Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodnictwo cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Odzysk tzw. ciepła niskotemperaturowego wymaga specjalnych rozwiązań konstrukcji wymienników. W ramach działalności statutowej ICIMB podjęto prace nad opracowaniem ceramicznego wymiennika ciepła, którego powierzchnie robocze będą odporne na agresywne działania par i skroplin, a wskaźniki jakościowe procesu wymiany ciepła zapewnią wysoką efektywność procesu. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości materiału ceramicznego, założenia projektowe konstrukcji oraz pierwsze doświadczenia z realizacji modelu fizycznego wymiennika, a zwłaszcza formowania, spiekania i łączenia powierzchni wykonanych z węglika krzemu (SiC).
EN
The recovery of the low-temperature heat requires special solutions of heat exchangers. As part of the statutory activities of ICIMB works have been carried out to develop a ceramic heat exchanger, which working surfaces will be resistant to aggressive vapor and condensates. The quality parameters of the heat exchange process should ensure high efficiency of the process. The paper presents the results of research on the properties of the ceramic material, the design assumptions and the first experiments on the implementation of the physical model of the heat exchanger, in particular forming, sintering and joining surfaces made of silicon carbide (SiC).
2
Content available remote Zasady wykonywania przekryć o odwróconym układzie warstw
3
Content available remote Wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne piaskowego betonu komórkowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej oraz przewodnictwa cieplnego bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) klas gęstości od 350 do 700 kg/m3. Uzyskano zgodność wyników wybranych parametrów z danymi literaturowymi. Sprawdzono wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne wyrobów z ABK w technologii piaskowej i wyjaśniono przyczyny zachodzących zmian w różnych odmianach betonu komórkowego.
EN
The paper presents results of total, open and closed porosity and thermal conductivity coefficient of commercially AAC products in the density classes from 350 to 700 kg/m3. The results of selected parameters were matched with the literature data. The influence of different porosity on the thermal conductivity of AAC products in sand technology was investigated and the causes of changes in various types of aerated concrete were explained.
EN
This research work address the fabrication of copper (Cu) matrix composites, reinforced with fly ash (FA) particulates with 3, 6, 9 and 12 wt.% using the powder metallurgy route. The microstructural, physical, electrical, thermal, mechanical and tribological properties of thus fabricated Cu-FA composites have been studied. Optical microstructural characterization of the composites exposed persuasively uniform distribution of FA reinforcement with minimum porosity. The mixed powder SEM images revealed the homogeneous dispersion of fly ash particulates in the copper matrix. The hardness values showed improvement with increase in the weight percentage of FA in the Cu matrix. Electrical conductivity was measured using the four-point probe method at room temperature. Thermal conductivity was measured with a thermal diffusivity analyzer at room temperature. The fly ash addition leads to weakening the conductivity of Cu-FA composites. The tribological properties of Cu-FA composite specimens were investigated using a Pin-on-disc tribo testing machine against an EN81 steel contour disc. The specific wear rate of the composites tended first to decrease, which was attributed mainly to the formation of a mechanically mixed layer on the worn surface. Then it would increase as the FA content increased because of reduction in ductility and brittle oxide cracks associated with adding more FA particulates. It seems that composites with FA percentages below 9wt.% have optimum properties of microstructure, hardness and wear resistance, which is suitable for applications such as electrical sliding contacts, electrical discharge machining and spot welding electrodes.
EN
The methods used for obtaining Al2O3 nanoparticles were discussed in the paper. The utilization of Al2O3 nanoparticles to improve thermal conduction and tribological properties in different media including engine oil was presented therein.
PL
W pracy omówiono metody stosowane do otrzymywania nanocząstek Al2O3. Przedstawiono wykorzystanie nanocząstek Al2O3 w celu poprawy przewodnictwa cieplnego i właściwości tribologicznych w różnych mediach, w tym oleju silnikowym.
EN
The main factors influencing on the level of residual stresses in hot rolled steel strips are related with uneven temperature and microstructure changes during cooling on the run-out table and in a coil. That is why in this work, development of coil cooling model with taking into account the influence of radial stresses on the effective thermal conductivity in the radial direction was performed. In order to assess the influence of the phase transformations in the coil on the level of residual stresses, the different laminar cooling strategies were applied. The results of numerical simulations obtained in this work were validated in industrial conditions. It is shown that the end of phase transformations in the strip coil has a significant influence on the level of residual stresses.
