Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the beginnings of the use of containers in transport. The Reich Railway played a major role in this. The transport of containers was to make it easier for railways to compete with the road general cargo. Small containers, up to 3 m3 and load capacity up to one ton were considered to be the most suitable technically and economically. Larger containers had the limited use. They were used mainly in the international transport.
PL
Artykuł przedstawia początki zastosowania pojemników (kontenerów) w transporcie. Główną rolę w tym odgrywała Kolej Rzeszy. Przewóz pojemników (kontenerów) miał ułatwić kolei konkurencję z samochodowymi przewozami ładunków drobnicowych. Za najbardziej odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym uznano małe pojemniki , do 3 m3 i nośności do jednej tony. Większe pojemniki miały ograniczone zastosowanie. Korzystano z nich głównie w przewozach międzynarodowych.
2
PL
W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych. Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym. Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.
EN
The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services. The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel). Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope. The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i obowiązki osób funkcyjnych odpowiedzialnych za przewóz, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, w tym szczególnie rolę i zadania doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Na bezpieczny i bezkolizyjny przewóz materiałów niebezpiecznych ma wpływ wiele czynników. Przepisy jedynie ogólnie określają wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji przewozowej i oznakowania pojazdów do przewozu. Opisano najczęściej występujące uchybienia dotyczące zarówno dokumentacji, wyposażenia jak i oznakowania pojazdów. Artykuł dotyczy głównie przewozu transportem drogowym.
EN
The paper dwells on qualifications and obligations needed for persons responsible for transportation, packing, loading, filling or unloading of goods, concerning especially the importance and tasks of advisers on transportation safety of dangerous goods. Many factors influence the safe and smooth transport of dangerous articles. Regulations specify only general requirements for preparing documentation of shipment and marking the vehicle for carriage. The paper describes some faults which happen most often with documentation, marking, equipment and accessories of vehicles. The paper deals mainly with the road transport.
PL
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych , to pełna nazwa dość specyficznego zawodu, który należy do grupy zawodów regulowanych, tzn. takich na którego wykonywanie potrzebne są zezwolenia lub spełnienie określonych wymogów prawnych. Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za sprawy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, a co za tym idzie powinna wykazywać się również ogólną wiedzą z zakresu transportu i logistyki.
EN
Advisor for safety in the transport of dangerous goods it is full name of a rather specific profession, which belongs to a group of regulated professions, i.e. those for which authorization or fulfillment of specified legal requirements are needed. The person working in this position is responsible for matters related to transport of dangerous goods and consequently should also show general knowledge in the field of transport and logistics.
5
Content available remote The environmental analysis of semi-trailers carriage in the intermodal transport
EN
In the paper the environmental nuisance of transport of goods loaded in semi-trailers was analysed, using both road and rail transport. In the second case the transport of semi-trailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive was taken into account. The ecological aspects focused on such harmful compounds as: carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides.
PL
W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej przewozu towarów naczepami, z wykorzystaniem zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. W tym drugim przypadku uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową. Aspekty ekologiczne koncentrowały się na takich szkodliwych związkach, jak: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu.
6
Content available remote Transport intermodalny w świetle uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Cz. 2
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zdefiniowano transport intermodalny, jego zalety i wady oraz zasady tworzenia Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Druga część to przyjęte i proponowane regulacje prawne transportu intermodalnego. W tej części przeprowadzono analizę dokumentów prawa Unii Europejskiej odnośnie transportu intermodalnego, wskazując sytuacje, w których poprawiono lub należy poprawić przepisy prawne, z punktu widzenia różnych kryteriów. Wskazano też możliwości wpływu Unii Europejskiej w rozwój transportu intermodalnego poprzez regulacje prawne i deregulacje akt prawnych państw członkowskich oraz dotacje finansowe z różnych funduszy unijnych.
EN
The article consists of two parts. The first part defines intermodal transport, its advantages and disadvantages and the rules for establishing Trans-European Transport Networks (TEN-T). The second part is the accepted and proposed regulations of intermodal transport. In this section an analysis of European Union law documents on intermodal transport has been carried out, pointing out situations where improvements have been corrected or legal provisions need to be improved from the point of view of different criteria. The EU's influence on the development of intermodal transport has also been highlighted through the regulation and deregulation of member countries’ legislation and financial grants from various EU funds.
