne argumenty.
EN
The study aimed to analyze the respondents' opinion in the field of energy-flux density, its impact on the environment and the importance of different sources of energy. The research material consisted of 1,036 questionnaires, filled in the period October - December 2015. In order to determine the effect of the characteristics that describe the respondents presented their assessment, divided into groups because of their age, gender, place of residence, education and the declared level of interest in issues of environmental concerns. To verify the impact of these characteristics on the views of people surveyed used statistics chi-square test. Studies have shown that the generally low assessment of the level of public awareness on the problems of conservation was more pessimistic in people with vocational and secondary education as well as presenting a lower level of interest in ecology. At the same time these people and women, elderly people and university graduates, as more significant recognize human impact on global warming. On coal as the main energy source in the country's economy, they pointed urban residents and people less concerned with environmental protection, and the latter group of people saw in the raw material is also the most important source of energy for the Podkarpackie Voivodeship economy. Among considered in the development of renewable energy sources practically the biggest potential has biomass and the need for its wider use in the economy raised men, and the possibility to increase its importance in housing - graduates. In addition, the larger supporters of the construction of a nuclear power plant turned out to be men, younger people, and rural residents. The analysis shows often inconsistencies between the opinions of the respondents, and actual issues of interest. Hence the imperative felt the need to inform the public about the status and development of the energy economy based on sound arguments.
PL
Celem badań była ocena prezentowanych przez respondentów opinii w zakresie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej, z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko oraz znaczenia różnych nośników energii. Analizę oparto na 1036 kwestionariuszach ankiet, wypełnionych w okresie październik – grudzień 2015 r. W niniejszej części opracowania poddano analizie kształtowanie się ocen ankietowanych osób bez uwzględniania opisujących je charakterystyk. Stwierdzono, że w opinii respondentów poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza przyrody jest ciągle niski, natomiast wpływ człowieka na globalne ocieplenie – znaczny. Za najgroźniejsze gazy cieplarniane, z uwagi na skalę ich oddziaływania, uznano, w kolejności ich ważności: dwutlenek węgla, freony i halony, metan, tlenki siarki, tlenki azotu oraz parę wodną. Zastosowanie trzech najważniejszych tradycyjnych źródeł energii (węgiel kamienny, gaz i węgiel brunatny) dla kraju i województwa podkarpackiego uznano za takie samo, przy czym energetyce jądrowej dla podkarpackiej gospodarki przypisano mniejszą atrakcyjność, aniżeli dla Polski. Skłonność do zamiany pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło energii wyraziła prawie połowa respondentów, a tylko jedna piąta ich liczby akceptuje budowę siłowni atomowej. Przeprowadzona analiza dowodzi dużych rozbieżności między opiniami respondentów, a stanem rzeczywistym problematyki będącej przedmiotem badań. Wynika stąd potrzeba szerszego informowania społeczeństwa o stanie i kierunkach rozwoju gospodarki energetycznej w oparciu o rzetelne i aktualne argumenty.
EN
The aim of the study was to evaluate the presented respondents' opinion on the broader economy, energy, taking into account its impact on the environment and the importance of various energy carriers. The analysis was based on 1,036 survey questionnaires, filled in the October - December 2015 period. This part of the study analyzed the formation of the ratings of respondents without taking into account the characteristics that describe them. It was found that the respondents level of public awareness of environmental protection, especially of nature is still low, and the human impact on global warming - significant. For the most dangerous greenhouse gases, given the scale of their impact, it was, in order of importance: carbon dioxide, chlorofluorocarbons and halons, methane, sulfur oxides, nitrogen oxides and water vapor. The use of the three most important traditional energy sources (coal, natural gas and lignite) for the country and the Podkarpackie Voivodeship considered the same, the nuclear power industry for voivodeship economy is less attractive than for the Poland as a whole. The tendency to convert the furnace coal to cleaner energy sources expressed almost half of the respondents, and only one-fifth of their number allowed to build nuclear plant. The analysis shows a wide disparity between the opinions of the respondents, and the state of the real issues of interest. Hence the need to inform the wider public about the status and development of the energy economy based on reliable and valid arguments.
PL
Przeciętny Polak słuchając radia, oglądając TV, czy korzystając z internetu, bombardowany jest informacjami o destrukcyjnym działaniu górnictwa. W momencie, gdy w jego otoczeniu ma powstać zakład górniczy, jest temu przeciwny. Nie próbuje słuchać argumentów innych niż te znane mu ze środków masowego przekazu. W ten sposób pojawia się zarzewie konfliktu, które zaostrza się, gdy jego obawy będą podzielali znajomi, władze lub lokalne lobby. Czy można temu zapobiec?