EN
The one-dimensional time-fractional heat conduction equation with heat absorption (heat release) proportional to temperature is considered. The Caputo time-fractional derivative is utilyzed. The fundamental solutions to the Cauchy and source problems are obtained using the Laplace transform with respect to time and the exponential Fourier transform with respect to the spatial coordinate. The numerical results are illustrated graphically.
PL
Rozpatrywanie zagadnień początkowo-brzegowych dla przewodników warstwowych w ramach klasycznej teorii przewodnictwa cieplnego jest skomplikowane, ponieważ zagadnienia te są opisane przez równania różniczkowe o zmiennych i silnie oscylujących współczynnikach. W związku z tym poszukuje się modeli uproszczonych. W pracy porównano rozwiązania otrzymane w ramach dwóch uśrednionych modeli przewodnictwa cieplnego w periodycznych kompozytach warstwowych: modelu tolerancyjnego i jego wariantu asymptotycznego. Rozwiązania te otrzymano metodą różnic skończonych. Stwierdzono, że korzystanie z rozwiązań modelu asymptotycznego nie zawsze jest możliwe ze względu na zbyt dużą różnicę w wynikach względem modelu tolerancyjnego.
EN
Analysis of initial-boundary conditions for multilayered conductors within the framework of the classical theory of heat conduction is complex because these problems are described by differential equations with variable and highly oscillating coefficients. Due to this, simplified models are being sought. In this paper, the solutions obtained within the framework of two averaged models of heat conduction in multilayered materials have been compared: the tolerance model and its asymptotic version. These solutions have been obtained with use of the finite differences method. It has been stated that application of the asymptotic model is not always possible due to too large difference in results if compared to the tolerance model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności pozornej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ cegły pełnej od stopnia nasycenia wodą oraz roztworem siarczanu sodu. Badania przeprowadzono metodą stacjonarnego przepływu ciepła w przypadku następujących stopni nasycenia: 25, 50, 75, 100%. Wyniki eksperymentu potwierdzają negatywny wpływ wilgoci na przewodność cieplną materiału. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ rośnie wraz ze wzrostem stopnia nasycenia materiału wodą lub roztworem soli. Zaobserwowano, iż obecność roztworu Na2SO4 oraz kryształów dziesięciowodnego siarczanu sodu ma mniej negatywny wpływ na przewodność cieplną badanych próbek niż obecność czystej wody.
EN
This paper presents the experimental results concerning the relation between the apparent thermal conductivity coefficient of brick and its water or Na2SO4 solution content. The research is conducted using stationary technique for the dry specimens, as well as the ones containing 25%, 50%, 75% and 100% water or sodium sulphate solution. The experimental results confirm the negative influence of water or sodium sulphate solution on the thermal properties of material. The study shows that the presence of Na2SO4 solution mitigate the negative influence on brick’s thermal conductivity coefficient.
10
Content available remote Wilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego
EN
Electrical conductivity is an important electrical parameter of the substance, by which you can identify its quality characteristics. Determining the admittance of the substance is crucial. Admittance of the substance as an active element depends on its chemical composition, temperature, voltage that is applied to the measuring circuit and the frequency of the measuring signal. In this regard, it is advisable to carry out a series of experimental tests to determine the effect of these parameters on the admittance of the substance. The object of research is water from different sources of centralized drinking water supply. For theoretical analysis of admittance, water is seen as a multi-element two-terminal, placed in the electric circuit of alternating current. To reduce the methodological error, active and reactive components of electrical conductivity were researched in different frequencies ranges (from 50 Hz to 100 kHz). Investigation of the temperature dependence showed that the active and reactive components of the electrical conductivity are temperature dependent, but the reactive component is less sensitive to change. The dependence of the admittance of the frequency at different levels of the test signal is investigated. The article presents the graphical specification of changing admittance at the change of frequency, at different levels of the test signal. Also, the dependencies of active and reactive components were studied of the electrical conductivity of drinking water from changing test signal U at different frequencies.