7
Content available remote Transport intermodalny w świetle uregulowań prawnych w Unii Europejskiej. Cz. 1
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zdefiniowano transport intermodalny, jego zalety i wady oraz zasady tworzenia Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Druga część to przyjęte i proponowane regulacje prawne transportu intermodalnego. W tej części przeprowadzono analizę dokumentów prawa Unii Europejskiej odnośnie transportu intermodalnego, wskazując sytuacje, w których poprawiono lub należy poprawić przepisy prawne, z punktu widzenia różnych kryteriów. Wskazano też możliwości wpływu Unii Europejskiej w rozwój transportu intermodalnego poprzez regulacje prawne i deregulacje akt prawnych państw członkowskich oraz dotacje finansowe z różnych funduszy unijnych.
EN
The article consists of two parts. The first part defines intermodal transport, its advantages and disadvantages and the rules for establishing Trans-European Transport Networks (TEN-T). The second part is the accepted and proposed regulations of intermodal transport. In this section an analysis of European Union law documents on intermodal transport has been carried out, pointing out situations where improvements have been corrected or legal provisions need to be improved from the point of view of different criteria. The EU's influence on the development of intermodal transport has also been highlighted through the regulation and deregulation of member countries’ legislation and financial grants from various EU funds.
PL
W artykule zostało omówione prawodawstwo z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. Scharakteryzowano akty prawne regulujące transport drogowy, kolejowy, śródlądowy, morski i lotniczy. Realizowanie przewozów zgodnie z wymaganiami zawartymi w omówionych przepisach gwarantuje optymalny poziom bezpieczeństwa, minimalizując wystąpienie wypadku, incydentu lub zdarzenia awaryjnego, które mogłoby doprowadzić do utraty zdrowia i życia ludzkiego, zniszczenia środowiska naturalnego oraz zniszczenia mienia.
EN
Substances, mixtures and articles meeting the criteria for classification as dangerous goods should be transported in accordance with the requirements set out in the relevant legislation, adequate for the type of transport. Conditions for the transport of dangerous goods by road transport have been determined in European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), by rail transport in Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID), by inland waterway transport in European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), by sea transport in International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), by air transport in ICAO Technical Instructions for The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO TI) and IATA Dangerous Goods Regulations (IATA DGR). In addition, certain national laws, on the territory of countries are respected in this regard, but these regulations must not impair the safety level established by international regulations. The guidelines set up in this field allow to undertake by the participants the necessary measures in order to prevent threats to people, the environment and property, and in the case of an accident, incident or malfunction allow to undertake measures to reduce the spread of emerging risks and actions minimizing its effects.
EN
Taking into account Poland’s obligation to meet the requirements of the Directive 2008/57/WE related to railways two existing conceptions of the passenger cars (157Aa and 167A) are presented that meet the Directive criteria. The differences in the interior arrangement are depicted, according to the adopted way of boarding a passenger on the wheelchair. Attention was paid to necessary infrastructure preparation with a view to make use of full opportunities provided by both coaches.
PL
W związku ze zobowiązaniem Polski do stosowania wymagań Dyrektywy 2008/57/WE dotyczącej kolei przedstawiono dwie istniejące koncepcje wagonów osobowych (serii 157Aa i 167A) spełniających kryteria tej Dyrektywy. Przedstawiono różnice w układzie wnętrza w zależności od przyjętego sposobu wprowadzenia podróżnego na wózku inwalidzkim do wagonu. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowania infrastruktury do wykorzystania w pełni możliwości oferowanych przez oba wagony.
PL
Artykuł dotyczy wydania rzeczy w relacji pomiędzy sprzedawcą a kupującym poprzez przekazanie jej przewoźnikowi. Wskazuje na szczególny charakter takiego wydania. Autor koncentruje się na problemie przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy. Wskazuje na odmienności w relacjach z konsumentami, w których ryzyko to przechodzi na konsumenta dopiero z chwilą fizycznego przejęcia rzeczy. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący sam organizuje transport zakupionych rzeczy, ale sprzedawca ma wpływ na wybór przewoźnika.
EN
The article concerns the issue of release of the thing sold in relationship between the seller and the buyer by entrusting the thing to the carrier. The special nature of this kind of release is stressed. The author focuses on the problem of passing the risk of accidental loss or damage to the thing. The author indicates a difference in relationship between the trader and consumers. The said risk passes to the consumer when he has acquired the physical possession of the thing. This also applies if the buyer who is a consumer arranges a transportation of a thing sold but the seller has an impact on the choice of a carrier.