9
Content available remote Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi
PL
wiele, o tyle w odniesieniu do odpowiedzialności władz miasta już nieco mniej. Przykładem na zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności zarządzających miastem może być Łódź (miasto na prawach powiatu), która za pomocą konsultacji społecznych stara się poznać zdanie mieszkańców w niezwykle kluczowych kwestiach dotyczących ich samych. Jednym z takich kluczowych obszarów jest gospodarka mieszkaniowa, która powinna być szczególną domeną zainteresowań władz, za co w tym względzie władza ta powinna być odpowiedzialna. Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest CSR i gdzie można je umiejscowić w procesie zarządzania. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to termin oznaczający koncepcję, na podstawie której, podczas tworzenia strategii działania uwzględnia się interesy społeczne, ochronę środowiska, etykę, jak również relacje z interesariuszami. Ma to swój wydźwięk w postaci realnych wpływów na skuteczność działalności gospodarczej organizacji, która zastosowała CSR.
EN
One of the expressions of concern for the interests of local communities is the activity of the local community in the area of social, economic and cultural. Possibility of influencing the matter of a county, municipality or city reveals, among other things: the participation of the citizens of the community in public consultations, which are a dialogue with the authorities in the region. Example of the common objectives, and for the first time the city of Lodz citizens’ participation were public consultations in the development of Housing Policy in the city of Lodz 2020+. The purpose of this article is to pay attention to the nature of dialogue between the community and its residents, and the role of public consultation in an effort to improve the quality of life.
PL
Lotnisko Tempelhof – niegdyś jeden z największych portów lotniczych w Europie, przez wiele lat kluczowe lotnisko Berlina, ostatnio wzbudzał wiele sporów wśród mieszkańców. Po kilku latach debat ostatecznie 6. marca 2013 roku zatwierdzono Master Plan – Plan zagospodarowania, w myśl którego wydaje się że będzie to jedna z najciekawszych europejskich inwestycji przestrzennych centrum miast najbliższej dekady.
EN
Tempelhof Airport – formerly one of the biggest European airports, for many years the crucial airport of Berlin, recently aroused many disputes among inhabitants. After few years of debates, finally on the 6th of March 2013, Master Plan – Area Development Plan was approved, which might allow to assume that it will be one of the most interesting European spatial investments of the centers of the cities in the next decade.
PL
Artykuł porusza tylko kilka aspektów dotyczących konsultacji społecznych w procesach planowania miejscowego. Przedstawia istotę konsultacji i możliwość promocji gminy związanej z tym procesem. W znacznym stopniu powodem rozważań tego problemu jest projekt nowej regulacji prawnej, związanej między innymi z tematyką dotyczącą informacji społeczeństwa o planach i działaniach władzy.
EN
The article refers only to certain aspects of public consultation in local planning processes. It shows the nature of the consultation and the opportunity to promote the municipality associated with this process. Significantly, the reason for considering this problem is a newly drafted legal regulation relating to, amongst other things, issues regarding public information about the plans and activities of the government.
PL
Konsultacje społeczne są obecnie stałym elementem procedur Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w procesie przygotowania inwestycji drogowych, w jego poszczególnych fazach. Ocena konsultacji społecznych przy projektowaniu obwodnic wykazała, że przyciągają coraz więcej obywateli i organizacji społecznych, oraz że ujawniają coraz więcej konfliktów. Bardzo istotne są profesjonalizm i bezstronność organizatorów konsultacji.
EN
Presently, public consultation is permanent element in procedures of General Directorate for National Roads and Motorways within preparatory activities of road investment process, in its particular phases. Public consultation evaluation in by-passes design showed that they attract more and more citizens and public organisations and they disclose more and more conflicts. Professionalism and impartiality of public consultation moderators are very significant.
PL
Jakość krajobrazu polski zależy od szeregu czynników. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać społeczności lokalne i ich działanie w kwestii poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznych w swoich okolicach. Artykuł prezentuje przykłady powiązanych działań użytkowników krajobrazu (projektantów, mieszkańców, władz) jako podmiotówodpowiedzialnych za jakość krajobrazu.
EN
The quality of polish landscape depends on several factors. Increasingly important role is played by local communities and their effect in improving the management of public spaces in their vicinity. The article presents examples of landscape related activities of users (designers, residents, government) as the entities responsible for the quality of the landscape.
PL
W piśmie przewodnim Ministra Środowiska z 9 listopada br. sygn. DP-0230-10012/53751/09/GW, wysłanym do 26 instytucji i organizacji, zwrócono się z informacją i równocześnie z prośbą o zaopiniowanie projektu z 8 listopada ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.