PL
Technologia wytwarzania masy szklanej jest wieloetapowym procesem obejmującym: sporządzenie zestawu, topienie, klarowanie i ujednorodnianie stopu oraz formowanie. Aby zestaw surowcowy został przekształcony w jednolitą, klarowną masę, muszą w nim zajść przemiany fizyczne i chemiczne, często wyhamowywane przez niewystarczający kontakt pomiędzy poszczególnymi ziarnami w zestawie surowcowym. Pojawiająca się w pierwszym etapie topienia zestawu surowcowego ciekła faza amorficzna, ułatwia lepszy kontakt pomiędzy nimi, dzięki łączeniu ziaren cienkimi mostkami. W pracy zbadano wpływ stopnia zagęszczenia zestawu surowcowego na szybkość reakcji oraz ilość tworzącej się fazy amorficznej. W tym celu komercyjny zestaw surowcowy na szkło opakowaniowe zagęszczono przy trzech różnych ciśnieniach: 0,2 MPa, 15 MPa oraz 40 MPa, a następnie przeprowadzono proces wygrzewania w temperaturach: 800°C, 1100°C oraz 1200°C.
EN
The manufacturing technology of glass is a multi-step process comprising: preparing a set, melting, refining and homogenizing of the alloy and molding. In order to convert a batch of raw material into a unified, clear mass, chemical and physical changes must take place. These changes are insufficient contact between individual grains in set of raw materials. Liquid amorphous phase appearing in the first stage of melting raw mix, by combining grains with thin webs, facilitates better contact between them. The paper presents the effect of the degree of compaction of raw mix on the reaction rate and the amount of amorphous phase forming. For this purpose, a commercial batch of raw materials was compacted at three different pressures: 0,2 MPa, 15 MPa and 40 MPa, followed by annealing process at temperatures: 800°C, 1100°C and 1200°C.
PL
Alternatywą dla zmniejszenia zużycia energii oraz związanej z tym emisji dwutlenku węgla w sektorze budownictwa jest wykorzystywanie naturalnych materiałów budowlanych np. pochodzenia roślinnego. Coraz częściej stosowane są odpady takie jak słoma, a w ostatnich latach również półprodukt upraw konopi włóknistej – paździerze, w połączeniu ze spoiwem wykazującym aspekty ekologiczne – wapnem. W niniejszym artykule skupiono się na scharakteryzowaniu kompozytu wapienno-konopnego wykorzystywanego w budownictwie. Opisano jego składniki, sposoby produkcji kompozytu oraz podstawowe właściwości charakterystyczne dla tego materiału, takie jak: paroprzepuszczalność, właściwości cieplne, odporność na korozję biologiczną oraz ogień, a także zachowanie mechaniczne materiału pod wpływem przyłożonego obciążenia.
EN
Using natural construction materials, e.g. created with the use of plants, constitutes a valid alternative, offering an option of reducing the energy consumption and carbon dioxide emission in the field of construction. Waste, such as straw, is being used more and more often in order to realize the construction works. In the recent years, also the fibre hemp semi-manufactured product – shove harle, along with the environmentally friendly binder – lime, has been also extensively used. The present article focuses on creating a profile of the hemp-lime composite, which is widely applied in construction works. Its ingredients, ways of manufacturing and basic properties have been described, including the vapour permeability, thermal properties, biological corrosion resistance, fire resistance and mechanical profile of the material and its behaviour present if load is applied.
PL
Praca przedstawia krytyczną analizę obecnego stanu wiedzy na temat właściwości termofizycznych metalowych materiałów kompozytowych, w których zastosowano różne typy zbrojącej fazy węglowej: grafit, diament, włókna węglowe, nanorurki węglowe, fulleren, grafen, tlenek grafenu. Materiały te musi cechować wysokie przewodnictwo cieplne (powyżej 300 W·(m·K)-1), rozszerzalność cieplna zbliżona do materiału, z którego ciepło jest odprowadzane (4‒9 × 10-6·K-1), niskie przewodnictwo elektryczne, duża odporność na działanie erozyjne łuku elektrycznego, niska i stabilna rezystancja zestykowa. Zastosowanie różnych typów zbrojenia węglowego o strukturze typu 2D, jak nanorurki węglowe, fullereny, grafen czy tlenek grafenu otwiera nowe możliwości w zakresie kształtowania właściwości termofizycznych, w tym przewodności cieplnej. Niestety, zaawansowane metalowe kompozyty zbrojone fazą węglową o strukturze 2D są nadal rzadko stosowane ze względu na nierozwiązane dotąd problemy technologiczne łączenia matrycy metalowej z fazą węglową typu 2D, co przekłada się na niezadawalającą przewodność cieplną tych materiałów oraz skomplikowany proces produkcji i ich cenę.