11
Content available remote Proces modelowania modułowego systemu transportowego
PL
Przedmiotem opracowania jest merytoryczna prezentacja procesu tworzenia innowacyjnego systemu transportowego do przewozu naczep drogowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym, nie mającego odniesienia do znanych systemów transportowych. W opracowaniu przedstawiono drogę dochodzenia od pierwotnego pomysłu koncepcyjnego do dojrzałej konstrukcji systemu. Przedstawione w artykule rozwiązania są częścią prac prowadzonych od wielu lat w Instytucie Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu projektów mających na celu przywrócenie równowagi w dysproporcji pomiędzy przewozami drogowymi i kolejowymi. Wyniki prac badawczych są rezultatem zrealizowanego projektu rozwojowego nr 10-0065-10 pt. System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo drogowym.
EN
The subject of study is the essential presentation of creation process of the innovative transport system for the road semitrailers transport in the combined rail-road traffic, having no reference to the well-known transport systems. The way of reaching from the original conceptional idea to the mature construction of the system is presented in this study. The presented in the article solutions are the part of works carried out from many years in the Rail Vehicle Institute TABOR in Poznań concerning the projects being aimed at restoring the balance in disproportion between the road and railway transports. The results of the research works are the result of the realizing development project No10- 0065-10 titled "System of road semitrailers transport on the railway bogies in the combined rail-road traffic ".
12
Content available Track Tec – innowacyjność w kolejnictwie
PL
Track Tec SA już od wielu lat z dużymi sukcesami przygotowuje swoje wyroby pod kątem budowania w Polsce najnowocześniejszej infrastruktury kolejowej. Obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne dostarczane przez Track Tec SA pozwalają na zastosowanie tych wyrobów do całej sieci PKP PLK SA, jak również do planowanych modernizacji linii dużych prędkości. Najnowszym osiągnięciem spółki są wagony do przewozu bloków rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych, zapewniające nie tylko zwiększenie efektywności procesów logistycznych, ale także szybszą zabudowę samych rozjazdów, a dzięki skróceniu czasu robót – oszczędność czasu i pieniędzy przewoźników.
PL
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
644--649, CD 2
PL
Przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania symulacji komputerowych do projektowania zbiorników specjalnych i wykorzystania uzyskiwanych wyników przez urząd dozoru technicznego przy wydawaniu opinii dopuszczających zbiorniki do użytkowania. Przedstawiono wyniki uproszczonego modelowania MES, oddziaływania ciśnienia wybuchu wewnątrz zbiornika. W obliczeniach pominięto interakcję gazów od wybuchu z wnętrzem zbiornika. Rozpatrywano tylko oddziaływanie określonej wartości ciśnienia na Ściankę w jego wnętrzu w kilku pierwszych milisekundach, gdy konstrukcja poddawana jest maksymalnemu obciążeniu od ciśnienia.
EN
Presents one of the possible use of computer simulations to design special containers and use the results obtained by the technical inspection authority in issuing an opinion allowing tanks to use. Presents the results of a simplified FEM modeling, the impact of explosion pressure inside the tank. The calculations are omitted interaction of gases from the eruption of the interior of the tank. Considering only the impact of a particular pressure on the inside wall in the first few milliseconds, when the structure is subjected to the maximum load pressure.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
542--553, CD 2
PL
Przewóz i dystrybucja towarów niebezpiecznych, takich jak: produkty ropy naftowej, chlor, środki ochrony roślin, materiały radioaktywne, chemiczne i petrochemiczne, bezpośrednio wiąże się z możliwością wystąpienia wypadków powodujących pożary, wybuchy lub skażenia toksyczne. Wzrost liczby wypadków w transporcie towarów niebezpiecznych notowany jest w całym świecie. Ich negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko powinno wpływać na podniesienie świadomości przedstawicieli rządów, przemysłu i społeczeństwa. W opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady zintegrowanego podejścia do ocen ryzyka związanego z transportem niebezpiecznych towarów/substancji, uwzględniając uwarunkowania wynikające z rodzaju i ilości przewożonych towarów/substancji niebezpiecznych, stanu istniejącej sieci dróg oraz zastosowanych rozwiązań technicznych i ekonomicznych.
