Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przystanek kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Przystanki na żądanie w transporcie kolejowym
PL
Artykuł omawia historię przystanków na żądanie na polskiej sieci kolejowej, które oficjalnie zanikły na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Przedstawia przesłanki przywrócenia tego podejścia, proces analizy i uzgodnień towarzyszący ponownemu wprowadzeniu rozwiązania do stosowania oraz założenia eksploatacji pilotażowej. Tekst zamyka prezentacja próbnego wdrożenia oraz omówienie docelowych warunków funkcjonowania.
EN
The article discusses the history of stops on demand on the Polish rail network, which officially disappeared in the early 1950s. It presents the premises for restoring this approach, the process of analysis and reconciliation accompanying the re-introduction of the solution and the assumptions of pilot operation. The text closes with a presentation of the trial implementation and discussion of the target operating conditions.
PL
Artykuł przedstawia analizę potencjału transportowego przystanku kolejowego Skawina Zachodnia, z uwzględnieniem zmiany jego lokalizacji. Dokonano porównania stanu aktualnego ze stanem projektowym. Przeanalizowano zasadność koncepcji zawartej w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie, oraz w sposób szczególny, możliwości jakie daje jego realizacja w odniesieniu do warunków transportowych i gospodarczych oraz mobilności mieszkańców Skawiny Zachodniej.
EN
The paper presents the analysis of the transport potential of the Skawina Zachodnia railway stop, taking into account the change of its location. The current status is compared with the design state. The validity of the concept included in the tender for the development of project documentation and execution of construction works on the Krakow Plaszow - Podbory Skawinskie section is analyzed with special emphasis on the possibilities offered by its implementation in terms of transport and economic conditions and mobility of Skawina Zachodnia residents.
PL
W artykule przedstawiono jeden ze sposobów zwiększenia kolejowego potencjału pasażerskiego poprzez kształtowanie dostępności pieszej przystanków kolejowych oraz sposobu zagospodarowania ich otoczenia pod kątem funkcji i intensywności użytkowania terenu. W pierwszej części artykułu przedstawiono wytyczne dotyczące kształtowania dostępności pieszej do przystanku w kontekście rzeczywistej odległości dojścia. W kolejnym kroku opisano sposoby zagospodarowania otoczenia przystanku kolejowego w zależności od jego funkcji i lokalizacji w kontekście miasta. W ostatnim kroku, dla wybranego przystanku kolejowego w Krakowie, dokonano analizy jego dostępności pieszej w zależności od jego lokalizacji w kontekście zagospodarowania obszaru. Dla tych dwóch wariantów wyznaczono wartość kolejowego potencjału pasażerskiego, także dla przypadku zmian w sposobie zagospodarowania otoczenia przystanku.
EN
This article presents the concept of increasing the railway passenger potential as an effect of changes in pedestrian accessibility and the spatial development (its function and intensity) around them. The first part of the article presents the guidelines for pedestrian accessibility which should be planning as a real distance access. In the next step the ways of managing the surroundings of the railways station depending on its function and location in the city was described. Finally, the pedestrian access to the chosen train stop in Krakow - depending of its location has been - analyzed. For those two variants, the railway pedestrian potential was calculated – also for the new form of an urban development around the station.
PL
Artykuł przedstawia podejście do oceny potencjalnego rozwoju otoczenia przystanków kolejowych, które mają funkcjonować w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, a zlokalizowane są w terenach podmiejskich, tzw. eksurbiach. Istotną kwestią w rozwoju tych przystanków wydaje się pełnić układ drogowy, który ma funkcję strukturotwórczą nie tylko w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także dla zapewnienia dostępności przystanku różnymi środkami transportu. Zarówno układ ortogonalny lub fraktalny posiada pozytywne, jak i negatywne cechy świadczące o potencjalnym rozwoju otoczenia przystanku kolejowego. Kryterium oceny systemu transportowego w sąsiedztwie przystanku kolejowego będzie uwzględniało kilka elementów związanych z dostępnością do systemów transportowych, jak i kwestii rozwoju zagospodarowania przestrzennego i przestrzeni publicznych. Odpowiedni rozwój tych przystanków może przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności oraz wzrostu liczby pasażerów, co wpłynie na efektywność finansową systemu kolei aglomeracyjnej. Dodatkowo w artykule przedstawione będą dwa przykłady przystanków kolejowych, a ocenie podlegać będzie ich dostępność do systemów transportowych.
EN
The article presents evaluation concept of railway stops surrounding development (for exurbia area), that can function in the Agglomeration Railway System within Cracow Metropolitan Area. Road network model is significant issue for railway stops development, which has a structural impact for land use development and accessibility to the transport systems. The orthogonal or fractal road network model has positive and negative characteristics for the railway stops potential development. Evaluation criteria include the accessibility to the transport systems stops and the spatial development issue (in article two railway stops will be presents, as an example of two different road network models with the transport systems service). The proper development of those stops could increase theirs attractiveness and provide effective passengers’ potential which will contribute with the agglomeration railway system financial issues.
PL
Przystanki kolejowe stanowią istotny element systemu transportowego m.st. Warszawy. Od ich lokalizacji zależy dostępność transportu publicznego. Wyposażenie przystanków ma wpływ na jakość obsługi potrzeb przewozowych w aglomeracji warszawskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących identyfikacji słabych i mocnych stron infrastruktury przystanków kolejowych na terenie m.st. Warszawy przeprowadzonych w 2014 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.