EN
The paper presents a critical analysis of the current state-of-the-art thermo-physical properties of metal composite materials, in which different types of carbon reinforcing phase have been used: graphite, diamond, carbon fibres, carbon nanotubes, fullerene, graphene and graphene oxide. These materials must possess high thermal conductivity (above 300 W·(m·K)-1), thermal expansion similar to that of the material from which the heat is removed (4–9 × 10-6·K-1), low electric conductivity, high erosion resistance of the electric arc, as well as low and stable contact resistance. The application of various types of carbon reinforcement with a structure of the 2D type, such as carbon nanotubes, fullerenes, graphene or graphene oxide, opens new possibilities in the field of the formation of thermo-physical properties, including thermal conductivity. Unfortunately, advanced metal composites reinforced with a 2D type carbon phase are still rarely used, due to the unsolved technological problems connected with joining the metal matrix with the 2D type carbon phase, which results in unsatisfactory thermal conductivity of these materials as well as a complicated production process and a high price.
EN
In this paper an analytical solution of the time-fractional heat conduction problem in a spherical coordinate system is presented. The considerations deal the two-dimensional problem in multilayer spherical bodies including a hollow sphere, hemisphere and spherical wedge. The mathematical Robin conditions are assumed. The solution is a sum of time-dependent function satisfied homogenous boundary conditions and of a solution of the steady-state problem. Numerical example shows the temperature distributions in the hemisphere for various order of time-derivative.
16
EN
In this paper the problem of modelling graded materials in the form of a fibre composite with varying fibre diameter is considered. The aim of modelling was to determine the micro and macroscopic thermal properties of this type of material, in which the average thermal conductivity in relation to fibre saturation changes was calculated at any point of fibre FGM, and then the effective thermal conductivity of a whole layer of the material was determined. To do that, a unit cell of the material of given structure was isolated and the onedimensional heat flux passing through it was considered. As an effect of the investigation, the procedure of effective thermal conductivities calculation was presented and illustrated with a numerical example. Additionally the discrete and continuous approach to the effective thermal conductivities calculations were analysed and compared.
PL
W pracy zajęto się problemem modelowania włóknistych materiałów gradientowych o zmiennej średnicy włókien. Celem modelowania było określenie mikro i makro własności termicznych tego typu materiałów. Konsekwentnie, w dowolnym punkcie materiału gradientowego obliczono średni współczynnik przewodzenia ciepła w kierunku zmian nasycenia kompozytu włóknami a następnie określono efektywną przewodność cieplną całej warstwy materiału. W tym celu wyodrębniono elementarną komórkę materiału o określonej strukturze i rozpatrzono dla niej jednowymiarowy przepływ ciepła. Zaprezentowaną metodologię obliczania zastępczych współczynników ciepła zilustrowano numerycznym przykładem. Dodatkowo przeanalizowano i porównano dyskretne i ciągłe podejście do obliczenia zastępczych współczynników przewodzenia ciepła.
PL
Przedmiotem rozważań jest jednowymiarowe, stacjonarne zagadnienie przewodnictwa ciepła w kierunku prostopadłym do uwarstwienia w wieloskładnikowym, wielowarstwowym kompozycie o poprzecznej gradacji właściwości efektywnych. W celu wyznaczenia rozkładu temperatury wykorzystano wariant asymptotyczny modelowania tolerancyjnego. Obliczono wartości efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła oraz wyznaczono rozkłady temperatury dla pewnych szczególnych przypadków.