EN
Transportation and distribution of dangerous goods such as: oil products, chlorine, chemicals for plant protection, radioactive and other chemical materials are directly related to the possibility of accidents causing fires, explosions or toxic contamination. The increase in the number of accidents in the transport of dangerous goods is traded around the world. Their negative impact on people and the environment should affect raise the awareness of governments, industry and society. The article presents the basic principles of an integrated approach to risk assessments associated with the transport of dangerous goods / substances, taking into account circumstances arising from the nature and amount of transported goods / dangerous substances, condition of the existing road network and the applied technical and economical solutions.
PL
W artykule przedstawiono działania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące kontroli pojazdów trans-portujących towary niebezpieczne. Przeanalizowano wykryte naruszenia, ich strukturę oraz dynamikę zmian w latach 2004–2012. Zaobserwowano wyraźny trend malejący wykrywanych naruszeń we wszystkich analizowanych kategoriach. Najwięcej naruszeń dotyczyło dokumentacji, gdzie najczęstszą nieprawidłowością były problemy z dokumentem przewozowym.
EN
The paper presents the activities of the Main Inspectorate of Road Transport in the carriage of dangerous goods. Analyzed the detected violations, their structure and dynamics of changes in the years 2004–2012. A significant downward trend of infringements detected in all analyzed categories. Most violations related to documentation, where the most common abnormality were problems with the transport document.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2013.
EN
This article presents the most important aspects concerning safety in road transport of dangerous goods based on the ADR (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Agreement. Issues referring to responsibilities of subjects providing transport, protection of highly hazardous goods, drivers’ education, administration control, required shipping documents, as well as requirements involving employment of a safety advisor (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor) are discussed. In addition some of the most important changes in the regulation applying to ADR 2013 are also included in the article.
PL
Wzrost handlu światowego towarami przetworzonymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na obsługę ładunków skonteneryzowanych. W globalnych ładunkach dostaw załadowcy zwracają uwagę na minimalizację kosztów i czasu dostawy. W tym celu wykorzystywane są nowe rozwiązanie organizacyjne i techniczne. Szczególną uwagę spedytorzy zwracają na rentowność obsługi ładunków niepełnokontenerowych, których udział w przewozach systematycznie wzrasta.
EN
In world trade the general cargo turnover is permanently growing. It results in increasing demand for container transport.. Shippers focus on reduction of logistics costs and transit time. In global supply chains some modern solutons in technique and organization of transport are used. Due to growing demand for transport of small parcels, the carriers focus on LCL services efficiency.
PL
Artykuł przedstawia jedną z metod postępowania w procesie projektowania dyszy czyszczącej poszczególne sekcje cysterny do przewozu materiałów płynnych. Dostępność oprogramowania wspomagającego projektowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo duża i nie jest ważne jakie narzędzie zostanie użyte, lecz metodyka pracy nad daną koncepcją. Autorzy starali się przedstawić, syntetycznie, kolejność prac nad detalem od pomysłu do realizacji. Autorzy przygotowują proces produkcji elementu do czyszczenia cystern, a artykuł przedstawia problemy z jakimi się borykają podczas każdego z etapów realizacji przedsięwzięcia.
EN
The paper presents one of the methods in design process of the nozzle for cleaning individual sections of tanks dedicated for the liquids carriage. Design software today is very widespread. It does not matter which tool is used, but the methods work on a given concept. The authors attempted to present, synthetically, the order of the work on the detail from concept to completion. The authors are preparing the production process of the unit for tanks cleaning. The authors present some problems they face during each stage of the project.
PL
W pracy przedstawiono logistykę dostaw surowców do biogazowni rolniczej. Wskazano rodzaje substratów używanych do wytwarzania biogazu z podaniem głównych problemów przy przewozie poszczególnych rodzajów biomasy. Ponadto opisano główne problemy przy zaopatrywaniu w substraty stałe i płynne. Opisano platformę cyfrową rynku lokalnej biomasy jako przykład logistycznego zarządzania systemem dystrybucji substratów w bioelektrowniach. Dodatkowo przedstawiono dobór środków transportu drogowego do przewozu biomasy w zależności od miejsca załadunku, ilości i rodzaju asortymentu transportowanego ładunku.
EN
The paper presents the logistics of raw materials for agricultural biogas plant. Specified types of substrates used in the production of biogas from giving the main problems in the carriage of various types of biomass. Furthermore, it describes the main problems with the supply of liquid and solid substrates. Describes the digital platform of the local market of biomass as an example of the logistics distribution system management of the substrates in biogas plant. In addition, article shows the selection of means of road transport to transport plant biomass depending on the place of loading, the quantity and type of the product.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.