EN
The object of analysis was one-dimensional, stationary problem of heat conduction problem in direction perpendicular to layers within the frames of asymptotic variant of tolerance modelling in multicomponent, multilayered composites with transversal gradation of effective material properties. The influence of the composite microstructure on the temperature distribution was investigated. It has been shown that inhomogeneous structure of the considered construction influences for the gradient of micro-temperature in the zone close to the surfaces.
PL
Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. W artykule przedstawiono analizę przegrody ściennej, wykonanej z kompozytu wapiennokonopnego. Założono grubość ściany 40 cm oraz po 2 cm tynku po obu stronach. Kompozyt składa się z modyfikowanego spoiwa wapiennego oraz paździerzy konopnych pozyskanych z konopi przemysłowych. Parametry materiału, potrzebne do analizy (współczynnik przewodności cieplnej oraz paroprzepuszczalność) wyznaczono doświadczalnie w badaniach własnych. W części analitycznej artykułu przedstawiono obliczenia temperatury powierzchni koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanej ścianie. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13788. Przyjęto warunki brzegowe dla lokalizacji Lublin. Miesiącem krytycznym, w którym przegroda jest najbardziej narażona na kondensację jest styczeń. Z uwagi na dobre parametry termoizolacyjne przegrody, jej budowę ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany nie występuje. Kondensacja wewnętrzna występuje w przegrodzie w okresie grudzień – luty. Natomiast już w marcu zgromadzony kondensat ulega całkowitemu odparowaniu. Przegroda odpowiedniej grubości, wykonana z kompozytu wapiennokonopnego, z uwagi na swoją wysoką paroprzepuszczalność oraz niskie przewodnictwo cieplne nie jest narażona na długotrwałe i niszczące oddziaływanie skraplającej się wewnątrz pary wodnej.
EN
The presence of organic components in building materials, decides on their sensitivity to moisture, and the long-term impact on their biological corrosion, if they are not adequately protected against the weather. Partitions should be designed with attention to the risk of surface and interstitial condensation. The article presents an analysis of the external wall, made of hemp-lime composite with a thickness of 400 mm, plastered on both sides (a thickness of plaster was 20 mm). The composite consists of a modified lime binder and hemp shives obtained from the industrial hemp. The parameters of the material needed for analysis (thermal conductivity coefficient and water vapor permeability) was determined experimentally in the own research. In the analytical part of the paper presents the calculation of the internal surface temperature to avoid critical surface humidity and defines the possibility of interstitial condensation in the analyzed wall. For the calculations it was applied the methodology according to PN EN 13788 Standard. Analysis of the walls were made taking Lublin city as location (boundary conditions). The critical month, in which the partition is the most exposed to condensation was January. Due to the good thermal insulation of partition, its construction, the risk of mold growth on the inner wall surface does not occur. The interstitial condensation occurs in the period of December - February. The accumulated condensate is completely evaporated in March. The appropriate thickness of partition made of hemp-lime composite, due to its high water vapor permeability and low thermal conductivity is not exposed to long-lasting and devastating impact of water vapor condensation.
PL
Ściana osłonowa powinna być wykonana z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, i spełniać szereg normowych wymagań funkcjonalno-użytkowych.
EN
Purpose: In this study the computational and experimental electroporation model with human aorta tissue is made in order to examine the reduction of smooth muscle cells. Methods. The segments in native state of the aorta are treated by electroporation method through a series of electrical impulses from 50 V/cm to 2500 V/cm. For each patient we analyzed one sample with and one sample without electroporation as a control. In the computational study, electrical field distribution is solved by the Laplace equation. The Pennes Bioheat equation without metabolism and blood perfusion heating is used to solve heat transfer problems. Different conductivity values are used in order to fit the experimental results. Results: Experimental histology has shown us that there are a smaller number of vascular smooth muscle cells (VSMC) nuclei at the tunica media, while the elastic fibre morphology is maintained 24 h after electroporation. In the computational model, heat generation coupled with electrical field is included. The fitting procedure is applied for conductivity values in order to make material properties of the aorta tissue. The fitting procedure gives tissue conductivity of 0.44 [S/m] for applied electrical field of 2500 V/cm. Conclusions: Future studies are necessary for investigation of a new device for in-vivo ablation with electroporation of plaque stenosis. It will open up a new avenue for stenosis treatment without stent implantation.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.